Omzendbrief van 03 mei 2004
gepubliceerd op 03 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief 307quater. - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2004002054
pub.
03/06/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


3 MEI 2004. - Omzendbrief 307quater. - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut


Aan de besturen en andere diensten van de federale en programmatorische overheidsdiensten, en aan de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Staat.

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris Mijnheer de Staatssecretaris.

Tijdens de zittingen van 20 en 21 maart 2004 heeft de Ministerraad beslist om strengere milieunormen op te leggen voor de vernieuwing van het voertuigenpark.

De federale overheidsdiensten (FOD's), de programmatorische overheidsdiensten (POD's), de wetenschappelijke instellingen en de instellingen van openbaar nut zullen voortaan ervoor moeten zorgen dat bij de aankoop of de leasing van personenvoertuigen ten minste 50 % van de nieuwe voertuigen een CO2 productie hebben die minder bedraagt dan 145 gr/km voor de voertuigen uitgerust met een dieselmotor en minder bedraagt dan 160 g/km voor de voertuigen uitgerust met een benzinemotor. Op de website http://www.environment.fgov.be/index.html, vindt men, onder de rubriek "Rij zuinig", een indicatieve lijst met de CO2 uitstoot en het verbruik van verschillende gangbare voertuigen.

Deze nieuwe normen worden opgelegd ingevolge de Kyoto-verdragen, waarbij België zich geëngageerd heeft om de CO2 uitstoot gevoelig te verminderen.

De openbare dienst die een nieuwe wagen wil aanschaffen, definieert zijn functionele behoeften en bepaalt het type voertuig door het in een van de navolgende categorieën onder te brengen. De hiernavolgende indeling in categorieën beoogt een indicatieve leidraad te zijn, die de diensten moet helpen hun functionele behoeften optimaal te kunnen bepalen.

A. Voertuigen voor personenvervoer : indeling per categorie A. Véhicules pour transport de personnes : division en catégories Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld B. Maximale prijzen De volgende budgetplafonds zijn van toepassing Tableau des prix1/Prijstabel1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Buiten de voertuigen met klassieke benzine- of dieselmotor, bestaan er voertuigen met een andere motortechnologie die de CO2 uitstoot gevoelig terugdringt of tot nul herleidt, zoals ondermeer elektrische voertuigen, hybride voertuigen of nog voertuigen met brandstofcel.

Voor deze voertuigen zijn de volgende budgetplafonds van toepassing : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De maximale prijzen houden rekening met de « veiligheidsuitrusting » : ABS, airbags voor de bestuurder en de passagier, hoofdsteunen op alle plaatsen, mistlampen, centrale vergrendeling.

Deze maximale prijzen houden ook rekening met de kortingen die kunnen worden bekomen bij aanschaffen van voertuigen door een openbaar bestuur.

De hierboven vermelde prijzen kunnen tweejaarlijks herzien worden mits een marktstudie de noodzaak hiervan aantoont.

C. De volgende regels moeten nageleefd worden : 1. De toepassing van de nieuwe normen mag geen aanleiding geven tot een verhoging van de kredieten voor investeringsuitgaven (BA 74.01 : aankoop) noch van de kredieten voor lopende uitgaven (BA 12.01/12.19 : leasing). 2. De cel FOD-Overschrijdende Raamcontracten (FOR) zal een gamma van voertuigen aanbieden die beantwoorden aan de hierboven vermelde categorieën en de hiervoren genoemde milieucriteria in acht nemen.3. Onverminderd de verplichte inachtname van de hiervoren aangehaalde normen inzake de CO2 uitstoot voor minstens 50 % van de aan te schaffen voertuigen, is het aanbevolen dat de federale administratie er bij elke aanschaf van personenvoertuigen steeds over waakt - dat de uitstoot van CO2 als een belangrijk gunningcriterium gehanteerd wordt bij het toewijzen van de betrokken overheidsopdrachten; - dat, waar mogelijk, de voorkeur wordt gegeven aan milieuvriendelijke technologieën (b.v. deeltjesfilter voor dieselvoertuigen, elektrische voertuigen, hybride voertuigen, voertuigen met brandstofcel,...).

Voor het leasen van voertuigen zijn dezelfde aanbevelingen van toepassing. leder jaar wordt in de maand december een overzichtslijst van aangekochte en geleasde voertuigen bezorgd aan de Minister verantwoordelijk voor de Duurzame Ontwikkeling : er dient in die lijst uitdrukkelijk gemotiveerd te worden waarom desgevallend voornoemde aanbevelingen niet werden in acht genomen. 4. Leasing is toegelaten voor alle voertuigen die in de tabel hierboven zijn opgenomen.Enkel operationele leasing waarbij de huurder gedurende een bepaalde periode het gebruiksrecht verwerft en de verhuurder eigenaar blijft van het voertuig kunnen in aanmerking komen. Formules met aankoopoptie zijn niet toegelaten. Het leasingcontract moet gepaard gaan met een onderhoudscontract.

In geval van leasing moeten alle risico's voortspruitende uit het gebruik van het autovoertuig verzekerd worden. Het is dan ook nodig om een "omnium" verzekeringscontract af te sluiten dat de volgende risico's dekt : stoffelijke schade, diefstal, brand, burgerlijke aansprakelijkjheid, verzekering voor de inzittenden en rechtsbijstand.

Het betreft trouwens de klassieke verzekeringsrubrieken zoals die opgenomen zijn in de voorstellen van de gespecialiseerde leasingfirma's. Een vrijstelling van maximum 620 euro kan ten laste genomen worden.

In geval van leasing is het aanbevolen om het typecontract van de cel Aankoopbeleid en -advies (ABA) te gebruiken, dat de belangen van deze diensten maximaal behartigt en dat een belangrijk gewicht geeft aan de milieuvriendelijke factoren in de gunningcriteria. 5. Elke aanschaf van een voertuig moet vooraf goedgekeurd worden door de Inspectie van Financiën of door de afgevaardigde van de Minister van Financiën, die nagaat of de bepalingen van deze omzendbrief werden nageleefd.6. De uitzonderingsnormen uitgevaardigd bij omzendbrief nr.278 van 18 november 1988, blijven van toepassing voor de hernieuwing van het wagenpark van de veiligheidsdiensten.

D. Eindbepaling De huidige omzendbrief heft de omzendbrief nr. 307ter van 1 maart 2002 op en vervangt hem.

De Minister van Ambtenarenzaken Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^