Omzendbrief van 17 december 2018
gepubliceerd op 09 januari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2018

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018206459
pub.
09/01/2019
prom.
17/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018206459

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


17 DECEMBER 2018. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2018


Aan de leden van de Federale Regering;

Aan de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut;

Aan de provinciegouverneurs;

Aan de voorzitters en de leden van de Gewest- en Gemeenschapsregeringen;

Aan de arrondissementscommissarissen;

Aan de colleges van burgemeester en schepenen;

Aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Aan de colleges van de lokale politiezones;

Aan de voorzitters van de raden van bestuur van de intercommunales, van de verenigingen voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de autonome gemeentebedrijven.

Deze omzendbrief betreft de uitreiking van de aanvraagformulieren voor de vakbondspremies voor het referentiejaar 2018 en de betaling van de jaarlijkse bijdragen voor de vakbondspremies.

Reglementering : Wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 sluiten betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018. 1. Openbare diensten betrokken bij het uitreiken van aanvraagformulieren tot het bekomen van een vakbondspremie. a)de rijksbesturen en andere rijksdiensten, met inbegrip van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, maar met uitzondering van de magistraten en griffiers van de rechterlijke orde en de ambtsdragers bij de Raad van State; b) de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten waarvan de lijst als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit van 26 september 1980;c) de provincies, de agglomeraties, de Nederlandse commissie voor de cultuur, de Franse commissie voor de cultuur en de Verenigde commissies voor de cultuur van de Brusselse agglomeratie, de federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare instellingen ondergeschikt aan de provincies en aan de gemeenten;d) de polders en wateringen;e) de gesubsidieerde diensten voor school en beroepsoriëntering, de centra voor leerlingenbegeleiding, de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, met inbegrip van de inrichtingen van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs, in de mate dat de betrokkenen rechtstreeks bezoldigd worden door een weddetoelage;f) de Gemeenschappen en de Gewesten en de onderwijsinstellingen georganiseerd door de Gemeenschappen;g) de federale politie bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;h) de korpsen van lokale politie bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Deze diensten worden hernomen in een lijst die men als bijlage bij deze omzendbrief kan vinden.

De besturen, diensten of instellingen die onder toepassing vallen van de wet van 1 september 1980, en die niet worden hernomen in desbetreffende lijst, dienen contact op te nemen met de Dienst syndicale Aangelegenheden van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De contactgegevens van deze dienst worden vermeld onder punt 7 van huidige Omzendbrief. 2. Verantwoordelijkheden van de openbare diensten 2.1. Uitreiking aanvraagformulier voor de vakbondspremie Overeenkomstig artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 30 september 1980, bezorgen de bevoegde afgiftediensten aan alle personeelsleden het aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018, en dit vanaf 1 januari 2019 tot uiterlijk 31 maart 2019.

De besturen, instellingen en diensten die het aanvraagformulier tot het bekomen van een vakbondspremie voor het referentiejaar 2017 nog niet hebben uitgereikt, dienen hiertoe over te gaan uiterlijk op 31 maart 2019.

Onder "alle personeelsleden" dient te worden verstaan elk personeelslid dat minstens één dag van het referentiejaar in de dienst heeft gewerkt.

De afgiftediensten zijn verplicht de formulieren grondig na te kijken op fouten alvorens deze verstuurd worden naar het privéadres van het personeelslid.

Errata (bijvoorbeeld : foutief formuliernummer) of duplicaten zijn niet toegestaan. Indien er zich problemen voordoen, dient er contact te worden opgenomen met het secretariaat van de Controlecommissie voor Vakbondspremies. 2.2. Elektronische registratie van de uitreiking Elke persoon die in de administratie gewerkt heeft tussen 1 januari en 31 december van het referentiejaar moet een aanvraagformulier ontvangen en dient te worden opgenomen in een cumulatieve lijst.

Voor elk referentiejaar dienen deze lijsten te worden toegezonden naar de Dienst syndicale Aangelegenheden van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in een verplicht.txt-formaat met als bestandsnaam referentiejaar_instellingsnummer.txt.

