Omzendbrief van 20 november 2014
gepubliceerd op 26 november 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Omzendbrief. - Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken. - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, g

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014021133
pub.
26/11/2014
prom.
20/11/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


20 NOVEMBER 2014. - Omzendbrief. - Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken. - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013000553 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013021021 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk t sluiten. - Termijnen en sancties


Aan de aanbestedende overheden die zijn onderworpen aan de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 of de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied Mevrouw, Mijnheer de Minister, Mevrouw, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouwen, Mijne Heren, 1. Context In het kader van het Europees economisch herstelplan (mededeling van de Europese Commissie van 26 november 2008), gericht op het terugdringen van de administratieve lasten en het bevorderen van het ondernemerschap, werd bijzondere aandacht geschonken aan de problematiek van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ondanks het bestaan van richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties - in België omgezet door de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en, specifiek wat betreft de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, de betalingsregels van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de bijlage houdende de algemene aannemingsvoorwaarden - werd immers vastgesteld dat veel betalingen voor handelstransacties aanzienlijk later worden verricht dan contractueel overeengekomen.

Daarom werd beslist over te gaan tot een herschikking van de voormelde richtlijn, wat heeft geleid tot richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Immers, zoals gesteld in overweging 3 van die nieuwe richtlijn : "Dergelijke betalingsachterstand heeft een negatieve uitwerking op de liquiditeit en bemoeilijkt het financiële beheer van ondernemingen.

Bovendien heeft zij, wanneer de schuldeiser als gevolg van betalingsachterstanden externe financiering nodig heeft, gevolgen voor het concurrentievermogen en de winstgevendheid. In tijden van economische neergang, wanneer de toegang tot financiering lastiger is, neemt het risico van negatieve gevolgen sterk toe.".

In overweging 6 van dezelfde richtlijn wordt in dat verband verder de aandacht gevestigd op de doelstelling van het vergemakkelijken van de toegang van de kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering (zie de mededeling van de Europese Commissie van 25 juni 2008 - Small Business Act), alsook op de bijzondere verantwoordelijkheid van de overheidsinstanties.

Richtlijn 2011/7/EU heeft een aanpassing van de Belgische regels inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties noodzakelijk gemaakt.

In de eerste plaats is de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten gewijzigd die ter zake het algemeen juridisch kader omvat, geldend voor zowel de handelstransacties tussen ondernemingen als de handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties. De wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten is meer bepaald gewijzigd door de wet van 22 november 2013 (Belgisch Staatsblad, 10 december 2013).

In de tweede plaats zijn ter zake de regels aangepast die specifiek gelden voor de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken. Deze aanpassing is gerealiseerd in het kader van de globale herziening van de wetgeving overheidsopdrachten, en meer bepaald in het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013000553 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013021021 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Belgisch Staatsblad, 14 februari 2013 (hierna het KB AUR van 14 januari 2013), dat het gelijknamige koninklijk besluit van 26 september 1996, met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden (hierna het KB AUR van 26 september 1996), is komen te vervangen.

Overigens is het KB AUR van 14 januari 2013, specifiek op het vlak van de betalingsregels, nog gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk t sluiten (Belgisch Staatsblad, 30 mei 2014). Dit met het oog op een betere coherentie en afstemming van de betalingsregels op de tekst van richtlijn 2011/7/EU alsook op de praktijk van de overheidsopdrachten. 2. Doelstelling Deze omzendbrief heeft tot doel de belangrijkste aspecten van de nieuwe regels inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, hierna betalingsregels genoemd, nog eens onder de aandacht te brengen. In eerste instantie wordt ingegaan op de vraag welke betalingsregels op welke contracten toepasselijk zijn. Het betreft meer bepaald de vraag naar de afbakening van het toepassingsgebied van het KB AUR van 14 januari 2013 ten opzichte van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten, zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013.

