Omzendbrief van 18 november 2005
gepubliceerd op 09 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief P&O/DO/2 betreffende het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2006002019
pub.
09/02/2006
prom.
18/11/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


18 NOVEMBER 2005. - Omzendbrief P&O/DO/2 betreffende het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout


Aan de aanbestedende overheden van de federale en programmatorische overheidsdiensten, en van de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Staat, Mijnheer de Eerste Minister, Mevr. de Minister, Mijnheer de Minister, Mevr. de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris.

Tijdens de zitting van 18 november 2005 heeft de Ministerraad beslist om voor haar eigen houtverbruik enkel hout te gebruiken dat afkomstig is van duurzaam bosbeheer.

Alle aanbestedende overheden van de federale en programmatorische overheidsdiensten, en van de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Staat, zullen de voorschriften vermeld in deze omzendbrief respecteren bij de aankoop, huur of leasing van producten waarin hout verwerkt is.

In de bestekken dient te worden vermeld dat het hout moet beantwoorden aan de specificaties vermeld in deze omzendbrief.

Volgende bepalingen dienen vermeld te worden in de bestekken : De definitie voor duurzaam geëxploiteerd hout luidt als volgt : « Alle hout afkomstig van bossen waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens internationaal erkende criteria werd gecertificeerd. » De criteria waaraan een boscertificeringssysteem minimum moet voldoen om erkend te worden door de federale overheid als voldoende garantie dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen zijn de volgende : - Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer gebaseerd is op internationaal geaccepteerde principes en criteria (o.a. criteria van Helsinki) die institutioneel en politiek zijn aangepast aan de lokale situatie; - Het boscertificeringssysteem moet rekening houden met de diversiteit en de specificiteit van elke regio en niet discriminerend zijn tegenover bepaalde bostypes, groepen van boseigenaars, landen of regio's; - Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer de nationale wetten en internationale verdragen respecteert; - Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer doelgericht, efficiënt en economisch rendabel is; - De certificering moet leiden tot een label op of bij het product waardoor het product uit duurzaam beheerde bossen op een betrouwbare manier kan onderscheiden worden van andere producten; - Het boscertificeringssysteem moet de traceerbaarheid van de gecertificeerde producten garanderen via een Chain of Custody (CoC); - Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer gebaseerd is op een sterk ontwikkelde sociale dialoog en met respect voor de rechten van de inheemse volkeren. Er moet binnen de certificering een garantie voor milieu en sociale bescherming zijn vastgelegd; - Het boscertificeringssysteem heeft een participatief karakter en is aanvaardbaar voor een groot aantal betrokken partijen, met inbegrip van de lokale gemeenschappen en de milieu-ngo's; - Het boscertificeringssysteem moet volledig transparant zijn voor de belanghebbende partijen en het publiek; - Het boscertificeringssysteem moet de actieve inzet van de beheerder/eigenaar van het gecertificeerde bos verzekeren; - De certificering moet toegekend worden door een geaccrediteerde, onafhankelijke instelling.

Volgende boscertificeringssystemen worden geacht te voldoen aan bovenvermelde criteria : - de FSC-certificering; - de PEFC België - certificering; - de PEFC-certificering van andere landen voor zover het hout afkomstig is van een land waar aan het criterium van een sterk ontwikkelde sociale dialoog is voldaan en waar de rechten van de inheemse volkeren worden gerespecteerd.

Deze beoordeling zal uitgevoerd worden door een expertcomité die een positieve lijst van de in aanmerking komende nationale PEFC certificeringen zal beschikbaar stellen op : www.gidsvoorduurzameaankopen.be - een equivalente certificering uitgevoerd door een onafhankelijke instelling en volgens bovenvermelde internationaal erkende criteria die een garantie bieden dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

Een positieve lijst van equivalente certificeringen, goedgekeurd door het hiervoor bevoegde expertcomité, zal beschikbaar zijn op www.gidsvoorduurzameaankopen.be Het hoger vermelde expertcomité zal bestaan uit : - een vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen; - een vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; - een vertegenwoordiger van de Belgische federatie van houtproducenten; - een vertegenwoordiger van de Belgische federatie van houtinvoerders; - een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties; - een vertegenwoordiger van de milieungo's.

