Omzendbrief van 09 februari 2015
gepubliceerd op 03 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200982
pub.
03/03/2015
prom.
09/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 FEBRUARI 2015. - Ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid


Saneringswerken in een bedrijfsruimte Deze omzendbrief beoogt de erkenning van de « Société publique de la Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) » (Openbare waterbeheersmaatschappij) en de erkende saneringsinstelling (OAA) als beheerders bevoegd voor de overname van bepaalde infrastructuren die in aanmerking komen voor het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten. 1. Voorstelling van het vraagstuk Het vraagstuk betreft de overdracht van de saneringswerken in een bedrijfsruimte. Ter herinnering, gelet op de voorschriften i.v.m. het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, stellen de operatoren inzake economische ontsluiting zich vragen omtrent : - de investeringssubsidie bij de overdracht van het werk; - het gebrek aan subsidies bij de uitbating.

Deze omzendbrief slaat niet op het vraagstuk van de financiering van de sanering door de ondernemingen.

Deze werkovername stelt in het bijzonder de vraag van de toepassing van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid.

Ter herinnering, dat artikel luidt als volgt : "Er wordt geen subsidie voor dezelfde handelingen en werken toegekend als een project reeds een subsidie krijgt op basis van andere gewestelijke wetgevingen, met uitzondering van elk bedrag ontvangen overeenkomstig titel IV van het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004201654 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimten sluiten betreffende de sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimten en hoofdstuk I, titel I, van Boek II van het CWATUP en van elk bedrag ontvangen voor de aanleg of de wijziging van de door het Waalse Gewest gefinancierde wegen.

Een subsidie voor de aanleg van openbare wegen wordt verleend voorzover de beheerder of de gemeente op het grondgebied waarvan ze aangelegd worden, schriftelijk en voorafgaandelijk, de verbintenis aangaat om ze over te nemen na de voorlopige oplevering.

Onmiddellijk na hun voorlopige oplevering worden de gesubsidieerde infrastructuren, die worden opgericht in het kader van de aanleg van de ruimte voor economische bedrijvigheid (de uitvoering van het wegennet dat het park bedient, de aanleg van grondleidingen, de uitvoering van vergaarkommen, de inrichting van de omgeving en andere bufferzones,...) overgenomen door de gemeente(n) op wier grondgebied ze zich bevinden of door de bij de wetten en reglementen voorziene beheerders." 2. Aan te wenden procedure De procedure berust op de volgende elementen : - elk bijzonder overnamedossier wordt zo stroomopwaarts mogelijk de procedure vooraf goedgekeurd door de « S.P.G.E. »; - daartoe wordt het stelsel van de toepasselijke « PASH » (saneringsplan per onderstroomgebied) van meet af aan door de economische operator nader bepaald met de hulp van de « OAA ». Het « DGO6 » en de « S.P.G.E. » zullen namelijk overleg plegen op grond van de erkenningsaanvraagdossiers die door de operatoren in samenspraak met de « OAA » over die vraagstukken zijn aangelegd om voor te stellen dat de saneringsverplichtingen zo goed mogelijk en zo stroomopwaarts mogelijk het dossier « Bedrijfsruimten » in aanmerking genomen worden, met inachtneming van de (huidige en toekomstige) netten en de nodige begrotingen; - de « OAA » en de « S.P.G.E. » geven de operator zo stroomopwaarts mogelijk het project kennis van de technische voorschriften en specificaties; - op die basis zal een overeenkomst gesloten worden tussen de operator inzake economische ontsluiting, de erkende saneringsinstelling (« OAA ») en de « S.P.G.E. »; - om de in het kader van de uitrusting van de bedrijfsruimtes gemaakte investeringen duurzaam te maken en om de maatregelen te bevorderen die bijdragen tot de verbetering en de bescherming van het leefmilieu in het kader van de duurzame ontwikkeling, worden de « S.P.G.E. » (financiële macht) en de « OAA » (uitbater van het werk) als « beheerders » erkend in de zin van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten en zijn ze bijgevolg bevoegd om de betrokken werken over te nemen volgens de modaliteiten die in deze omzendbrief vastliggen; - die overdracht aan de « S.P.G.E. » zal gebeuren via een authentieke akte waarin aangegeven zal worden dat de overdracht van openbaar nut is; - ze zal door de « S.P.G.E. » zonder prijsbepaling toegestaan en aanvaard worden gezien het belang van de partijen bij de verrichting maar de financiering van de uitbating en het onderhoud ervan is voor haar rekening; - de ondertekening van de overeenkomst door de « S.P.G.E. » en de « OAA » houdt niet in dat ze in de financiering van de aanvankelijke investering tegemoetkomen.

