Omzendbrief van 01 juni 2006
gepubliceerd op 12 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden op 8 oktober 2006. Gevolgen ten opzichte van de beslissingen genomen door de provincies en gemeenten tussen 8 juli 2006 en de installatiedatum van de nieuwe raden. - Gevolgen ten op

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202192
pub.
12/07/2006
prom.
01/06/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


1 JUNI 2006. - Omzendbrief betreffende de vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden op 8 oktober 2006. Gevolgen ten opzichte van de beslissingen genomen door de provincies en gemeenten tussen 8 juli 2006 en de installatiedatum van de nieuwe raden. - Gevolgen ten opzichte van de beslissingen genomen door de intercommunales en de O.C.M.W.'s van de dag na de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen tot de datum van vernieuwing van hun organen


Aan de Heren Gouverneurs, Aan de Dames en Heren Leden van de Bestendige Deputatie, Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Intercommunales, Aan de Dames en Heren Voorzitters van de O.C.M.W.'s, Ter kennisgeving aan : de Dames en Heren Griffiers en Provincieontvangers, de Dames en Heren Gemeentesecretarissen en Gemeenteontvangers, de Dames en Heren Secretarissen van de Intercommunales, de Dames en Heren Secretarissen van de O.C.M.W.'s, Dames en Heren, Op 8 oktober 2000 vinden de provincieraadsverkiezingen samen met de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De organen van de intercommunales en de O.C.M.W.'s zullen onmiddellijk na de installatie van de nieuwe provincie- en gemeenteraden vernieuwd worden. Ter herinnering, de provincieraden worden op 20 oktober 2006 geïnstalleerd en de gemeenteraden op 4 december 2006.

Na de verkiezingen en onverminderd artikel L1123-1, § 4, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie handelen de aftredende gemeenteraad en het aftredend college van burgemeester en schepenen de lopende zaken af tot de installatie van hun opvolgers heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan een meerderheidspact handelt het provinciecollege de lopende zaken af in plaats van het college dat deze opdracht vervulde krachtens artikel L2212-43 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

Er moet ook een zekere voorzichtigheid aan de dag worden gelegd tijdens de periode die rechtstreeks aan de verkiezingen voorafgaat.

De nodige continuïteit van de openbare dienst houdt in dat de huidige gemeente- en provincieraden de begrotingen en fiscale regelingen voor 2007 goedkeuren.

Bepaalde beslissingen die echter een weerslag na het lopende begrotingsjaar kunnen hebben, moeten niet dringend worden genomen of zijn niet onmiddellijk onontbeerlijk. Hierbij denk ik in het bijzonder aan bepaalde beslissingen betreffende het personeel, de vervreemding of verwerving van goederen, de oprichting van nieuwe diensten, enz.

Ik ben van mening dat het voor de vrijwaring van het algemeen belang passend is om die beslissingen uit te stellen zodat de provincie- en gemeenteraden die na de verkiezingen samengesteld zullen worden niet voor een voldongen feit worden gesteld en hun volle bevoegdheden voor deze aangelegenheden bewaren.

Bijgevolg wens ik uw aandacht erop te vestigen dat iedere beslissing van de executieven alsmede van de provincie- en gemeenteraden genomen tussen 8 juli 2006 en de installatiedatum van de nieuwe provincie- en gemeenteraden geval per geval, in het licht van bovenvermelde aanbevelingen onderzocht moet worden en met voldoende redenen omkleed moet zijn. Hierbij is de naleving van de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen een noodzaak.

Dezelfde principes gelden voor de algemene vergaderingen en raden van bestuur van de intercommunale vennootschappen, alsmede voor de raden voor maatschappelijk welzijn. De sperperiode zal wat hen betreft evenwel de dag na de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen beginnen en op de datum van de vernieuwing van de organen van de vennootschap of van de raden voor maatschappelijk welzijn eindigen.

De beslissingen genomen door de gemeenten en de intercommunales in het kader van de rationalisatie van de intercommunales worden evenwel niet beoogd door deze sperperiode. Het gaat hier namelijk over een lang proces opgesteld door de Waalse Regering dat moet leiden tot een harmonieuze overgang tussen beide legislaturen om de installatie van de nieuwe organen in de overblijvende intercommunales mogelijk te maken op grond van een gewijzigd organiek decreet.

Ik verzoek de toezichthoudende overheden erom deze aanbevelingen na te laten leven.

Met de meeste hoogachting.

Deze omzendbrief wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Namen, 1 juni 2006.

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD __________________ Uw correspondenten : Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, tel. : 081-32 37 01, fax : 081-30 90 93.

Cel Verkiezingen, tel. : 081-23 48 43, fax : 081-23 48 49.

R.Jansemme@mrw.wallonie.be E.Laurenty@mrw.wallonie.be Afdeling gemeenten, tel. : 081-32 37 11, fax : 081-30 81 88.

G.Verlaine@mrw.wallonie.be M.Charlier@mrw.wallonie.be Directie Aarlen, tel. : 063-21 26 36, fax : 063-22 29 69.

C.Dehem@mrw.wallonie.be B.Nottet@mrw.wallonie.be Directie Luik, tel. : 04-224 54 11, fax : 04-224 56 31.

J.Finck@mrw.wallonie.be Y.Pirlet@mrw.wallonie.be Directie Bergen, tel. : 065-32 81 11, fax : 065-32 81 55.

A.Bortoluzzi@mrw.wallonie.be M.Gallez@mrw.wallonie.be Directie Namen, tel. : 081-74 26 19, fax : 081-74 32 62.

JM.Matagne@mrw.wallonie.be T.Materne@mrw.wallonie.be Directie Waver, tel. : 010-23 55 50, fax : 010-23 55 51.

H.DeSuray@mrw.wallonie.be Va.Leonard@mrw.wallonie.be Afdeling Provincies en Openbare Bedrijven, tel. : 081-32 37 11, fax : 081-32 32 27.

PP.Mouzelard@mrw.wallonie.be R.Mariavelle@mrw.wallonie.be Directoraat-generaal Sociale Actie en Gezondheid, tel. : 081-32 72 11, fax : 081-32 74 74.

JP.Kinnar@mrw.wallonie.be C.Careme@mrw.wallonie.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^