Overeenkomst
gepubliceerd op 12 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014 wordt de heer Eglem, Steve, Attaché ,met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het franstalig taalkader, in de betrekking van Attaché bi(...) Over

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018463
pub.
12/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut v type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2011 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs sluiten wordt de heer Eglem, Steve, Attaché (A1),met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het franstalig taalkader, in de betrekking van Attaché bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^