Omzendbrief van 25 september 2013
gepubliceerd op 24 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 11°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingvoet op het gebruik van valoriseerbare afvalstoffen in technische ingravingscentra als v

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205742
pub.
24/10/2013
prom.
25/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 SEPTEMBER 2013. - Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 11°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingvoet op het gebruik van valoriseerbare afvalstoffen in technische ingravingscentra als vervangingsmiddelen voor producten of uitrustingen die nodig zijn voor de exploitatie en de sanering van een dergelijk centrum. - Voorafgaande aangifte


1. Inleiding Deze instructie strekt ertoe, de controlevoorwaarden te bepalen voor het gebruik van de verlaagde belastingsvoet (€ 0/ ton) bedoeld in artikel 6, § 1, punt 11, van het fiscaal decreet voor valoriseerbare afvalstoffen gebruikt in technische ingravingscentra als vervangingsmiddel voor producten of uitrustingen die nodig zijn voor de exploitatie en de sanering van dergelijke centra. Artikel 10 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen bepaalt dat de belastingplichtigen alle inlichtingen, boeken en stukken, die door de dienst die de Regering heeft aangewezen, nodig worden geacht om de rechtmatige inning der belasting te waarborgen, schriftelijk moeten overmaken binnen de termijn van één maand na de datum van uitwerking van de kennisgeving van de aanvraag, zoals berekend overeenkomstig artikel 5, § 3, waarbij die termijn om wettige redenen verlengd kan worden.

De door de Regering aangewezen Dienst voor de uitvoering van de controleverrichtingen van de afvalbelastingen is de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) (artikel 6.4 van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000027570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten). 2. Bedoelde handelingen Artikel 6, § 1, punt 11, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten voorziet in een belastingbedrag gelijk aan nul (€ 0/ton) bij valoriseerbare afvalstoffen gebruikt in technische ingravingscentra als vervangingsmiddel voor producten of uitrustingen die nodig zijn voor de exploitatie en de sanering van dergelijke centra, overeenkomstig de bedrijfsvergunning of de milieuvergunning.Zelfs als het percentage gelijk aan nul is, moeten de afvalstromen worden vermeld in de driemaandelijkse belastingaangiften.

Het komt er dus op aan een gelijke behandeling tussen de verschillende actoren te doen naleven, zoals bepaald door de Raad van State, Wetgevende afdeling, in zijn advies nr. 41.694/4 : « ... Artikel 6 : 1. De onderzochte bepaling, waarin een regeling vastgelegd wordt voor de vermindering van het bedrag en, in sommige gevallen zelfs, voor een vrijstelling van de normaal verschuldigde belasting voor de wegwerking van afvalstoffen in technische ingravingscentra, maakt deel uit van die bepalingen waarvoor de wetgever er bijzonder op moet letten dat de verschillen in behandeling die ze inhoudt, geen bron van discriminatie zijn... ».

Het feit dat de uitbater van het technisch ingravingscentrum de aanvaarding van die afvalstoffen aan de leverancier doorrekent, vormt bijgevolg een uitsluitingsgrond voor het verminderde belastingpercentage. 3. Toekenningsvoorwaarden In artikel 6, § 1, punt 11, van het fiscaal decreet wordt bepaald dat het verminderde nulpercentage in twee gevallen verleend kan worden.De valoriseerbare stoffen die in een technisch ingravingscentrum benut worden, moeten benut worden als : 1. vervangingsproducten of 2.als uitrustingen voor de uitbating en de sanering van het technisch ingravingscentrum, in overeenstemming met de bedrijfsvergunning of de milieuvergunning.

De verminderde percentages die een uitzondering vormen op het basispercentage (€ 67,46/ton), moeten restrictief geïnterpreteerd worden. Elke hypothese die zich voordoet moet geval per geval onderzocht worden.

Die percentages mogen enkel met de nodige omzichtigheid toegekend worden, daar ze een hoge impact hebben op de rechtspraak, de concurrentie en de fiscale gelijkheid.

