Omzendbrief van 08 september 2016
gepubliceerd op 30 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht. - Uitvoering van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Bruss

bron
service public regional de bruxelles
numac
2016031633
pub.
30/09/2016
prom.
08/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031633

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES


8 SEPTEMBER 2016. - Omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht. - Uitvoering van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht


Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dames en heren Burgemeesters, Dames en heren Schepenen, De ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd recent aangepast.

De aangebrachte aanpassingen hebben als doel het administratief toezicht minder zwaar te maken, op het niveau van de beslissingen die verplicht moeten worden opgestuurd (vermindering), alsook op het niveau van de toepasselijke toezichtprocedure (een groot deel van de akten die voordien onderworpen waren aan het goedkeuringstoezicht zullen nu onderworpen worden aan het algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht), alsook wat betreft de termijnen (inkorting).

De betreffende ordonnantie brengt tevens een wijziging aan in de Nieuwe Gemeentewet. Deze wijziging wordt ook besproken.

De nieuwe ordonnantie treed in werking op 1 september 2016.

Beslissingen genomen vóór deze datum blijven onderworpen aan de oude regels. Het is de datum van de gemeentelijke beslissing, en niet de datum van verzending aan de toezichthoudende overheid, die bepaald welke regels inzake toezicht van toepassing zijn.

A. Het administratief toezicht 1) Wat betreft de toezichtprocedure. De nieuwe wetgeving beperkt drastisch de categorieën van beslissingen die moeten voorgelegd worden voor goedkeuringstoezicht, namelijk van twaalf types beslissingen wordt het aantal beperkt tot twee : Vanaf heden is het goedkeuringstoezicht enkel van toepassing voor de beslissingen van plaatselijke overheden over de volgende onderwerpen : 1. De gemeentebegroting, de begroting van de gemeentebedrijven en hun aanpassingen;2. De gemeentelijke rekeningen, de rekeningen en de staten van ontvangsten en uitgaven van de gemeentebedrijven en de eindrekening van de plaatselijke ontvanger of van de bijzondere agent zoals bedoeld in artikel 138, eerste paragraaf, van de Nieuwe gemeentewet en van de ontvanger van de gemeentebedrijven. Dienvolgens gaan volgende beslissingen over van het uitzonderlijk goedkeuringstoezicht naar het algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht : 1. het personeelskader en het contingent van de contractuele betrekkingen;2. de reglementen betreffende de voorwaarden inzake werving en bevordering van het gemeentepersoneel;3. de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het personeel;de toelagen en uitkeringen van het gemeentepersoneel; 4. de reglementen betreffende het pensioen van het personeel, alsook de wijze van financiering van deze pensioenen;5. de ontslagen van ambtswege en de afzettingen van het gemeentepersoneel;6. het voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist bedoeld in artikel 249, § 1, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet;7. de consolidatie en de herschikking van de financiële lasten van opgenomen leningen;8. de oprichting van een gemeentebedrijf en de startbalans van deze bedrijven;9. de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf en de bijdrage aan deze bedrijven; 10. de keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van leveringen en diensten, waarvan de globale waarde van de opdracht, zonder btw, hoger is dan 249.600 euro en voor de opdrachten van werken waarvan de globale waarde van de opdracht hoger is dan 500.000 euro zonder btw. 2) Wat betreft de verplichting tot verzending van de beslissing aan de toezichthoudende overheid. De nieuwe ordonnantie en haar uitvoeringsbesluit (besluit van 8 september 2016) hebben tot gevolg dat enkele categorieën van beslissingen die tot op heden moesten worden verstuurd aan de toezichthoudende overheid, niet meer moeten worden verstuurd.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de akten van het college genomen op basis van artikel 249, eerste paragraaf, tweede lid van de Nieuwe Gemeentewet (art. 1, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 1998), maar eveneens voor de beslissingen betreffende huurcontracten met een looptijd van meer dan negen jaar en voor overeenkomsten betreffende het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.

