Omzendbrief van 31 augustus 2010
gepubliceerd op 16 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu zijn afgevaardigde aanwijst in het kader van artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betref

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204789
pub.
16/09/2010
prom.
31/08/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 AUGUSTUS 2010. - Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) zijn afgevaardigde aanwijst in het kader van artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer


Overeenkomstig artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer wordt de "administratie" in de zin van artikel 2, 14°, van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer gedefinieerd als zijnde de directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu of diens afgevaardigde.

Ik heb de eer u kennis te geven van de volgende maatregelen : Ik delegeer : 1° aan de inspecteur-generaal van het Departement Bodem en Afvalstoffen - DSD - de opdrachten die aan de administratie ten deel gevallen krachtens de artikelen 8, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, tweede lid, 26, behalve wat betreft "de kennisgeving van de beslissing van de administratie bedoeld in artikel 20", 28, 30, 32, 33, 34, 38, behalve wat betreft, in het eerste lid, "een beslissing van de administratie", 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, § 2, 67, 69, 70, 82, 92bis en 97 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer, alsook krachtens de artikelen 1, 4° en 5°, 4, 7, 2°, 8, 9, 11, 14, 16, 7°, 18, en 20, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer;2° aan de directeur van de Directie Bodembescherming van het Departement Bodem en Afvalstoffen - DPS - de opdrachten die aan de administratie ten deel gevallen krachtens de artikelen 17, 29, 65 en 68 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer, alsook krachtens de artikelen 16, 5°, 6°, 8° en 9°, 17, 20, 3° en 4°, en 22 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer; 3° aan de personeelsleden aangewezen krachtens artikel R.87 van Boek I van het Milieuwetboek, de opdrachten die aan de administratie ten deel gevallen krachtens de artikelen 20, 22, 26, eerste lid, 1°, wat betreft "een beslissing van de administratie bedoeld in artikel 20", 38, eerste lid, wat betreft "een beslissing van de administratie", 66, § 1, en 91 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer.

I. Het woord "administratie" wordt in ruimere zin gebruikt of heeft een andere betekenis in de artikelen 10, 12, 13, 31 en 71 van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer, alsook in de artikelen 7, 1°, 20, 5°, en 21 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer.

II. Voor de toepassing van artikel 74, § 1, tweede lid, van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer moet de "ten gunste van de administratie" te stellen financiële zekerheid gesteld worden ten gunste van het Milieubeschermingsfonds, afdeling "milieuwangedrag", bedoeld in artikel D.170 van Boek 1 van het Milieuwetboek.

Namen, 31 augustus 2010.

De directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3), Ir C. DELBEUCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^