Omzendbrief van 12 oktober 2015
gepubliceerd op 12 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële omzendbrief tot bevordering van de coördinatie van de uitrustingswerken binnen de « parcs d'activités économiques »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205112
pub.
12/11/2015
prom.
12/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205112

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 OKTOBER 2015. - Ministeriële omzendbrief tot bevordering van de coördinatie van de uitrustingswerken binnen de « parcs d'activités économiques » (bedrijvenparken)


1. Wettelijke basis - Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid; - decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid; - decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen sluiten betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen; - besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid; - besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten; - besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering; - "CCT Qualiroutes", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering op 20 juli 2011; - Goede praktijkcode voor de voorkoming van schade aan de ondergrondse installaties ter gelegenheid van werken uitgevoerd bij die installaties (QR A-5). 2. Doelstellingen In zijn hoofdlijn III "Mobiliser le territoire à destination du développement économique" (« Slimme gebiedsbestemmingen ») vermeldt het Marshall Plan 4.0 dat de ontsluitingsinfrastructuren van de bedrijven van hoge kwaliteit, milieuvriendelijk en high connected moeten zijn en ook in overeenstemming met de digitale industrie 4.0.

Door haar duidelijke wil te tonen om de uitrusting met optische vezels op het Waals grondgebied te bevorderen, wenst de Waalse Regering de oprichting van een nieuwe generatie van "parcs d'activités économiques 4.0" (bedrijvenparken 4.0) door de integratie van de informatie - en communicatietechnologieën.

Eén van de doelstellingen van deze omzendbrief bestaat dus uit de terbeschikkingstelling van de bedrijven van efficiënte infrastructuren die hen de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de hoge-snelheidscommunicatienetwerken.

De kwaliteit van de uitrustingen in een bedrijvenpark is een waarborg inzake attractiviteit voor de bedrijven die er gevestigd zijn. Daarom is het belangrijk dat de terreinen bestemd voor deze bedrijven over al de nodige uitrustingen beschikken om een vlotte toegang tot de distributienetten mogelijk te maken en dit, zowel bij de oprichting van een nieuw bedrijvenpark als bij de herkwalificatie van een bestaand bedrijvenpark.

De plaatsing van de elektronische hoge-snelheidscommunicatienetwerken en van de distributienetten vereist belangrijke investeringen waarvan de kosten inzake civiele bouwkunde een belangrijk deel uitmaken.

Bepaalde kostbare werkzaamheden inzake civiele bouwkunde beperken zal er dan ook voor zorgen dat de plaatsing van de hoge snelheid en van de distributienetten op een meer efficiënte manier gebeurt.

De coördinatie van de werkzaamheden inzake civiele bouwkunde zal er op een significante manier toe bijdragen om een vlotte en omvangrijke plaatsing te garanderen van de elektronische hoge-snelheidscommunicatienetwerken voor de bedrijven die in de bedrijvenparken gevestigd zijn. 3. Bestemmelingen De operatoren voor de economische ontwikkeling in de zin van het voornoemd decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten worden uitgenodigd om belangrijke inspanningen te leveren om gemeenschappelijke sleuven in het huidig of toekomstig domein van het wegennet ter beschikking te stellen binnen een economische erkenningsomtrek. De terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke sleuven is bestemd voor de volgende personen, de zgn. "rechtverkrijgenden": - de operatoren van telecommunicatienetwerken; - de radio-teledistributieoperatoren; - de beheerders van vervoers- en distributienetwerken van energie; - de vervoerders, de verdelers en de ophalers van vloeistoffen.

