Omzendbrief van 20 maart 2006
gepubliceerd op 31 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief CIRC/2006/01 Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031131
pub.
31/03/2006
prom.
20/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


20 MAART 2006. - Omzendbrief CIRC/2006/01 Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006


Mevrouw de Gouverneur, Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Mijnheer de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, Dames en Heren Voorzitters van de hoofdstembureaus, Mijnheer de Voorzitter van het Rechtscollege, De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 8 oktober 2006.

Het is op die datum dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het eerst, deze verkiezingen zal organiseren, ten gevolge van de laatste Staatshervorming ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen type wet prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 bron ministerie van financien Wet houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten sluiten.

De overheveling van bevoegdheden door deze wetgeving laat aan de Gewesten toe de gemeentelijke kieswetgeving grondig te wijzigen.

Teneinde het niet ingewikkelder te maken voor de gemeenten, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er evenwel voor gekozen het geheel van de bestaande teksten niet grondig te hervormen.

Concreet betekent dit dat de gemeenten, alsook al diegenen betrokken bij de organisatie van de verkiezingen en de werking van de kiesbureaus, de nuttige informatie voortaan van de gewestelijke overheid zullen ontvangen.

Met betrekking tot de praktische organisatie van de verkiezingen werd reeds besloten het geautomatiseerd stemmen te handhaven in de negentien gemeenten van het Gewest.

In samenspraak met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd eveneens besloten het stemsysteem van de eerste generatie opnieuw op punt te stellen. Er werden overeenkomsten gesloten met de firma's Steria en Stesud met als opdracht het materiaal te upgraden.

Het onderhoud en de bijstand op de dag van de verkiezingen zullen eveneens het voorwerp uitmaken van overeenkomsten.

Dit eerste schrijven geeft een overzicht van de initiatieven die het Gewest in het kader van de verkiezingen van 8 oktober 2006 reeds verwezenlijkt heeft. In samenwerking met mijn administratie zal ik alles in het werk stellen om het welslagen van deze verkiezingen te verzekeren.

I. OPRICHTING VAN EEN CEL « DOELSTELLING » : GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 » Het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een cel opgericht die belast is met de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze cel is reeds operationeel en zal al de activiteiten coördineren met betrekking tot de verkiezingen van 8 oktober.

Deze cel is samengesteld uit zes werkgroepen die als volgt ingedeeld zijn : 1° Een juridische en administratieve werkgroep in het bijzonder belast met het opstellen van het geheel van de juridische teksten (ordonnanties, uitvoeringsbesluiten, technische en administratieve onderrichtingen, omzendbrieven, formulieren,...) met het oog op de algemene organisatie van de verkiezingen.

Deze cel zal eveneens tot taak hebben overeenkomsten op te stellen, het aantal raadsleden en schepenen per gemeente vast te leggen, het maximumbedrag te bepalen van verkiezingsuitgaven die de partijen en de kandidaten mogen uitgeven, vragen beantwoorden die door de verschillende interveniërenden zullen gesteld worden,...

Contactpersoon : F. BURY : 02-800 32 36, fbury@mrbc.irisnet.be 2° Een werkgroep van kantonale coördinatoren die als link zullen worden ingezet tussen de gemeenten van hun kieskanton en het Gewest. De coördinatoren hebben als taak hun hulp te bieden bij de contacten tussen het Gewest en de gemeenten. In dit opzicht zullen zij bij de gemeenten bepaalde inlichtingen vragen (adressen van de stem- en de hoofdstembureaus, gegevens in verband met de contactpersonen in dito bureaus, aantal stembureaus,... toezending van deze gegevens naar de firma's Steria en Stesud die belast zijn met het onderhoud van de informatica,...).

Zij dienen zich te informeren van het tijdstip waarop de bureaus zullen worden samengesteld, van de uitslag van het testen van de apparatuur; zij volgen de evolutie op van het opnieuw in orde stellen van de defecte toestellen, geven uitleg aan de voorzitters van de hoofdstembureaus in verband met de technische bijstand, verzekeren zich van het welslagen van de praktische organisatie op het gemeentelijk niveau (parkingplaatsen voor de techniekers, de experten...), verzekeren desgevallend een logistieke bijstand op de dag van de verkiezingen (opmaken van bijkomende diskettes, vragen beantwoorden,...).