Kortom, het saneringswerk zal : - voldoen aan de technische voorschriften en specificaties van de « S.P.G.E. » en de « OAA »; - via een authentieke overdrachtsakte wegens openbaar nut aan de « S.P.G.E. » overgedragen worden zodra de voorlopige oplevering toegestaan wordt, zonder prijsbepaling maar met dien verstande dat de financiering van de uitbating en het onderhoud ervan voor haar rekening is; - door betrokken « OAA » uitgebaat worden.

Deze procedure geldt slechts voor de dossiers gefinancierd krachtens het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten, met uitsluiting van elke andere tegemoetkoming.

De infrastructuren gefinancierd via andere financieringsbronnen moeten bovendien voldoen aan de voorschriften en modaliteiten vastgelegd in het kader van die specifieke tegemoetkomingswijzen. Deze laatste zullen voorrang hebben, de « S.P.G.E. » en de operator zullen desnoods eerst de diensten van het DGO6 om advies verzoeken.

Om de financiering en de uitbating van de bestaande en toekomstige saneringswerken mogelijk te maken, is het evenwel geboden de procedure te differentiëren naar gelang de datum van de voorlopige oplevering van genoemde werken voor of na de datum van inwerkingtreding van deze omzendbrief, met name 1 maart 2015, valt.

A. Werk waarvan de voorlopige oplevering na 1 maart 2015 plaatsvindt De werken opgeleverd na 1 maart 2015 zullen door de « OAA » voor uitbating overgenomen worden. Het onderhoud en de uitbating van het werk worden door de « S.P.G.E. » gefinancierd.

Om te voldoen aan artikel 12, op grond waarvan een voorafgaande overeenkomst vereist wordt, zal de overeenkomst samen met het subsidie-aanvraagdossier aan het DG06 gericht worden.

In dat kader worden de « S.P.G.E. » (financiële macht) en de « OAA » (uitbater van het werk) als « beheerders » erkend in de zin van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten en nemen ze de betrokken werken over volgens voornoemde modaliteiten.

Een naar gelang het geval in te vullen ontwerp van type-overeenkomst gaat als bijlage 1.

B. Werk waarvan de voorlopige oplevering voor 1 maart 2015 plaatsvindt Wat betreft de werken gebouwd en opgeleverd voor 1 maart 2015, krijgen de openbare operatoren inzake economische ontsluiting die het wensen de mogelijkheid om een beroep te doen op de « S.P.G.E. » met het oog op de overname van de financiering van de uitbating van het saneringswerk voor zover ze aan bepaalde criteria voldoet.

In dat geval behoudt de « S.P.G.E. » de mogelijkheid om de overname van een saneringswerk te weigeren of aan voorwaarden te onderwerpen (werk dat niet conform is, dat verouderd is, ...).

In geval van weigering van overname van het werk door de « S.P.G.E. » kan (kunnen) de betrokken gemeente(n) zelf de overname van bedoeld werk weigeren of aan voorwaarden onderwerpen.

De werken opgeleverd voor 1 maart 2015 kunnen dus door de « OAA » voor uitbating overgenomen worden, mits voorafgaande instemming van de « S.P.G.E. ».

Het onderhoud en de uitbating van het werk worden dan door de « S.P.G.E. » gefinancierd.

De operator geeft het DGO6 kennis hiervan.