In tweede instantie wordt nader ingegaan op de wezenlijke inhoud van de op de overheidsopdrachten en concessies van openbare werken toepasselijke betalingsregels. Het betreft aldus de (nieuwe) regels die, in het kader van de omzetting van richtlijn 2011/7/EU, zijn opgenomen in het KB AUR van 14 januari 2013, alsook de aanpassingen die bij het KB van 22 mei 2014 nog zijn aangebracht aan die bepalingen van het KB AUR. Voor een meer gedetailleerde uitleg wordt verwezen naar de bepalingen van de voormelde koninklijke besluiten en de desbetreffende commentaren in het verslag aan de Koning.

Wat betreft het algemene wettelijke kader van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten wordt hier volstaan met de vaststelling dat de uitgangspunten en principes ervan vanzelfsprekend, want in overeenstemming met de bepalingen van richtlijn 2011/7/EU, gelijklopen met die van de betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013.

Voor een meer gedetailleerde toelichting bij het algemeen wettelijke kader wordt verwezen naar de informatie die dienaangaande is terug te vinden op de website van de FOD Justitie : http://justitie.belgium.be/nl/. 3. Toepasselijke betalingsregels - afbakening van het toepassingsgebied van het KB AUR van 14 januari 2013 (art.5 en 6) ten opzichte van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten Ratione personae en materiae Mede gelet op artikel 3/1 van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten, dat voor de overheidsopdrachten verwijst naar de specifieke bepalingen van de regelgeving overheidsopdrachten op het vlak van de algemene uitvoeringsregels, zijn de betalingsregels van de wet toepasselijk op : -handelstransacties tussen ondernemingen onderling. Hierbij moet worden opgemerkt dat overeenkomstig richtlijn 2011/7/EU, de notie `onderneming' voor de toepassing van de betalingsregels ook de overheidsbedrijven omvat als bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en in artikel 2, 2°, van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

M.a.w. zijn de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten ook toepasselijk op handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsbedrijven (optredend als schuldenaar) oftewel de overheidsopdrachten van overheidsbedrijven. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de wet eveneens toepasselijk op de opdrachten van privéondernemingen met bijzondere of uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 2, 3°, van de voormelde wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten en artikel 2, 3°, van de voormelde wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten; - handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties, waarbij de schuldenaar een overheidsinstantie is, d.w.z. overheidsopdrachten (en concessies voor openbare werken) met een geraamd bedrag kleiner dan of gelijk aan 8.500 euro (excl. BTW). Het betreft het drempelbedrag ter bepaling van de overheidsopdrachten die - op grond van artikel 105 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 - met een aanvaarde factuur kunnen worden gesloten en, daarmee verbonden, het drempelbedrag voor de toepassing van de algemene uitvoeringsregels (m.i.v. de betalingsregels) van het KB AUR van 14 januari 2013 (zie artikel 5 KB AUR).

De betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013 zijn - enkel - toepasselijk op de overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken (van aanbestedende overheden) met een geraamd bedrag groter dan 8.500 euro (excl. BTW). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de regels van het KB AUR van 14 januari 2013 eveneens van toepassing zijn op de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, onderworpen aan de voormelde wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten.

Ratione temporae Bepalingen van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten De (nieuwe) bepalingen van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten zijn, retroactief en zonder overgangsbepaling, in werking getreden op 16 maart 2013, zijnde de datum waarop ook de voormelde Europese richtlijn 2011/7/EU van kracht is geworden (zie artikel 14 van de wet). Meer concreet zijn de betreffende wettelijke bepalingen van toepassing op betalingen in uitvoering van overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013. Wat betreft de lopende overeenkomsten, zijn ze in elk geval van toepassing op betalingen in uitvoering daarvan twee jaar te rekenen vanaf 16 maart 2013 (zie artikel 14 van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten).

Bepalingen van het KB AUR van 14 januari 2013 en van het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 Gelet op het voormelde artikel 3/1 van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten en het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding ervan, zijn de betalingsregels voor de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken in werking getreden op 1 juli 2013. Het betreft m.a.w. de datum waarop het KB AUR van 14 januari 2013, dat de betalingsregels omvat, samen met de andere teksten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten gebaseerd op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, in werking is getreden (door het inwerkingtredingsbesluit van 2 juni 2013; Belgisch Staatsblad 5 juni 2013).

