Omzendbrief van 14 februari 2003
gepubliceerd op 10 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de nieuwe vrijwillige intraregionale mobiliteit

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031104
pub.
10/03/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 FEBRUARI 2003. - Omzendbrief betreffende de nieuwe vrijwillige intraregionale mobiliteit


De Regering heeft een nieuwe mobiliteitsregeling goedgekeurd die de ambtenaren toelaat hun overplaatsing naar een andere gewestelijke instelling aan te vragen.

Deze omzendbrief heeft tot doel de voorwaarden toe te lichten waarop deze overplaatsingen kunnen gebeuren evenals de verschillende stappen die de kandidaten voor de mobiliteit zowel als de leidende ambtenaren van de instellingen waar de betrekkingen worden opengesteld voor de mobiliteit, moeten ondernemen. 1. Voorwerp van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2002 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad van 7 december 2002) Voormeld besluit van 3 oktober 2002 voorziet in 3 nieuwe vormen van mobiliteit : de vrijwillige intraregionale mobiliteit; de ambtshalve intraregionale mobiliteit; de externe mobiliteit.

In deze omzendbrief komt enkel de vrijwillige intraregionale mobiliteit, waarbij de ambtenaren spontaan hun overplaatsing naar een andere instelling kunnen aanvragen, ter sprake.

Volgende vormen van mobiliteit worden dus niet behandeld : de interne mobiliteit die de ambtenaren toelaat van betrekking te veranderen binnen hun instelling en waarvan de regels werden opgenomen in beide statuten (van de ambtenaren van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut); de ambtshalve intraregionale mobiliteit die van overheidswege wordt opgelegd; de externe mobiliteit, toegankelijk voor de ambtenaren van buiten het gewest. 2. Op welke instellingen heeft de vrijwillige intraregionale mobiliteit betrekking ? het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; het Brussels Instituut voor Milieubeheer; de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met uitzondering van het operationeel personeel;

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, met uitzondering van het meester- en werkliedenpersoneel, de ingenieurs van openbare reiniging en de ingenieurs-directeurs van openbare reiniging; de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling; de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel; de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3. Op welke voorwaarden kan een ambtenaar zijn overplaatsing aanvragen ? De ambtenaar moet aan volgende voorwaarden voldoen : vastbenoemd zijn; zich in een administratieve stand van dienstactiviteit bevinden; de vermelding « voldoende » hebben gekregen bij de laatste evaluatie. 4. In welke betrekking kan een ambtenaar zijn overplaatsing aanvragen ? De ambtenaar kan zijn overplaatsing aanvragen in een betrekking van dezelfde graad als die waarvan hij titularis is. Het kan gaan om een wervings- of een bevorderingsbetrekking.

De betrekking moet definitief vacant zijn en openstaan voor de intraregionale mobiliteit bij beslissing van de benoemende overheid.

Opmerkingen : - de ambtenaren van rang A2, titularis van de graad van eerste attaché (kaderbetrekking, expertbetrekking of expertbetrekking van hoog niveau), kunnen hun overplaatsing enkel in een betrekking van dezelfde categorie aanvragen; - de ambtenaar die geslaagd is voor een vergelijkend examen voor overgang naar een hoger niveau, kan worden bevorderd in een voor de mobiliteit opengestelde betrekking van dat niveau bij een andere instelling; - de toegang tot bepaalde betrekkingen in sommige instellingen kan ondergeschikt zijn aan het slagen voor een test of een bekwaamheidsproef; - de mandaathouders genieten niet van de intraregionale mobiliteit, vermits de toegang tot de mandaten met een specifieke procedure wordt opengesteld voor de ambtenaren van het gewest. 5. Hoe moet de ambtenaar zijn aanvraag tot mobiliteit indienen ? De ambtenaar die zijn overplaatsing naar een andere instelling aanvraagt, dient bij zijn aanvraag een formulier te gebruiken waarvan het model als bijlage 1 van deze omzendbrief is gevoegd. Hij stuurt dat formulier naar de bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest opgerichte mobiliteitscel (zie punt 6).

De formulieren zijn beschikbaar op aanvraag bij de cel en op het intranetnetwerk van elke instelling die erover beschikt.

De aanvragen worden ingevoerd in de databank. De raadpleging van de gegevens zal gebeuren op het ogenblik dat een selectieprocedure wordt opgestart voor een bepaalde functie.

