Overeenkomst van 17 december 2018
gepubliceerd op 28 mei 2019

Reglement houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

bron
verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie
numac
2019012624
pub.
28/05/2019
prom.
17/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012624

VERENIGDE VERGADERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE


17 DECEMBER 2018. - Reglement houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019


De Raad van de Franse Gemeenschapscommissie heeft het volgende aangenomen Sectie I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit reglement regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikels 136, 163 en 166, § 3, van de Grondwet.

Art. 2.Voor de uitgaven van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 worden kredieten geopend ten bedrage van: in miljoen euro

Vastleggingskredieten

Ordonnantiekredieten

TOTALEN

20.289,00

20.954,00


Deze kredieten worden opgesomd in de bij dit reglement gevoegde tabel.

Sectie II. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de Collegediensten inclusief die met betrekking tot de organische begrotingsmiddelen

Art. 3.In afwijking van artikel 15 van de organieke wet van de Rekenkamer van 29 oktober 1846 en artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 met betrekking tot de reglementering van de uitgaven van de administratieve diensten, kunnen aan de buitengewone boekhouders voorschotten van 248.000 EUR worden toegekend om, onafhankelijk van de contante uitgaven, vorderingen van maximaal 30.000 EUR te betalen.

Aan deze boekhouders wordt toestemming verleend om de nodige voorschotten te geven aan functionarissen en experten die naar het buitenland zijn gestuurd, zolang ze niet meer bedragen dan 30.000 EUR. De betaling van bezoldigingen voor experten uit andere landen en kosten die voortvloeien uit regelingen met het buitenland kan ook door middel van voorschotten worden uitgevoerd, op voorwaarde dat deze niet meer bedragen dan 30.000 EUR. De buitengewone boekhouder die door het College is aangesteld, is bevoegd om de vorderingen van maximaal 30.000 EUR te betalen met behulp van de voorschotten van gelden die zijn toegewezen aan de basisallocaties 10.000.00.09 en 11.002.01.01.

Art. 4.Provisies kunnen worden toegewezen aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die optreden namens de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 5.Het College is bevoegd om functioneringstussenkomsten en investeringstussenkomsten toe te kennen ten laste van de basisallocaties die in het reglement zijn opgenomen en die hieronder worden vermeld:

10.000.00.12

Dotatie aan de Sociale Dienst

11.001.01.02

Tussenkomsten voor verenigingen (private sector)

11.001.01.03

Tussenkomsten ten voordele van circuskunsten

11.001.01.04

Tussenkomst aan de vzw C.F.C. Editions

11.001.01.06

Tussenkomsten in het kader van de implementering van het Plan Cultuur

11.001.01.08

Tussenkomsten voor verenigingen (openbare sector)

11.001.01.09

Hulp voor de oprichting van lokale cultuurhuizen

11.001.01.10

Tussenkomsten voor de gemeenten (Feest van 27 september)

11.001.01.11

Culturele infrastructuur-tussenkomsten voor afschrijvingen

11.001.01.13

Hulp voor de oprichting van cultuurhuizen (private sector)

11.001.01.15

Kapitaaloverdracht aan vzw's in het kader van investeringen

11.001.01.16

Ondersteuning bij de implementatie van het thematische jaar 2017

11.001.01.17

Tussenkomsten voor de organisatie van de feesten van 27/9 (private sector)

11.001.01.20

Ondersteuning van de culturele activiteiten van OCMW's

11.001.02.02

Tussenkomsten voor verenigingen

11.001.02.03

Tussenkomsten voor verenigingen die actief zijn in theater voor een jong publiek

11.001.02.04

Tussenkomst toegekend in het kader van de voorschriften met betrekking tot de dans- en theatersector

11.001.02.05

Ondersteuning van initiatieven van theatrale creatie gerelateerd aan de OCMW's

11.001.02.06

Ondersteuning van theatercafé's (projectoproep)

11.001.02.07

Tussenkomst voor het Martelarentheater

11.001.03.01

Tussenkomsten voor verenigingen

11.001.03.02

Tussenkomsten voor bibliotheken en verenigingen die betrokken zijn bij het lezen

11.001.03.03

Tussenkomsten aan de vzw Centre Literature de jeunesse de langue française de Bruxelles

11.001.03.04

Functioneringstussenkomsten voor gemeentelijke bibliotheken

11.001.03.05

Investeringstussenkomsten voor gemeentelijke bibliotheken

11.001.03.06

Investeringstussenkomsten voor gemeentelijke bibliotheken voor de aankoop van boeken in vreemde talen

11.001.03.07

Investeringstussenkomsten voor bibliotheken en verenigingen die betrokken zijn bij het lezen

11.001.03.08

Investeringstussenkomsten voor het Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles.

