Omzendbrief van 09 augustus 2006
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Omzendbrief inzake de verkiezingsreglementering

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031410
pub.
30/08/2006
prom.
09/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


9 AUGUSTUS 2006. - Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Omzendbrief inzake de verkiezingsreglementering


Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Hoofdbureaus voor de verkiezing van de gemeenteraden.

Aan Mevrouw de Gouverneur.

Aan de Dames en Heren van het College van Burgemeester en Schepenen.

Dames en heren, Ik heb de eer U een aantal inlichtingen te verstrekken betreffende de verkiezingen van 8 oktober 2006.

I. WETGEVENDE INITIATIEVEN. 1. Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek werd ingesteld door de ordonnantie van 16 februari 2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2006, 2e uitgave).

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende : -Verlenging openingsuren stembureaus met één uur; - Samen met de oproepingsbrief zal er aan iedere kiezer ook een verklarende brochure gestuurd worden; - Versoepeling van het systeem van de volmachten (infra); - Het maximum aantal toegelaten karakters voor de lijstnaam wordt verhoogd van zes naar tweeëntwintig karakters; - Voor de lijstenvereniging zal er niet enkel verwezen worden naar de partijen die in één van de federale kamers zetelen, maar ook naar deze zetelend in het Brussels Parlement. - De Regering heeft het maximumbedrag van de presentiegelden van de leden van de kiesbureaus vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen sluiten tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen (Belgisch Staatsblad van 12 april 2006); - Wat betreft de controle van de verkiezingsuitgaven wordt het « controlecollege » belast met het onderzoek van de door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, in wiens rechtsgebied de zetel van de partij gevestigd is, toegezonden verslagen.

Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek werd recentelijk gewijzigd door de ordonnanties van 20 juli 2006 (wijziging van de termijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de verkiezingen en wijziging van de termijn waarna de uitslag van de verkiezingen definitief is) en 13 juli 2006 (verklaring in de akte van bewilliging i.v.m. de eerbiediging van de beginselen van de rechtstaat en de grondwettelijke en internationale rechten en vrijheden; onverkiesbaarheid wegens veroordelingen voor racisme, xenofobie of negationisme).

Tevens wordt uw aandacht gevestigd op de ordonnantie van 17 februari 2005 ertoe strekkende evenveel mannen als vrouwen op de gemeentelijke kieslijsten te plaatsen (infra). 2. Aanpassingen aan de wet op de geautomatiseerde stemming. De ordonnantie van 29 juni 2006 tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2006, erratum Belgisch Staatsblad van 10 juli 2006) bepaalt dat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen door het Parlement vier deskundigen en vier plaatsvervangers worden aangewezen.Deze personen vormen het college van deskundigen' dat belast is met de controle van de betrouwbaarheid van de kies- en optellingssystemen die gebruikt zullen worden tijdens de verkiezingen. 3. Bepaling van het aantal raadsleden in de gemeenten. - Artikel 5 van de nieuwe gemeentewet werd gewijzigd bij de ordonnantie van 17 juli 2003 in die zin dat de rangschikking van de gemeenten voortaan wordt vastgesteld op basis van het aantal personen dat ingeschreven is in het Rijksregister van de natuurlijke personen die op 31 december van het jaar dat de verkiezingen voorafgaat hun hoofdverblijfplaats in de desbetreffende gemeente hadden. - Het bevolkingscijfer per gemeente volgens het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt door de Regering in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. - Voor iedere gemeente wordt haar klasse met het aantal raadsleden en schepenen vastgesteld in uitvoering van de artikelen 5, 8 en 16 van de nieuwe gemeentewet en rekening houdend met het bevolkingscijfer per gemeente in het Rijksregister op 31 december 2005. - Hiertoe werden de volgende besluiten genomen (Belgisch Staatsblad van 13 juni 2006) : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet sluiten tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2005;Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet sluiten houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet. II. KOSTENVERDELING. 1. Inleiding. Artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek bepaalt dat de volgende verkiezingsuitgaven ten laste zijn van de gemeenten : 1° het presentiegeld, alsmede de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder de voorwaarden bepaald door de Regering;2° de reisvergoeding van de kiezers die niet in de gemeente, waar ze zijn ingeschreven als kiezer, verblijven, onder de voorwaarden bepaald door de Regering;3° de verzekeringspremies om de lichamelijke schaden te dekken die voortvloeien uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt;de Regering bepaalt de regels volgens welke deze risico's worden gedekt.

