Overeenkomst van 11 juni 2001
gepubliceerd op 29 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022389
pub.
29/09/2001
prom.
11/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2001. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, § 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 9ter, § 1, 1° en 2°;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, geformuleerd op 22 mei 2001;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 11 juni 2001, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9ter, § 1, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt in fine telkens de volgende tekst ingevoegd : « Het formulier tot kennisgeving van het verlenen van palliatieve zorg waarin is voorzien in artikel 8, § 7, 5° van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen moet conform het model opgenomen in bijlage 90 zijn. »

Art. 2.Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2001.

Brussel, 11 juni 2001.

De Leidend Ambtenaar, F. Praet.

De Voorzitter, D. Sauer.

Annexe 90 A envoyer sous enveloppe fermée au médecin-conseil Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^