De beslissingen betreffende de vaststelling van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden moeten niet meer opgestuurd worden aan Brussel Plaatselijke Besturen voor zover deze beslissingen verstuurd worden aan de "Cel Transparantie van bezoldigingen van het Gewest overeenkomstig de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen waardoor ze onderworpen zijn aan een specifiek toezicht.

De beslissingen inzake de aanwerving, bevordering, oppensioenstelling en ontslag van het statutair personeel moeten niet meer worden verstuurd, tenzij het beslissingen betreft die genomen zijn door de gemeente ten gevolge een schorsing door de vice-gouverneur.

Wat betreft de disciplinaire sancties moeten enkel de beslissingen over ambtshalve ontslagen en de afzettingen worden overgemaakt.

De verplichting tot verzending van de beslissingen over de gemeentelijke publicaties is eveneens afgeschaft.

Verder blijven de toepasselijke principes onveranderd : alle beslissingen van de gemeenteraad die niet in extenso moeten opgestuurd worden moeten opgenomen worden op de lijst van de akten overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten.

Samenvatting : A) Het goedkeuringstoezicht zal enkel nog van toepassing zijn op (art. 13 van de ordonnantie) : - de gemeentebegroting, de begroting van de gemeentebedrijven en hun wijzigingen; - de gemeenterekeningen, de rekeningen en de staat van ontvangsten en uitgaven van de gemeentebedrijven en de eindrekening van de plaatselijke ontvanger of van de bijzondere agent bedoeld in artikel 138, § 1, van de nieuwe gemeentewet en van de ontvanger van de gemeentebedrijven.

B) De akten van de gemeenteoverheden betreffende de volgende onderwerpen moeten, binnen twintig dagen nadat ze zijn vastgesteld, worden toegezonden aan de Minister belast met Plaatselijke Besturen, om onderworpen te worden aan het algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht : 1) de personeelsformatie en het contingent van de contractuele betrekkingen;2) de reglementen betreffende de voorwaarden inzake werving en bevordering van het personeel;3) de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het personeel;4) de reglementen betreffende de evaluatie en de interne mobiliteit van het personeel;5) de reglementen betreffende het pensioen van het personeel, alsook de wijze van financiering van deze pensioenen;6) de reglementen betreffende de vorming van het personeel;7) de ontslagen van ambtswege en de afzettingen van het personeel;8) de beslissingen van een overheid betreffende het personeel als gevolg van een schorsing door de Vice-Gouverneur;9) de algemene en bijzondere politiereglementen, met uitzondering van de bijkomende reglementen inzake het wegverkeer;10) de belasting- en retributiereglementen;11) huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;12) het voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist bedoeld in artikel 249, § 1er, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet;13) de consolidatie en de herschikking van de financiële lasten van opgenomen leningen;14) de oprichting van of de toetreding tot een gemeentebedrijf of een autonoom gemeentebedrijf; 15) de keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, gelijk aan of hoger is dan EUR 175.000, alsook de selectie van inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten en de toekenning van deze; 16) het aangaan van thesaurie- of saneringsleningen;17) het verkrijgen of vervreemden van eigendom of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;18) de oprichting van of de toetreding tot een vereniging zonder winstoogmerk;19) de oprichting van of de toetreding tot een intercommunale. We wijzen er wel op dat, desondanks de verplichte verzendingen, elke beslissing nog steeds kan opgevraagd worden en onderworpen worden aan het algemeen administratief toezicht, ook al staan ze al dan niet op de lijst.