Een uitbatingsovereenkomst wordt tussen de operator, de « S.P.G.E. » en de « OAA » opgemaakt voor een te bepalen periode van minimum 10 jaar, na afloop waarvan de eigendom aan de « S.P.G.E. » overgedragen zal worden (minimum na afloop van de tienjarige garantie).

Een naar gelang het geval in te vullen ontwerp van type-uitbating gaat als bijlage 2.

Voor elke overdracht (geval A of B) zal een authentieke akte opgemaakt worden.

Daartoe wordt een al naar gelang het geval in te vullen type-formulier in bijlage 3 opgenomen.

Namen, 9 februari 2015.

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT

BIJLAGE 1 : ontwerp van overeenkomst na 1 maart 2015 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE BOUW, DE INBEDRIJFSTELLING EN DE UITBATING VAN EEN SANERINGSWERK IN DE BEDRIJFSRUIMTE « XXX » Tussen, enerzijds, De operator inzake economische ontsluiting, Hierna « XXX »;

En, anderzijds, De erkende saneringsinstelling Hierna « de OAA »;

De « SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU », publiekrechtelijke naamloze vennootschap, afgekort « S.P.G.E. », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4800 Verviers, rue de la Concorde 41, BCE : 420.651.980, vertegenwoordigd door M. Alain TABART en M. Michel CORNELIS, ondervoorzitters van het Directiecomité;

Hierna « de 'S.P.G.E.' »;

Inleiding Nadat eerst werd uitgelegd wat volgt : o XXX heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de uitvoering van werken voor de inrichting van het activiteitenpark « XXX » en heeft die vergunning verkregen op ............; o Behalve de klassieke inrichtingswerken, met name de bouw van het wegennet dat het park bedient, de aanleg van grondleidingen, de plaatsing van vergaarkommen, de inrichting van de omgeving en de verwezenlijking van andere bufferzones, moet XXX voorzien in de bouw en de tenuitvoerlegging van een uitrusting voor de sanering van de afvalwateren alsook in een wegpersingsleiding en bijbehorende uitrustingen; o Daartoe heeft XXX een overheidsopdracht voor aanneming van werken opgestart met als doel de uitvoering van het geheel van de werken tot inrichting van het park, met inbegrip van de bouw van genoemd saneringswerk; o Die opdracht werd toegekend aan XXX, adres, en zal aan de opdrachtnemer meegedeeld worden wat betreft de fase m.b.t. die werken, na ontvangst van de vergunning en na verstrijking van de wettelijke beroepstermijnen toegestaan aan de geweerde inschrijvers; o De posten betreffende de bouw van het saneringswerk vertegenwoordigen een globaal bedrag van XXX volgens offerte van XXX die is aangewezen door de instanties van XXX; o Genoemd bedrag wordt voor 80 % gesubsidieerd door het Waals operationeel directoraat-generaal belast met de uitrusting van de bedrijfsruimtes; o De overblijvende 20 % zijn voor rekening van de Stad XXX of van de operator inzake economische ontsluiting XXX (te bepalen); o Het opstarten van de werken voor de bouw van het saneringswerk wordt voorzien in XXX en de werken zouden voltooid moeten zijn in XXX overeenkomstig de planning die gezamenlijk is opgemaakt door XXX en diens opdrachtgever; o Gelet op de opmeting-begroting die XXX, excl. btw, bedraagt, hetzij XXX incl. 21 % btw, waarvan 80 % gesubsidieerd door het DGO 6 en de resterende 20 % voor rekening van de Stad XXX of de operator inzake economische ontsluiting (te bepalen) van XXX, hetzij in dit stadium een bedrag van XXX, excl. honoraria, excl. btw en excl. eventuele onteigeningen;