Alle andere verkiezingsuitgaven komen eveneens ten laste van de gemeenten, met uitzondering van bepaalde uitgaven voor de geautomatiseerde stemming die ten laste zijn van het Gewest. 2. Presentiegelden.a. De maximumbedragen van de presentiegelden zijn vastgesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen sluiten tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen (Belgisch Staatsblad van 12 april 2006). Het maximumbedrag van het presentiegeld is vastgesteld als volgt : - voor de voorzitter van het hoofdbureau : 150 euro, - voor de secretaris van het hoofdbureau : 120 euro, - voor de bijzitters van het hoofdbureau : 115 euro, - voor de voorzitters van een stembureau : 90 euro, - voor de secretarissen, adjunct-secretarissen en bijzitters van een stembureau : 85 euro. b. De gemeenteraad mag bovendien een presentiegeld aan de leden van het hoofdbureau toekennen voor elke vergadering die de dag van de verkiezing voorafgaat.Er mogen maximum acht voorbereidende vergaderingen in aanmerking genomen worden.

Het maximumbedrag van het presentiegeld voor elke vergadering wordt vastgesteld als volgt : - voor de voorzitter : 80 euro; - voor de secretaris : 70 euro; - voor de bijzitters : 65 euro. c. De uitbetaling van de presentiegelden worden geregeld door ieder gemeentebestuur.Ieder gemeentebestuur neemt de nodige schikkingen met DE POST of de eigen betalingsdienst en met de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (die de lijsten voor de betaling van de presentiegelden inzamelt) voor de storting van de presentiegelden aan de leden van de verschillende gemeentelijke kiesbureaus.

Iedere voorzitter van het hoofdbureau dient er op te letten dat de lijst voor de betaling van het presentiegeld duidelijk en volledig is ingevuld om elke vertraging te vermijden.

Het presentiegeld kan maar worden overgeschreven als het formulier R4 door ieder stembureau volledig wordt ingevuld en ondertekend. Het formulier wordt in het dubbel opgesteld. Voor het hoofdbureau wordt het formulier R4 bis voorzien. Dit formulier maakt het mogelijk om eveneens de presentiegelden voor de voorbereidende vergaderingen te vermelden, indien de gemeente hierin voorzien heeft.

Formulier R4 wordt op de dag van de stemming of uiterlijk de maandagmorgen na de stemming onder een afzonderlijke verzegelde omslag voor de betaling van het presentiegeld aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau bezorgd. Het dubbel van deze lijst neemt elke voorzitter mee naar huis. 3. Reisvergoedingen en verzekeringspolis. Er zal later een aparte omzendbrief verschijnen betreffende de reisvergoedingen voor de leden van de kiesbureaus en voor sommige kiezers en betreffende de verzekeringspolis die het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal afsluiten om ongevallen te dekken die leden van de kiesbureaus zijn overkomen tijdens de uitoefening van hun opdracht of op de heen- of terugweg van hun hoofdverblijfplaats naar de vergaderplaats van hun bureau.