C) De beslissingen van de gemeenteraad die niet in extenso moeten verstuurd worden aan de Minister bevoegd voor de Plaatselijke besturen moeten opgenomen worden onder de vorm van een korte toelichting in een lijst die aan de toezichthoudende overheid wordt gestuurd binnen de twintig dagen na de zitting van de gemeenteraad in de welke zij genomen werden. 3) Wat betreft de toezichtstermijnen. Algemeen toezicht a) Voor de dossiers die "in extenso" verstuurd worden, wordt de toezichttermijn voor het algemeen toezicht ingekort van veertig tot dertig dagen (art.9, tweede lid, en art. 10, tweede lid van de ordonnantie). Deze termijn is evenwel eenmaal verlengbaar met een termijn van vijftien dagen indien zou blijken dat de initiële termijn van dertig dagen voor een bepaalde akte niet voldoet om een onderzoek toe te laten (art.9, laatste lid, art. 10, laatste lid). De regel die gevolgd zal worden door de toezichthoudende overheid is de dossiers te behandelen binnen de oorspronkelijke termijn van 30 dagen en de verlenging van de termijn niet tot routine te maken. De verlenging van de termijn blijft dus de uitzondering op de regel. Ze kan wel noodzakelijk blijken onder welbepaalde omstandigheden. Zo kunnen de dossiers die een meer uitgebreide of diepere analyse behoeven, vanwege hun complexiteit of het groot aantal stukken die ze bevatten, onderwerp zijn van een verlenging van de termijn indien de oorspronkelijke termijn onmogelijk na te leven is. In sommige materies kan het noodzakelijk blijken de termijn te verlengen om rekening te houden met periodes waarin een groot aantal dossiers worden verzonden (belastings- en retributiereglementen, openbare aanbestedingen).

Eenmaal de beslissing geschorst werd beschik de gemeente, zoals voordien, over een termijn van 40 dagen om te geschorste akte te rechtvaardigen. Bij gebreke aan een reactie binnen deze termijn door de gemeente wordt de geschorste akte van rechtswege nietig. De nietigheid wordt vastgesteld in een notificatie gericht aan de gemeente door Brussel Plaatselijke Besturen.

In het kader waar de gemeente reageert op de schorsing van haar akte wordt de schorsing opgeheven na het verstrijken van een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de akte waarbij de gemeenteoverheid de geschorste akte rechtvaardigt (art. 9, zesde lid).

Dat betekent dat de toezichthoudende overheid beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de akte om de beslissing tot behoudt of tot rechtvaardiging te vernietigen. Deze termijn kan verlengd worden met 15 dagen. De beslissing om de termijn te verlengen moet betekend worden aan de gemeente voor het vervallen van de oorspronkelijke termijn van dertig dagen.

De Regering kan tevens rechtstreeks de beslissing van de gemeentelijke overheid vernietigen. In dit geval is de vernietigingstermijn dertig dagen vanaf de ontvangst van de akte, en deze termijn kan eenmaal verlengd worden door de Regering met een termijn van twintig dagen. De beslissing om de termijn te verlengen moet eveneens betekend worden aan de gemeente voor het vervallen van de oorspronkelijke termijn van dertig dagen. b) Voor de beslissingen die op de lijst beoogd in artikel 7 van de ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht staan, worden de toezichtstermijnen van toepassing op de beslissingen die op deze lijst staan niet gewijzigd : deze beslissingen mogen door de regering opgevraagd worden binnen de twintig dagen na ontvangst van de lijst en de Regering beschikt over een termijn van twintig dagen vanaf de ontvangst van de beslissing om de opgevraagde beslissing te schorsen of te vernietigen. De beslissingen van andere gemeentelijke organen die niet verplicht moeten verstuurd worden (College, burgemeester) worden niet opgenomen op een lijst maar kunnen wel opgevraagd worden op elk moment door de toezichthoudende overheid, alsook elke inlichting die ze nuttig acht.

De vermindering van de toepassing van een effectieve controle op een bepaald aantal beslissingen, waar deze niet meer verstuurd worden, zal als logisch gevolg nauwkeurige meer diepgaande controles hebben om de manier te verifiëren waarop de gemeenten de wetgeving toepassen.

