Programmadecreet van 12 december 2019
gepubliceerd op 13 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Programmadecreet 2019

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019206043
pub.
13/01/2020
prom.
12/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019206043

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


12 DECEMBER 2019. - Programmadecreet 2019


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Afdeling 1. - Gezondheid

Artikel 1.In titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten v sluiten, wordt het volgende hoofdstuk Vbis ingevoegd, dat de artikelen 77novies tot 77quaterdecies omvat, luidende: "HOOFDSTUK Vbis - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN EEN LONGTERMCARE-REVALIDATIE Art. 77novies - De bepalingen van dit hoofdstuk zijn alleen van toepassing op de door de Duitstalige Gemeenschap toegekende vergoedingen en toestemmingen in de zin van artikel 77decies.

Art. 77decies - In afwijking van artikel 34, eerste lid, 7° en 10°, en artikel 136, § 1, kent de Regering het volgende toe in het kader van de longtermcare-revalidatie in de zin van artikel 5, § 1, I, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen: 1° een terugbetaling van de tegemoetkoming in de kosten als gebruik gemaakt wordt van maatregelen inzake longtermcare-revalidatie;2° een voorafgaande toestemming in de zin van de verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels om gebruik te maken van maatregelen inzake longtermcare-revalidatie in het buitenland; 3° binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen: een terugbetaling van de tegemoetkoming in de kosten voor buitengewone behandelingen;4° een terugbetaling van de reiskosten als gebruik gemaakt wordt van de maatregelen en behandelingen vermeld in de bepalingen onder 1° tot 3°. De Regering bepaalt: 1° andere criteria waaraan moet worden voldaan, opdat een behandeling als longtermcare-revalidatie kan worden beschouwd;2° de voorwaarden die vervuld moeten zijn om terugbetaling van de tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen voor het gebruik van de maatregelen en behandelingen vermeld in het eerste lid, 1°, 3° en 4°, alsook het bedrag van die terugbetalingen;3° de procedure en de verdere nadere regels voor het verkrijgen van de in het eerste lid vermelde terugbetalingen of voorafgaande toestemming. Art. 77undecies - Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen is de Regering ertoe verplicht de gegevens die haar in de uitoefening van de in artikel 77decies vermelde opdrachten worden toevertrouwd, vertrouwelijk te behandelen.

Art. 77duodecies - De Regering is verantwoordelijk voor de verwerking van de in artikel 77terdecies vermelde persoonsgegevens in de zin van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ze geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van die gegevens.

De Regering verwerkt persoonsgegevens met het oog op de taken beschreven in artikel 77decies en de uitvoeringsbepalingen ervan. De Regering mag de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van die taken gebruiken.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 77terdecies - De Regering kan alle overeenkomstig artikel 77undecies toereikende, ter zake dienende en niet overmatige persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verwerken: 1° over de indiener van een aanvraag tot het verkrijgen van de vergoedingen vermeld in artikel 77decies: a) de identificatiegegevens;b) de gezondheidsgegevens;c) de gegevens over de verzekeringsstatus;d) de rekeninggegevens;2° de gegevens die noodzakelijk zijn om de behandelende arts van de persoon vermeld in 1° te identificeren;3° de gegevens die noodzakelijk zijn om te identificeren in welke instelling de maatregel inzake longtermcare-revalidatie of de buitengewone behandeling wordt uitgevoerd, alsook de gegevens die noodzakelijk zijn om te identificeren welke personen daar verantwoordelijk zijn voor de persoon vermeld in 1°. De Regering preciseert de gegevenscategorieën vermeld in het eerste lid.

Art. 77quaterdecies - Met betrekking tot de gegevens vermeld in artikel 77terdecies bepaalt de Regering: 1° de nadere regels voor de verwerking van gezondheidsgegevens;2° de duur van de gegevensverwerking;3° de nadere regels voor de doorgifte van gegevens aan derden;4° de nadere regels voor het gebruik van gegevens voor onderzoek en statistieken; 5° de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de verwerking."