III. KIEZERSLIJSTEN, OPROEPINGSBRIEVEN EN VOLMACHTFORMULIEREN. 1. Kiezerslijsten. a. - Het college van burgemeester en schepenen stelt op 1 augustus 2006 de lijst op van de gemeenteraadskiezers (art. 3 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). - Deze lijst vermeldt de naam, de voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres van : 1. al de personen die op dat ogenblik ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente en aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoen;2. de Europese en de niet-Europese burgers die daartoe een aanvraag hebben ingediend bij het gemeentebestuur waarvan de aanvraag goedgekeurd werd;3. de gemeenteraadskiezers die tussen 1 augustus en 8 oktober 2006 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;4. al de personen voor wie de schorsing van het kiesrecht een einde neemt vóór 8 oktober 2006. - Overeenkomstig artikel 3 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek worden de kiezerslijsten volgens een doorlopende nummering per gemeente of per wijk van de gemeente opgemaakt : - ofwel in alfabetische volgorde van de kiezers, - ofwel geografisch volgens de straten. - De Europese burgers worden met het teken « G » aangewezen op de kiezerslijst, voor de niet-Europese burgers is dat het teken « V ». b. - U hebt reeds de omzendbrief van 29 mei 2006Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 29/05/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afgifte van exemplaren of afschriften van de kiezerslijst sluiten ontvangen betreffende de afgifte van exemplaren of afschriften van de kiezerslijst (Belgisch Staatsblad van 11 juli 2006). - Afgifte van exemplaren of afschriften van de kiezerslijst aan politieke partijen of personen die zich kandidaat stellen, is mogelijk indien de desbetreffende wetsbepalingen worden nageleefd (artikel 4 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek) : 1° aangetekende aanvraag uiterlijk op 1 augustus 2006 bij de burgemeester;2° er zich schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst in te dienen. - Elke politieke partij kan kosteloos twee afschriften van de kiezerslijst bekomen in zoverre zij bovenvermelde voorwaarden vervullen. Bijkomende exemplaren worden bekomen tegen de kostprijs. - Elke kandidaat kan tegen kostprijs exemplaren van de kiezerslijst bekomen indien bovenvermelde voorwaarden worden vervuld. - De kiezerslijsten mogen enkel voor verkiezingsdoeleinden worden gebruikt, op straffe van de in artikel 197bis van het Kieswetboek vastgestelde sancties. - Indien de aanvrager later van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel 197bis van het Kieswetboek vastgestelde sancties. - De personen die deze exemplaren of afschriften hebben ontvangen, mogen ze op hun beurt niet meedelen aan derden. - Er zijn tevens exemplaren van de kiezerslijst ter beschikking per gestandaardiseerde elektronische drager die aan de personen bedoeld in deze paragraaf, op hun aanvraag worden afgeleverd tegen kostprijs. 2. Oproepingsbrieven. - Het model van de oproepingsbrief werd vastgesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006 (Belgisch Staatsblad van 20 juni 2006). Het model van de verklarende brochure die gevoegd is bij de oproepingsbrief werd vastgesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 februari 2006 (Belgisch Staatsblad van 12 april 2006). - U ontving reeds de omzendbrief van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 27/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen. - Omzendbrief betreffende het versturen van de oproepingsbrief en de verklarende brochure sluiten betreffende het versturen van de oproepingsbrief en de verklarende brochure (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2006). - Het model van oproepingsbrief vindt U als bijlage 1. - Aan elke kiezer wordt, samen met de oproepingsbrief, de verklarende brochure toegestuurd, die U vindt als bijlage 2. Deze brochure geeft uitleg omtrent de werking van de gemeentelijke instellingen en de uitoefening van het stemrecht (art. 21 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). 3. Volmachtformulier. - Het model van het volmachtformulier voor deze verkiezingen werd vastgesteld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006031234 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006031212 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6969 van Stad Brussel sluiten (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2006). U vindt dit model hierbij als bijlage 3. - Belangrijk hierbij is dat het voortaan mogelijk zal zijn om eender welke kiezer te mandateren en niet meer uitsluitend de echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot de derde graad (art. 42bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). Deze mogelijkheid bestond reeds voor de verkiezingen die gehouden werden in 2003 en 2004. Dit is nu ook mogelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen.