Bijzonder toezicht De toezichttermijnen voor de akten die onder het goedkeuringstoezicht vallen, blijven ongewijzigd, te weten : - veertig dagen vanaf de ontvangst van de akte voor de gemeentebegroting, de begroting van de gemeentebedrijven en hun wijzigingen, waarbij deze termijn eenmaal kan verlengd worden door de Regering met een termijn van maximaal veertig dagen. - tachtig dagen voor de gemeentelijke rekeningen, de rekeningen en de ontvangsten- en uitgavenstaten van de gemeentebedrijven en de eindrekening van de plaatselijke ontvanger of de bijzondere ambtenaar zoals voorzien in artikel 138, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet en de schatbewaarder van de gemeentebedrijven. Deze termijn kan verlengd worden met een termijn van maximaal tachtig dagen. 4) Wat betreft de vraag om inlichtingen (artikel 8 van de ordonnantie). Artikel 8 van de ordonnantie wordt uitgebreid als volgt : "De Regering kan aan de gemeenten vragen om haar alle informatie, elk gegeven of elke inlichting die relevant is voor de oefening van het administratief toezicht of voor het opstellen van de statistieken op gewestelijk niveau over te maken of deze ter plaatse te verzamelen. De Regering verduidelijkt de wijze waarop de gevraagde gegevens haar zullen worden overgemaakt." Artikel 8 van de ordonnantie wordt gewijzigd om aan de Regering de bevoegdheid te geven zodat deze kan verduidelijken hoe ze de informatie, gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor de oefening van het administratief toezicht of voor het vaststellen van de statistieken, wil inwinnen. Het doel is om over volledige en betrouwbare informatie te kunnen beschikken teneinde te kunnen beantwoorden aan de behoeften van administratieve opvolging, alsook aan de statistische en documentaire behoeften. Immer, de nieuwe verlichting van het administratief toezicht toegevoegd aan de versimpeling die al eerder heeft plaats gehad heeft tot gevolg dat een groot aantal beslissingen die eerder werden verstuurd nu niet meer worden doorgegeven aan de toezichthoudende overheid, wat voornamelijk het geval is inzake het gemeentepersoneel maar ook in andere domeinen.

Regelmatig moet de administratie dus aan de gemeenten vragen haar diverse akten, beslissingen of inlichtingen te bezorgen en dit, zij het in het kader van de uitoefening van het administratief toezicht (bijvoorbeeld ten gevolge van een toezichtsberoep), zij het voor parlementaire vragen, of het voorbereiden van sectoriële akkoorden of nog in het kader van de toekenning van subsidies aan gemeenten (opwaardering van de lonen, statuteringspremie,...) of om tegemoet te komen aan noden van statistiek of documentatie.

De huidige hervorming versterkt nog dit gebrek aan informatie, reden waarom het tegenwicht voor de verlichting van de controle impliceert dat de gewestelijke administratie snel moet kunnen beschikken over de nodige of nuttige inlichtingen voor de performante uitoefening van haar missies.

B. De aanpassing aangebracht aan de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 112, zesde lid, van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 112, zesde lid, van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd door de ordonnantie van 27 februari 2014, werd aangevuld met de volgende zin : "Een commissie samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke democratische politieke fractie die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, zal belast zijn met het jaarlijks indienen van een verslag betreffende de naleving van deze bepaling." Het gaat er om in het zesde lid van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet een nieuwe zin in te voeren betreffende de naleving van de in het zesde lid opgelegde verplichting het gemeentelijk informatieblad open te stellen voor de oppositie. Dit nieuw lid heeft als doel om op een efficiëntere wijze het werkzame karakter van deze maatregel te waarborgen, dit via de verplichte invoering van een gemeentelijke commissie die openstaat voor de oppositie en belast is met het opstellen van een jaarlijks verslag voor de gemeenteraad betreffende de uitvoering van deze verplichting.