Bijvoorbeeld : voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister referentiejaar 2018 : 2018_7001.txt De lijst zelf dient per personeelslid volgende gegevens te bevatten : o posities 1 t.e.m. 14 (14 tekens) bevatten het formuliernummer incl. streepjes (zonder spaties); o posities 15 t.e.m. 44 (30 tekens) bevatten de naam in hoofdletters; o posities 45 t.e.m. 64 (20 tekens) bevatten de voornaam in hoofdletters; o posities 65 t.e.m. 74 (10 tekens) bevatten de geboortedatum als volgt DD/MM/JJJJ; o de lijn wordt afgesloten door middel van een 'ENTER'.

Deze lijsten mogen enkel per e-mail worden toegezonden aan sec.cvps@premier.fed.be. Bestanden op andere dragers (diskette, cd-rom, etc...) worden niet geaccepteerd.

De administraties die de bestanden voor de jaren 2014 tot 2017 nog niet hebben opgestuurd, worden verzocht deze over te maken aan de Commissie, samen met het bestand voor 2018, ten laatste op 31 maart 2019. Elk van de hierboven vermelde jaren moeten in één specifiek bestand worden opgenomen. 2.3. De betaling van de jaarlijkse bijdrage voor de vakbondspremies Overeenkomstig artikel 4, laatste lid, van het koninklijk besluit van 26 september 1980 wordt het bedrag van de bijdrage voor het referentiejaar 2018 vastgesteld op 46,55 EUR, per jaar en per personeelslid dat op 31 maart van het overeenkomstige referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.

De bijdragen betreffende referentiejaar 2018 zijn verschuldigd voor 31 januari 2019.

De bijdragen verschuldigd door de diensten bedoeld door artikel 1, c en h, van de wet van 1 september 1980 worden geïnd door de RSZ. De bijdragen verschuldigd door de diensten bedoeld in artikel 1, b en d, van de wet van 1 september 1980 moeten gestort worden op het rekeningnummer BE75 6792 0058 1751 (BIC PCHQBEBB) van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Ontvangsten, Wetstraat 16, 1000 Brussel. Deze diensten moeten eveneens voor 31 januari 2019 een verklaring op erewoord overmaken aan de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarin het personeelsbestand van de administratie op 31 maart 2018 wordt meegedeeld. 3. Verantwoordelijkheden van de aanvrager van de vakbondspremie De aanvrager mag slechts één aanvraagformulier indienen per referentiejaar, zelfs indien hij/zij lid is van meerdere vakorganisaties en/of indien hij/zij meer dan één formulier toegezonden krijgt. Het ontvangen van een formulier voor de aanvraag van de vakbondspremie geeft niet automatisch recht op een vakbondspremie. Het personeelslid moet voor het desbetreffende referentiejaar ook voldoende lidgeld betaald hebben bij een representatieve vakbondsorganisatie teneinde de gehele of gedeeltelijke premie uitbetaald te krijgen (art. 2, § 1, wet van 1 september 1980).

De aanvrager dient het originele formulier naar behoren ingevuld aan zijn/haar representatieve vakbondsorganisatie te bezorgen voor 1 juli 2019.

Indien de aanvrager geen aanvraagformulier heeft ontvangen voor referentiejaar 2018, dient hij/zij contact op te nemen met zijn/haar vakbondsorganisatie. Deze laatste zal bij de werkgever nagaan of er al dan niet formulieren werden verdeeld.

Indien de aanvrager zijn/haar formulier verliest, dient hij/zij contact op te nemen met zijn/haar vakbondsorganisatie. Er mag geen duplicaat gegeven worden door de personeelsdienst. 4. Formulier (recto) 4.1. Uitleg over de rubriek A van het formulier I. Identificatie van het personeelslid : o alle gegevens dienen in hoofdletters te worden vermeld; o dit vak dient de naam (meisjesnaam voor de gehuwde vrouw), de voornaam, het adres en de geboortedatum te bevatten; o het rijksregisternummer mag niet op het formulier voorkomen; o indien het formulier in een vensteromslag verzonden wordt, mag de geboortedatum niet zichtbaar zijn in het venster.