Contactpersoon : Georges DAVIDOVICS : 02-800 32 95 Deze ploeg bestaat uit de volgende personen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° Een communicatieteam, o.a. belast met het ontwerp en het beheer van een website die in februari 2006 operationeel zal zijn. Hiermee kunnen een aantal gegevens worden verzameld, de wetgeving geraadpleegd, documenten en formulieren die voor de voorzitters van de stembureaus van nut zijn geraadpleegd en afgedrukt en men kan er terecht met alle vragen over de verkiezingen...

Bovendien moet dit instaan van de coördinatie van de gewestelijke en plaatselijke initiatieven, van plaatselijke verenigingen, alsook van maatregelen van andere Brusselse, Europese en internationale instellingen.

De communicatie beoogt zowel alle noodzakelijke informatie te verschaffen aan de personen die zich wensen in te schrijven om deel te nemen aan de verkiezingen, alsook de Belgische en niet-Belgische kiezers te sensibiliseren om aan de stemming deel te nemen en alle inlichtingen te verschaffen die de uitoefening van de stemplicht zoveel als mogelijk kunnen vergemakkelijken.

Website = www.brusselseverkiezingen2006.irisnet.be Email = brusselseverkiezingen@mrbc.irisnet.be Contactpersoon : Paul-Henri Philips : 02-800 32 77 4° Een informaticateam dat samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken technische ondersteuning zal verlenen en zeer concreet de opvolging van het geautomatiseerd stemmen op het niveau van de gemeenten en van het gewest moet organiseren. Contactpersoon : Patrick Trouveroy : 02-800 38 77 5° Een logistiek team 6° Een dactyloteam II.INITIATIEVEN INZAKE REGELGEVING 1. Reeds doorgevoerde wijzigingen Het spreekt voor zich dat ongeacht alle wijzigingen de bestaande wetgeving dient te worden gelezen in overeenstemming met de nieuwe bevoegdheden van het Gewest terzake.Ook gebeurt er een automatische omzetting in euro van de bedragen die nog in Belgische frank worden vermeld. a) Artikel 5 van de nieuwe gemeentewet werd gewijzigd bij de ordonnantie van 17 juli 2003 in die zin dat het aantal gemeenteraadsleden en schepenen berekend wordt op basis van het aantal inwoners van iedere gemeente, zoals dit werd vastgesteld op 31 december 2005.Bij de vorige verkiezingen werd het aantal inwoners in aanmerking genomen dat werd vastgesteld op 1 januari van het jaar dat het jaar van de verkiezingen voorafging. Het juiste bevolkingscijfer van elke gemeente werd dus slechts eind januari 2006 aan het Gewest overgemaakt. Op basis van deze cijfers zal een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor iedere Brusselse gemeente het aantal gemeenteraadsleden en het aantal schepenen vaststellen. b) De Europese burgers hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 hun stem kunnen uitbrengen voorzover zij zich voorafgaandelijk lieten inschrijven op de kiezerslijsten.Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal men rekening moeten houden met de uitbreiding van de Europese Unie. Wat deze kiezers betreft blijft de omzendbrief van 25 mei 1999Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000207 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden sluiten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999, van toepassing.

De wet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen sluiten heeft het stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid tot niet EU-burgers. Een omzendbrief van 30 januari 2006Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 30/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden type omzendbrief prom. 30/01/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden. - Duitse vertaling sluiten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006, geeft alle nodige informatie over de uitoefening van dit recht.

De wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005) heeft o.a. de gemeentekieswet gewijzigd door te vermelden dat de niet EU-burgers eveneens hun stem kunnen uitbrengen voorzover zij, op het ogenblik van de indiening van het verzoek om inschrijving op de kiezerslijsten, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden.