Zoals boven vermeld, zijn de betalingsregels vervat in het KB AUR van 14 januari 2013 evenwel nog gewijzigd bij het KB van 22 mei 2014. De bepalingen van dat wijzigingsbesluit zijn in werking getreden op 9 juni 2014.

Zowel wat betreft de oorspronkelijke betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013 als wat betreft de gewijzigde betalingsregels van het KB van 22 mei 2014, geldt dat de betreffende regels toepasselijk zijn op de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die vanaf de datum van inwerkingtreding ervan (1 juli 2013 respectievelijk 9 juni 2014), zijn geplaatst door middel van een bekendmaking van een aankondiging van opdracht, in het Publicatieblad van de Europese Unie en/of het Bulletin der Aanbestedingen (zie evenwel punt 4 - inleiding - voor de enigszins verschillende invulling van de notie `geplaatst' in het KB AUR van 14 januari 2013 ten opzichte van het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014). Bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking (m.n. in het geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), zijn de betreffende regels toepasselijk op de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor vanaf de voormelde respectievelijke data van inwerkingtreding wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte.

Op de opdrachten geplaatst tussen de datum van inwerkingtreding van het KB AUR van 14 januari 2013 en de datum van inwerkingtreding van het voormelde wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 gelden weliswaar de oorspronkelijke betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013.

Op de `oude' opdrachten, d.w.z. de opdrachten geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van het KB AUR van 14 januari 2013, gelden de regels van het KB AUR van 26 september 1996, inzonderheid van de bijlage houdende de Algemene aannemingsvoorwaarden ervan.

Evenwel zijn de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken geplaatst tussen 16 maart 2013 (datum van inwerkingtreding van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten) en 1 juli 2013 (datum van inwerkingtreding van het KB AUR van 14 januari 2013), onderworpen aan de - overeenkomstig richtlijn 2011/7/EU vastgestelde - nieuwe betalingsregels van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten, en dit ongeacht het bedrag ervan.

Samengevat :

Bedragen in euro excl. btw Montants en euros excl. TVA

Wet 2/08/02 Loi 2/08/02

Gewijzigde wet 2/08/02 (wet 22/01/13) Loi 2/08/02 modifiée (loi 22/01/13)

KB 26/09/96 (+ AAV) AR 26/09/96 (+ CGC)

KB 14/01/13 AR 14/01/13

Gewijzigd KB 14/01/13 (KB 22/05/14) AR 14/01/13 modifié (AR 22/05/14)

Vóór 16/03/13 - Avant 16/03/13

B2B (*) PP (**) < 5.500

PP > 5.500


16/03/13 - 1/07/13


B2B+ (***) PP+ (****) ongeacht het bedrag/quel que soit le montant


1/07/13 - 7/06/14

B2B+ PP+ < 8.500

PP+ > 8.500


Vanaf 7/06/14 - Après 7/06/14

B2B+ PP+ < 8.500

PP+ > 8.500


(*) B2B = handelstransacties tussen ondernemingen (**) PP = overheidsopdrachten + concessies voor openbare werken (***) B2B+ = handelstransacties tussen ondernemingen, m.i.v. de overheidsopdrachten van overheidsbedrijven (****) PP+ = overheidsopdrachten + concessies voor openbare werken, m.i.v. de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (wet van 13-08-2011) 4. Nieuwe betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013 In dit punt worden de nieuwe betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013 toegelicht die aldus toepasselijk zijn op de (betalingen in uitvoering van de) overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken geplaatst vanaf 1 juli 2013. Met `geplaatst vanaf 1 juli 2013' wordt bedoeld, de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die vanaf die datum werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en/of het Bulletin der Aanbestedingen, of waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte (voor de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau worden bekendgemaakt, geldt als aanvangspunt de datum van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie).

