Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Plaatselijke Besturen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2018, worden de volgende beraadslagingen vernietigd : - de beraadslaging van 17 mei 2018 waarbij het beheerscomité sector A van de "scrl Intercommunale d'Etude et de Gestion - de beraadsla

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201384
pub.
27/03/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201384

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs type ministerieel besluit prom. 21/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013465 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende eervol ontslag en benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten, worden de volgende beraadslagingen vernietigd : - de beraadslaging van 17 mei 2018 waarbij het beheerscomité sector A van de "scrl Intercommunale d'Etude et de Gestion (IEG)" de wijze van gunning (onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking) alsook de documenten met betrekking tot de overheidsopdracht voor aanneming van werken "Moeskroen: hal Bengalis : inrichting van de omgeving" heeft vastgelegd; - de beraadslaging van 14 juni 2018 waarbij het beheerscomité sector A van de "scrl Intercommunale d'Etude et de Gestion (IEG)" de overheidsopdracht voor aanneming van werken "Moeskroen: hal Bengalis : inrichting van de omgeving" heeft gegund aan de maatschappij "Travaux Herseautois Tack Frères sprl", voor een bedrag van 65.082 €, BTW niet meegerekend.

KOMEN-WAASTEN. - Bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten2, dat in werking treedt op 6 december 2018, wordt mevr. Alice Leeuwerck benoemd tot burgemeester van de stad Komen-Waasten, arrondissement van Moeskroen, provincie Henegouwen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten0, worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2018 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 13 september 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds v type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015064 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de trajecten, vermeld in artikel 7, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepe type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015216 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk BELNET ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenscha type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten, worden de beraadslagingen van 25 oktober 2018 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt: - heffing met betrekking tot de registratie van een verandering van voornaam (namen) (2018-2019); - belasting op het onderhoud van alle voorzieningen voor de afvoer van afvalwater (2019); - belasting op vaste reclameborden (2019); - belasting op kostenloze verspreiding van ongeadresseerde geschriften en stalen, huis-aan-huis, of in de brievenbussen, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (2019); - belasting op nachtwinkels (2019); - belasting op onbebouwde percelen (2019); - belasting op de afwezigheid van parkeerplaatsen (2019); - belasting op onbewoonde bebouwde onroerende goederen, onafgewerkte onroerende goederen (2019); - belasting op handelsvestigingen (2019); - heffing op de administratieve kosten met betrekking tot de verzending van herinneringen, van een aangetekende brief met ontvangstbericht voorafgaand aan het bevel door een gerechtsdeurwaarder, en dit voor de heffingen (2018-2019); - heffing op de administratieve kosten gebonden aan de verzending van herinneringen inzake gemeentebelastingen (2018-2019).

