Omzendbrief van 14 augustus 2015
gepubliceerd op 24 september 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministeriële omzendbrief betreffende de interventiekledij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000438
pub.
24/09/2015
prom.
14/08/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000438

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


14 AUGUSTUS 2015. - Ministeriële omzendbrief betreffende de interventiekledij


Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Deze omzendbrief heeft als doel om de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp te informeren over : - het gebruik en het onderhoud van de interventiekledij van het operationeel personeel; - de adequate maatregelen die genomen moeten worden tijdens een interventie met contaminatierisico. 1. Context - wettelijk kader : De wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalender type wet prom. 15/05/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007009537 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten voorziet in artikel 119 dat de Koning de minimale normen voor uitrusting en materieel bepaalt. Het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/10/2016 numac 2016000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel, bepaalt de minimale normen die elke zone moet toepassen en aanpassen op basis van haar risicoanalyse inzake het welzijn op het werk.

Naast de terbeschikkingstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen en bijkomende uitrusting, is het aan elke zone om voldoende pakken in goede gebruiksstaat ter beschikking te stellen van het operationeel personeel.

Ter herinnering, elke werkgever is immers gehouden om de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitoefening van hun werk (1) en om de risico's die inherent zijn aan dit werk te beperken.

Welnu, diverse recente studies (2) hebben aangetoond dat de brandweerlieden blootgesteld worden aan de uitwasemingen van giftige producten die zich vasthechten aan de interventiekledij.

Het is dan ook belangrijk om enerzijds de kledij regelmatig te controleren en ze te onderwerpen aan een variërende behandeling naargelang hun staat, en anderzijds te zorgen voor de naleving van de maatregelen voor, tijdens en na elke interventie die een contaminatierisico inhoudt. 2. Gebruik en onderhoud van de interventiekledij - te volgen procedure : 2.1. Inventaris : Er moet een inventaris van alle interventiekledij binnen de zone opgemaakt en bijgewerkt worden.

Er wordt aangeraden om per zone één persoon te belasten met deze taak.

Deze persoon zal opgeleid worden om aan de kledij een bepaalde kleurcode toe te kennen (3).

Er kunnen drie kleurcodes toegekend worden naargelang de staat van de kledij : Code groen : de kledij beantwoordt aan de geldende normen op het moment van de aankoop, is in goede staat, quasi zonder geurtjes en proper. De kledij is klaar voor gebruik.

Code oranje : de kledij is gecontamineerd en/of beschadigd en/of het is niet zeker dat deze kledij beantwoordt aan de geldende normen. Bij vermoedelijke mankementen dient altijd de code oranje te worden toegekend.

Code rood : omwille van de algemene staat en/of de ouderdom ervan, voldoet de kledij niet langer aan de reglementering en de normen en kan ze in deze staat niet langer gebruikt worden. 2.2. Gevolgen : Eens de inventaris opgemaakt is, zouden de hierna beschreven maatregelen genomen moeten worden in functie van de kleurcode die toegekend werd aan de kledij.

Alle interventiekledij zou echter minstens één keer per jaar onderworpen moeten worden aan de controle bedoeld in punt 2.2.2.

Bovendien zouden de verschillende lagen van de kledij regelmatig geïnspecteerd moeten worden.

Er zouden ook opvolgingsmaatregelen ingesteld moeten worden. Hiertoe zou alle in omloop zijnde kledij voorzien moeten worden van een unieke code om de kledij te kunnen scannen en er specifieke informatie aan toe te voegen. 2.2.1. In geval van code groen De interventiekledij is klaar voor gebruik en wordt opgehangen in het daartoe voorziene lokaal.

Het gaat bij voorkeur om een ruimte die niet rechtstreeks wordt blootgesteld aan de zon, die voldoende verlucht wordt en die geen directe doorgang heeft naar de slaapzaal, de refter of de ontspanningsruimte. 2.2.2. In geval van code oranje Er wordt aangeraden om de volgende procedure toe te passen :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.2.3. In geval van code rood De interventiekledij is niet langer operationeel en moet dus gedeclasseerd worden. 3. Adequate maatregelen die genomen moeten worden tijdens een interventie met contaminatierisico : 3.1 Voor de interventie : Het is essentieel dat de brandweerman steeds kan beschikken over kledij waaraan code groen is toegekend voor hij op interventie vertrekt.

Elke zone zou dan ook over een stock reservekledij moeten beschikken voor de brandweerlieden van wie de kledij gereinigd wordt (4) en om de kledij te vervangen die niet langer gebruikt kan worden.

Van de brandweerlieden wordt verwacht dat ze hun oversten persoonlijk informeren wanneer ze twijfelen of de kledij nog conform is. Dit punt wordt geïntegreerd in de PBM-opleiding. 3.2 Tijdens de interventie : Er wordt aangeraden dat de brandweerlieden die zich niet in de risicozone (5) moeten begeven, buiten deze zone blijven om de kledij niet onnodig te contamineren.

Het adequaat dragen van adembescherming gedurende de volledige duur van de interventie, ook tijdens de werkzaamheden na het blussen, alsook het dragen van elk ander PBM, is van essentieel belang en dient te gebeuren in overeenstemming met de regels die vastgelegd zijn in de risicoanalyse van de interventie. Elke brandweerman moet hier dus aandacht voor hebben. 3.3 Na de interventie : Om elke overdracht van contaminatie te vermijden, zou op korte termijn in elke zone een stappenplan uitgewerkt moeten worden in functie van de ter beschikking gestelde middelen.

De brandweerlieden die zich in de risicozone bevinden tijdens de interventie, zouden hun interventiekledij in elk geval zo snel mogelijk op de plaats van interventie moeten uittrekken en ze in een hermetisch afgesloten plastic zak steken. Er wordt de brandweerlieden aangeraden om een masker te dragen tot de interventiekledij in de zak steekt.

De zakken met de interventiekledij wordt vervolgens verzameld in een afgesloten kist, op de plaats van interventie.

Bij aankomst in de kazerne nemen de brandweerlieden een douche met zeep.

De kledij die zij dragen bij hun aankomst in de kazerne zou eveneens in een hermetisch afgesloten zak moeten worden geplaatst als de reiniging ervan niet snel na de aankomst in de kazerne kan gebeuren.

Alle gecontamineerde PBM'S (inclusief kledij) zouden na de interventie gedecontamineerd moeten worden. Dit dient te gebeuren volgens de best beschikbare methode.

Voor elke tenue moet een logboek bijgehouden worden dat gekoppeld is aan de unieke code op de kledij.

Hoogachtend.

Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON _______ Nota's 1 Artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2 Deze studies kunnen geraadpleegd worden op de website van de AD Civiele Veiligheid (www.civieleveiligheid.be) 3 Een handleiding hierover is beschikbaar op de website van de AD civiele Veiligheid ( www.securitecivile.be) 4 Krachtens artikel 20 van het KB van 13/06/2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, moeten de PBM's die collectief gebruikt worden, zorgvuldig gereinigd, ontstoft of gedesinfecteerd en gedecontamineerd worden, indien ze mogelijk gecontamineerd werden door radioactieve stoffen, bij elke verandering van gebruiker. 5 De risicozone waarmee rekening moet gehouden worden, is de zone die gedefinieerd wordt door artikel 2 van het ministerieel besluit van 8 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequa type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 14/06/2016 numac 2016000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequa sluiten tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen, namelijk de zone die bepaald wordt door de leider interventie op basis van een risicoanalyse.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^