Art. 2.In artikel 4 van het decreet van 4 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten4 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "Klachten over de werkwijze van een dienst voor ziekenvervoer worden schriftelijk ingediend bij de interne klachtendienst van de betrokken dienst voor ziekenvervoer." 2° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "Als het geschil niet onderling kan worden opgelost, kan de belanghebbende zijn klacht schriftelijk indienen bij het personeelslid." 3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid, dat het derde lid wordt, vervangen als volgt: "Na ontvangst van de klacht brengt het personeelslid de bevoegde minister en de directeur van de betrokken dienst voor ziekenvervoer onmiddellijk op de hoogte van de klacht." 4° in paragraaf 2 wordt in het derde lid, dat het vierde lid wordt, het woord "klager" twee keer vervangen door het woord "belanghebbende";5° in paragraaf 2 wordt in het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, het woord "klager" vervangen door het woord "belanghebbende";6° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3 - Op de door de dienst voor ziekenvervoer opgestelde facturen staan minstens de volgende gegevens: 1° de in dit artikel vastgelegde mogelijkheden om op de hoogte te worden gebracht of klacht in te dienen, alsook het adres en het telefoonnummer van de bevoegde medewerker van de interne klachtendienst van de dienst voor ziekenvervoer of van het personeelslid; 2° een verwijzing naar de terugbetalingsmogelijkheden voor ziekenvervoer door de ziekenfondsen." 7° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4 - Elke dienst voor ziekenvervoer bezorgt aan het bevoegde departement van het Ministerie om de twee jaar, in de loop van de eerste drie maanden van het jaar, een verslag over de ontvangen klachten, de aard van de klachten en het stadium van de behandeling van de klachten."

Art. 3.In hoofdstuk 9, afdeling 2, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden de volgende artikelen 104.1 en 104.2 ingevoegd, luidende: "Art. 104.1 - De Regering bepaalt hoe: 1° een houder van een in de Duitstalige Gemeenschap behaalde beroepskwalificatie die zijn beroep wil uitoefenen in een andere lidstaat, een aanvraag kan indienen tot afgifte van een Europese beroepskaart;2° een Europese beroepskaart met het oog op vestiging in het Duitse taalgebied kan worden afgegeven aan een migrant die zijn beroepskwalificatie in een andere lidstaat verworven heeft. Art. 104.2 - § 1 - De voor de erkenning van beroepskwalificaties bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat alle procedures en formaliteiten inzake aangelegenheden die onder de artikelen 104.1, 105 en 106 vallen, eenvoudig, op afstand en met elektronische middelen kunnen worden afgewikkeld.

De toepassing van het eerste lid belet de bevoegde autoriteit niet om in een latere fase, indien ze gegronde twijfels heeft en indien dit strikt noodzakelijk is, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften te vragen. § 2 - Paragraaf 1 is niet van toepassing op het uitvoeren van een aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid. § 3 - Met inachtneming van artikel 44 van het diensten decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8 gaan de proceduretermijnen voor de toepassing van de artikelen 105 en 106 in vanaf het ogenblik dat een burger een aanvraag of eventuele ontbrekende documenten bij de bevoegde autoriteit indient. Een verzoek om voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of om originele stukken in de zin van paragraaf 1 wordt niet als een verzoek om ontbrekende documenten beschouwd." Afdeling 2. - Gezin

Art. 4.Artikel 12 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de kinderopvang wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Onverminderd het tweede lid kan de Regering, in het geval van gesubsidieerde dienstverrichters, prioriteitscriteria vastleggen voor de toewijzing van de plaatsen in de kinderopvang."

Art. 5.Artikel 57 van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6 betreffende de gezinsbijslagen wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Het eerste lid geldt onverminderd de toepassing van artikel 59.1."

Art. 6.In hoofdstuk 5, afdeling 5, van hetzelfde decreet wordt het volgende artikel 59.1 ingevoegd, luidende: "Art. 59.1 - Inschakeling van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën die belast is met de inning en de invordering van niet-fiscale vorderingen De terug te vorderen bedragen kunnen ingevorderd worden overeenkomstig artikel 51.1 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap.

In dat geval zijn de artikelen 58 en 59 niet van toepassing."

