Omzendbrief van 25 november 2016
gepubliceerd op 09 december 2016

Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016206058
pub.
09/12/2016
prom.
25/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206058

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 NOVEMBER 2016. - Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen


De Directeur-generaal, Gelet op het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen (Belgisch Staatsblad van 24 april 2007) zoals herzien op 19 juni 2015 (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2015);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999027587 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de « Office wallon des déchets » type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999027655 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de renovatie en verfraaiing van de buitenkant van woongebouwen, ter vervanging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 november 1989, gewijzigd bij het besluit van de W sluiten betreffende de "Office wallon des Déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen), zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 26/11/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205892 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen sluiten (Belgisch Staatsblad van 23 december 2009) betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen;

Overwegende dat sommige aspecten van die omzendbrief, en in het bijzonder sommige rubrieken van het bijgaand typeformulier, nader bepaald moeten worden, Besluit :

Artikel 1.De omzendbrief van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 26/11/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205892 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen sluiten betreffende de toepassing van artikel 6, § 1,5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingsvoet op het storten van afval voortgebracht door bepaalde bodemsaneringshandelingen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2009, wordt vervangen door deze omzendbrief. 1. Inleiding In sommige gevallen wordt bij de rehabilitatie/sanering van een site het transport van een hoeveelheid afval - uitgegraven grond, afval uit de afbraak van infrastructuren- overwogen of voorzien naar een centrum technische ingraving. Artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest bepaalt dat de belastingplichtige (CET) onder bepaalde voorwaarden waarvan de naleving gecontroleerd wordt door de "Office wallon des Déchets (Waalse afvaldienst) (OWD), aanspraak kan maken op een verlaagde belastingsvoet op het storten in een "CET".

Deze omzendbrief beoogt de vastlegging van de voorwaarden tot toepassing van die bepaling, alsook de procedure tot toekenning van die voet.

De saneringen die bij beslissing van de Regering of bij ministeriële beslissing aan de SPAQuE opgedragen worden, worden aan dezelfde bepalingen onderworpen. 2. Bedoelde handelingen Niettegenstaande de bevoegdheden van de rechter kan de sanering van een locatie uitgevoerd worden op beslissing van : - de "Office wallon des Déchets ( OWD)"; - het Departement Bodem en Afvalstoffen; - de Minister van Leefmilieu (de Minister); - de Waalse Regering (bijv. : dossier toevertrouwd aan de SPAQuE in het kader van het plan Marshall); - het "Département de la Police et des Contrôles (DPC)" (Departement Politie en Controles).

Al naar gelang van het geval zijn de procedures die de basis vormen van die saneringen, het gevolg van : - bepalingen van het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer type decreet prom. 05/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009027039 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer. - Addendum sluiten betreffende het bodembeheer; - bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten betreffende de rehabilitatieplannen of voor de dossiers ingediend en ontvankelijk geacht voor 1 januari 2008, van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1993 tot uitvoering van artikel 7, § 3, van het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest"; - bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/03/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999027462 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming ten gevolge van de invoeging van specifieke bepalingen voor de installatie en de uitbating van benzinestations sluiten tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming door de invoeging van specifieke bepalingen die toepasselijk zijn op de installatie en de uitbating van benzinestations; - een vereenvoudigde rehabilitatieprocédure - " administratieve" toepassing van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten of van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1993 tot uitvoering van artikel 7, § 3, van het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest; - bepalingen van artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen. Dit geldt met name voor de beslissingen die de Waalse Regering neemt in het kader van sanering van de verontreinigde sites opgenomen in het plan Marshall (acties toevertrouwd aan de SPAQuE).

Na afloop van die onderzoeksprocedure wordt een goedkeuring van het rehabilitatie/saneringsproject hetzij door de Minister, hetzij door de "OWD", hetzij door het "DSD" afgegeven, al naar gelang van de basis. 3. Toekenningsvoorwaarden Artikel 6, § 1, 5°, van het fiscaal decreet bepaalt dat de toekenning van de verlaagde belastingsvoet onderworpen is aan twee voorwaarden, namelijk: - de rechtvaardiging van de noodzaak om bedoelde afval in centra voor technische ingraving te storten, waarbij blijkt dat alle andere beheerstechnieken onbruikbaar zijn of dat ze bovenmatige uitgaven met zich meebrengen; - de rehabilitatie/de sanering van de site moet goedgekeurd worden door de Regering of door de ambtenaren die zij aanwijst - zie punt 2 hierboven. 4. Procedure Om de toepassing van de verlaagde voet bij de "OWD" aan te vragen, vult de houder van de verplichting tot rehabilitatie/sanering of de SPAQuE, al naar gelang van het geval, bijgaand typeformulier in, waarbij de adequatie van de aanbevolen wijze van beheer van de grond vastgelegd kan worden.Elke niet-ingevulde rubriek maakt het voorwerp uit van een argumentering. Bij de aanvraag wordt ook elk bewijselement gevoegd op grond waarvan de "OWD" de conformiteit van de uitgevoerde werken kan nagaan, tenzij die elementen al aan de "OWD" zijn overgemaakt.