IV. SAMENSTELLING VAN DE KIESBUREAUS. 1. Algemeen. - In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er hoofdbureaus en stembureaus, maar geen stemopnemingsbureaus. 2. Hoofdbureau.a. Aanwijzing van de voorzitter. - De aanstelling van de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus wordt geregeld door artikel 10 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. - In de stad Brussel, hoofdplaats van een gerechtelijk arrondissement, wordt het hoofdbureau voorgezeten door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg of, bij zijn ontstentenis, door de magistraat die hem vervangt. - In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton, wordt het hoofdbureau voorgezeten door de vrederechter, of, bij zijn ontstentenis, door één van zijn plaatsvervangers naar dienstanciënniteit. - In de andere gemeenten wordt de voorzitter van het hoofdbureau door de vrederechter uit de gemeenteraadskiezers benoemd, in de volgorde bepaald bij artikel 10, derde lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. (*) - Deze aanstellingen moeten gebeuren vóór 1 september 2006 om het vlotte verloop van alle te vervullen kiesverrichtingen vóór en na de stemming te verzekeren door de voorzitters van de hoofdbureaus (zie bijlage 4). b. Aanwijzing van de bijzitters en de secretaris. - Het hoofdbureau, dat bestaat uit een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris, dient ten minste zevenentwintig dagen vóór de verkiezing (maandag 11 september 2006) samengesteld te zijn. - De voorzitter van het hoofdbureau wijst vrijelijk onder de gemeenteraadskiezers vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters aan. - De aanwijzing van de secretaris is aan geen enkele bijzondere voorwaarde onderworpen. Het volstaat dat hij kiezer is en de Nederlandse of Franse taal machtig is. Hij dient niet in de gemeente te wonen en is niet stemgerechtigd. 3. Stembureau. De stembureaus bestaan uit een voorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris (als het bureau meer dan 800 kiezers telt) die blijk geeft van beroepservaring in de informatica, alsook uit vijf bijzitters en vijf plaatsvervangende bijzitters (vier als het bureau 800 of minder dan 800 kiezers telt).

V. ALLERLEI. 1. Belangrijke verkiezingsdata.(zie bijlage 4). 1° Opmaak van de kiezerslijst op 1 augustus 2006 voor de gemeenteraadsverkiezingen.2° Verboden letterwoorden. De lijst van de letterwoorden waarvan het gebruik verboden is voor deze verkiezingen wordt door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vrijdag 25 augustus 2006 (44ste dag vóór de verkiezingen) in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 3° Beschermde letterwoorden en regionale nummers. - De politieke partijen die in één van de federale Kamers of in het gewestelijk Parlement zijn vertegenwoordigd, kunnen een beschermd letterwoord bekomen, alsmede een volgnummer.

Het beschermd letterwoord wordt op dinsdag 29 augustus 2006 (40ste dag vóór de verkiezingen) tussen 10 en 12 uur gevraagd aan de Regering.

De loting van de regionale volgnummers voor de politieke formaties die een beschermd letterwoord hebben bekomen, geschiedt door de Regering om 12 uur dezelfde dag.

De tabel van de beschermde letterwoorden en volgnummers wordt vóór zaterdag 2 september 2006 (36ste dag vóór de verkiezingen) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De Regering stelt de voorzitters van de hoofdbureaus in kennis van deze tabel (art. 22bis, § 2, vierde lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). - Algemeen dient hierbij te worden opgemerkt dat elk letterwoord voor om het even welke lijst ten hoogste tweeëntwintig karakters mag bevatten. 4° Termijn van indiening van de kandidatenlijsten. - Zaterdag 9 september 2006 of zondag 10 september 2006 (29ste en 28ste dag vóór de verkiezingen) tussen 13 en 16 uur bij de voorzitter van het hoofdbureau. - Hierbij dient te worden opgemerkt dat de « of » in de respectievelijke artikelen van de kieswetgeving voor de indiening van de kandidatenlijsten betekent dat de kandidaten de keuze hebben om hun voordrachtsakte ofwel op de ene dag ofwel op de andere dag aan de voorzitter van het hoofdbureau af te geven. Deze voorzitter moet evenwel op beide dagen ter beschikking van de kandidaten staan om die akten in ontvangst te nemen. - Hierbij is het eveneens nuttig te wijzen op artikel 116, § 4, van het Kieswetboek dat per analogie kan worden gebruikt bij deze verkiezingen. Dit artikel stelt dat van zodra een voordracht van kandidaten met de vermelding van een bepaald letterwoord is neergelegd, de voorzitter van het hoofdbureau het gebruik weigert van hetzelfde letterwoord voor elke andere voordracht van kandidaten.