Art. 7.In artikel 56 van het programmadecreet 2018 (II) van 11 december 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° worden de woorden "artikel 7" en de woorden "artikel 25" opgeheven en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 2° er wordt een bepaling onder 6°ingevoegd, luidende: "6° de artikelen 7 en 25, die in werking treden op 1 januari 2021." Afdeling 3. - Sociale aangelegenheden

Art. 8.Hoofdstuk II van het decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden wordt aangevuld met een artikel 14bis, luidende: "Art. 14bis - Bij het uitblijven van de terugbetaling van de overeenkomstig artikel 11 toegekende renteloze lening kunnen de terug te vorderen bedragen ingevorderd worden overeenkomstig artikel 51.1 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap."

Art. 9.In artikel 6, § 2, tweede lid, van het decreet van 11 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten0 betreffende integratie en samenleven in diversiteit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 2° wordt aangevuld met een bepaling onder d), luidende: "d) familieleden van een Belg die gebruikgemaakt heeft van zijn recht van vrij verkeer en verblijf in een EU-Staat, een staat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en daarna naar België terugkeert;" 2° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt: "migranten die een arbeidskaart B, een gecombineerde vergunning met de vermelding "arbeidsmarkt - beperkt" of een beroepskaart hebben";3° in de bepaling onder 12° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 4° er wordt een bepaling onder 13°ingevoegd, luidende: "13° migranten die in het kader van een ondersteuningsprogramma hoogstens twaalf maanden op het Duitse taalgebied verblijven."

Art. 10.In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 2° er wordt een bepaling onder 5° ingevoegd, luidende: "5° de nationaliteit van de migrant."

Art. 11.Artikel 12, § 2, tweede lid, 3°, van hetzelfde decreet wordt opgeheven. Afdeling 4 - Jeugdbijstand

Art. 12.In hoofdstuk IV, afdeling 9, van het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten3 over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming wordt een artikel 32.1 ingevoegd, luidende: "Art. 32.1 - Bij het uitblijven van de betaling van de kostenbijdrage vermeld in artikel 32 kunnen de uitstaande bedragen ingevorderd worden overeenkomstig artikel 51.1 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap." HOOFDSTUK 2. - CULTURELE AANGELEGENHEDEN Afdeling 1. - Cultuur

Art. 13.In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten5 over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties wordt een bepaling onder 3.1 ingevoegd, luidende: "3.1° periodieke publicatie: een drukwerk dat ten minste één keer per jaar op regelmatige tijdstippen verschijnt;"

Art. 14.In artikel 16 van hetzelfde decreet wordt tussen het derde lid en het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "De subsidies bepaald in dit artikel kunnen toegekend worden voor periodieke en niet-periodieke publicaties. De subsidies voor periodieke publicaties worden toegekend in de vorm van voorschotten die 100 % van het te verwachten bedrag bedragen."

Art. 15.In artikel 11, tweede lid, van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "cultuurorganisatoren in vijf categorieën en de cultuurproducenten in drie categorieën" vervangen door de woorden "cultuurorganisatoren in tien categorieën en de cultuurproducenten in vijf categorieën".

Art. 16.In artikel 16, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid, vervangen bij decreet van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4, wordt aangevuld met de volgende zin: "Als een cultuurorganisator in het laatste jaar van een ondersteuningsperiode voor het eerst ondersteuning krijgt, wordt bij de kwantitatieve indelingscriteria rekening gehouden met het gemiddelde van de vier kalenderjaren die aan het jaar van de aanvraag voorafgaan." 2° in het derde lid, gewijzigd bij decreet van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4, worden de woorden "of voor ondersteunde cultuurorganisatoren die nog geen vijf jaar lang ondersteund worden" opgeheven en wordt hetzelfde lid aangevuld met de woorden "die aan het jaar van de aanvraag voorafgaan".

Art. 17.Artikel 17, § 3, van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4, wordt hersteld als volgt: " § 3 - Het aantal voltijdse equivalenten voor cultureel werk overeenkomstig § 2, tweede lid, wordt proportioneel meegerekend, als die voltijdse equivalenten via een ander bevoegdheidsterrein van de Duitstalige Gemeenschap of overeenkomstig een andere bepaling van dit decreet ondersteund worden.