Zoals boven reeds vermeld, zijn de betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013 evenwel nog gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk t sluiten. In wat volgt, zal telkens worden aangeduid wanneer het gaat om een bepaling of een wijziging die is ingevoegd door het KB van 22 mei 2014.

De wijzigingen van het KB van 22 mei 2014 gelden immers maar voor de (betalingen in uitvoering van de) overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken geplaatst vanaf 9 juni 2014, zijnde de datum van inwerkingtreding van het bedoelde wijzigingsbesluit.

Voor de volledigheid kan er daarbij nog op worden gewezen dat de notie `geplaatst' in het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 enigszins anders is ingevuld dan in het oorspronkelijke KB AUR van 14 januari 2013, of liever het KB van 2 juni 2013 waarmee het laatstgenoemde KB in werking is gesteld. Meer bepaald moet onder `geplaatst vanaf 9 juni 2014' worden verstaan, de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor vanaf die datum een bekendmaking is verzonden naar het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en/of naar het Bulletin der Aanbestedingen, of waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum is uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte.

A. Na te leven termijnen (art. 9, 95, 120, 127, 156 en 160 KB AUR) Voorafgaande opmerkingen : - in wat volgt, zijn dagen telkens te begrijpen als kalenderdagen; - berekening van de termijnen : onder verwijzing naar artikel 72bis van de wet en artikel 44 van de wet defensie en veiligheid, wordt eraan herinnerd dat de berekening van de termijnen dient te gebeuren overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden.

Overeenkomstig Europese richtlijn 2011/7/EU werden de vroegere - onverlengbare - globale betalingstermijnen, vermeld in artikel 15 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB AUR van 26 september 1996 (60 dagen + 30 dagen voor de betaling van het saldo of van enige betaling voor werken; 50 dagen voor leveringen en diensten) vervangen door twee - principieel onverlengbare - afzonderlijk bepaalde termijnen voor, enerzijds, de verificatie van de geleverde prestaties (verificatietermijn) en, anderzijds, de betaling van de factuur (betalingstermijn). Het gaat meer bepaald om de volgende termijnen : 1. een verificatietermijn van 30 dagen, vanaf : - bij werken : de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de werken; - bij leveringen : de datum van levering; - bij diensten : de datum van de beëindiging van de diensten. 2. een betalingstermijn van 30 dagen vanaf het beëindigen van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte schuldvordering of factuur alsook over de andere eventueel vereiste documenten beschikt. Wanneer de beëindiging van de verificatie bijvoorbeeld plaatsvindt op de tiende dag van de verificatietermijn van dertig dagen, dient zodoende niet het verstrijken van de termijn van dertig dagen te worden afgewacht maar zal de betalingstermijn reeds een aanvang (kunnen) nemen op de elfde dag.

Hierbij dient erop te worden gewezen dat het beëindigen van de verificatie als vertrekpunt van de betalingstermijn is ingevoerd door het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014. In het oorspronkelijke KB van 14 januari 2013 werd nog bepaald dat de betalingstermijn begon te lopen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. Het nieuwe aanknopingspunt, dat verwijst naar een concrete actie, is duidelijker en spoort ook beter met de bepalingen van richtlijn 2011/7/EU ter zake.

Langere betalingstermijn voor aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend Conform Europese richtlijn 2011/7/EU is voor de overheidsopdrachten van aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, evenwel voorzien in een betalingstermijn van 60 dagen. Volgens het KB AUR van 14 januari 2013 geldt deze uitzondering evenwel enkel voor de opdrachten verbonden aan die specifieke activiteit. Met deze laatste precisering, die werd aangebracht op advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten, werd beoogd te vermijden dat één enkele rechtspersoon waarbinnen naast een zorgverstrekkende entiteit nog een of meerdere andere entiteiten (zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling) opereren, ook voor de overheidsopdrachten die kaderen in haar activiteiten die buiten de gezondheidszorg vallen, een betalingstermijn van 60 dagen zou toepassen. Voor alle duidelijkheid wordt er hierbij op gewezen dat de entiteit die, binnen de bedoelde rechtspersoon, gezondheidszorg verstrekt wel degelijk voor al haar overheidsopdrachten - dus niet enkel voor de verwerving van medische apparatuur, geneesmiddelen, gezondheidsdiensten, ... maar ook voor werken, leveringen en diensten die niet specifiek bestemd zijn voor het verstrekken van gezondheidszorg - een beroep kan doen op de langere betalingstermijn van 60 dagen.

