Overeenkomst van 22 juni 2015
gepubliceerd op 30 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015022242
pub.
30/06/2015
prom.
22/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022242

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


22 JUNI 2015. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° ;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 20 april 2015, 1 juin 2015 et 22 juni 2015, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "op blauw papier gedrukt" en de woorden "voor hun eigen rekening" opgeheven;2° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 2° opgeheven;3° in paragraaf 1°, 3°, worden de woorden "op oranje papier gedrukt" en de woorden "voor zijn eigen rekening" opgeheven;4° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 4° opgeheven;5° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden "op wit papier gedrukt" en de woorden "voor zijn eigen rekening" opgeheven;6° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 6° opgeheven;7° in paragraaf 1, 9°, worden de woorden "op blauw papier gedrukt" en de woorden "en wanneer de honoraria betreffende die verstrekkingen door de verstrekkers voor hun eigen rekening worden of zullen worden geïnd" opgeheven;8° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 10° opgeheven;9° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "In afwijking van de bepalingen van § 1, 2°, 4° en 6°, mogen de verstrekkingen voor andermans rekening verricht, worden vermeld op een groen verzamelgetuigschrift" vervangen door de woorden "In afwijking van de bepalingen van § 1, 1°, 3°, 5° en 9°, mogen de verstrekkingen voor andermans rekening verricht, worden vermeld op een verzamelgetuigschrift";10° in paragraaf 2 worden het tweede en het derde lid opgeheven;11° in paragraaf 3, a), en c), worden de woorden "of in bijlage 11" opgeheven;12° in paragraaf 3, b), worden de woorden "of in bijlage 9" opgeheven;13° in paragraaf 3bis worden de woorden "of bijlage 9" opgeheven;14° paragraaf 9 wordt vervangen als volgt : " § 9.De stempel, gebruikt op het model vervat in de bijlagen 1, 8, 10, 26, 30 of 31, bevat op een duidelijk leesbare wijze minstens het RIZIV-identificatienummer, de naam en het adres van de zorgverlener." 15° Paragraaf 12 wordt vervangen als volgt : " § 12.Voor de ambulante kinesitherapieverstrekkingen, voor de kinesitherapieverstrekkingen verricht in een verplegingsinrichting die door de verstrekker zelf worden geattesteerd en voor de door de verpleegkundigen verrichte verstrekkingen waarvoor in artikel 8 van de nomenclatuur de vergoeding afhankelijk is gesteld van de voorwaarde dat ze zijn voorgeschreven, mag de tegemoetkoming van de verzekering slechts worden toegekend op voorwaarde dat op het voorschriftformulier, naast de in de nomenclatuur vereiste vermeldingen, het RIZIV-identificatienummer van de voorschrijver is vermeld, en op voorwaarde dat op het getuigschrift voor verstrekte hulp, of het als dusdanig geldend document, datzelfde RIZIV-identificatienummer duidelijk is vermeld samen met de reeds voorziene identificatiegegevens van de voorschrijver." 16° paragraaf 21 wordt opgeheven.

Art. 2.In dezelfde verordening worden de bijlagen 1, 8, 10, 12, 13, 13bis, 14, 15, 26, 28, 49 en 52 vervangen door de bijlagen gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In dezelfde verordening worden de bijlagen 7, 9, 11 en 27 opgeheven.

Art. 4.Artikel 32 van dezelfde verordening wordt vervangen als volgt : "

Art. 32.De getuigschriften voor verstrekte hulp en van aflevering in bijlage van deze verordening die van toepassing waren op 30 juni 2015, mogen, bij wijze van overgangsregeling, door de zorgverleners worden gebruikt tot en met 30 juni 2016 ."

Art. 5.Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 22 juni 2015.

De Leidend Ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^