Voor de overeenkomstig § 2, tweede lid, ondersteunde voltijdse equivalenten wordt het aantal in aanmerking komende voltijdse equivalenten evenredig verminderd met de in het eerste lid vermelde en niet op basis van dit artikel toegekende procentuele subsidiëring van de loonkosten van die voltijdse equivalenten.

De Regering kan nog andere verrekeningscriteria en verrekeningsregels voor de toepassing van deze paragraaf vastleggen."

Art. 18.In artikel 18, § 6, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid, vervangen bij decreet van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4, wordt aangevuld met de volgende zin: "Als een cultuurproducent in het laatste jaar van een ondersteuningsperiode voor het eerst ondersteuning krijgt, wordt bij de kwantitatieve indelingscriteria rekening gehouden met het gemiddelde van de vier kalenderjaren die aan het jaar van de aanvraag voorafgaan." 2° in het derde lid, gewijzigd bij decreet van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4, worden de woorden "of voor ondersteunde cultuurproducenten die nog geen vijf jaar lang ondersteund worden" opgeheven en wordt hetzelfde lid aangevuld met de woorden "die aan het jaar van de aanvraag voorafgaan".

Art. 19.Artikel 19, § 7, van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4, wordt hersteld als volgt: " § 7 - Het aantal voltijdse equivalenten voor cultureel werk overeenkomstig § 6 wordt proportioneel meegerekend, als die voltijdse equivalenten via een ander bevoegdheidsterrein van de Duitstalige Gemeenschap of overeenkomstig een andere bepaling van dit decreet ondersteund worden.

Voor de overeenkomstig § 6 ondersteunde voltijdse equivalenten wordt het aantal in aanmerking komende voltijdse equivalenten evenredig verminderd met de in het eerste lid vermelde en niet op basis van dit artikel toegekende procentuele subsidiëring van de loonkosten van die voltijdse equivalenten.

De Regering kan nog andere verrekeningscriteria en verrekeningsregels voor de toepassing van deze paragraaf vastleggen."

Art. 20.In artikel 23, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;2° de paragraaf wordt aangevuld met de bepalingen onder 5° en 6°, luidende: "5° autonome gemeentebedrijven die door de Duitstalige Gemeenschap of door een andere, voor cultuur bevoegde overheidsinstantie buiten het Duitse taalgebied ondersteund worden om culturele activiteiten te organiseren; 6° de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen."

Art. 21.In artikel 43.3, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201250 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201247 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201249 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201248 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "De subsidie wordt toegekend in de vorm van een voorschot dat 100 % van het te verwachten bedrag bedraagt."

Art. 22.Artikel 89.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De Regering bepaalt de beoordelingscriteria volgens welke de kunstcommissie haar in het eerste lid vermelde taken vervult." Afdeling 2. - Jeugd

Art. 23.In artikel 80 van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten7 ter ondersteuning van het jeugdwerk worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het enige lid wordt paragraaf 1;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - In afwijking van artikel 4, vierde lid, eindigt de omzetting van het tweede strategisch plan in het tweede jaar dat volgt op het jaar waarin de verkiezingen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap plaatsvinden. In afwijking van artikel 33 wordt de duur van het beheerscontract dat de Regering en het Jeugdbureau in het kader van het tweede strategisch plan hebben gesloten, met één jaar verlengd.

Ongeacht alle andersluidende bepalingen worden de in dit decreet gestelde tijdsbepalingen en indieningstermijnen die verband houden met de uitwerking en de uitvoering van het derde strategisch plan één jaar verschoven." HOOFDSTUK 3. - ONDERWIJS

Art. 24.Artikel 3 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009, vervangen bij het decreet van 26 juni 2017 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3 - De Regering zorgt ervoor dat alle procedures en formaliteiten die betrekking hebben op de aanvraagprocedure vermeld in de § § 1 en 2 eenvoudig, op afstand en met elektronische middelen kunnen worden afgewikkeld.

De toepassing van het eerste lid belet de Regering niet om de bevoegde autoriteit van een lidstaat in geval van gegronde twijfel met toepassing van § 1, vijfde lid, om bevestiging te vragen van de echtheid van de in die lidstaat afgegeven getuigschriften en opleidingstitels.