Overwegende dat het saneringswerk voldoet aan de voorschriften van de « S.P.G.E. » en van de erkende saneringsinstelling (« OAA »); o Overwegende dat de « ZAE » op het « PASH » als gebied XXX opgenomen is, o Dat genoemd werk een uitrusting is die in fine afgestaan moet worden aan de « S.P.G.E. » (die zal instaan voor het onderhoud ervan en voor alle doorgaans diverse en om het even welke lasten die voor rekening zijn van de eigenaar van de infrastructuur) en waarvan de uitbating aan de « OAA » zal toevertrouwd worden overeenkomstig het dienstencontract dat laatstgenoemde en de « S.P.G.E. » bindt; o Overwegende dat de Ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van ................... waarbij de « S.P.G.E. » en de « OAA » erkend worden als beheerders bevoegd voor de overname van bepaalde infrastructuren die in aanmerking komen overeenkomstig artikel 12 van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT : Artikel 1 - Doel van de overeenkomst Deze overeenkomst beoogt de bepaling van de rechten en plichten van de « S.P.G.E. », de « OAA » en de operator inzake economische ontsluiting XXX in het kader van de bouw en de uitbating van een saneringswerk gelegen op het grondgebied van de gemeente XXX ter hoogte van een land dat thans kadastraal bekend staat in XXX. Artikel 2 - Respectievelijke verbintenis van de partijen XXX beschikt, als operator inzake economische ontsluiting, over de hoedanigheid van aanbestedende macht en opdrachtgever. Ze heeft M./Mevr. XXX als leidend ambtenaar aangewezen.

Het beheer van de werf is aan XXX toevertrouwd op grond van zijn respectievelijke functies XXX. De coördinatie veiligheid gezondheid wordt waargenomen door XXX. Het saneringswerk voldoet aan de voorschriften van de « S.P.G.E. » en van de erkende saneringsinstelling (OAA).

Anderzijds verbindt XXX zich ertoe op basis van de technische en administratieve voorschriften van de opdracht tot de naleving van de maatregelen die in dat kader door de « S.P.G.E." zijn afgekondigd, met name : I. De staten van vordering en de aangiften van schuldvorderingen verifiëren en de facturen verrekenen die door de aannemer toegestuurd worden i.v.m. het werk;

II. Het geheel van de rechten m.b.t. de tienjarige garantie van bedoeld werk aan de « S.P.G.E. » overdragen en, desgevallend, tussenkomen in elke actie jegens de aannemer met het oog op de verdediging van de rechten van XXX en de « S.P.G.E. »;

III. De « S.P.G.E. » en de erkende saneringsinstelling vrijwaren voor alle plichten die voortvloeien uit de voorschriften van het decreet betreffende het bodembeheer.

IV. De « S.P.G.E. » vrijwaren voor verborgen gebreken en voor beroepen van derden. Het saneringswerk wordt overgedragen met de rechten van erfdienstbaarheid inzake doorgang en toegang ten gunste van de « S.P.G.E. » en de uitbater van het werk (« OAA »).

Wat haar betreft, verbindt de « S.P.G.E. » zich ertoe : I. Voor zover het werk vatbaar is voor voorlopige en definitieve oplevering en eventuele bemerkingen en bedingen opgeheven worden, het saneringswerk alsook het land waarop het opgericht zal worden over te nemen met dien verstande dat de overname zonder prijsbepaling geschiedt;

II. Na genoemde overdracht en, na gunning van de akte, alle rechten en plichten over te nemen die doorgaans op de eigenaar rusten, met name de noodzaak om het werk te verzekeren (volgens de door de « S.P.G.E. » aanvaarde wijze waarop de risico's beheerd worden) en de kosten te betalen die inherent zijn aan de uitbating ervan door de « OAA ».

Artikel 3 - Financieringen De financieringsregels van de « Service Public de Wallonie » - DGO6 Direction de l'Equipement des Parc d'Activités ((Waalse Overheidsdienst DGO6 - Directie Uitrusting van de Activiteitenparken) beperken de financiering van de uitrustingen voor de inrichting van die zone tot 80 % van de prijs van de in aanmerking komende uitgaven.

De gemeenteraad (of het beslissingsorgaan van de operator) van XXX, heeft tijdens de zitting van XXX, ingestemd met de tenlasteneming van het niet gesubsidieerde deel (20 % ), in het kader van de deelnemingskosten die voor rekening zijn van de XXX voor het project tot oprichting van dat nieuwe saneringswerk met de medewerking van XXX, de operator belast met de economische ontsluiting, waarvan het bedrag geschat wordt op XXX, excl. honoraria, excl. btw en excl. eventuele onteigeningen.

