Overeenkomst van 08 juli 2002
gepubliceerd op 02 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022636
pub.
02/08/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 1999, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « Deze weigering geldt niet voor geneeskundige verstrekkingen tijdens de periode gedurende dewelke de rechthebbende zich ten gevolge van een beslissing van de bevoegde overheid buiten de gevangenis of het gesticht voor sociale bescherming bevindt onder toepassing van de maatregel van halve vrijheid of electronisch toezicht waarvan de modaliteiten bepaald worden door de Minister van Justitie. »

Art. 2.Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2002.

De Leidend ambtenaar, De Voorzitter, F. PRAET. D. SAUER.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^