Omzendbrief van 10 juni 2005
gepubliceerd op 23 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief inzake het koninklijk besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhoud

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000346
pub.
23/06/2005
prom.
10/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


10 JUNI 2005. - Omzendbrief inzake het koninklijk besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister


Aan de heren Provinciegouverneurs, Aan mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan mevrouwen en de heren Burgemeesters en Schepenen, Artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, regelt de afgifte van uittreksels uit de registers en van getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt.

Zo kan elke persoon, elke publieke of private instelling, op schriftelijk en ondertekend verzoek, een uittreksel uit de registers of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt, krijgen betreffende een inwoner van de gemeente wanneer de afgifte van die documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan, wat in het bijzonder het geval is als hij/zij een procedure wil beginnen tegen deze inwoner.

Indien de aanvrager zijn aanvraag indient in een gemeente waar de persoon jegens welke de procedure ten uitvoer gebracht wordt, niet meer ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en dientengevolge afgevoerd werd, duidt het uittreksel de datum van afvoering aan en, naar gelang van het geval, de gemeente waar hij of zij nadien werd ingeschreven of duidt het aan of het gaat om een afvoering van ambtswege of voor het buitenland.

Indien de persoon meermaals verhuisd is, is de aanvrager derhalve verplicht zijn aanvraag achtereenvolgens bij elke gemeente in te dienen.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging wijzigt het koninklijk besluit van 22 april 2005 dat in het Belgisch Staatsblad van vandaag word bekendgemaakt het voormelde koninklijk besluit van 16 juli 1992 opdat de gemeente die de eerste aanvraag tot een uittreksel uit de registers of een aan de hand van die registers opgemaakt getuigschrift ontvangt, het laatste gekende adres van de betrokken persoon aan de aanvrager zou mogen meedelen teneinde deze laatste de mogelijkheid te bieden zich rechtstreeks te wenden tot de gemeente van de huidige verblijfplaats van de vermelde persoon.

Aangezien dat informatiegegeven uit het Rijksregister van de natuurlijke personen komt, werd het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, eveneens gewijzigd.

Artikel 3 van dat koninklijk besluit bepaalt immers dat de door een gemeente verkregen informaties betreffende een in een andere gemeente ingeschreven persoon, enkel aangewend mogen worden voor doeleinden van intern beheer; zij mogen niet het voorwerp uitmaken van enige mededeling aan derden. Het koninklijk besluit van 22 april 2005 voert een uitzondering op dat principe in om de gemeente de mogelijkheid te geven het laatste gekende adres van de betrokken persoon mee te delen aan de aanvrager die een uittreksel uit de registers of een aan de hand van die registers opgemaakt getuigschrift wenst.

Ik verzoek Mevrouw en de Heren Gouverneurs de datum waarop deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal te willen vermelden.

Brussel, 10 juni 2005.

De Minister, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^