De bedoeling van deze bepaling is te vermijden dat meerdere lijsten hetzelfde letterwoord opeisen in een gemeente en dat de kiezer in verwarring wordt gebracht. Uiteindelijk beslist steeds het hoofdbureau welke lijst een bepaald letterwoord mag gebruiken zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig beroep door de lijst die een bepaald letterwoord niet mag gebruiken. - De voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst gebeurt op maandag 11 september 2006 (27ste dag vóór de verkiezingen). - De definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten geschiedt op donderdag 14 september 2006 (24ste dag vóór de verkiezingen). In geval van beroep, gaat het hoofdbureau over tot de definitieve afsluiting op maandag 18 september 2006 (20ste dag vóór de verkiezingen). 5° Aanwijzing van de getuigen. Op dinsdag 3 oktober 2006 (5de dag vóór de verkiezingen), tussen 14 en 16 uur neemt de voorzitter van het hoofdstembureau de aanwijzingen van de getuigen in ontvangst. 2. Verhouding vrouwen en mannen op een lijst. Ingevolge de ordonnantie van 17 februari 2005 zullen de kandidatenlijsten uit 50% mannen en 50% vrouwen bestaan, met de verplichting de eerste twee plaatsten aan kandidaten van een verschillend geslacht voor te behouden. 3. De wet op de verkiezingsuitgaven. - De wet van 7 juli 1994 regelt de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, gemeenteraden, districtsraden en OCMW-raden. - Op basis van de kiezerslijst op 1 juli 2006 is een officieuze tabel met de maximumbedragen voor lijsten en kandidaten opgemaakt als richtsnoer. - Overeenkomstig artikel 5 van voornoemde wet van 7 juli 1994 wordt de officiële tabel met de maximumbedragen voor lijsten en kandidaten op basis van de kiezerslijst (= 1 augustus 2006) in augustus 2006 (uiterlijk 40 dagen vóór de verkiezingen) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. - Tijdens de drie maanden die aan de datum van de verkiezingen voorafgaan, d.w.z. vanaf 8 juli 2006, mogen de politieke partijen, de lijsten en de kandidaten, evenals derden die propaganda wensen te maken voor politieke partijen, lijsten of kandidaten (artikel 7 Wet van 7 juli 1994 ) : 1° geen geschenken of gadgets verspreiden, 2° geen commerciële telefooncampagnes voeren, 3° geen reclamespots op radio, televisie en in bioscopen uitzenden, 4° geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches, 5° geen gebruik maken van niet commerciële reclameborden of affiches groter dan 4m2.4. Openingsuren van de stembureaus en inrichting van de kiesbureaus.a. De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.b. De inrichting van de stembureaus : - Een geautomatiseerd stemsysteem omvat per stembureau een elektronische stembus, één of meer stemmachines die elk uitgerust zijn met een beeldscherm, een eenheid voor het lezen en registreren van magneetkaarten en een leespen. - Zoals hiervoor al werd vermeld, zijn er in Brussel geen stemopnemingsbureaus en gebeurt de registratie van de stemmen op het gemeentelijk hoofdbureau. - Krachtens artikel 14, 1°, van de wet van 11 april 1994 op de geautomatiseerde stemming zijn er 160 kiezers per stemmachine in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. - Een stembureau mag tot maximaal 1.280 kiezers tellen. Indien men tot meer dan 800 kiezers per stembureau wil komen, dient men per schijf van 160 extra kiezers een stemmachine bij te voegen. - Het bureau dient, alvorens de kiezers binnen te laten, op iedere stemmachine een referentiestem uit te brengen. Via het referentiestemmen is het mogelijk achteraf te controleren of de registratie van de stemmen correct is verlopen. 5. Gebruik van de verkiezingssoftware. Voor wat betreft het gebruik van verkiezingssoftware voor de zetelverdeling onder de lijsten en de aanwijzing van de gekozenen, worden de gemeenten er aan herinnerd dat, indien zij geen gebruik wensen te maken van de software die door het Gewest ter beschikking gesteld werd, zij eventueel een andere software kunnen gebruiken op voorwaarde dat zij deze software laten certifiëren hebben door een door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken erkend certificatiebureau. Deze certificering gebeurt op kosten van de gemeente. 6. Mededeling van de verkiezingsresultaten. Zoals gebruikelijk, zal het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een inzameling van de uitslagen per lijst en de naamstemmen doen tijdens de zogenaamde « Nacht van de Verkiezingen ». a. De officieuze uitslagen. - Tijdens de nacht van de verkiezingen geschiedt de mededeling van de definitieve uitslagen aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanuit de gemeentelijke hoofdbureaus. - Het overzenden van de uitslagen gebeurt door middel van de bestaande datatransmissielijnen. Niettemin dient er eveneens een fysiek transport naar het Ministerie verzekerd te worden door de vertrouwenspersonen van het gemeentelijk hoofdbureau. In laatste instantie zijn er ook de andere overzendmiddelen zoals de fax. Al deze gegevens, die nagezien worden door ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verwerkt door de firma IBM, die deze overheidsopdracht verkregen heeft na een algemene offerteaanvraag. Deze werkwijze maakt het mogelijk tijdens de avond van de verkiezingen betrouwbare uitslagen ter beschikking te stellen van de burgers, de pers en de kandidaten. - Het zijn de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus die de volledige resultaten per lijst mededelen.

