Omzendbrief van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 30 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief PLP 14 Benaming van de politiezones

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001127
pub.
30/11/2001
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


24 OKTOBER 2001. - Omzendbrief PLP 14 Benaming van de politiezones


Aan Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Ter informatie : Aan de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen, Aan de Provinciale Ondersteuningsteams, Aan de Commissaris-generaal van de Federale Politie, Aan de Voorzitter van de Permanente Commissie van de Gemeentepolitie, Aan de Directeur-generaal van de Algemene Rijkspolitie, Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Het Koninklijk besluit houdende de benaming van de politiezones van 24 oktober 2001, in uitvoering van artikel 141 van de WGP, bepaalt voor elk van de 196 politiezones een « code ».

Deze code, die bestaat uit vier cijfers, is opgenomen in de NCDB/BDNC (Nationale criminaliteitsdatabank). Met het oog op een operationeel, financieel, statutair en logistiek beleid, zullen alle federale politiediensten en de andere lokale politiezones de code gebruiken als officiële identificatie van de politiezone.

Het gebruik van deze nieuwe nomenclatuur is interessant op twee niveaus. Ten eerste, is zij geenszins afhankelijk van de verenigingen van zones of van eventuele aanpassingen qua ressort voor zover haar structuur zuiver numeriek is (voor die reden werd ze verkozen boven de zone-index). Ten tweede, laat ze zelfs op termijn een definitie toe van de lokale posten binnen de politiezone.

Deze code moet zo ruim mogelijk gebruikt worden : het merken van het materiaal, van de voertuigen, het gebruik als referentie op niveau van de dossiers, de identificatie van gemengde operaties met andere lokale polities of met de federale politie, het gebruik door de communicatiecentra, enz.

Behalve deze « code », gebruiken de zones nog andere identificatie-elementen in hun relaties met derden (gerechtelijke of bestuurlijke overheden, bevolking, enz.) : 1) De zone-index Deze index werd u meegedeeld via mijn omzendbrief PLP 5, ter gelegenheid van de informatica radioscopie.Deze code zal deel uitmaken van de numering van uw processen-verbaal en zal dus de politie-index vervangen. Hij maakt het beheer van uw dossiers door de respectievelijke parketten mogelijk. 2) De naam van de politiezone Zoals vermeld in mijn ministeriële omzendbrief ZPZ17, begrijpen wij de neiging van de lokale verantwoordelijken om de opgerichte zone te herdopen.Deze benaming maakt integraal deel uit van het fusieproces.

Het blijft echter noodzakelijk dat de gebruikte namen voor de bevolking betekenisvol zouden zijn, hetgeen tegenwoordig niet altijd het geval lijkt te zijn.

Deze lokale benaming zal gebruikt worden op een subsidiaire en/of complementaire manier bovenop de officiële codificatie (zie hierboven) die werd bepaald bij koninklijk besluit.

Het gebruik van een specifieke naam als aanvulling van de bovenbedoelde code is echter onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

De aanvraag hiertoe dient het volgende te vermelden : - de specifieke naam; - de motivatie en de rechtvaardiging van de keuze en van de betekenis van de specifieke naam.

De specifieke naam die wordt voorgesteld mag maximum 24 tekens bevatten. De beschikbare ruimte op de voertuigen en de uitrustingsonderdelen van de politie, evenals de zorg voor een goede zichtbaarheid, leggen samen deze beperking op.

De aanvraag wordt mij per aangetekend schrijven opgestuurd door de politieraad of de gemeenteraad van de politiezone, ten laatste zestig dagen na de bekendmaking van het voornoemde besluit in het Belgisch Staatsblad (Koningsstraat 47, 1000 Brussel, 3e verdieping).

Ik zal mij uitspreken over de aanvraag binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Eenmaal deze termijn verstreken, wordt de toestemming als verworven beschouwd.

In de veronderstelling dat de specifieke naam de 24 tekens overschrijdt of niet weerspiegelt wat we van een benaming van een politiedienst mogen verwachten, zal mijn weigering worden meegedeeld aan de betrokken politieraad of gemeenteraad. Deze laatste beschikt dan over dertig dagen, met ingang van de datum van de weigering, om de aanvraag opnieuw in te dienen.

Ik zal mij dan definitief uitspreken over de aanvraag. In de veronderstelling dat er een tweede weigering is, dan zal de politiezone niet beschikken over een officiële, specifieke en bijkomende naam. Om dit soort situaties echter te vermijden, is het aangeraden advies in te winnen in verband met de gewenste benaming bij de Directie van de relaties met de lokale politie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel (Tel. 02-500 27 26 - Fax. 02-500 27 96).

Ik zou u dankbaar zijn indien u alle burgemeesters van uw provincie dringend op de hoogte brengt van het voorgaande.

Gelieve, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, de datum waarop deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, in het Bestuursmemoriaal te willen vemelden.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^