Toepasselijke betalingstermijn bij ontstentenis van een verificatietermijn Ingeval in de opdrachtdocumenten (uitdrukkelijk) zou zijn afgezien van de toepassing van een verificatietermijn, gelden de volgende betalingstermijnen : - bij werken : 30 (60) dagen na : - de datum van ontvangst van de schuldvordering; - de datum van ontvangst van de gedetailleerde staat van de werken (wanneer de datum van ontvangst van de schuldvordering niet vaststaat); - de realisatie van de werken (wanneer de schuldvordering wordt ontvangen vóór de realisatie van de werken); - bij leveringen : 30 (60) dagen na : - de datum van ontvangst van de factuur; - de datum van de levering (wanneer de datum van de factuur niet vaststaat); - de levering (wanneer de factuur wordt ontvangen vóór de levering); - bij diensten : 30 (60) dagen na : - de datum van ontvangst van de schuldvordering of de factuur; - de datum van de beëindiging van de diensten (wanneer de datum van de schuldvordering of de factuur niet vaststaat); - de beëindiging van de diensten (wanneer de factuur wordt ontvangen vóór de beëindiging van de diensten).

In dit verband kan er nog op worden gewezen dat door het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 de regel is geëxpliciteerd dat er steeds een verificatie is, tenzij de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk bepalen dat er geen is.

Schorsing van de betalingstermijn De betalingstermijn wordt geschorst naar rato van het aantal dagen : - overschrijding van de termijn waarover de opdrachtnemer beschikt om zijn factuur in te dienen (bij opdrachten voor werken is de laatstgenoemde termijn bepaald op vijf dagen); en/of - dat nodig is voor het antwoord van de opdrachtnemer bij een bevraging over zijn eventuele sociale of fiscale schulden in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ter herinnering : het oorspronkelijke KB AUR van 14 januari 2013 voorzag in dit verband in een verlenging van de verificatietermijn.

Deze regeling was evenwel wat artificieel daar de verificatietermijn moeilijk nog kan worden verlengd wanneer de aanbestedende overheid de factuur reeds heeft ontvangen. Bijgevolg werd de oorspronkelijke bepaling vervangen door een bepaling die, om de voormelde redenen, voorziet in een schorsing van de betalingstermijn. Bovendien is de gewijzigde regeling ook toepasselijk op opdrachten voor leveringen en diensten, terwijl de oorspronkelijke regeling enkel gold voor opdrachten voor werken.

Aangaande de hiervoor vermelde schorsingsgevallen kan nog het volgende worden opgemerkt : - wat betreft de schorsing van de betalingstermijn wegens overschrijding van de termijn waarover de opdrachtnemer beschikt om zijn factuur in te dienen, komt die schorsing er eigenlijk op neer dat de betalingstermijn niet begint te lopen, gelet op artikel 95, § 3, van het KB AUR van 14 januari 2013 dat bepaalt dat de betaling plaatsvindt binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere eventueel vereiste documenten; - wat betreft de schorsing voor het aantal dagen dat nodig is voor het ontvangen van het antwoord van de opdrachtnemer bij een bevraging over zijn eventuele sociale of fiscale schulden in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, kan worden opgemerkt dat dit schorsingsgeval zich enkel zal voordoen in de mate dat het bedoelde antwoord door de aanbestedende overheid niet als voorwaarde werd gesteld (in de opdrachtdocumenten) voor het aanvangen van de betalingstermijn. Hiermee wordt opnieuw verwezen naar de bepaling van artikel 95, § 3, van het KB AUR van 14 januari 2013 dat bepaalt dat de betaling plaatsvindt binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere eventueel vereiste documenten. Uit de commentaar bij het gewijzigde artikel 95 in het verslag aan de Koning van het voormelde wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 blijkt dat met de `andere eventueel vereiste documenten' wordt gedoeld op de eventuele documenten die op de betaling betrekking hebben. En als voorbeeld wordt daarbij gegeven het antwoord dat de opdrachtnemer, in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, aan de aanbestedende overheid verschuldigd zou zijn over het werkelijke bedrag van zijn sociale of fiscale schulden. Het spreekt voor zich dat wanneer de aanbestedende overheid het bedoelde antwoord heeft vereist voor de betaling, er niet zozeer sprake zal zijn van een schorsing van de betalingstermijn dan wel van het niet aanvangen van die termijn. Dit laatste geval zal zich evenwel niet snel voordoen daar de bevraging rond de sociale of fiscale schulden in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid doorgaans maar zal gebeuren na de ontvangst van de factuur, wanneer de betalingstermijn reeds loopt.

