Overeenkomst van 10 juli 1997
gepubliceerd op 19 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1997031347
pub.
19/09/1997
prom.
10/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 1997. Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997 (1)


De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze verordening regelt de aangelegenheden bedoeld bij artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2.Overeenkomstig de tabel gevoegd bij deze verordening wordt het in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 ingeschreven krediet als volgt aangepast : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De Ontvanger van de Agglomeratie Brussel wordt toegestaan de saldi van de Agglomeratieleningen te storten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het artikel 45.11 "Overdracht van inkomsten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Art. 4.Het uitgavenartikel 45.11 "Overdracht van inkomsten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" is niet-limitatief.

Art. 5.Deze verordening treedt in werking op de dag van de stemming door de Raad.

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 juli 1997.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Ch. PICQUE De Minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen, J. CHABERT De Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer, H. HASQUIN De Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. GRIJP De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid, D. GOSUIN TABEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^