Het eerste lid is niet van toepassing op het uitvoeren van een aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid.

Met inachtneming van artikel 44 van het diensten decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8 gaan de proceduretermijnen vermeld in paragraaf 1 in vanaf het ogenblik dat een burger een aanvraag of eventuele ontbrekende documenten bij de Regering indient. Een verzoek om bevestiging van de echtheid in de zin van het tweede lid wordt niet als een verzoek om ontbrekende documenten beschouwd." HOOFDSTUK 4. - MONUMENTENZORG

Art. 25.In het opschrift van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten2 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen wordt het woord "landschappen" vervangen door de woorden "historische cultuurlandschappen".

Art. 26.In hetzelfde decreet wordt, met uitzondering van artikel 1, 3°, het woord "landschap" telkens vervangen door de woorden "historisch cultuurlandschap" en wordt het woord "landschappen" telkens vervangen door de woorden "historische cultuurlandschappen".

Art. 27.In artikel 1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° wordt het woord "geschapen" vervangen door de woorden "of de natuur geschapen of gevormd";2° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° historisch cultuurlandschap: een zowel door de mens als de natuur geschapen gebied waarvan de vormgeving gedeeltelijk van bouwkundige aard is of gedeeltelijk door de benutting wordt bepaald, op voorwaarde dat het geheel coherent genoeg is om een topografische afbakening mogelijk te maken en van algemeen belang is omwille van zijn archeologische, esthetische, historische, artistieke, culturele, volkskundige, wetenschappelijke, sociale of technische waarde.Het historisch cultuurlandschap is typisch voor de ontwikkeling van de menselijke samenleving en vestiging in de loop der tijd onder invloed van de fysieke beperkingen en/of mogelijkheden van de natuurlijke omgeving en de externe en interne opeenvolging van sociale, economische en culturele krachten;" 3° in de bepaling onder 10° wordt de puntkomma vervangen door een punt;voorts wordt de bepaling onder 10° aangevuld met de volgende zin: "Het gaat hierbij om plaatsen waar vondsten bevestigd werden of op basis van vroegere nederzettingen vermoed worden;"

Art. 28.Artikel 7, § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 29.In artikel 8, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° wordt de puntkomma vervangen door een punt;2° de bepaling onder 6° wordt opgeheven.

Art. 30.In artikel 8.1, § 2, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 en gewijzigd bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de woorden ", de Regering van het Waalse Gewest" opgeheven.