Benadering van de verificatie- en de betalingstermijn als een globaal na te leven termijn Door het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 is de benadering van de verificatie- en de betalingstermijn enigszins bijgestuurd, in de zin dat de termijnen samen dienen te worden beschouwd als een globale termijn die in elk geval dient te worden gerespecteerd (zie de algemene commentaar bij het gewijzigde artikel 95 van het verslag aan de Koning van het KB van 22 mei 2014). Aldus is ter zake in zekere zin weer aangeknoopt bij de filosofie van de vroegere regeling in het KB AUR van 26 september 1996, waarbij er enkel sprake was van een betalingstermijn.

Deze nieuwe benadering is geconcretiseerd door de bepaling volgens dewelke, voor zover er daadwerkelijk een verificatie plaatsvindt, in geval van overschrijding van de toepasselijke verificatietermijn, de betalingstermijn wordt verminderd naar rato van het aantal dagen overschrijding van de verificatietermijn. Weliswaar dient bij de vermindering van de betalingstermijn rekening te worden gehouden met de eventuele rechtmatige verlenging van de verificatietermijn.

Bijgevolg zijn de intrest voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd zowel wanneer de betaling gebeurt buiten de betalingstermijn (zelfs wanneer de globale termijn zou zijn gerespecteerd) als wanneer de betaling gebeurt buiten de globale termijn (zelfs wanneer de betalingstermijn op zich zou zijn gerespecteerd).

Het doel van deze gewijzigde benadering is te vermijden dat de verificatietermijn in de praktijk al te vaak zou worden miskend daar de voormelde sancties zijn geplaatst op het overschrijden van de betalingstermijn, terwijl de overschrijding van de verificatietermijn op zich niet is gesanctioneerd. M.a.w. wordt hiermee beoogd te vermijden dat de sancties op een overschrijding van de betalingstermijn zouden worden uitgehold.

Verlengingsmogelijkheid verificatie- en betalingstermijn Volgens artikel 9, §§ 2 en 3, van het KB AUR van 14 januari 2013 bestaat er een principieel verbod om zowel wat betreft de verificatie- als wat betreft de betalingstermijn in een langere termijn te voorzien, waarbij elk andersluidend beding in de opdrachtdocumenten voor niet-geschreven wordt gehouden. Een uitzondering op dat principieel verbod is enkel mogelijk indien : - wat betreft de verificatietermijn : - de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk in een langere termijn voorzien; en - de verlenging objectief is gerechtvaardigd op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht en, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek; en - de verlenging jegens de opdrachtnemer geen kennelijke onbillijkheid bevat; - wat betreft de betalingstermijn : - de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk in een langere termijn voorzien; en - de verlenging objectief is gerechtvaardigd door de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht en, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek; en - de termijn in geen geval langer is dan 60 dagen.

De voorwaarde dat de verlenging van zowel de verificatietermijn als de betalingstermijn uitdrukkelijk en op straffe van nietigheid moet worden gemotiveerd in de opdrachtdocumenten (het bestek), werd toegevoegd door het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014. Dit in lijn met de algemene regel voor afwijkingen van de essentieel verplichte bepalingen van het KB AUR van 14 januari 2013 (zie artikel 9, § 4, KB).

