Omzendbrief van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 10 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief GPI 69 betreffende de overdracht van verloven van 2011 en de toekenning van sommige verloven in 2012

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000676
pub.
10/11/2011
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


25 OKTOBER 2011. - Omzendbrief GPI 69 betreffende de overdracht van verloven van 2011 en de toekenning van sommige verloven in 2012


Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan de Heer Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Politiecolleges, Aan de Dames en Heren Korpschefs van de lokale politie, Aan de Heer Commissaris-generaal van de federale politie, Ter informatie : Aan de Heer Directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter, Mevrouw, Mijnheer de Korpschef, Mijnheer de Commissaris-generaal, Gelet op de bespreking van de voorstellen ter zake tijdens het hoog overlegcomité voor de politiediensten van 12-10-2011 (HOC 105), vindt u hierna de richtlijnen betreffende de overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2011, alsook de richtlijnen voor het jaar 2012 betreffende de reglementaire feestdagen toegestaan door de commissaris-generaal of door de korpschef evenals de data waarop de vervangende verlofdagen dienen genomen te worden. 1. Overdracht van verloven van 2011 : In het raam van de herevaluatie van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten werd besloten dat het jaarlijks vakantieverlof kan worden opgenomen tot 1 april van het volgende kalenderjaar, zonder enige verdere formaliteit.De voorwaarde van de weigering van het aangevraagde verlof bedoeld in artikel VIII.1, tweede lid, UBPol/ST7 is derhalve niet van toepassing.

In afwachting van de formele aanpassing van de reglementaire bepalingen ter zake, kan het niet genomen vakantieverlof van 2011 voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk worden genomen tot 1 april 2012.

Ik wens bovendien aan te stippen dat de personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2011 niet hebben kunnen opnemen vóór 1 april 2012 omwille van een ziekteverlof (al dan niet ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte) of een zwangerschapsverlof tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012), dit jaarlijks vakantieverlof kunnen overdragen tot 1 april 2013. Voor meer inlichtingen, verwijs ik u naar de nota DGS/DSJ/A-2010/14916 d.d. 20 april 2010 die u kan raadplegen op de website www.poldoc.be 2. Verlofkalender 2012 : 2.1. Reglementaire feestdagen vastgesteld door de ter zake bevoegde overheid.

Bij toepassing van artikel I.I.1, 19°, RPPol, worden door de commissaris-generaal of de overheden die hij aanwijst voor de federale politie, of door de korpschef of de dienst die hij aanwijst voor de lokale politie, twee reglementaire feestdagen toegekend.

Richtlijnen voor 2012 : Wat de federale politie betreft, worden de twee door de commissaris-generaal toegekende reglementaire feestdagen, bij de aanvang van 2012, aan de verloffiche toegevoegd.

Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.

Wat de lokale politie betreft, heeft de korpschef de keuzemogelijkheid om, na overleg in het betrokken basisoverlegcomité, die twee dagen ofwel bij de aanvang van het jaar toe te voegen aan de verloffiche, ofwel op bepaalde data vast te stellen of een dag aan de verloffiche toe te voegen en de andere op een bepaalde datum vast te stellen. 2.2. Vervangende verlofdagen voor de wettelijke en reglementaire feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.

In 2012 vallen drie wettelijke feestdagen (1 januari, 21 juli en 11 november) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op drie vervangende verlofdagen. Deze drie dagen worden, voor alle personeelsleden van de politiediensten, op grond van artikel VIII.III.13, tweede lid, RPPol, vastgelegd op 18 mei, 24 december en 31 december 2012, zodat drie brugdagen worden gecreëerd.

Hiervan kan evenwel worden afgeweken door de korpschefs van de lokale politie indien ze reeds één van de door hen vast te stellen reglementaire feestdagen (zie punt 2.1.), op datum van 18 mei, 24 december of 31 december zouden hebben vastgelegd. 3. Wat de rechtspositie betreft van de personeelsleden die op die vervangende verlofdagen moeten werken, verwijs ik u naar de richtlijnen van de omzendbrief GPI 34 van 11 maart 2003 betreffende sommige verloven toegekend in 2003. De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^