Als compensatie voor die tenlasteneming kunnen de thans door de gemeente (of door de operator) gedragen werkings- en onderhoudskosten, na goedkeuring van het project en van de overeenkomst, door de « S.P.G.E. » ten laste genomen worden.

Het saneringswerk wordt overgedragen wegens openbaar nut.

Artikel 4 - Uitvoeringsplanning Deze planning moet nageleefd worden voor zover zich geen onverwachte belangrijke (technische of administratieve) problemen voordoen : - bevel tot het opstarten van de werken : XXX. - einde van de werken : XXX. Artikel 5 - Bevoegde rechtbank In geval van problemen bij de uitvoering van deze overeenkomst of de interpretatie ervan, zijn alleen de rechtbanken van het rechterlijk arrondissement van XXX bevoegd.

Artikel 6 - Inwerkingtreding van de overeenkomst Deze overeenkomst heeft gevolg met ingang op de datum van ondertekening ervan en eindigt van rechtswege op de datum van verlijden van de authentieke akte die de overdracht van het werk ten gunste van de « S.P.G.E. » tot doel heeft.

Gedaan te XXX, op ..................

De operator inzake economische ontsluiting (of de Gemeente), Voor de « OAA », Voor de « S.P.G.E. », Alain TABART Ondervoorzitter van het Directiecomité Michel CORNELIS Ondervoorzitter van het Directiecomité

BIJLAGE 2 : ontwerp van overeenkomst voor 1 maart 2015 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OVERNAME DOOR DE « S.P.G.E. » VAN DE WERKEN VOOR AFVALWATERSANERING GELEGEN IN BEDRIJFSRUIMTES EN VOORLOPIG OPGELEVERD VOOR 1 MAART 2015 Tussen : De operator inzake economische ontsluiting, .... (of de gemeente), En DE « OAA », ......

En : De « SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU », publiekrechtelijke naamloze vennootschap, afgekort « S.P.G.E. », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4800 Verviers, rue de la Concorde, 41, BCE : 420.651.980, vertegenwoordigd door M. Alain TABART en M. Michel CORNELIS, ondervoorzitters van het Directiecomité; afgekort « S.P.G.E. », INLEIDING : Gelet op de beheersovereenkomst tussen de « S.P.G.E. » en de Waalse Regering, ondertekend op 30 juni 2011;

Belet op de bepalingen van het Waterwetboek alsook op die van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid en het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 21 oktober 2004;

Overwegende dat het van algemeen belang en openbaar nut is op termijn te kunnen beschikken over een geharmoniseerd beheer van de saneringsinfrastructuren en bijgevolg de in bedrijfsruimtes gelegen locaties te kunnen overnemen die in het kader van de economische ontsluiting ontwikkeld werden;

Overwegende dat het in het kader van de duurzame ontwikkeling past om de economische ontsluitlingsdoelstellingen te kunnen combineren met de eisen inzake goed milieubeheer (watersanering);

Gelet op de ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van 9 februari 2015 waarbij de « S.P.G.E. » en de « OAA » erkend worden als beheerders bevoegd voor de overname van bepaalde infrastructuren die in aanmerking komen overeenkomstig artikel 12 van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2004.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT : Artikel 1 - Doel . De partijen werken samen met het oog op een optimaal beheer van de in bedrijfsruimtes gelegen saneringswerken. . De « S.P.G.E. » kan de saneringswerken overnemen om er de uitbating van te financieren voor zover bedoeld saneringswerk : o gelegen is in een prioritair afwateringsgebied (a) of (b) (cf. bijlage 1 betreffende de prioritaire afwateringsgebieden) of in een agglomeratie met minder dan 2.000 IE aangesloten op een bestaande zuiveringsinstallatie die voor rekening van de « S.P.G.E. » uitgebaat wordt; o huishoudelijk of daarmee gelijkgesteld afvalwater, hel water ter verbetering van de werking van de saneringswerken en/of industrieel water opvangt. regenwater en/of water ter bestrijding van overstromingen, vanzelfsprekend met uitzondering van de afvoer van overstromingswater, ja zelfs van andere zeer specifieke gevallen, zijn niet het voorwerp van deze overeenkomst; o gelegen is in een gemeenschappelijk saneringsgebied en logischerwijze op termijn in het saneringsschema past; o niet gevestigd is op een grond met een gekende verontreiniging; o over een volledig en functioneel opwaarts saneringsnet beschikt; o integraal voldoet aan de bouw- en uitbatingsvoorschriften van de erkende saneringsinstelling (OAA) die voor dat gebied bevoegd is (na vooraf in conformiteit te zijn gebracht of na overname krachtens artikel 2).