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds v type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018015064 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de trajecten, vermeld in artikel 7, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepe type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015216 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk BELNET ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenscha type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten, wordt de beraadslaging van 25 oktober 2018 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor het boekjaar 2019 een belasting op de inzameling en de verwerking van huisvuil instelt.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend in geval van interventie van een permanentie van een ambulancedienst, op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, conf type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft sluiten, worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2016 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 13 september 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend in geval van interventie van een permanentie van een ambulancedienst, op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, conf type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft sluiten, worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2017 van het bedrijf voor plaatselijk ontwikkeling van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 13 september 2018, goedgekeurd.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040241 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010680 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/01/2019 pub. 04/02/2019 numac 2019010679 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de begroting voor het boekjaar 2019, van de stad Edingen, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 13 december 2018, goedgekeurd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2018, worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2018 van de stad Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 12 juni 2018, goedgekeurd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 17 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018205026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden binnen de Federale Interneauditdienst inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake de uitvoering van de begroting sluiten, worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2017 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 12 juni 2018, goedgekeurd.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten1, worden de beraadslagingen van 12 november 2018 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Vloesberg de volgende belastingverordeningen instelt : - gemeentebelasting op onbewoonde bebouwde onroerende goederen (boekjaar 2019); - gemeentebelasting op buitenverblijven (boekjaar 2019); - gemeentebelasting op de begraving, de uitstrooiing of de bewaring van de as na crematorium op de gemeentelijke begraafplaats (boekjaar 2019); - gemeentebelasting op bankkantoren (boekjaar 2019); - gemeentebelasting op oude of achtergelaten voertuigen op privé-terreinen tijdens het aanslagjaar (boekjaar 2019); indirecte gemeentebelasting op kosteloze verspreiding van ongeadresseerde huis-aan-huis geschriften en stalen, ongeacht of ze reclamebladen of gratis regionale pers zijn (boekjaar 2019); - belasting op motoren ongeacht de vloeistof of de energiebron waarmee ze worden aangedreven (boekjaar 2019); - gemeentebelasting op de inzameling en de verwerking van huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afval (boekjaar 2019); - heffing op de aanvraag van allerhande administratieve documenten (boekjaar 2019); - gemeenteheffing op de aanvraag tot afgifte van administratieve documenten in verband met stedenbouwkundige aanvragen (boekjaar 2019); - gemeentelijke heffing op de aanvraag tot behandeling van vergunningen voor activiteiten overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten3 en eventueel nakomende decreten betreffende de milieuvergunning (ingedeelde inrichtingen) (boekjaar 2019); - heffing op het verwijderen van allerlei afval en in voorkomend geval op het schoonmaken van de plaats, wanneer het verwijderen en/of het schoonmaken door de gemeente wordt(worden) uitgevoerd (boekjaar 2019); - gemeentelijke heffing voor de opgraving door de gemeente van het stoffelijk overschot van overleden personen (boekjaar 2019); - heffing op het verlenen van concessies op begraafplaatsen (boekjaar 2019). - heffing op de afgifte door de gemeente van vuilniszakken voor de inzameling van afval (boekjaar 2019); - gemeentelijke heffing op de elektrische aansluiting op de kast voor elke groenteteler die erom verzoekt (boekjaar 2019).

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten1, worden de volgende beraadslagingen goedgekeurd: - de beraadslaging van 12 november 2018, met uitzondering van de woorden "met een minimum van 7,5 €" in artikel 1, waarbij de gemeenteraad van Vloesberg een gemeentelijke heffing instelt voor het boekjaar 2019 op standplaatsen op markten en kermissen; - de beraadslaging van 12 november 2018, met uitzondering van de woorden "met een minimum van 30 € per beroep" in artikel 3, waarbij de gemeenteraad van Vloesberg een standplaatsrecht voor het boekjaar 2019 instelt naar aanleiding van de installatie op het openbaar domein of aan de rand ervan van elk kermistoestel (manege, kraam, wagentje, kermiskramen en verplaatsbare kramen).

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend in geval van interventie van een permanentie van een ambulancedienst, op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, conf type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft sluiten, worden de begrotingswijzigingen nr. 3 voor het boekjaar 2018 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2018, hervormd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2018, worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2017 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 14 mei 2018, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 augustus 2018 waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als e sluiten worden de beraadslagingen van 25 juni 2018, goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingverordeningen instelt: - heffing op de maaltijden van de monitors tijdens vakantiepleinen (2018-2019); - heffing op de huur van animatiemateriaal door de jeugddienst van het gemeentebestuur (2018-2019); - heffing op de herstelling van voetpaden (2018-2019).

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 26 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200213 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 08 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, wordt de beraadslaging van 27 augustus 2018 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen voor de boekjaren 2018 tot 2019, een heffing op de verzoeken tot verandering van voornaam (-namen) vaststelt.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030142 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap bij de Université de Mons voor het academiejaar 2018 - 2019 sluiten, worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2018 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 22 oktober 2018, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030142 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap bij de Université de Mons voor het academiejaar 2018 - 2019 sluiten, wordt de begroting voor het boekjaar 2019 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 22 oktober 2018, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt de rekening 2016 van het comité belast met het beheer van de temporaliën van de erkende plaatselijke islamitische gemeenschap "Arrahmane" gelegen te Moeskroen definitief goedgekeurd, zoals verbeterd door de voorzitter van het Executief van de Moslims van België op 9 november 2018, mits zes aanvullende verbeteringen.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 9 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019030092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 14/01/2019 numac 2019010214 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders sluiten, wordt de begroting 2017 van de Moskee Arrahman te Moeskroen definitief goedgekeurd, zoals aangenomen door de voorzitter van het Executief van de Moslims van België op 30 november 2018, mits drie hervormingen.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^