Ook de voorwaarde dat voor de verlenging van de verificatietermijn, zoals voor de verlenging van de betalingstermijn, is vereist dat die verlenging objectief gerechtvaardigd moet zijn op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht, werd toegevoegd door het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014. Uit de voorbeelden die in dit verband in het verslag aan de Koning bij het KB van 22 mei 2014 worden gegeven (bouw van een waterzuiveringsstation, ontwikkeling van een ICT-systeem), mag blijken dat niet alleen de verlenging van de betalingstermijn, maar ook de verlenging van de verificatietermijn een uitzonderlijke aangelegenheid dient te blijven.

B. Sancties - Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding voor invorderingskosten (art. 69 KB AUR) Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn heeft de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van : - een intrest voor laattijdige betaling naar rato van het aantal dagen overschrijding; en - een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor invorderingskosten.

Dat de intrest en forfaitaire vergoeding van rechtswege verschuldigd zijn, impliceert dat het indienen van de regelmatig opgestelde factuur of schuldvordering in voorkomend geval geldt als schuldvordering voor de betaling ervan en dat de betrokken opdrachtnemer dus geen afzonderlijk verzoek tot betaling van de intrest voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten moet indienen.

Overigens heeft het tijdstip van indiening van de factuur of schuldvordering daarbij geen invloed op het tijdstip waarop de intrest begint te lopen.

Naast de bedoelde forfaitaire vergoeding kan de opdrachtnemer eventueel ook aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die zouden zijn ontstaan door de laattijdige betaling.

Onder verwijzing naar artikel 3 van het KB AUR van 14 januari 2013, wordt er verder op gewezen dat de voormelde intrest en vergoeding voor invorderingskosten dienen te worden berekend op het opdrachtbedrag exclusief BTW. Dit punt is in het (verslag aan de Koning bij het) wijzigingsbesluit van 22 mei 2014 trouwens nog uitdrukkelijk bevestigd.

Opmerking : in de oorspronkelijke tekst van het KB AUR van 14 januari 2013 werd, bij wijze van overgangsbepaling, voor de toepassing van de bedoelde sancties een onderscheid gemaakt tussen de opdrachten gesloten vóór en na 16 maart 2013. Zoals toegelicht in het verslag aan de Koning bij het wijzigingsbesluit van 22 mei 2014, werd dat onderscheid gemaakt voor het geval het KB AUR reeds in werking zou treden vóór 16 maart 2013. Gezien het KB AUR uiteindelijk pas op 1 juli 2013 in werking is getreden, heeft het bedoelde onderscheid evenwel weinig zin gehad, want zonder voorwerp, en werd het dan ook geschrapt door het KB van 22 mei 2014. Aldus dient noch voor de toepassing van de betalingsregels van het oorspronkelijke KB AUR, noch voor de toepassing van de betalingsregels van het gewijzigde KB AUR (zie infra) rekening te worden gehouden met de bedoelde overgangsbepaling. 1. Intrest voor laattijdige betaling (rentevoet van de verwijlintresten) De toepasselijke intrest is hetzij de door de Europese Centrale Bank voor haar meest recente basisherfinancieringstransacties toegepaste intrestvoet, hetzij de marginale intrestvoet die het gevolg is van de variabele rentetenders voor de meest recente basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 8 procent (d.i. een verhoging met 1 procent in vergelijking met de intrest bepaald in het KB AUR van 26 september 1996).

De rentevoet wordt berekend door de Minister van Financiën en bij het begin van elk semester bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Momenteel bedraagt hij 8,5% (op jaarbasis).

Zowel de actuele rentevoet, toepasselijk op de overheidsopdrachten geplaatst na 16 maart 2013 (tot 1 juli 2013 op basis van de gewijzigde wet van 2 augustus 2012 en vanaf 1 juli 2013 op basis van het KB van 14 januari 2013), als de rentevoeten toepasselijk op de oudere overheidsopdrachten, kunnen worden geraadpleegd via de officiële berichten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister die, bij elke wijziging van de rentevoet, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad alsook op de volgende website : www. 16procurement.be.

