Omzendbrief van 18 april 2005
gepubliceerd op 27 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief nr. 551. - Sectoraal akkoord 2003-2004 voor het federaal administratief openbaar ambt . - Terugbetaling van de eventuele verplaatsingskosten van de vakbondsafgevaardigden voor hun deelname aan de onderhandelings- en overlegcomités

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002051
pub.
27/04/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


18 APRIL 2005. - Omzendbrief nr. 551. - Sectoraal akkoord 2003-2004 voor het federaal administratief openbaar ambt (protocol nr. 500 van 22 september 2004). - Terugbetaling van de eventuele verplaatsingskosten van de vakbondsafgevaardigden voor hun deelname aan de onderhandelings- en overlegcomités


Aan de federale overheidsdiensten op wier personeel de regeling ingesteld bij de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel toepasselijk verklaard is bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris, Het sectoraal akkoord 2003-2004 voor het federaal administratief openbaar ambt vermeldt dat de intersectorale sociale programmatie 2003-2004 - tweede luik, zal worden uitgevoerd wat betreft de terugbetaling van de eventuele verplaatsingskosten van de vakbondsafgevaardigden voor hun deelname aan de verscheidene overleg- en onderhandelingscomités.

Het akkoord inzake de intersectorale sociale programmatie 2003-2004 - Deel II bepaalt terzake : « De delegaties komen overeen dat gebeurlijke verplaatsingskosten die vakbondsafgevaardigden zouden hebben naar aanleiding van onderhandelings- of overlegcomités kunnen beschouwd worden als werkingskosten van deze onderhandelings- en overlegorganen. In voorkomend geval worden de nodige afspraken hierover gemaakt op het niveau van de onderscheiden sectoren. De terugbetaling van de verplaatsingskosten wordt beperkt tot de onderhandelings- of overlegorganen waaronder het personeelslid ressorteert. Bovendien kan de uitgave per representatieve vakorganisatie en per vergadering beperkt worden tot vier rechthebbenden. » De gebeurlijke verplaatsingskosten van de personeelsleden als vakbondsafgevaardigden in de onderhandelings - en overlegcomités zullen bijgevolg worden beschouwd als werkingskosten krachtens artikel 33 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De vergoeding wordt betaald door de overheidsdienst waaronder de afgevaardigden ressorteren en volgens de regeling van toepassing op de personeelsleden van die overheidsdienst. In de meeste gevallen is het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten van toepassing.

De uitgave wordt, per vakorganisaties en per vergadering, beperkt tot vier begunstigden.

Met « begunstigden » worden vakbondsafgevaardigden vermeld in artikel 71, 4°, van voormeld koninklijk besluit van 28 september 1984 bedoeld, dus met inbegrip van de technici, maar met uitsluiting van de vaste afgevaardigden.

Als er meer dan vier afgevaardigden op de vergadering van een comité aanwezig zijn dient een verantwoordelijke leider van de vakorganisatie schriftelijk de overheid kennis te geven welke personeelsleden recht hebben op de vergoeding. Het gebeurt dat afgevaardigden een doorlopende opdracht krijgen krachtens artikel 81 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 wat tot gevolg heeft dat dezelfde personeelsleden deelnemen aan de vergaderingen als vakbondsafgevaardigde. In dat geval is enkel een nieuwe verklaring vereist bij een wijziging van de begunstigden.

Ik wijs erop dat het intersectoraal akkoord bepaalt dat de terugbetaling van de verplaatsingskosten beperkt wordt tot de onderhandelings- of overlegorganen waaronder het personeelslid ressorteert. Zulks betekent, wat de vergaderingen binnen een sector betreft, dat het gaat over vergaderingen van het basisoverlegcomité en het tussenoverlegcomité waaronder het personeelslid ressorteert, van het hoog overlegcomité en van het sectorcomité.

Het spreekt vanzelf dat de vergoeding slechts wordt betaald indien het personeelslid echte kosten gemaakt heeft om zich te begeven naar de vergadering.

Deze omzendbrief heeft geen betrekking op de vergoedingen voor reiskosten ten gunste van de vakbondsafgevaardigden die opdrachten uitvoeren in het raam van preventie en bescherming op het werk. Wat die opdrachten betreft, is het normaal dat de in de betrokken overheidsdiensten gangbare vergoedingen wegens reiskosten ook gelden voor de leden van het comité bij de uitoefening van hun functie (zie ter zake de omzendbrief van 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, rubriek 5.3. (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2002, Ed. 2). De bedoelde opdrachten worden gepreciseerd in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk.

Ik zou u dank weten de nodige onderrichtingen omtrent deze omzendbrief te verstrekken aan de publiekrechtelijke rechtspersonen die onder uw toezicht staan.

De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^