II. Formuliernummer : o elk formulier moet een uniek nummer krijgen dat samengesteld is uit drie cijfergedeeltes (gescheiden door streepjes) _ _ _ _-_ _ _ _ _ _-_ _; o het eerste deel is een getal van vier cijfers dat overeenkomt met het nummer dat toegekend werd aan uw administratie. De lijst van deze nummers kan u terugvinden in bijlage bij deze omzendbrief. Bvb. de FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft '7001' als administratienummer dus 7001-_ _ _ _ _ _-_ _; o het tweede deel is een getal van zes cijfers. Het is een doorlopende nummering die start met 000001 dus 7001-000001-_ _; 7001-000002-_ _;... Administraties die voor het voorgaande referentiejaar, 2017, nog geen formulieren hebben uitgereikt aan hun personeel of aan sommige personeelsleden, dienen dezelfde werkwijze te volgen maar het eerste cijfer van dit getal is een '8' dus 7001-800001-_ _; 7001-800002-_ _;... o het derde deel is een getal van twee cijfers. Dit is het controlegetal en dit wordt als volgt berekend : o neem de getallen van het eerste deel en het tweede deel; o deel dit getal door 97; o schrap de decimalen; o vermenigvuldig met 97; o uitkomst verminderen met het begincijfer geeft het controlegetal : dus : 7001000001/97 = 72.175.257,74 = 72.175.257 x 97 = 7001000001 - 7.000.999.929 = 72 o belangrijke opmerkingen m.b.t. controlegetal : o het controlegetal moet tussen '0' en '96' liggen; o wanneer het resultaat van de berekening '0' geeft, is het controlegetal '97'; o indien de berekening resulteert 1 t.e.m. 9 dan is het controlegetal '01' enz.; o de berekening mag nooit 98, 99 of meer als resultaat geven.

III. Waarmerking houdt de handtekening van de verantwoordelijke van de uitgiftedienst en dienststempel in.

IV. Naam van de uitgiftedienst.

V. De contactgegevens van de uitgiftedienst zijn verplicht in te vullen.

VI. Verzendingsdatum van het formulier VII. "Formulier verdeeld door" is enkel in te vullen wanneer de uitgiftedienst niet overeenstemt met de verdeeldienst (bijvoorbeeld : sociaal secretariaat). 4.2. Uitleg over rubriek B van het formulier De aanvrager van de vakbondspremie dient zijn/haar gegevens in te vullen in het vak B indien er in het vak A eventuele fouten werden ingevuld door de afgiftediensten of onvolledigheden werden vastgesteld. Dit met het oog op een daadwerkelijke uitbetaling door de vakorganisaties. 4.3. Uitleg over rubriek C van het formulier De aanvrager van de premie dient zijn/haar IBAN-rekeningnummer in te vullen. Het lidnummer bij de vakorganisatie is facultatief. 4.4. Uitleg over rubriek D van het formulier De aanvrager verklaart zich akkoord met de verplichtingen en beperkingen verbonden aan de aanvraag tot vakbondspremie, aangegeven op de achterzijde van het formulier, en verklaart dat alle gegevens correct zijn. 5. Formulier (verso) Op de achterzijde van het aanvraagformulier volstaat het de tekst uit rubriek 3 "verantwoordelijkheden van de aanvrager van de vakbondspremie" af te printen. Het formulier dient te worden opgemaakt in overeenstemming met het in bijlage bijgevoegde model. 6. Vervangen voorgaande omzendbrieven Deze omzendbrief en haar bijlage vervangen de vorige omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector van 9 januari 2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 januari 2018). 7. Contactgegevens bevoegde diensten Alle onderstaande diensten zijn te bereiken op de : FOD Kanselarij van de Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel - Secretariaat van de Commissie voor Vakbondspremies : stephanie.perdaens@premier.fed.be - dimitri.schkoda@premier.fed.be - Dienst syndicale Aangelegenheden : sec.cvps@premier.fed.be - Stafdienst Begroting en Beheerscontrole : patricia.vercruysse@premier.fed.be De Eerste Minister, Ch. MICHEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^