Artikel 2 - Werken opgeleverd voor 1 maart 2015 Wat betreft de werken gebouwd en opgeleverd voor 1 maart 2015, krijgen de openbare operatoren inzake economische ontsluiting op basis van de ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten de mogelijkheid om een beroep te doen op de « S.P.G.E. » met het oog op de overname van de financiering van de uitbating van het saneringswerk voor zover ze voldoet aan het geheel van de criteria opgenomen in artikel 1.

Als het werk conform gemaakt moet worden om te voldoen aan de bouw- en uitbatingscriteria van de « OAA », zullen de werkzaamheden in lopende kosten na overname van de uitbating van het werk uitgevoerd worden als het bedrag ervan lager is dan 7.500 € excl. btw (geïndexeerd op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen - januari 2000). Werken voor een bedrag boven 7.500 € (geïndexeerd op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen - januari 2000) worden naar gelang van de aard ervan, hetzij na de overname, hetzij voor de overname uitgevoerd door de instelling die met economische ontsluiting belast is in het gebied.

Artikel 3 - Financiering van de uitbating na overname In geval van overname in het kader van de uitbating van het saneringswerk financiert de « S.P.G.E. » de werking ervan.

Artikel 4 - Behoud van de finaliteit van de investeringen i.v.m. de economische ontsluiting In het kader van de finaliteit van de investeringen i.v.m. de economische ontsluiting en bij toepassing van de ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 12 van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten waarbij de « S.P.G.E. » en de « OAA » erkend worden als beheerders bevoegd voor de overname van bepaalde infrastructuren draagt de operator het werk aan de « S.P.G.E. » over volgens de modaliteiten die in genoemde omzendbrief vastliggen.

Artikel 5 - Bijzondere voorwaarden betreffende de onroerende overname na 10 jaar uitbating De onroerende overname moet voldoen aan de volgende voorwaarden : o Het saneringswerk wordt overgedragen met de rechten van erfdienstbaarheid ten gunste van de « S.P.G.E. » en de uitbater van het werk (erkende saneringsinstelling). o De erfdienstbaarheden van doorgang en non aedificandi worden behouden; o De overdrager vrijwaart de « S.P.G.E. » voor verborgen gebreken en beroepen van derden, met inbegrip van de klachten i.v.m. met burengerucht; o De overdrager garandeert dat het saneringswerk is ontworpen in het kader van de tenuitvoerlegging van de bedrijfsruimte XXX (invullen).

Het werk wordt door de « S.P.G.E. » zonder prijsbepaling overgenomen.

Het saneringswerk wordt wegens openbaar nut overgedragen.

Artikel 6 - Decreet « bodembeheer » De overdrager vrijwaart de « S.P.G.E. » en de erkende saneringsinstelling voor alle plichten die voortvloeien uit de voorschriften van het decreet betreffende het bodembeheer.

Artikel 7 - Vergunningen De overdrager geeft alle stedenbouwkundige vergunningen af bij de oplevering van het werk door de erkende saneringsinstelling.

Artikel 8 - Authentieke akte tussen de overdrager en de « S.P.G.E. » Bij de overdracht zal een authentieke akte op basis van een type-akte opgemaakt worden.

