Omzendbrief van 18 juli 2012
gepubliceerd op 27 augustus 2012

Omzendbrief betreffende de verzending van de kiezerslijst door de gemeenten aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031606
pub.
27/08/2012
prom.
18/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 JULI 2012. - Omzendbrief betreffende de verzending van de kiezerslijst door de gemeenten aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Artikel 5 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (BGKWB), gewijzigd door de ordonnantie van 12 juli 2012, voorziet onder andere in de verzending van twee exemplaren van de kiezerslijst aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen uiterlijk 31 augustus en luidt als volgt : « Uiterlijk op 31 augustus zendt het gemeentebestuur twee exemplaren van de lijst der gemeenteraadskiezers aan de provinciegouverneur of zijn gemachtigde.

Voor de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden deze lijsten aan de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad of zijn gemachtigde gestuurd.

Terzelfder tijd zendt het gemeentebestuur eveneens twee exemplaren van de kiezerslijst naar de Regering. De Regering kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt volgens een door haar vastgesteld formaat.

Bij ontvangst van de kiezerslijsten worden deze door de Regering of haar gemachtigde gecontroleerd om na te gaan of er geen personen zijn die op meerdere kiezerslijsten vermeld staan.

In geval van dubbele inschrijvingen, licht de Regering of haar gemachtigde de betrokken colleges van burgemeester en schepenen in en vraagt hun advies. Daarna bepaalt de Regering welk college de kiezer dient te schrappen en welk college de inschrijving behoudt.

Het college van burgemeester en schepenen voert de gevraagde correcties zo spoedig mogelijk uit.

Het college geeft onmiddellijk kennis van de schrapping aan de betrokken persoon, die bezwaar kan indienen overeenkomstig artikel 3bis van dit wetboek. » In een besluit van 19 juli 2012 bepaalt de Regering de wijze van verzending en het formaat waarin de kiezerslijst dient verzonden te worden aan de Regering.

Om de aanwezigheid van eenzelfde kiezer op verschillende lijsten terzelfder tijd te vermijden, is dus een controle van dubbele inschrijvingen, die door de regering wordt uitgevoerd, voorzien.

Teneinde de Regering toe te laten om deze taak zo goed mogelijk te vervullen, wordt bepaald dat beide exemplaren van de kiezerslijst aan de Regering dienen te worden verzonden op elektronische wijze, via een bestand in het formaat CVS. Indien u om een of andere reden moeilijkheden ondervindt om een dergelijk bestand te kunnen aanmaken, kan u steeds contact opnemen met een informaticus van de cel « verkiezingen 2012 » : Dhr. Alain VENANCE, Adjunct, op het nummer 02-800 33 71 of via mail : avenance@mrbc.irisnet.be De lijsten dienen te worden verzonden op een USB-sleutel of een geformatteerde CD-Rom in NTFS of FAT32. Ze moeten verstuurd worden naar het volgend adres : « Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Via het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen, cel verkiezingen Kruidtuinlaan 20 (eerste verdieping) 1035 Brussel » Krachtens artikel 3, § 1, derde lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, dienen volgende gegevens op de lijst te worden vermeld : • de naam; • de voornamen; • de geboortedatum; • het geslacht; • het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; • de hoofdverblijfplaats; • voor de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikelen 1bis en 1ter, wordt de nationaliteit vermeld op de kiezerslijst; • de letter « G » staat naast de naam van de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikel 1bis van het BGKWB (EU-kiezer) en de letter « V » naast de naam van de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikel 1ter van het BGKWB (niet EU-kiezer).

De Minister-President, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^