Omzendbrief van 24 september 2015
gepubliceerd op 20 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu zijn afgevaardigde krachtens artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodem

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204673
pub.
20/10/2015
prom.
24/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204673

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 SEPTEMBER 2015. - Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) zijn afgevaardigde krachtens artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer aanwijst


Overeenkomstig artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer wordt de "administratie" in de zin van artikel 2, 14°, van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer gedefinieerd als zijnde de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu of diens afgevaardigde.

Ik heb de eer u kennis te geven van de volgende bepalingen : I. Ik delegeer : 1° aan de inspecteur-generaal van het Departement Bodem en Afvalstoffen - DSD - de opdrachten die aan de administratie ten deel vallen : - krachtens de artikelen 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 35, 38, vierde lid, 44, 53, vijfde lid, 67, § 1, derde lid, 70, behalve wat betreft, in het vierde lid, "de termijn die aan de administratie werd toegestaan om haar beslissing te versturen", 72 en 88, van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer; - krachtens de artikelen 17, 10°, en 20, 5° van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer; - krachtens artikel D.149, § 1, 5°, van Boek I van het Milieuwetboek; 2° aan de directeur van de Directie Bodembescherming - DPS - van het Departement Bodem en Afvalstoffen de opdrachten die aan de administratie ten deel gevallen : - krachtens de artikelen 17, 17bis, 28, 29, 30, 32, 33, 34 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer; - krachtens de artikelen 7, 2°, 8, 9, 11, 14,16, 5°, 6°, 8° en 9°, 17, 4°, 5°, 6° en 11°, en 20, 3° en 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer; 3° aan de directeur van de Directie Bodemsanering - DAS - van het Departement Bodem en Afvalstoffen de opdrachten die aan de administratie ten deel gevallen : - krachtens de artikelen 8, 26, behalve wat betreft "de kennisgeving van de beslissing van de administratie bedoeld in artikel 20", 38, behalve wat betreft, in het eerste lid, "een beslissing van de administratie", en lid 4, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 53, eerste lid, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, behalve paragraaf 1, derde lid, 68, 69, 70 wat betreft, in het vierde lid, "de termijn die aan de administratie werd toegestaan om haar beslissing te versturen" en 97° van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer; - krachtens de artikelen 4, 16, 7°, 18 et 22 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer; 4° aan de personeelsleden aangewezen krachtens artikel R.87 van Boek I van het Milieuwetboek, de opdrachten die aan de administratie ten deel gevallen krachtens de artikelen 20, 22, 26, eerste lid, 1,° wat betreft "de beslissing van de administratie bedoeld in artikel 20", 38, eerste lid, wat betreft "een beslissing van de administratie", 66, § 1 en 91 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer.

II. Het woord "administratie" wordt in ruimere zin gebruikt of heeft een andere betekenis : - in de artikelen 10, 12, 13, 31 en 71 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer; - in de artikelen 7, 1°, 20, 5°, en 21 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer.

III. Voor de toepassing van artikel 74, § 1, tweede lid, van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer moet de "ten gunste van de administratie" te stellen financiële zekerheid gesteld worden ten gunste van het Milieubeschermingsfonds, afdeling "bodembescherming", bedoeld in artikel D.170 van Boek 1 van het Milieuwetboek.

IV. De omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) zijn afgevaardigde krachtens artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer aanwijst, wordt opgeheven.

V. Deze omzendbrief treedt in werking op 1 oktober 2015.

Namen, 24 september 2015.

De directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3), B. QUEVY


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^