In huidig geval beoogt de aanwending van bovenvermelde percentages enkel structurele inrichtingen die nodig zijn voor de inrichting, de uitbating of de sanering waarvoor de vervanging van de producten of uitrustingen door valoriseerbare afvalstoffen verantwoord en gegrond is. Bijgevolg mag die bepaling slechts aangewend worden wanneer afvalstoffen worden gebruikt om materialen te vervangen en niet om afvalstoffen te gebruiken in de plaats van andere afvalstoffen.

De interpretatie, door het bestuur, van de laatste kolom in bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027388 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt sluiten betreffende de valorisering is de volgende : het gebruik van bedoelde afvalstof in een technisch ingravingscentrum wordt duidelijk en nadrukkelijk vermeld en, indien dit niet het geval is, betekent dit automatisch dat de uitvoerende macht daardoor beslist heeft dat de afvalstof onbruikbaar wordt geacht in een dergelijk centrum. Er weze opgemerkt dat er een specifieke benuttingswijze bestaat voor sommige afvalstoffen, met de specifieke vermelding « aanleg en sanering technische ingravingscentra ».

Het eventuele gebruik daarvoor van andere ongevaarlijke afvalstoffen dan die, welke bepaald zijn in voorvermelde bijlage, vereist dus de toepassing van artikel 13 van voorvermeld besluit van 14 juni 2001. 4. Procedure In het kader van een voorafgaande controle moet de belastingplichtige die dus in aanmerking wil komen voor de verminderde belastingvoet voor bruikbare afvalstoffen gebruikt in technische ingravingscentra als vervangingsproduct voor producten of uitrustingen nodig voor de uitbating en het herstel van technische ingravingscentra een verantwoordingsformulier (model als bijlage) invullen en overmaken aan het Departement Bodems en Afvalstoffen ter attentie van de Directie Economische Instrumenten. Bij de verantwoording dient elk bewijsstuk gevoegd, dat het bestuur in staat stelt na te gaan of de benuttingswerkzaamheden de voorwaarden naleven, vermeld in punt 11 van § 1 van artikel 6 van het fiscaal decreet.

Namen, 25 september 2013.

De Directeur-generaal a.i., J. RENARD

Aangifteformulier geprogrammeerd gebruik van het percentage voor valoriseerbare afvalstoffen gebruikt in technische ingravingscentra als vervangsmiddelen voor producten of uitrustingen nodig voor de uitbating en de sanering van dergelijke centra, in overeenstemming met de bedrijfsvergunning of de milieuvergunning (punt 11, § 1, artikel 6, van het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest).

Datum indiening verantwoording : // Identiteit technisch ingravingscentrum : - - -


Datum van registratie en/of certificaat voor de valorisering van die afvalstoffen (besluit Waalse Reg. 14 juni 2001 tot bevordering van de valorisering van sommige afvalstoffen)


Aard van de afvalstoffen (codes) beoogd door de verantwoording en de verenigbaarheid ervan met reglementaire verbodsbepalingen storting in technische ingravingscentra


Hoeveelheid afval waarop de verantwoording betrekking heeft


Herkomst van de afval waarop de verantwoording betrekking heeft


Afvalstoffen aanvaard als vervangsmiddel voor welk product (technisch verslag bijvoegen) OF Verantwoorden dat afvalstof nodig is voor uitbating of sanering technisch ingravingscentrum in overeenstemming met bedrijfsvergunning of milieuvergunning (technisch verslag bijvoegen).

Duur werkzaamheden


Doorgerekende bedragen voor behandeling gevaloriseerde afvalstoffen of bedrag betaald voor aankoop ervan


Bedragen betaald voor aankoop vervangingsmaterie


Ondergetekende (naam aangever) : Naam

Voornaam


Functie :


Verklaart dat deze aangifte, met in begrip van de bijlagen, juist en oprecht is en kan dienen voor het nazicht van het belastingbedrag en verbindt zich ertoe het bestuur bij aanvang van de werkzaamheden in te lichten.

Bij deze aangifte voeg ik.......... genummerde bijlage(n).

Gedaan te

DATUM

/

/


Handtekening

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^