C. Adviesrol van Brussel Plaatselijke Besturen Ik herinner de gemeentelijke diensten eraan dat het bijstaan van de plaatselijke instellingen, hen tegemoetkomen, hen gidsen integraal deel uitmaken van de missies van Brussel Plaatselijke Besturen. Deze rol wordt nu door de hervorming van het administratief toezicht nog meer geaccentueerd.

Aangezien er minder beslissingen moeten worden goedgekeurd of naar de toezichthouder moeten worden gestuurd vergroot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke besturen. BPB zal meer beschikbaar zijn om hen bij te staan bij het uitoefenen van die grotere verantwoordelijkheid. De rol van controleur wordt kleiner ten voordele van de rol van adviesverlener.

Deze rol van adviesverlener op vraag kan eveneens uitgeoefend worden op alle ontwerpen van beslissing, inbegrepen deze die in het kader van het controletoezicht moeten verstuurd worden. Ik trek evenwel jullie aandacht op het feit dat dit advies gegeven wordt zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van het recht tot schorsing of vernietiging dat de toezichthoudende overheid heeft.

Wat betreft de praktische organisatie van de uitoefening van deze rol, past het de nadruk te leggen op de wil een zekere soepelheid te garanderen en te functioneren op een niet overdreven geformaliseerde manier.

Dienvolgens kunnen de aanvragen tot advies of technische vragen in het kader van de materies die worden behandeld door Brussel Plaatselijke Besturen aan ons verstuurd worden per brief of per email.

Het generieke adres van BPB mag gebruikt worden maar in functie van de betreffende materie kan u eveneens uw vragen richten tot een meer gericht persoon.

Hieronder geven we u een niet-exhaustieve lijst met de meest voorkomende materies en contactpersonen in elk domein. - Overheidsopdrachten : Directie Lokale Overheidsopdrachten, Véronique Gits, vgits@gob.brussels, tel. 02-800 32 84 of Souad Aoufi, saoufi@gob.brussels, tel. 02-800 37 41 - Financiën : Directie Lokale Financiën, Anne Willems, awillems@gob.brussels, tel. 02-800 33 01 - Subsidies : Directie Gesubsidieerde Initiatieven, Nathalie De Meyer, ndemeyer@gob.brussels, tel. 02-800 32 29 - Investeringen : Directie Investeringen, Christine Frère, tvs-gsw@gob.brussels, tel. 02-800 32 92 - Gemeentelijke sportinfrastructuur : Directie Investeringen, Christine Frère, tvs-gsw@gob.brussels, tel. 02-800 32 92 - Rampenschade : Directie Investeringen, Christine Frère, tvs-gsw@ gob.brussels, tel. 02-800 32 92 - Personeel : Directie Lokaal Personeel, Karim Cherradi, kcherradi@gob.brussels, tel. 02 800 32 26 - Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën : Gabrielle Rollier, grollier@sprb.brussels - Belastingreglementen, politiereglementen, reglementen van inwendige orde van de gemeenteraad : Directie Algemene en Juridische Zaken, Dominique Moyaerts, dmoyaerts@gob.brussels, tel. 02-800 32 12 - Oprichting vzw, autonoom gemeentebedrijf : Directie Algemene en Juridische Zaken, Dominique Moyaerts, dmoyaerts@gob.brussels, tel. 02-800 32 12 - Wetgeving begraafplaatsen en lijkbezorging : Directie Algemene en Juridische Zaken, Dominique Moyaerts, dmoyaerts@gob.brussels, tel. 02-800 32 12 - Organisatie en werking van de gemeente : Directie Algemene en Juridische Zaken, Dominique Moyaerts, dmoyaerts@gob.brussels, tel. 02-800 32 12 U kan voor meer materies en contactpersonen ook kijken op de website van BPB : http://localadm.irisnet.be/nl/gewestelijk-bestuur/contacteer-de-diensten.