De mobiliteitsaanvragen blijven vierentwintig maanden geldig en zijn verlengbaar. 6. Taak, adres en verdere gegevens van de mobiliteitscel Taak : de aanvragen bundelen en in een databank invoeren; de leidende ambtenaar van de ontvangende instelling bijstaan in de selectie van de kandidaten.

Adres en verdere gegevens : Mobiliteitscel City Center Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest Directie Gewestelijke Ambtenarenzaken Kruidtuinlaan 20, 4de verdieping (bureau 4.088) 1035 Brussel Telefoon : 02 800 37 31 en 02 800 37 38 e-mailadres : intramob@mbhg.irisnet.be 7. Hoe verloopt de selectie van de kandidaten ? de leidende ambtenaar van de instelling waar de betrekking openstaat, informeert de mobiliteitscel met het formulier waarvan het model als bijlage 2 van deze omzendbrief is gevoegd; de mobiliteitscel geeft hem de lijst van kandidaten die beantwoorden aan het gewenste profiel voor de te begeven functie; de leidende ambtenaar selecteert onder de kandidaten voor de mobiliteit de ambtenaar die het best beantwoordt aan de functievereisten;

Het akkoord van de geselecteerde kandidaat is vereist. de leidende ambtenaar van de instelling van herkomst kan zich niet verzetten tegen het vertrek van de geselecteerde kandidaat voor de mobiliteit, maar wel een opzegtermijn van hoogstens drie maanden opleggen; indien geen enkele kandidaat voor de mobiliteit aan het profiel beantwoordt, kan de leidende ambtenaar van de ontvangende instelling besluiten : ofwel de oproep tot de kandidaten uit te breiden minstens door middel van een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad , in dat geval vermeldt de bekendmaking : het functieprofiel; de termijn en de vorm waarin de kandidatuur moet worden ingediend; ofwel geen beroep meer te doen op de intraregionale mobiliteit voor deze betrekking. 8. In welke situatie bevindt de ambtenaar zich vanaf de selectie ? Hij wordt aan een proefperiode van zes maanden onderworpen.De leidende ambtenaar van de ontvangende instelling brengt de mobiliteitscel op de hoogte van de begin- en einddatum van deze periode.

Situatie van de ambtenaar ten opzichte van de instelling van herkomst : de ambtenaar wordt ambtshalve onbetaald verlof verleend; hij blijft onderworpen aan de tuchtregeling en de evaluatie van deze instelling.

Opmerking : Bij evaluatie gedurende de proefperiode, dient de hiërarchische meerdere van de instelling van herkomst daartoe de nodige inlichtingen in te winnen bij de ontvangende instelling.

Situatie van de ambtenaar ten opzichte van de ontvangende instelling : de ambtenaar wordt bezoldigd door de ontvangende instelling; hij wordt onderworpen aan het hiërarchisch gezag evenals de arbeidsvoorwaarden, onverenigbaarheden en verlofregeling van deze instelling.

De proefperiode eindigt : bij het verstrijken van de termijn van zes maanden; voor het verstrijken van deze termijn : bij beslissing van de ambtenaar; bij beslissing van de leidende ambtenaar : - in geval van tuchtvervolging van de ambtenaar; - ingeval de proefperiode niet op bevredigende wijze verloopt : aan de hand van een gemotiveerd verslag dient de leidende ambtenaar aan te tonen dat de kandidaat niet beantwoordt aan de functievereisten. Dit verslag wordt evenwel niet opgenomen in het evaluatiedossier van de ambtenaar. een opzegtermijn van tien dagen dient in acht te worden genomen, zowel door de ambtenaar als de leidende ambtenaar. 9. Wanneer gebeurt de definitieve overplaatsing ? Aan het einde van de proefperiode wordt de kandidatuur van de ambtenaar definitief aanvaard of verworpen door de leidende ambtenaar, na de ambtenaar te hebben gehoord. Een individueel overplaatsingsbesluit wordt genomen door de benoemende overheid van de ontvangende instelling. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en een afschrift ervan ter informatie doorgestuurd naar de mobiliteitscel. 10. In welke administratieve toestand verkeert de ambtenaar na zijn overplaatsing ? De overplaatsing leidt tot de benoeming van de ambtenaar tot de graad van de betrekking waarin hij overgeplaatst werd in de ontvangende instelling. Hij behoudt de administratieve en geldelijke anciënniteit die hij had in de instelling van herkomst.

Hij is niet meer onderworpen aan de statutaire en geldelijke bepalingen van de instelling van herkomst.

Brussel, 14 februari 2003.

De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Staatssecretaris belast met Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. DELATHOUWER

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^