Ten slotte kan eraan worden herinnerd dat onder de vorige reglementering (KB AUR van 26 september 1996), de rentevoet in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden in de opdrachtdocumenten kon worden verminderd. Deze mogelijkheid staat onder het KB AUR van 14 januari 2013 niet langer open, daar volgens artikel 9, § 1, van dat KB, in geen geval mag worden afgeweken van de bepalingen van artikel 69 van hetzelfde KB. 2. Vergoeding voor invorderingskosten Nieuw ten opzichte van de vroegere reglementering (KB AUR van 26 september 1996) is dat de opdrachtnemer bij een overschrijding van de voormelde betalingstermijn, naast de intrest voor laattijdige betaling, nu ook - en eveneens van rechtswege - recht heeft op een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor invorderingskosten.Bovendien, zij het uiteraard niet van rechtswege, kan hij eventueel nog aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere (te bewijzen) invorderingskosten die zouden zijn ontstaan door de laattijdige betaling. Bij dit laatste kan onder meer worden gedacht aan kosten die zouden zijn gemaakt voor het inschakelen voor een advocaat of een incassobureau.

C. Toepasselijkheid betalingsregels op de promotieopdrachten van werken, de concessies voor openbare werken en een aantal uitgesloten opdrachtcategorieën (gewijzigde art. 6, 96 en 104 KB AUR) Middels een aantal preciseringen in de artikelen 6, 96 en 104 van het KB AUR is de toepassing van de betalingsregels van dat KB bevestigd voor een aantal categorieën overheidsopdrachten. Meer bepaald voor : - de promotieopdrachten van werken; - de concessies voor openbare werken; - de opdrachtcategorieën die voor het overige op algemene wijze zijn uitgesloten van het materieel toepassingsgebied van het KB AUR van 14 januari 2013 (zie onder meer de opdrachten betreffende financiële diensten en de opdrachten inzake gezondheids- en sociale diensten). 5. Slotbepalingen en inwerkingtreding Deze omzendbrief vervangt en heft de omzendbrief van 12 maart 2009Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 12/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009021022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Betalingstermijnen en verwijlinteresten sluiten (Belgisch Staatsblad, 16 maart 2009) met hetzelfde voorwerp op, althans : - voor zover de betalingsregels van de (gewijzigde) wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten gelden : wat betreft de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken geplaatst vanaf 16 maart 2013 (het betreft hier meer bepaald de opdrachten en concessies voor openbare werken die in principe onder de regels van het KB AUR van 14 januari 2013 dienden te vallen, maar die werden geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van dat KB AUR, meer bepaald tussen 16 maart en 1 juli 2013); - voor zover de betalingsregels van het KB AUR van 14 januari 2013 gelden : wat betreft de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken geplaatst vanaf 1 juli 2013.

Met de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken `geplaatst vanaf 1 juli 2013' wordt, zoals boven reeds is vermeld, bedoeld, de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die vanaf die datum zijn bekendgemaakt in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en/of het Bulletin der Aanbestedingen, of waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte.

Wat betreft de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die vallen onder de regeling van het (door het KB van 22 mei 2014) gewijzigde KB van 14 januari 2013, in werking getreden op 9 juni 2014, wordt eraan herinnerd dat `geplaatst' niet langer slaat op de bekendmaking zelf, maar wel op de verzending van de bekendmaking. De omzendbrief van 12 maart 2009Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 12/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009021022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Betalingstermijnen en verwijlinteresten sluiten behoudt weliswaar haar gelding voor de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken onderworpen aan hetzij de betalingsregels van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermoge type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten van toepassing vóór de wijzigende wet van 22 november 2013, hetzij de betalingsregels van het KB AUR van 26 september 1996 (met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden).

De Eerste Minister, C. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^