Een koninklijk besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2005000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld type koninklijk besluit prom. 13/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2005000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen in sluiten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2006, stelt het model vast van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie moeten gebruiken om zich in te schrijven op de kiezerslijsten. c) In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de pariteit man/vrouw een feit sinds de inwerkingtreding van de Ordonnantie van 17 februari 2005 houdende wijziging van de gemeentekieswet.Dit betekent concreet dat het verschil tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten niet meer dan één mag bedragen. Van de eerste drie kandidaten mogen bovendien slechts twee van hetzelfde geslacht zijn. d) Het Brussels gemeentelijk kieswetboek : bepaalde wijzigingen zullen aan de gemeentelijke kieswetgeving aangebracht worden.Naast een eigen Brussels kieswetboek bepaalt de ordonnantie van 16 februari 2006 houdende wijziging van de gemeentelijke kieswet de volgende wijzigingen : i) De kiesbureaus zullen een uur langer openblijven, van 8 u.tot 16 u., met de mogelijkheid deze openingsuren nog te verlengen bij besluit van de regering indien mocht blijken dat het aantal kiezers talrijker is dan voorzien. ii) Aangaande de volmacht zal het voortaan mogelijk zijn om ongeacht welke kiezer te mandateren en niet enkel een familielid of verwante. iii) Het aantal toegelaten karakters voor de benaming van de partijen wordt van 6 op 22 gebracht. iv) Voor de lijstenverenigingen zal verwezen worden naar de partijen die in één van de twee federale kamers zetelen, maar ook naar deze zetelend in het Brussels Parlement. Anders gesteld, zullen de politieke partijen die in één van beide federale kamers of in het Brussels Parlement vertegenwoordigd zijn, bij de Regering een akte kunnen neerleggen teneinde het letterwoord te beschermen dat bovenaan de lijst zal staan. Het gebruik van bepaalde letterwoorden kan door de Regering worden verboden op verzoek van een partij die vertegenwoordigd is in één van de voornoemde vergaderingen.

Dientengevolge publiceert de Regering in het Belgisch Staatsblad de lijst van de beschermde en verboden letterwoorden. Dit impliceert dat andere lijsten een beschermd of verboden letterwoord niet kunnen gebruiken. v) De gemeenteraden bepalen nog steeds het bedrag van de presentiegelden van de leden van de kiesbureaus, maar de Regering zal het maximum ervan vastleggen. vi) Aan elke kiezer zal een verklarende brochure toegestuurd worden met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. Deze brochure zal bij zijn oproeping gevoegd worden. vii) Wat betreft de controle van de verkiezingsuitgaven, wordt het « controlecollege », opgericht door de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen, belast met het onderzoek van de door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg toegezonden verslagen.

De klachten met betrekking tot het niet respecteren van de wet op de controle van de verkiezingsuitgaven dienen nog steeds voorgelegd te worden aan het Rechtscollege. 2. Wijzigingen momenteel in voorbereiding Wijziging van de wet op de geautomatiseerde stemming : een ontwerp van ordonnantie, houdende wijziging van de wet op de geautomatiseerde stemming wordt eerstdaags bij het Parlement ingediend met het oog op een aanpassing van het college van deskundigen belast met het nakijken van de betrouwbaarheid van de kies- en optellingsystemen die gebruikt zullen worden.Het doel is om specifiek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een college van vier deskundigen op te richten, bijgestaan door vier plaatsvervangers die door het Brussels Parlement aangeduid zullen worden.

III. VASTSTELLING VAN DE MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN In toepassing van artikel 5 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, zal ik ten laatste op 29 augustus 2006 de maximaal toegelaten bedragen bekendmaken die zijn toegewezen voor de verkiezingspropaganda van de lijsten en kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. In dit verband zal elk College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig artikel 3 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, op 1 augustus 2006 de kiezerslijst hebben opgesteld. IV. VERZEKERING VAN DE LEDEN VAN DE KIESBUREAUS Zoals voorheen steeds gebeurde door de FOD Binnenlandse Zaken zal het Gewest een verzekeringspolis afsluiten in plaats van de gemeenten teneinde de leden van de kiesbureaus te verzekeren in de uitoefening van hun opdracht. Het Gewest zal nadien bij iedere gemeente haar aandeel terug vorderen prorata van het aantal ingeschreven kiezers.

V. STEMMING VAN DE EUROPESE EN NIET-EUROPESE VREEMDELINGEN Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft eveneens tot doel aan iedere potentiële niet-Belgische kiezer een schrijven te richten waarbij deze ingelicht wordt over zijn recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en over de dienaangaande praktische bepalingen, vergezeld van een kopie van het formulier dat naar de gemeenten moet worden teruggestuurd.

VI. BESLUITEN, INSTRUCTIES EN FORMULIEREN Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal eveneens de uitvoeringsbesluiten betreffende de organisatie van de verkiezingen aanpassen alsook de desbetreffende technische en administratieve instructies. De formulieren bestemd voor de kiesbureaus zullen ook aangepast worden.

De Minister-President, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^