Namen, De operator inzake economische ontsluiting, Voor XXX, Voor de erkende saneringsinstelling, Voor de « S.P.G.E. », Alain TABART Ondervoorzitter van het Directiecomité Michel CORNELIS Ondervoorzitter van het Directiecomité

BIJLAGE 3 : type-authentieke akte voor de overname - ter informatie (bijwerken) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de btw, de Registratie en de Domeinen Comité voor de aankoop van onroerende goederen van Dossier nr.

Repertorium nr.

PROJECT AKTE VAN OVERDRACHT VAN EEN ONROEREND GOED ZONDER PRIJSBEPALING Op.............................

Wij,, Commissaris van het comité voor de aankoop van onroerende goederen van, nemen akte van de volgende overeenkomst tussen : ENERZIJDS, Voor ons verschijnend : *Aaanduiding van de operator inzake economische ontsluiting* Hierna « de comparant »;

EN, ANDERZIJDS, De « Société Publique de Gestion de l'Eau »,, afgekort « S.P.G.E. » (publiekrechtelijke n.v.) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4800 Verviers, rue Concorde, 41, ingeschreven in het BCE onder het nr. 71.517 en bij de BTW geregistreerd onder het nr. 420 651 980, Hierna « de 'S.P.G.E.' ».

I. - OVERDRACHT De comparant draagt het hieronder genoemd onroerend goed onder de in deze akte gestelde voorwaarden over aan de « S.P.G.E. », die aanvaardt.

AANDUIDING VAN HET GOED Nader bepalen, o.a. : BEDRIJFSRUIMTE SANERINGSPLAN PER ONDERSTROOMGEBIED Hierna « het goed »;

PLAN Zoals die innemingen vermeld en afbakend staan op een meetplan opgemaakt door Verplichte prekadastratie EIGENDOMSOORSPRONG DOEL VAN DE OVERDRACHT De overdracht wordt wegens openbaar nut doorgevoerd en meer bepaald om de uitbatingscontinuiteit te waarborgen en de uitbatingsovernamedatum vast te leggen op de datum van ondertekening van deze akte plus X dagen.

II. - VOORWAARDEN. 1. - GARANTIE - HYPOTHECAIRE TOESTAND De comparant vrijwaart de « S.P.G.E. » voor alle om het even welke ongeregeldheden, ontruimingen of andere belemmeringen.

Het goed wordt vrij en onbelast van alle lasten en hypotheken afgestaan, zowel uit hoofde van de comparant als uit hoofde van de vorige eigenaars. 2. - ERFDIENSTBAARHEDEN De « S.P.G.E. » zal alle passieve, zichtbare of verborgen, voortdurende of niet voortdurende erfdienstbaarheden dulden waarmee het goed bezwaard zou kunnen worden en zal de actieve erfdienstbaarheden genieten indien ze bestaan, het geheel op eigen risico en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan degene gegrond in gewone titels, overschreven en niet voorgeschreven, of gegrond op de Wet. 3. - STAAT VAN HET GOED - INHOUD - AFBAKENING Het goed wordt afgestaan in de staat waarin het zich bevindt. Er kan geen bezwaar aangetekend worden wegens vergissing in de aanduiding of de oppervlakte, waarbij het verschil in meer of in min, al is het hoger dan een twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de « S.P.G.E. » Desnoods wordt het afgestane goed langs de eigendommen die aan de comparant blijven toebehoren, op kosten van de comparant afgebakend.

De aangewezen expert zal de partijen bij aangetekend schrijven kennis geven van de dag en het uur waarop hij de afbakeningshandelingen zal doorvoeren en zal proces-verbaal van die handelingen opmaken. Een kopie van dat proces-verbaal zal aan elke partij overgemaakt worden. 4. - VOORBEHOUD Alle meters en leidingen die zich thans op het goed bevinden en niet aan de comparant toebehoren, maken niet deel uit van de overdracht en zijn voorbehouden aan de rechthebbende.5. - VERZEKERINGEN * Gezien de verschillende situaties zal dit punt bij elke overname geverifieerd moeten worden. + opgenomen op de jaarlijst III. - STEDENBOUW EN MILIEUVERGUNNING. * zie stedenboukundige clausule van het « CAI » (Comité aankoop onroerende goederen) IV. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN. De operator verklaart dat het goed X dagen na de ondertekening van de akte vrij van gebruik afgestaan is.