De gemeenschappelijke sleuven zijn bestemd om ondergrondse installaties te herbergen, namelijk elke harde of soepele leiding die aangewend wordt voor het vervoer of de distributie van materie of energie zoals: - de leidingen voor het vervoer of de distributie van water, gas, enz.; - de kabels of elektrische leidingen voor het transport of de distributie van lage, gemiddelde of hoogspanning, met inbegrip van de kabels voor de elektrische bevoorrading van de openbare verlichting; - de kabels voor telecommunicatie en teledistributie, met inbegrip van de optische vezels; - de pijpleidingen; - de riolering; - de technische galerieën. 4. Bedoelde werven Met uitsluiting van de werken voor de aansluiting op de private percelen, worden hiermee bedoeld: - de uitrustingswerken met het oog op de oprichting van een nieuwe bedrijfsruimte; - de uitrustingswerken met het oog op de uitbreiding van een bestaande bedrijfsruimte; - de herkwalificeringswerken van een bestaand bedrijvenpark; die moeten gelegen zijn binnen de economische erkenningsomtrek en betrekking hebben, o.a., op de uitvoering van sleuven op het huidig of toekomstig openbaar domein. 5. Voorafgaandelijke informatie De operatoren van de economische ontwikkeling en de nutsbedrijven houden mekaar zo vroeg als mogelijk op de hoogte van de beslissingen betreffende hun werfprojecten die binnen de bestaande of geplande bedrijvenparken uitgevoerd moeten worden Daarvoor delen de operatoren van de economische ontwikkeling aan de nutsbedrijven mee, op 1 januari van elk jaar, alle werkzaamheden die de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke sleuven zouden kunnen mogelijk maken en die voor de komende vijftien maanden zijn gepland. Daarbij wordt de volgende informatie meegedeeld: - de ligging en het soort werkzaamheden; - de betrokken elementen van het netwerk; - de geraamde datum voor het begin van de werkzaamheden en de duur ervan; - een contactpunt. 6. Inrichting van het project Om zo goed mogelijk vooruit te lopen op deze werken zullen de operatoren van de economische ontwikkeling ervoor zorgen dat, zo vroeg mogelijk, de studie- en ontwerpfases van de werken rekening houden met de technische verplichtingen van de installaties en netwerken, in het bijzonder, wat betreft de afmeting van de gemeenschappelijke sleuven en de plaatsing van de inspectieput of van de put voor het trekken van kabels. De nutsbedrijven delen aan de operatoren voor de economische ontwikkeling elk nuttig gegeven mee dat de inrichting van het project kan vergemakkelijken (een liggingsplan van de bestaande installaties, het geplande tracé, de nodige inneming, de verplichtingen inzake tussenruimte, diepte en breedte van de sleuf, enz.).

Na het inzamelen van deze gegevens, organiseren de operatoren van de economische ontwikkeling een coördinatievergadering met alle betrokken rechtverkrijgenden om in onderlinge overeenstemming een type doorsnede van de gemeenschappelijke sleuven op te stellen en een interventiekalender vast te leggen voor de plaatsing van de ondergrondse installaties.

Met het oog op de uitvoering van de werf, verstrekken de nutsbedrijven aan de operatoren van de economische ontwikkeling elke informatie betreffende de installaties van de werf, de eventuele bijzondere technieken en het behoud van de installaties op de site na de werkzaamheden (afvoergoten, leidingen, inspectieput, put voor het trekken van kabels, dienstgalerieën, enz.).

De operatoren van de economische ontwikkeling verzoeken de wegenbeheerder om een aanvraag om machtiging tot uitvoering van de werf. 7. Uitvoering van de werf De operatoren van de economische ontwikkeling betrekken de rechtverkrijgenden bij de vergadering die voorafgaat aan het begin van de werken. De gemeenschappelijke sleuven worden ter beschikking gesteld gedurende een periode die in onderlinge overeenstemming tussen de partijen wordt vastgelegd.

Elke wijziging van het begin van de werken, van de uitvoeringstermijn of een onderbreking van de werken wordt aan de rechtverkrijgenden meegedeeld.

De opruiming en de opvulling van de gemeenschappelijke sleuven worden door het bedrijf aangewezen door de operator voor economische ontwikkeling uitgevoerd en gebeuren volgens de regels van de kunst en de vigerende wetgevingen rekening houdend met de eventuele bijzondere aanwijzingen meegedeeld door de nutsbedrijven.

De technische coördinatie van de werken voor de plaatsing van de ondergrondse installaties wordt uitgevoerd door het bedrijf aangewezen door de operator voor economische ontwikkeling. Het toezicht van deze werken wordt door de nutsbedrijven waargenomen.

Zowel tijdens de opstelling van het project als bij de uitvoering van de werf houdt de coördinatie veiligheid-gezondheid verzekerd door het bedrijf aangewezen door de operator voor economische ontwikkeling rekening met de gegevens verstrekt door de nutsbedrijven i.v.m. de plaatsing van de ondergrondse installaties.

Namen, 12 oktober 2015.

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^