Vanaf de ontvangst van een aanvraag om advies, informatie, raad of technische vragen, wordt een ontvangstbewijs gestuurd aan de verzender van de aanvraag om deze in te lichten over de goede ontvangst en behandeling van zijn aanvraag en om hem de eerste elementen van informatie te geven over hoe zijn aanvraag zal behandeld en opgevolgd worden. Het kan bijvoorbeeld gaan over het informeren dat bijkomende informatie nodig is om te kunnen antwoorden op zijn vraag of dat een diepgaande analyse moet uitgevoerd worden.

Ik wil uw aandacht vestigen op het belang van de samenstelling van een dossier dat zo compleet mogelijk is om toe te laten een gemotiveerd advies te geven dat rekening houdt met alle pertinente elementen.

De administratie vermeld zaak per zaak de geschatte antwoordtermijn in functie van het soort en het belang van de vraag die haar voorgelegd werd. Ze verbind zich ertoe alles in het werk te stellen om binnen een redelijke termijn te antwoorden op de vraag, rekening houdende met alle elementen van het dossier. Indien de oorspronkelijk voorziene termijn niet kan gehandhaafd worden, verbind de administratie zich ertoe de vraagsteller in te lichten over de redenen van de vertraging en hem een schatting bij benadering te geven van de termijn binnen dewelke hij het advies of de gevraagde informatie zal ontvangen.

De Minister-President, R. VERVOORT

Bijlage bij de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht Uitvoering van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.

Akten van de gemeenteoverheden

Type toezicht

Termijn

Verlenging termijn

Personeelskader en contingent

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Reglement betreffende de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van het personeel

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Bezoldigingsregeling en weddeschalen van het personeel

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Reglementen betreffende de evaluatie en mobiliteit van het personeel

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Pensioenreglementen van het gemeentepersoneel, alsook hun financieringswijze

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Reglementen betreffende de opleiding van het personeel

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Beslissingen genomen inzake personeel ten gevolge van een schorsing door de Vice-Gouverneur

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

De schorsingen, ontslagen van ambtswege en afzetting van het personeel

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Gemeentebegrotingen en wijzigingen

Goedkeuring

40 dagen

Maximaal 40 dagen

Begrotingen van gemeentebedrijven en wijzigingen

Goedkeuring

40 dagen

Maximaal 40 dagen

Gemeenterekeningen

Goedkeuring

80 dagen

Maximaal 80 dagen

Rekeningen van de gemeentebedrijven

Goedkeuring

80 dagen

Maximaal 80 dagen

Eindrekening van de plaatselijke ontvanger of bijzondere agent zoals voorzien in artikel 138, § 1 NGW

Goedkeuring

80 dagen

Maximaal 80 dagen

Eindrekening van de bedrijfsontvanger

Goedkeuring

80 dagen

Maximaal 80 dagen

Dringende uitgaven beslist door de gemeenteraad (art. 249, § 1, eerste lid, NGW)

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Schatkistleningen of saneringsleningen

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Consolidatie en herschikking van financiële lasten van opgenomen leningen

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Het organiseren van gemeentelijke inrichtingen en diensten als gemeentebedrijven

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Consolidatie of herschikking van de financiële lasten van onderschreven leningen

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Verkrijging of vervreemding van eigendomsrechten of rechten betreffende onroerende goederen

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Oprichting van een vzw of toetreding tot een vzw

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

De organisatie van gemeente-instellingen of -diensten in een gemeentebedrijf

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

De oprichting van autonome gemeentebedrijven

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

De oprichting van een intercommunale of toetreding tot een intercommunale

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

De keuze van de wijze van gunning en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, gelijk aan of hoger is dan EUR 175.000, alsook de selectie van inschrijvers, kandidaten of deelnemers aan deze opdrachten en de toekenning van deze

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Belasting- of retributiereglementen

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Reglementen van inwendige orde van de gemeenteraad

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Algemene politiereglementen

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen

Bijzondere politiereglementen, behalve verkeer

Algemeen toezicht

30 dagen

15 dagen


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^