Omzendbrief
gepubliceerd op 15 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Circulaire PPB-2007-16-CPB-CPA aan de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. - Reglement op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en rapporteringsschema over (...) Geacht

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008003002
pub.
15/01/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Circulaire PPB-2007-16-CPB-CPA aan de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. - Reglement op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging (ICB's) en rapporteringsschema over de solvabiliteit van die beheervennootschappen Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Hierbij delen wij u mee dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) op 28 augustus 2007 twee reglementen heeft vastgesteld, namelijk een reglement op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van ICB's en een reglement met betrekking tot de periodieke informatie die deze beheervennootschappen aan de CBFA moeten verstrekken over hun solvabiliteit, die respectievelijk het reglement van 14 december 2004 en dat van 14 februari 2006 opheffen.

Deze reglementen werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 november 2007 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2008.

Het eigenvermogensreglement werd aangepast om rekening te kunnen houden met de nieuwe bepalingen van Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG1, die inzonderheid in Belgisch recht zijn omgezet in het CBFA-besluit van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, voor de berekening van de vereisten met betrekking tot de activiteiten van het type « beleggingsdiensten » die door de beheervennootschappen van ICB's mogen worden verricht.

Gelet op de raad van de betrokken activiteiten, bestaat de rapportering uit twee onderdelen : een eerste dat identiek is aan de rapportering door de beleggingsondernemingen (tabellen 90.01 tot 90.18) en een tweede dat specifiek handelt over de beheeractiviteiten (tabel 90.19).

De betrokken tabellen moeten driemaandelijks worden overgelegd voor de vennootschappelijke positie en halfjaarlijks voor de geconsolideerde positie, tenzij anders is bepaald voor een specifieke tabel.

Voor de technische aspecten werd de « COREP XBRL »-taxonomie aangepast in overleg met Febelfin en in samenwerking met de Nationale Bank van België. Deze Belgische taxonomie is als bijlage bij deze circulaire terug te vinden op de CBFA-website. De CBFA benadrukt dat de rapportering uitsluitend via het XBRL-protocol gebeurt.

Verder wijst de CBFA erop dat, om langs elektronische weg tabellen te kunnen overleggen aan het gegevensverzamelingssysteem van de NBB (Central Server for Statistical Reporting), voortaan een elektronisch certificaat nodig is dat wordt uitgereikt door een derde partij.

Nieuwe rapporteurs zullen geen certificaat meer kunnen aanvragen bij de NBB. Voor de gebruikers die al over een elektronisch certificaat van de NBB beschikken, verandert er momenteel niets. De gedetailleerde instructies over de te volgen werkwijze en de lijst van erkende bedrijven voor het uitreiken van elektronische handtekeningen die door de NBB worden aanvaard, kunnen op de NBB-website worden geraadpleegd (http://www.nbb.be/doc/dq/n/faq_cssr.htm).

Die rapporteringsregels treden in werking op 1 januari 2008.

Het CBFA-reglement van 28 augustus 2007 op het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en het CBFA-reglement van 28 augustus 2007 met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van die beheervennootschappen, inclusief de bijlagen met de rapporteringstabellen en de toelichting daarbij, kunnen worden geraadpleegd op de CBFA-website (www.cbfa.be - collectief beheer van spaarprodukten - beheervennootschappen - circulaires).

Een kopie van deze circulaire wordt verstuurd naar de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw vennootschap.

De Voorzitter, J.-P. Servais. (1) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen. Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^