DE « S.P.G.E. » zal het goed X dagen na de ondertekening van de akte in eigendom hebben. Ze zal er het genot van hebben vanaf hetzelfde tijdstip.

Ze zal de onroerende voorheffing en alle andere belastingen betreffende het afgestane goed betalen vanaf 1 januari e.k., waarbij de « S.P.G.E. » krachtens het Waterwetboek vrijgesteld is.

V. - WETSBEPALINGEN. Ondergetekende instrumenterend ambtenaar geeft de comparant lezing van artikel 62, paragraaf 2, en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 62, paragraaf 2 : "Iedere belastingplichtige, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheidvan belastingplichtige kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf." Artikel 73 : "Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen".

Op ons verzoek verklaart de comparant de hoedanigheid van btw-plichtige te hebben onder het nummer.

VI. - PRIJS. De overdracht wordt toegestaan en aanvaard zonder prijsbepaling, rekening houdend met het belang dat de comparant bij de uitvoering van de verrichting vindt.

VII. - BODEMDECREET De verkoper verklaart : 1. dat hij op het goed dat het voorwerp van deze bepalingen uitmaakt geen activiteiten (behalve de saneringsactiviteit) heeft uitgeoefend die een bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, noch op dat goed afvalstoffen heeft achtergelaten die een dergelijke verontreiniging kunnen veroorzaken;2. dat hij geen weet heeft van de huidige of vroegere aanwezigheid op hetzelfde goed van een inrichting of van de huidige of vroegere uitoefening van een andere activiteit dan de saneringsactiviteit die voorkomt op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die een bodemverontreiniging kunnen veroorzaken in de zin van genoemd decreet dat van kracht is in het Waalse Gewest;3. dat een zogenaamd oriënteringsgrondonderzoek is gedaan op het goed dat het voorwerp van deze bepalingen of van de boringen (vergezeld van de resultaten) uitmaakt en dat overeenkomstig de conclusies van het onderzoek of van de boringen een garantie van niet verontreiniging door de gemeente gegeven kan worden wat betreft de staat van de bodem. Onverminderd de mogelijkheid om een beroep op de verzekeringen te doen en voor zover deze verklaringen te goeder trouw zijn gemaakt, wordt de verkoper ten opzichte van de koper vrijgesteld van elke last i.v.m. een eventuele bodemverontreiniging die in de toekomst zou worden vastgesteld en van de eventuele bodemsaneringsverplichtingen betreffende het verkochte goed.

VIII. - SLOTBEPALINGEN. 1. - KOSTEN. Alle kosten van deze bepalingen zijn voor rekening van de « S.P.G.E. ». 2. - WOONPLAATSKEUZE. Voor de uitvoering van deze bepalingen kiest de « S.P.G.E. » woonplaats in haar kantoren en de comparant in zijn woonplaats. 3. - VERKLARINGEN De comparant verklaart : - dat hij totnogtoe geen verzoek tot collectieve schuldregeling heeft ingediend bij de beslag-rechter wiens toelaatbaarheidsbeslissing het erfgoed van de comparant onbeschikbaar zou maken; - dat hij niet beschikt over een voorlopige bestuurder, desgevallend aangewezen door de Handelsrechtbank, noch over een gerechtelijk raadsman of een curator; - dat hij geen aanvraag tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend; - dat hij niet in staat van wanbetaling verkeert en niet in nog niet afgesloten faillissement is verklaard; - dat hij doorgaans het geheel of een deel van het beheer van zijn goederen niet verloren heeft. 4. DOSSIER LATERE TUSSENKOMST EN UITBATING Op de vraag van de instrumenterend ambtenaar of een dossier inzake latere tussenkomst werd aangelegd voor het hierboven omschreven goed, heeft de comparant geantwoord dat hij de nodige documenten voor de vlotte uitvoering van de werken zou overmaken : DLT, ...

WAARVAN AKTE, Opgemaakt te *, en getekend door de comparant en de instrumenterend ambtenaar, na lezing en commentaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^