Overeenkomst van 08 juli 2002
gepubliceerd op 25 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022707
pub.
25/09/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, § 11°;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 9ter , § 12, 1° en 9septies-ter , § 1 en 9septies-quinquies , gewijzigd bij de verordeningen van 1 juli 1985, 29 juli 1985, 9 december 1985, 7 april 1986, 26 mei 1986, 15 december 1986, 20 januari 1987, 22 juni 1987, 21 november 1988 en 7 september 1998;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 8 juli 2002, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9ter , § 12, 1° van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt het woord « verpleegdagprijs » vervangen door « bedrag per opneming en/of bedrag per dag ».

Art. 2.In artikel 9septies-ter, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 24 december 1963 wordt een punt c) als volgt ingevoegd : « c) moet in elk geval een gedeeltelijke verpleegnota worden opgemaakt op 30 juni 2002. »

Art. 3.In artikel 9septies-quinquies van hetzelfde koninklijk besluit van 24 december 1963 wordt het woord « verpleegdagprijs » vervangen door « bedrag per opneming en/of bedrag per dag. »

Art. 4.De bijlagen 59, 59bis, 60, 60bis, 66 en 66bis worden vervangen door de hierbij gevoegde bijlagen.

Art. 5.Deze verordening heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2002.

Brussel, 8 juli 2002.

De Leidend ambtenaar, F. PRAET. De Voorzitter, D. SAUER. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^