Omzendbrief van 19 juni 2001
gepubliceerd op 12 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële omzendbrief ter attentie van de Afdeling Thesaurie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027493
pub.
12/09/2001
prom.
19/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


19 JUNI 2001. - Ministeriële omzendbrief ter attentie van de Afdeling Thesaurie


Betreft : - Belasting op de huishoudelijke afvalstoffen voortvloeiende uit het decreet van 25 juli 1991 met betrekking tot de afvalstoffen in het Waalse Gewest. - Uitvoering van artikel 64 van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen.

Artikel 28 van het decreet van 25 juli 1991 met betrekking tot de afvalstoffen in het Waalse Gewest voorziet dat er voor elke overtreding van de verplichting tot het betalen van de belasting een boete wordt opgelegd die gelijk is aan tweemaal het bedrag van de ontdoken of buiten termijn betaalde belasting.

In artikel 64 van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen wordt bepaald dat de Regering of haar afgevaardigde zich uitspreken over de verzoekschriften m.b.t. de kwijtschelding van de fiscale boetes en dadingen aangaat met de belastingplichtigen voor zover bedoelde dadingen niet de vrijstelling of vermindering van belasting als voorwerp hebben. In artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 houdende uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 wordt verduidelijkt dat de afgevaardigde van de regering bedoeld in artikel 64 van het decreet de Inspecteur-generaal van de Afdeling Thesaurie is.

Voor wat betreft de belastingen op de huishoudelijke afvalstoffen is het van belang dat het bestuur van de Thesaurie een gedragslijn krijgt die aangewend moet worden voor de dadingen bedoeld in artikel 64 van het decreet van 6 mei 1999.

Onverminderd de algemene strekking van artikel 64 van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen wordt er stelselmatig een kwijtschelding verleend voor de boete voorzien bij artikel 28 van het decreet van 25 juli 1991 met betrekking tot de afvalstoffen in het Waalse Gewest aan : 1° belastingplichtigen die onder een collectieve schuldregelingsprocedure vallen;2° belastingplichtigen die binnen de termijn die voorgeschreven is voor het aanslagbiljet de belastingen hebben betaald voor de drie jaren voorafgaande aan het jaar waarvoor de bedragen verschuldigd blijven. De boete kan enkel worden kwijtgescholden indien de belastingplichtigen een verzoek indienen bij de Afdeling Thesaurie van het Ministerie van het Waalse Gewest.

De deurwaarderskosten blijven ten laste van de belastingplichtigen behalve indien ze buiten hun wil om en wegens uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk kennis konden nemen van het aanslagbiljet en de aanmaning.

In afwachting van een uiteindelijke beslissing stelt het bestuur de inning van het bedrag van de boete uit.

Hoewel er geen enkele termijn vermeld wordt in artikel 64, is het wenselijk dat er een beslissing getroffen wordt binnen drie maanden na indiening van het verzoekschrift.

Namen, 19 juni 2001.

De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^