Overeenkomst van 21 maart 2011
gepubliceerd op 29 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022118
pub.
29/03/2011
prom.
21/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MAART 2011. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11°;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 zoals gewijzigd tot op heden;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie, gegeven op 25 mei 2010 en 25 januari 2011;

Gelet op de voorstellen van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, gegeven op 14 juni 2010 en 14 maart 2011;

Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 21 maart 2011, Besluit :

Artikel 1.Een hoofdstuk XIIIsexies wordt ingevoegd in de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 luidende : « HOOFDSTUK XIIIsexies. - Van de preventiemodule van het globaal medisch dossier

Art. 30septies.De checklist genoemd in de omschrijving van de verstrekking 102395 en in de toepassingsregels die erop volgen bedoeld in artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 80 ».

Art. 2.De hierbij gevoegde bijlage 80 wordt als bijlage toegevoegd in dezelfde verordening.

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Brussel, 21 maart 2011.

De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER. De Voorzitter, G. PERL. Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Bijlage 80 Checklist voor de bespreking en opvolging van de preventiemodule door de huisarts met zijn patiënt

Check-list prévention

Checklist preventie

type d'intervention

type interventie


1

(1) conseils alimentaires et exercices physique + tabac + alcool

A

1

(1) advies voeding en fysieke oefeningen + tabak + alcohol

A

2

(2) anamnèse et examen clinique

A

2

(2) anamnese en klinisch onderzoek

A

(2) cardiovasculaire (CV)

A

(2) cardiovasculair (CV)

A

dont acide acétyl salicylique (groupe à risque)

A

waarbij acetylsalicylzuur (risicogroep)

A

3

(2) dépistage cancer colorectal

A

3

(2) opsporing colorectaalkanker

A

(2) dépistage cancer du col de l'utérus

A

(2) opsporing baarmoederhalskanker

A

(2) dépistage cancer du sein (mammotest)

A

(2) opsporing borstkanker (mammotest)

A

4

(1) vaccination diphtérie tétanos

A

4

(1) vaccinatie difterie tetanos

A

(1) vaccination grippe

B

(1) vaccinatie griep

B

(1) vaccination pneumococce

B

(1) vaccinatie pneumokokken

B

5

(2) dosages biologiques dont

5

(2) biologische metingen


glycémie (diabète) (>65 ans)

B

glycemie (diabetes) (>65 jaar)

B

créatinine et protéinurie (IRC) (groupe à risque)

B

creatinine en proteïnurie (CNI) (risicogroep)

B

lipides (CV) (>50 ans)

A

lipiden (CV) (>50 jaar)

A

6

santé mentale

(B*)

6

geestelijke gezondheid

(B*)

(1) = prévention primaire

(1) = primaire preventie


(2) = prévention secondaire/dépistage

(2) = secundaire preventie/screening


Niveau de preuves A

Niveau bewijskracht A


Niveau de preuves B (*) screening de la dépression

Niveau bewijskracht B (*) screening van depressie


Gezien om gevoegd te worden bij de verordening van 21 maart 2011 die de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wijzigt. De Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, G. PERL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^