Aan deze hoofdbureaus wordt nog een specifieke onderrichting gezonden aangaande de te gebruiken formulieren, de te contacteren telefoon- en faxnummers en de precieze tijdstippen van contactname. Er zal een helpdesk voorzien worden teneinde de gemeenten bij te staan in het overzenden van de gegevens. b. De officiële uitslagen - De kieswetgeving beschrijft nauwkeurig de verrichtingen die dienen uitgevoerd te worden door de verschillende kiesbureaus, in het bijzonder wat het doorsturen van de officiële verkiezingsuitslagen betreft, zoals ze vermeld staan in de officiële processen-verbaal van deze bureaus. - Er zijn twee soorten kiesbureaus : de stembureaus, waar er daadwerkelijk wordt gestemd, en de gemeentelijke hoofdbureaus die de kandidaatstellingen in ontvangst nemen, de kandidatenlijsten afsluiten, de zetelverdeling verrichten en de verkozenen aanwijzen. De processen-verbaal met de in het openbaar afgekondigde uitslagen worden binnen de drie dagen overgezonden naar de gouverneur (hetzij uiterlijk op 11 oktober 2006) die er een kopie van doorstuurt naar de Voorzitter van het Rechtscollege. Een exemplaar van deze uitslagen wordt neergelegd in het gemeentesecretariaat teneinde er te kunnen geraadpleegd worden (artikel 60 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). - De Regering zal de officiële uitslagen van deze verkiezingen publiceren op de officiële site van de verkiezingen (www.brusselseverkiezingen2006.irisnet.be) en vervolgens op de officiële site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.brussel.irisnet.be). - Bovendien zal het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze uitslagen publiceren in de vorm van brochures en CD-roms. - Aan de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus wordt gevraagd om onmiddellijk een afschrift van hun proces-verbaal met de resultaten per lijst en de naamstemmen van alle kandidaten te bezorgen aan de gemachtigde van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De toezending van een afschrift van het proces-verbaal van het hoofdbureau naar bovengenoemde administraties is onontbeerlijk om de brochures met de verkiezingsuitslagen correct en tijdig te kunnen publiceren. c. De inzameling van de officieuze resultaten - bijkomende informatie - Het doorsturen van de resultaten van de totalisatie vanuit het gemeentelijk hoofdbureau (lijststemmen en naamstemmen) gebeurt door middel van de discette die beschreven wordt na het afdrukken van het proces-verbaal.Teneinde het doorsturen van de resultaten naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren en te versnellen, werd een systeem voor het elektronisch doorsturen van de resultaten ontwikkeld, dat Irisnet, het netwerk van Justitie en Belgacom gebruikt. - In geval van problemen bij de electronische doorzending, of bij panne van het systeem, zal een kopie van de diskette, met een papieren afschrift van de resultaten, zo snel mogelijk naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebracht worden, ter attentie van Mevr. Juillard, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel. - Er wordt benadrukt dat het om een officieuze mededeling van de resultaten gaat; de officiële documenten die door de kieswetgeving voorzien zijn, worden behouden. De inzamelingsverrichtingen van de resultaten op het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de « Nacht van de verkiezingen » door middel van faxen wordt eveneens behouden, rekening houdend met het experimenteel karakter van de nieuwe procedure. 7. Handleiding voorzitters. - Wat betreft de onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus zal een handleiding samengesteld worden. Deze handleiding kan door de gemeente worden gekopieerd of gereproduceerd ten behoeve van de voorzitters in de gemeente. Deze handleiding zal tevens beschikbaar zijn op de website. 8. Verkiezingsbrochure. - Er werd ook een algemene verkiezingsbrochure gemaakt (zie bijlage 5). - Deze brochure is bestemd voor de geïnteresseerde burgers en kandidaten en kan aangevraagd worden bij de Cel Verkiezingen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Deze brochure is tevens beschikbaar op de website. 9. Website VERKIEZINGEN. - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een website « Verkiezingen » ontworpen met allerhande informatie over deze verkiezingen en de verkiezingen in het algemeen, alsook met alle relevante wetgeving, formulieren, brochures, de verkiezingskalender, FAQ (frequently asked questions) en nuttige links. - Deze website heeft de volgende benaming : http ://www.brusselseverkiezingen2006.irisnet.be 10. CD-ROM VERKIEZINGEN. Een CD-ROM VERKIEZINGEN met de volgende inhoud zal u binnenkort toegestuurd worden : 1° Wetten - Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, - Kieswetboek, - Wet Geautomatiseerde Stemming, - Wet Beperking Verkiezingsuitgaven met de officieuze tabel van de maximumbedragen, - Reglementering aantal gemeenteraadsleden. - .... 2° Onderrichtingen voor de voorzitters van de : - hoofdbureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen, - stembureaus.3° Formulieren;4° Verkiezingsagenda, 5° - administratieve en technische richtlijnen voor de stem- en totalisatiebureaus, - simulatie van een elektronisch stembureau.6° Algemene verkiezingsbrochure. - Een tweede omzendbrief met een bijgevoegde geactualiseerde CD-ROM zal U hierna nog ter beschikking gesteld worden.