Op basis van dat formulier kan de "OWD" om een niet dwingend extern advies bij de "Association des Entreprises et Entrepreneurs en assainissement des sols de Wallonie et de Bruxelles (ASENAS)" verzoeken krachtens een akkoordprotocol opgemaakt tussen beide partijen.

De beslissing tot toekenning van de verlaagde voet wordt dan ook door de "OWD" genomen onverminderd de voorrechten inzake de goedkeuring van de werken voorbehouden aan de Minister of aan de Waalse Regering in het kader van sommige van genoemde procedures, waarbij de toekenning van de verlaagde voet bijgevolg eveneens aan een dergelijke goedkeuring onderworpen wordt.

Alles moet in het werk gesteld worden om de in de centra voor technische ingraving te storten hoeveelheden tot een minimum te beperken.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 25 november 2016.

De Directeur-generaal, B. QUEVY

BIJLAGE In te vullen door de "OWD" - "DSD" : nr. van het dossier : In te vullen door ASENAS : nr. van de aanvraag : Aanvraagformulier voor de beoordeling van de beheerswijze voorgesteld door de saneringsplichtige Decretale grond : Artikel 6, § 1, punt 5, van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest In te vullen door de houder van de verplichting :

Datum van de aanvraag : .../.../...

Identiteit van de houder :

-

-

-

Aard van de afval waarop de aanvraag betrekking heeft/Identificatie van de betrokken afvalcodes overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus, zoals gewijzigd :

Hoeveelheid afval waarop de aanvraag betrekking heeft :

Herkomst van de afval waarop de aanvraag betrekking heeft/Afschrift van de beslissing waarbij de saneringswerken worden uitgevoerd :

Centrum voor technische ingraving van bestemming :


Identificatie van de site waar de afval vandaan komt :

1. Adres :

2.Lambert-coördinaten :

3. Kadastrale percelen :

4.Plan met vermelding van de ligging van de gronden/afvalstoffen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag en van de verschillende verrichte onderzoeken


Beschrijving van de voorgeschreven saneringswerken :


Motivering van de aanvraag/Rechtvaardiging van de verwijdering in een Centrum voor technische ingraving ten opzichte van elke andere valorisatie :

Als bijlage bij te voegen gegevens (check-list) waarbij de nummeringen nauwkeurig in acht genomen moeten worden :

1 - representatieve resultaten van de analyses - ten opzichte van de voorschriften van het Waalse Wetboek van goede praktijken [1] - van de gronden/afvalstoffen die in een "CET" gestort moeten worden. De monsters worden opgenomen onder toezicht van erkende deskundige bodembeheer en de analyses worden door een erkend laboratorium [2] uitgevoerd. Elke faciës maakt het voorwerp uit van minstens een analyse :

2 - beschrijvingen van de boringen/van de kwaliteit van de gronden/stapels indien in zwad

3 - granulometrieën (63 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm)/% > 50 mm (gruis) :

4 - % organische stof :

5 - beschrijving van de verontreinigingsbron (historisch onderzoek t.o.v. de site)/rechtvaardiging van de onderzochte parameters :

6 - % exogene stoffen :

7 - gehalte aan droge stoffen :

8 - voor zover de rechtvaardiging van de aanvraag van de verlaagde voet gegrond wordt op het feit dat een andere filière te hoge kosten als gevolg zou hebben: geraamde prijs, excl. belasting op het storten in een centrum voor technische ingraving :


[1] Waals Wetboek van goede praktijken bedoeld in artikel 1, 4° van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek. - Addenda type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale en integrale voorwaarden voor de installaties voor het beheer van winningsafval en betreffende de monitoring na sluiting en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdend type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan geïntegreerde gezondheidsverenigingen sluiten betreffende het bodembeheerde, beschikbaar op het internet : https://dps.environnement.wallonie.be [2] Laboratoria erkend op grond van de artikelen 28 en volgende van het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer type decreet prom. 05/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009027039 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer. - Addendum sluiten betreffende het bodembeheer- lijst beschikbaar op het internet : https://dps.environnement.wallonie.be


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^