Programmadecreet van 03 december 2015
gepubliceerd op 11 december 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Programmadecreet houdende verschillende maatregelen i.v.m. de mandatenregeling in verschillende instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205754
pub.
11/12/2015
prom.
03/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205754

WAALSE OVERHEIDSDIENST


3 DECEMBER 2015. - Programmadecreet houdende verschillende maatregelen i.v.m. de mandatenregeling in verschillende instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven

Artikel 1.Artikel 7, § 2, van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 december 2003, worden de woorden "De leidende ambtenaren worden door de Regering aangewezen" vervangen door de woorden "De directeur-generaal wordt door de Regering aangewezen"; 2° het tweede lid, opgeheven bij het besluit van 30 april 2009, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing : "De eerste adjunct-directeur-generaal en de tweede adjunct-directeur-generaal worden door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

Art. 2.In artikel 105 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2003, van 23 november 2006 en van 16 mei 2013, worden de woorden "en de adjunct-directeur-generaal alsook de inspecteurs-generaal worden door de Regering aangewezen" vervangen door de woorden "wordt door de Regering aangewezen"; 2° het derde lid, opgeheven bij het besluit van 30 april 2009, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing : "De adjunct-directeur-generaal en de inspecteurs-generaal worden door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.". HOOFDSTUK III. - Wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)

Art. 3.In artikel 19, § 1, 4° van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), vervangen bij het decreet van 10 mei 2012 wordt de zin "het geheel van de directeurs-generaal die verantwoordelijk zijn van de directoraten-generaal" vervangen door de zin " het geheel van de adjunct-directeurs-generaal die verantwoordelijk zijn van de directoraten-generaal".

Art. 4.In artikel 23, § 5, van hetzelfde decreet wordt de zin "aan de directeurs-generaal of aan één of verschillende" vervangen door de zin "aan de adjunct-directeurs-generaal of aan één of verschillende".

Art. 5.In artikel 23bis, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012 worden de woorden "van rang A2" vervangen door de woorden "van rang A3".

Art. 6.In artikel 23ter, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012, wordt het woord "adjunct-" ingevoegd tussen de woorden "de adjunct-administrateur-generaal en de" en de woorden "directeurs-generaal".

Art. 7.In artikel 23quater, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012 en gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014, wordt het woord "adjunct-" ingevoegd tussen het woord "Elke" en de woorden "directeur-generaal".

Art. 8.Artikel 23quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012, wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 1 wordt het wordt "adjunct-" ingevoegd tussen de woorden "aan de" en de woorden "directeurs-generaal";2° in paragraaf 2 wordt het wordt "adjunct-" ingevoegd tussen de woorden "en de" en de woorden "directeurs-generaal";

Art. 9.Artikel 23sexties van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 mei 2012, wordt gewijzigd als volgt : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De adjunct-directeurs-generaal worden door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode."; 2° in het derde lid wordt het woord "adjunct-" ingevoegd tussen het woord "De" en de woorden "directeurs-generaal". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het decreet van 17 juli 2003 houdende oprichting van een " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)

Art. 10.Artikel 11 van 17 juli 2003 houdende oprichting van een " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), gewijzigd bij het decreet van 30 mei 2013, wordt vervangen als volgt : "

Art. 11.De administrateur-generaal wordt aangewezen door de Regering voor een mandaat van vijf jaar onder de voorwaarden vastgesteld bij titel II, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

De adjunct-administrateur-generaal wordt door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.". HOOFDSTUK V. - Wijziging van het Waals Toerismewetboek

Art. 11.Artikel 7D van het Waals Toerismewetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° in het tweede lid wordt de zin "De Commissaris-generaal en de Adjunct-commissaris-generaal worden door de Regering aangewezen" vervangen door de zin "De Commissaris-generaal wordt door de Regering aangewezen"; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "De Adjunct-commissaris-generaal wordt door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode."; 3° het lid wordt aangevuld met volgend lid : "De Regering bepaalt de delegaties van bevoegdheid die aan de Commissaris-generaal voor toerisme en, uitdrukkelijk of bij ongeschiktheid van laatstgenoemde, aan de Adjunct-commissaris-generaal worden verleend.". HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek

Art. 12.Artikel D. 370 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek wordt vervangen als volgt : "Art. D. 370. De directeur-generaal wordt door de Regering voor een mandaat aangewezen onder de voorwaarden vastgesteld bij Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

De adjunct-directeur-generaal wordt door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

De Regering bepaalt welke delegaties van bevoegdheden aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal worden verleend. HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers" (Waals Exportagentschap voor uitvoer en Buitenlandse Investeringen)

Art. 13.Artikel 11 van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers" (Waals Exportagentschap voor uitvoer en Buitenlandse Investeringen), laatst gewijzigd bij het decreet van 11 december 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 11.Het Agentschap wordt geleid door een administrateur-generaal van rang A2 bijgestaan door twee directeurs-generaal van Rang A3. De administrateur-generaal wordt door de Regering voor een mandaat benoemd onder de voorwaarden vastgesteld bij Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

De directeurs-generaal worden door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

De Regering bepaalt welke bevoegdheden aan de leidend ambtenaren worden toegekend, onverminderd de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden. HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van een "Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare dienst in het Waalse Gewest)

Art. 14.In artikel 4 van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van het "Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare dienst in het Waalse Gewest), ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, wordt paragraaf 4, ingevoegd bij het decreet van 9 april 1998 en vervangen bij het decreet van 30 april 2009, vervangen als volgt : " § 4. De directeur-generaal wordt door de Regering voor een mandaat aangewezen onder de voorwaarden vastgesteld bij Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode. De adjunct-directeur-generaal wordt door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.". HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

Art. 15.Artikel 225 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw, Patrimonium en Energie, gewijzigd bij het decreet van 1 april 1999 en vervangen bij het decreet van 18 december 2003, wordt vervangen als volgt : "

Art. 225.De administrateur-generaal wordt door de Regering voor een mandaat aangewezen onder de voorwaarden vastgesteld bij Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

De Regering bepaalt de delegaties van bevoegdheid die aan de administrateur-generaal worden verleend.

De adjunct-administrateur-generaal wordt door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode. ». HOOFDSTUK X - Wijziging van het decreet van 4 december 2003 betreffende de oprichting van het " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek)

Art. 16.In artikel 14 van het decreet van 4 december 2003 betreffende de oprichting van het " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek), vervangen bij het decreet van 30 april 2009, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. De Regering wijst de administrateur-generaal aan volgens de modaliteiten die zij bepaalt. ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-Cl. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement 320 (2015-2016) Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare zitting van 2 december 2015.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^