Dit expertcomité zal uiterlijk 3 maanden na zijn oprichting, en op jaarlijks herziene wijze, oordelen over de hoger vermelde in aanmerking komende « PEFC certificeringen van andere landen » en de « equivalente certificeringen ». Het expertcomité beslist in consensus over de lijst.

Het expertcomité zal ook gevat zijn indien er tussentijds vragen zijn over actualisering van de lijst van « PEFC certificeringen van andere landen » en « equivalente certificeringen ».

Op hoger vermelde website zal ook een methodologische gids beschikbaar worden gesteld die de overheidsdiensten informeert over de verschillende boscertificeringssystemen.

Het is aangewezen om de omzendbrief te voegen bij het bestek, ofwel in het bestek te verwijzen naar de website waar de omzendbrief en zijn verdere toelichting kan worden geraadpleegd (http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be).

In verband met de kwaliteit van het hout dat in de aangeboden producten werd verwerkt, moeten de inschrijvers in hun offerte verwijzen naar een certificering vermeld in deze omzendbrief of naar een andere certificering. In het laatste geval, voegen de inschrijvers bij hun offerte de documenten die bewijzen dat deze certificering beantwoordt aan de criteria vermeld in deze omzendbrief.

De certificering moet betrekking hebben op het land waar het hout is geproduceerd.

Bij gebreke aan certificering moeten de inschrijvers met elk passend ander middel bewijzen dat het hout beantwoordt aan de eisen van het bestek.

Bovendien kan in geval van het afleggen van een valse verklaring, de inschrijver worden uitgesloten van deelname aan bepaalde of alle overheidsopdrachten gelanceerd door Belgische federale aanbestedende overheden.

Deze uitsluiting zowel als de draagwijdte en duur ervan zullen uitgesproken worden door de Minister of het bestuur bevoegd voor de betrokken opdracht en zal het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing nadat de aangeklaagde persoon is gehoord.

Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1993, kan een afzonderlijke overheid geen algemene maatregelen nemen die gelden voor de gehele Federale Overheid.

Ingeval er fundamentele hinderpalen zouden bestaan die de toepassing van de voorschriften vermeld in deze omzendbrief voor duurzaam hout zouden verhinderen, of indien de concurrentie ernstig wordt beknot te wijten aan het toepassen van de voorschriften vermeld in deze omzendbrief moeten deze onmiddellijk worden medegedeeld aan de POD Duurzame Ontwikkeling. E-mailadres : duurzameaankopen@poddo.be.

Elke vraag met betrekking tot de methodologische gids kan gericht worden aan de FOD Leefmilieu via het volgende emailadres : environment@health.fgov.be of via telefoon op het nummer 02-524 96 24.

Het spreekt voor zich dat de wetgeving op de overheidsopdrachten in elk geval onverkort dient te worden nageleefd.

Teneinde het aankoopbeleid m.b.t. duurzaam hout te optimaliseren wordt tweejaarlijks advies gevraagd aan de FRDO over volgende 4 aspecten : - verder concretiseren van criteria en controlesystemen; - informatie verzamelen over het aankoopbeleid inzake hout; - periodieke evaluatie van de omzendbrief en van de certificatiesystemen en dit op basis van een door de bevoegde overheid uitbesteed expertenrapport; - voorstellen doen voor informatiedoorstroming binnen de sector en naar het grote publiek toe.

Voorbereidend aan deze adviesvraag zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een onafhankelijk expertenrapport uitbesteden over de betrokken aspecten.

Er worden van de cellen Duurzame Ontwikkeling verbeteringsvoorstellen verwacht die als inspiratiebron kunnen dienen voor het constant bijwerken van de methodologische gidsen en van de ecologische en ethische voorschriften vermeld op de voormelde website van de POD Duurzame Ontwikkeling. In het kader van het milieubeheer zijn ze ook belast met de statistische opvolging van de implementatie binnen hun FOD/POD/Instantie van deze omzendbrief en zullen ze dus ingelicht worden over elke aankoop gedaan door hun FOD/POD/Instantie.

De toepassing van deze omzendbrief mag geen bijkomende budgettaire lasten veroorzaken.

De omzendbrief treedt in werking 4 maanden na zijn goedkeuring door de Ministerraad.

De Minister van Begroting en van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Mevr. E. VAN WEERT De Staatssecretaris van Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^