11.001.03.09

Tussenkomsten voor de VZW Maison de la Francité

11.001.04.01

Tussenkomsten voor verenigingen

11.001.05.01

Tussenkomsten voor verenigingen

11.001.05.03

Tussenkomst voor verenigingen in het kader van trajecten voor kunstenaars in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

11.001.05.04

Tussenkomsten aan de vzw ISELP

11.001.06.02

Tussenkomsten voor verenigingen

11.001.06.03

Tussenkomst voor BX1

11.001.06.05

Tussenkomsten voor de vzw CINEMAMED

11.001.07.00

Tussenkomsten voor erkende Culturele Centra

11.001.07.01

Tussenkomsten voor de Hallen van Schaarbeek

11.001.07.02

Tussenkomsten voor de vzw La Concertation

11.002.01.03

Tussenkomsten voor jeugdverenigingen

11.002.01.04

Tussenkomsten voor verenigingen op het gebied van spelotheken

11.002.01.05

Tussenkomsten voor de ontwikkeling of verbetering van faciliteiten

11.002.01.07

Tussenkomsten voor vrijwillige bewegingen van de jeugd

11.002.01.08

Tussenkomst voor gemeentelijke spelotheken

11.002.01.09

Tussenkomsten voor gemeentelijke spelotheken

11.002.02.01

Tussenkomsten voor verenigingen

11.002.02.02

Tussenkomsten voor sportverenigingen

11.002.02.03

Vereniging voor het beheer van het Sportcentrum van Woluwe

11.002.02.04

Tussenkomsten voor verenigingen die actief zijn op het gebied van vrouwensport

11.002.03.02

Tussenkomsten voor verenigingen

11.002.03.03

Vroege kinderjaren - Deelname van COCOF in de Tussenkomst aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK)

11.002.04.03

Tussenkomsten voor verenigingen (private sector)

11.004.01.01

Tussenkomsten voor verenigingen voor permanente educatie

11.004.01.02

Tussenkomsten voor verenigingen voor permanente educatie

11.004.01.03

Tussenkomsten creatieve workshops

11.006.01.03

Tussenkomsten voor verenigingen


Art. 6.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten worden de kredieten die zijn opgenomen in het financieel krediet: 10.000.00 16 herverdeeld naar de financiële centra 10.000.00.00 en 10.000.00.01

Art. 7.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten kunnen de kredieten die zijn opgenomen in de basisallocaties 29.003.00.20.1211, 29.003.00.22.3300 en 29.003.00.27.3300 worden herverdeeld naar de basisallocatie 11.001.07.00.3300.

Art. 8.Het college is gemachtigd facultatieve tussenkomsten toe te kennen ten koste van de basisallocaties die hiertoe specifiek zijn opgenomen in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenkomt met een overdracht van inkomsten of kapitaal in de vorm van een tussenkomst, evenals de budgettaire toewijzingen die zullen worden gecreëerd door overdracht van deze toelagen, in overeenstemming met artikel 19 van het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten.

Art. 9.In afwijking van artikel 33 van het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten zal de kostenberekening niet van toepassing zijn voor het jaar 2019.

Art. 10.In afwijking van artikel 34 van het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten zal de boekhoudkundige inventaris voor het jaar 2019 alleen van toepassing zijn op de centrale administratie.

Art. 11.In afwijking van artikel 74 van het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten zal het besluit over interne controle, dat momenteel wordt opgesteld, niet van toepassing zijn voor het jaar 2019.

Art. 12.Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

BIJGEVOEGDE TABEL BIJ HET REGLEMENT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^