Overeenkomst van 12 december 1997
gepubliceerd op 14 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Reglement betreffende de toekenning van subsidies aan beroepstoneelgezelschappen ter bevordering van het toneel bij het schoolpubliek

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031205
pub.
14/05/1998
prom.
12/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 1997. - Reglement betreffende de toekenning van subsidies aan beroepstoneelgezelschappen ter bevordering van het toneel bij het schoolpubliek


Artikel 1.Binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen subsidies aan beroepstoneelgezelschappen toegekend worden krachtens de nadere regels en voorwaarden die in dit reglement worden vastgesteld.

Art. 2.Alle toneeltroepen en toneelgerichte beroepsverenigingen mogen subsidies aanvragen met het oog op de verwezenlijking van een project dat activiteiten inhoudt zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement.

De subsidie wordt enkel toegekend aan toneelgezelschappen die in hoofdzaak binnen het Brusselse Gewest optreden en als dusdanig aangezien worden als uitsluitend behorende tot de Franse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 127 van de Grondwet. Het toneelgezelschap maakt gebruik van de Franse taal voor haar activiteiten en beheer.

Art. 3.Komen in aanmerking de toneelgezelschappen die vormings-, initiatie- of activiteitenprojecten ontwikkelen waarvan het thema verband houdt met de volgende bewustmakingsmiddelen : 1. het schoolpubliek op een spektakel uitnodigen dat in de loop van het toneelseizoen wordt geprogrammeerd;2. het schoolpubliek de mogelijkheid bieden om alvorens het spektakel bij te wonen, initiatieactiviteiten op school zelf te genieten;3. het schoolpubliek de mogelijkheid bieden om herhalingen bij te wonen en, de regisseur, scenarioschrijver en de toneelspelers ter plaatse daar waar het spektakel wordt opgevoerd, ontmoeten;4. een pedagogisch document opstellen en uitvoeren waarin de volgende elementen staan vermeld : een samenvatting van het stuk; een nota over het leven van de schrijver; een nota over de historische en sociale sfeer te trekken uit het stuk; een bondige voorstelling van de andere kunstenaars die bij het spektakel betrokken zijn; een uitvoerige omschrijving van het activiteiten-, vormings- of initiatieproject.

De Franse Gemeenschapscommissie behoudt zich het recht voor om de kunstwaarde van het toneelproject en de pedagogische waarde van het activiteitendossier in te schatten.

Art. 4.Een comité samengesteld uit vijf personen preselecteert de toneelgezelschappen.

Dit comité is samengesteld uit : 1. een vertegenwoordiger van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Cultuur;2. een vertegenwoordiger van de bevoegde Overheidsdienst van de Franse Gemeenschapscommissie;3. een of twee vertegenwoordigers uit de toneelsector die in de loop van het jaar geen aanvraag hebben ingediend;4. een vertegenwoordiger uit de kunstwereld;5. een vertegenwoordiger uit de onderwijskringen. Elk jaar wordt het comité opnieuw samengesteld.

Dit comité komt tweemaal per jaar bijeen. Het comité legt zijn voorstel ter goedkeuring voor aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 5.Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bepaalt de te volgen procedure ter indiening van de subsidieaanvraag en legt het subsidiebedrag vast.

Art. 6.Alleen de toneelgezelschappen die bij afsluiting van het boekjaar een sluitende jaarrekening hebben mogen zich kandidaat stellen.

Ingeval het toneelgezelschap reeds financieel door andere openbare instellingen worden gesteund voor het project ingediend ter bevordering van toneel bij het schoolpubliek, dan moet het gezelschap dit vermelden en de hoogte van het bedrag aangeven.

Art. 7.§ 1. De kandidaatstelling dient te geschieden aan de hand van een bijzonder aanvraagformulier te halen bij de bevoegde dienst van de Franse Gemeenschapscommissie. Het document moet naar behoren worden ingevuld en teruggestuurd naar de bevoegde dienst van de Franse Gemeenschapscommissie.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie stelt twee sessies vast waarop de deelnemingsformulieren ingediend kunnen worden. § 2. Het toneelgezelschap moet bij de subsidieaanvraag wat volgt voegen : 1. een afschrift van zijn statuten;2. een samenvatting van zijn ontvangsten en uitgaven van het jaar of het seizoen dat de bovenvermelde datum van aanvraag voorafgaat;3. een activiteitenverslag met betrekking tot het jaar of het seizoen dat de bovenvermelde datum van aanvraag voorafgaat;4. een begrotingsraming van de ontvangsten en uitgaven van het jaar waarvoor een subsidie wordt aangevraagd;5. een verslag waarbij alle openbare en privé-financieringsbronnen van het project worden omschreven;6. een dossier van voorstelling waarin alle elementen zoals beschreven in artikel 3 van dit reglement worden opgenomen;7. de titel van het spektakel en de opvoeringsdagen;8. de lijst van de belanghebbende schoolinrichtingen. § 3. De subsidie door het College van de Franse Gemeenschapscommissie dekt enerzijds en bij voorkeur de financiële bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie in de kosten van de toegangskaarten.

Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan 75 % van de kostprijs voor iedere plaats.

Anderzijds kan dit bedrag dienen om de kosten te dekken voor de verwezenlijking van de pedagogische documenten en voor de activiteiten die het toneelgezelschap ontwikkeld heeft in het kader van de bevorderingsactie.

Art. 8.Elk gesubsidieerde toneelgezelschap aanvaardt het toezicht van de Franse Gemeenschapscommissie en verplicht er zich toe alle documenten die zij nodig acht over te leggen, meer bepaald de documenten met betrekking tot de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van sommige toelagen.

Art. 9.Elk gesubsidieerde toneelgezelschap dient op zijn publicaties en bij zijn activiteiten de « Steun van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Gewest » te vermelden. Dit moet ook vermeld staan in de publicaties ter gelegenheid van de deelneming van het toneelgezelschap aan « de bevorderingsactie van het toneel van de Franse Gemeenschapscommissie bij het schoolpubliek ».

Art. 10.Bij niet-naleving van de plichten bedoeld bij de artikelen 6 en 7 wordt de subsidie teruggevorderd.

Art. 11.Jaarlijks brengt het College verslag uit over de toepassing van dit reglement bij de bevoegde commissie van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.

Aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.

Brussel, 12 december 1997.

De Voorzitter, De Secretarissen, De griffier.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^