Omzendbrief van 06 april 2000
gepubliceerd op 15 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012198
pub.
15/04/2000
prom.
06/04/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


6 APRIL 2000. - Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend


1. Deze omzendbrief heeft tot doel de modaliteiten vast te leggen waaronder een voorlopige arbeidsvergunning, zoals bepaald in artikel 4, § 4 van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten (Belgisch Staatsblad 21 mei 1999) betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, kan worden afgeleverd aan een werkgever voor de tewerkstelling van volgende categorieën van personen : - de buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van het verblijf hebben ingediend op grond van de wet van 22 december 1999 (Belgisch Staatsblad 10 januari 2000) betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk; - de buitenlandse onderdanen die vóór 10 januari 2000, een aanvraag tot regularisatie hebben ingediend gebaseerd op artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en waarin nog geen beslissing is genomen in toepassing van de omzendbrief van 15 december 1998 over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de regularisatie van bijzondere situaties. 2. Wanneer een werkgever een aanvraag om arbeidsvergunning voor een onder punt 1 bedoelde buitenlandse onderdaan indient, zijn de volgende regels van toepassing. Een voorlopige arbeidsvergunning kan worden afgeleverd aan de werkgever. Deze aflevering gaat niet gepaard met de aflevering van een arbeidskaart aan de werknemer, maar de werkgever moet een afschrift van de voorlopige arbeidsvergunning aan de werknemer overhandigen.

De toekenning van de voorlopige arbeidsvergunning is niet onderworpen aan de voorwaarden bepaald in Hoofdstuk IV, Afdeling 1, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten (Belgisch Staatsblad 26 juni 1999) houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Evenmin is er sprake van de toepassing van artikel 4, § 2 van bovengenoemde wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten.

Een geschreven arbeidsovereenkomst, conform de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, is evenwel vereist om de voorlopige arbeidsvergunning te bekomen. In geval van tewerkstelling in de tuinbouwsector als seizoenarbeider moet die arbeidsovereenkomst de bepalingen bevatten vermeld in de bijlage bij de omzendbrief van 1 juli 1994Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 01/07/1994 pub. 19/08/1997 numac 1997000509 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen Duitse vertaling sluiten (Belgisch Staatsblad 14 juli 1994) tot wijziging van de omzendbrief van 26 april 1994 (Belgisch Staatsblad 30 april 1994) betreffende de voorlopige toelatingen tot tewerkstelling voor kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers).

De werknemer zal slechts na aflevering van de voorlopige arbeidsvergunning effectief kunnen tewerkgesteld worden.

De voorlopige arbeidsvergunning wordt afgeleverd voor een periode van maximum één jaar en zij kan worden hernieuwd. Zij verliest alle geldigheid zodra inzake de aanvraag tot regularisatie een beslissing wordt genomen. 3. Met betrekking tot de indiening van de aanvragen om arbeidsvergunning moeten volgende documenten worden voorgelegd : - het aanvraagformulier om arbeidsvergunning voor de tewerkstelling van een buitenlandse werknemer; - een afschrift van de arbeidsovereenkomst; - een afschrift van het ontvangstbewijs van de indiening van de aanvraag tot regularisatie van het verblijf of, bij gebrek daaraan, en getuigschrift vaststellend dat een dergelijke aanvraag ingediend werd.

De aanvragen tot hernieuwing moeten worden ingediend in dezelfde vorm. 4. Deze omzendbrief treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 6 april 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^