Omzendbrief van 03 januari 2001
gepubliceerd op 14 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief tot wijziging van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Vermelding van de echtscheiding op de identiteitsdocumenten

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000109
pub.
14/03/2001
prom.
03/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


3 JANUARI 2001. - Omzendbrief tot wijziging van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Vermelding van de echtscheiding op de identiteitsdocumenten


Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen.

Ter informatie : Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs.

De wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2000 en is in werking getreden op 21 oktober 2000.

Deze wet bepaalt dat geen enkel identiteitsdocument dat afgegeven wordt op grond van een inschrijving in de bevolkingsregisters of in het wachtregister, melding mag maken van een echtscheiding noch van de grond ervan.

Ten gevolge daarvan worden de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, Deel III De identiteitsdocumenten, als volgt gewijzigd : - in punt 9 : de mogelijkheid de vermelding « echtgescheiden » aan te vragen mag niet meer worden vermeld op de keerzijde van de oproepingsbrief; - in punt 28 : alle vermeldingen betreffende de facultatieve vermelding van de burgerlijke stand als « echtgescheiden » op het zelfklevend etiket op de keerzijde van de identiteitskaart van Belg dienen te worden afgeschaft.

Het verbod melding te maken van een echtscheiding noch van de grond ervan op een identiteitsdocument geldt eveneens voor de andere bijzondere vormen van burgerlijke stand die, naast het weduwnaarschap, de ontbinding van het huwelijk tot gevolg hebben, inzonderheid de verstoting.

De informatie betreffende de echtscheiding dient altijd te worden meegedeeld in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede, in voorkomend geval, in de uittreksels en de getuigschriften opgemaakt op basis van de bevolkingsregisters.

De oproepingsbrieven betreffende de aanmaak van een identiteitskaart van Belg, die door de Dienst van het Rijksregister worden gedrukt, zullen worden aangepast. Intussen dient de aandacht van de burgers te worden gevestigd op de nieuwe wettelijke bepalingen en de vermelding « echtgescheiden » niet meer te worden vermeld op de keerzijde van de identiteitskaarten.

Wat de aan de vreemdelingen afgegeven documenten betreft, zullen onderrichtingen worden gestuurd door de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^