BIJLAGEN 1. Model van oproepingsbrief met de onderrichtingen voor de kiezer, 2.Model van de bij de oproepingsbrief te voegen verklarende brochure, 3. Model van het volmachtformulier, 4.De agenda van de verkiezingen, 5. Algemene verkiezingsbrochure voor het publiek, 6.Handleiding voor de voorzitters van de kiesbureaus, Hoogachtend.

De Minister-President, C. PICQUE _______ Nota's (*) Uittreksel uit het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek : Art. 10, derde lid.

In de andere gemeenten wordt de voorzitter van het hoofdbureau door de vrederechter uit de gemeenteraadskiezers benoemd, in de volgorde bepaald in de hierna vermelde volgorde : 1° de rechters of plaatsvervangende rechters, naar dienstouderdom, in de rechtbank van eerste aanleg, in de arbeidsrechtbank en in de rechtbank van koophandel;2° de vrederechters of plaatsvervangende vrederechters naar dienstouderdom;3° de rechters in de politierechtbanken of hun plaatsvervangers naar dienstouderdom;4° de advocaten en de advocatenstagiairs naar de orde van hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;5° de notarissen;6° de bekleders van een ambt van niveau A of B die onder de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten ressorteren en de bekleders van een gelijkaardige graad die ressorteren onder de provincies, gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder enige instelling van openbaar nut al dan niet bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instelling van openbaar nut of onder de autonome overheidsbedrijven bedoeld in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;7° het onderwijzend personeel;8° de stagiairs van het parket; 9° zo nodig de personen aangewezen uit de kiezers van de gemeente.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^