Omzendbrief van 09 augustus 2006
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen 2006. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031411
pub.
30/08/2006
prom.
09/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


9 AUGUSTUS 2006. - Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen 2006. - Terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers


Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen.

Ter informatie aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Mevrouw, Mijnheer, Artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek bepaalt dat de reisvergoeding van de kiezers die niet in de gemeente verblijven, waar ze zijn ingeschreven als kiezer, ten laste zijn van de gemeenten, onder de voorwaarden bepaald door de Regering.

Het koninklijk besluit van 27 augustus 1982 betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006, bevat de bepalingen die terzake van toepassing zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

De van toepassing zijnde principes blijven echter onveranderd ten opzichte van deze die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van kracht waren, daar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen ingrijpende wijzigingen aanbrengt in de categorieën van de rechthebbenden op de terugbetaling van de reiskosten. De terugbetalingsprocedure zelf blijft ongewijzigd, aangezien, wat de Brusselse gemeenten betreft, het aanvraagformulier tot terugbetaling reeds rechtstreeks naar het gemeentebestuur moest verzonden worden, overeenkomstig de omzendbrief van 14 juli 2000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, punt 3, bladzijde 7.

Bovendien zullen de kiezers die gebruik maken van de lijnen van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, altijd een gratis vervoerbiljet in het station van vertrek kunnen verkrijgen. Deze vorm van kosteloos vervoer wordt behouden krachtens de bepalingen van de overeenkomst van 1 juli 2006 tussen de Brusselse Regering en de NMBS. Van toepassing zijnde bepalingen betreffende de terugbetaling van de reiskosten : 1. Rechthebbende kiezers. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1982, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006, duidt de kiezers aan die recht hebben op terugbetaling van hun reiskosten. Het betreft : a)de personen die niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten stemmen; b) de loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan die waar zij moeten stemmen;c) de kiesgerechtigde leden van het gezin van de onder b bedoelde personen, die met hen samenwonen;d) de studenten die omwille van hun studies verblijven in een andere gemeente dan die waar ze moeten stemmen;e) de personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting, gelegen in een andere gemeente dan die waar ze moeten stemmen.2. Kiezers die de lijnen van de NMBS gebruiken. De onder 1 bedoelde kiezers die voor hun verplaatsing gebruik maken van de lijnen van de NMBS, kunnen gratis een reisbiljet 2de klasse bekomen in het station van vertrek op vertoon van hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart.

Verder dienen de loon- of weddetrekkenden een attest van de werkgever voor te leggen, waaruit blijkt dat ze door hen bezoldigd werden; de studenten moeten een attest van de directie van de onderwijsinrichting voorleggen waarin de regelmatige inschrijving voor de cursussen bevestigd wordt en de in een verpleeginrichting of in een gezondheidsinrichting opgenomen personen moeten een attest van de directie van de inrichting voorleggen waarbij bevestigd wordt dat de betrokkene er voor een behandeling verblijft.

Het afgeleverd reisbiljet is geldig van de vrijdag vóór de verkiezingsdag, vanaf 19.01 uur, tot de verkiezingsdag zelf, vóór de nachtonderbreking van de treindienst . Het kan slechts voor de terugreis worden gebruikt op vertoon van de oproepingsbrief, behoorlijk door het stembureau afgestempeld, overeenkomstig artikel 37 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. 3. Kiezers die een ander vervoermiddel dan de lijnen van de NMBS gebruiken. De onder 1 bedoelde kiezers die voor hun verplaatsing een ander middel dan de lijnen van de NMBS gebruiken, kunnen bij de gemeente waar ze hebben gestemd de terugbetaling van hun reiskosten vragen binnen de drie maanden volgend op de verkiezingen. De terugbetaling gebeurt op overlegging van een schuldvordering op basis van het tarief dat de NMBS op de dag van de verkiezing toepast.

De vordering wordt gesteld op een formulier F2' overeenkomstig het model in bijlage waarbij volgende stukken worden gevoegd : a) de door het stembureau afgestempelde oproepingsbrief;b) een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters wanneer het in 1, a, bedoelde kiezer betreft;c) een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de in 1, b, bedoelde kiezer door hem wordt bezoldigd;d) een attest van de directie van de onderwijsinrichting waaruit blijkt dat de in 1, d, bedoelde kiezer er regelmatig ingeschreven is;e) een attest van de directie van de verpleeg- of gezondheidsinrichting waaruit blijkt dat de in 1, e, bedoelde kiezer er in behandeling is;f) in voorkomend geval, het gebruikte reisbiljet. De kiezers, leden van eenzelfde gezin, die samen dezelfde verplaatsing doen, moeten slechts één globale schuldvorderingsverklaring invullen.

Wanneer de kiezer verblijft in een andere gemeente dan die waar zij/hij moet stemmen, dan moet het gemeentebestuur dat de oproepingsbrief aflevert, de nieuwe verblijfsgemeente vermelden op deze oproepingsbrief.

De schuldvorderingsverklaringen, formulier F2', worden door de gemeentebesturen afgeleverd.

De Minister-President, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^