Art. 31.In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden na de woorden "gerangschikt goed" de volgende woorden ingevoegd: "of aan een archeologische vindplaats, alsook voor verbouwingswerken of wijzigingen van de uiterlijke kenmerken van goederen die binnen het beschermingsgebied van een voorlopig of definitief gerangschikt goed liggen"; 2° § 1, tweede lid, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt vervangen als volgt: "de handelingen en werken vermeld in het eerste lid: 1° zijn onderworpen aan de stedenbouwkundige vergunning vermeld in artikel D.IV.4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling of 2° zijn niet betroffen door of zijn bevrijd van de verplichting van de stedenbouwkundige vergunning en zijn onderworpen aan de erfgoedvergunning die de Regering overeenkomstig de bepalingen van dit artikel heeft toegekend." 3° in § 1, derde lid, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt de eerste zin opgeheven en worden de woorden "Aan die vergunning" vervangen door de woorden "Aan de erfgoedvergunning". 4° paragraaf 2, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 2 - De erfgoedvergunning wordt bij de Regering per aangetekend schrijven aangevraagd via een door de Regering vastgelegd formulier." 5° § 3, eerste lid, 1°, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt opgeheven;6° in paragraaf 3, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt tussen het derde lid en het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "Als de aanvraag voor een erfgoedvergunning betrekking heeft op een archeologische vindplaats, dan onderzoekt de Regering binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag of de aangevraagde verbouwingswerken de archeologische goederen kunnen veranderen, in de oorspronkelijke staat kunnen herstellen of kunnen beschadigen.Indien ze geen invloed hebben, kan de Regering beslissen dat geen erfgoedvergunning vereist is. Dat wordt de aanvrager schriftelijk meegedeeld en de aanvraagprocedure wordt beëindigd." 7° in § 3, vierde lid, dat het vijfde lid wordt, vervangen bij het decreet ven 26 februari 2018, worden de woorden "derde lid" vervangen door de woorden "derde lid en vierde lid", worden de woorden "en het bevoegde gemeentecollege" opgeheven en wordt de tweede zin opgeheven;8° in § 3, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "De commissie en het gemeentecollege brengen advies uit" worden vervangen door de woorden "De commissie brengt advies uit";b) het woord "hen" wordt vervangen door het woord "haar";c) de woorden "of, naargelang van het geval, het gemeentecollege" worden opgeheven;d) de derde zin wordt opgeheven.9° in § 3, zesde lid, dat het zevende lid wordt, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt het woord "laatste" opgeheven;10° in § 3, achtste lid, dat het negende lid wordt, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 2° wordt opgeheven;b) in de bepaling onder 3° wordt de puntkomma vervangen door een punt;c) de bepaling onder 4° wordt opgeheven. 11° in paragraaf 5 wordt vóór het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: "De erfgoedvergunning verleent de houder ervan in het kader van de toepassing van dit decreet verworven rechten, onder voorbehoud van het tweede lid en onverminderd de burgerlijke rechten van derden." 12° paragraaf 6, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8, wordt vervangen als volgt: " § 6 - In uiterst dringende gevallen en in geval van aangevraagde veranderingswerken op archeologische vindplaatsen hoeft de Regering, in afwijking van paragraaf 3, het advies van de commissie niet in te winnen."

Art. 32.In hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt een artikel 13.1 ingevoegd, luidende: "Art. 13.1 - Erfgoedadvies Voordat het erfgoedadvies bedoeld in artikel D.IV.35, § 1, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt afgegeven, wordt een advies aangevraagd bij de commissie. Artikel 13, § 3, zesde lid, en artikel 13, § 6, zijn mutatis mutandis van toepassing."

Art. 33.Artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt vervangen als volgt: "Art. 25 - Archeologische beschermingskaart § 1 - De Regering maakt een archeologische beschermingskaart op waarin de archeologische vindplaatsen met hun nauwkeurige afbakeningen vermeld worden en werkt die kaart voortdurend bij.

De archeologische beschermingskaart wordt bekendgemaakt op de website van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en via een verwijzing in het Belgisch Staatsblad. § 2 - Voordat een aanvraag wordt ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning, een bebouwingsvergunning, een stedenbouwkundig attest nr. 2, een globale vergunning, een geïntegreerde vergunning of in het kader van onderzoeken of saneringsprojecten in de zin van het decreet van het Waals Gewest van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering die betrekking heeft op een goed dat als archeologische vindplaats wordt vermeld, kan de aanvrager aan de Regering vragen om archeologische inlichtingen over dat goed te verstrekken.

De Regering verstrekt de inlichtingen binnen twintig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag en bezorgt een kopie ervan aan het bevoegde gemeentecollege.

De Regering legt de nadere regels vast."

Art. 34.Artikel 25.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt opgeheven.

Art. 35.Het opschrift van hoofdstuk IV, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Afdeling 2 - Archeologische peilingen, opgravingen of gebruik van detectoren".

Art. 36.In artikel 26 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8, worden de woorden "Opgravingen of archeologische peilingen" vervangen door de woorden "Opgravingen, archeologische peilingen of het gebruik van elektronische of magnetische detectoren met het oog op activiteiten die tot een bodemwijziging of de verwijdering van voorwerpen leiden,";2° in het tweede lid, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2011 en 26 februari 2018, wordt de eerste zin na de woorden "archeologische peiling" aangevuld met de woorden "en kan eventueel geografisch afgebakend worden" en worden, in de vijfde zin, de woorden "zestig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag" vervangen door de woorden "dertig kalenderdagen na de ontvangst van de volledige aanvraag"; 3° tussen het tweede lid en het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende: "Als het gebruik van elektronische of magnetische detectoren aangevraagd wordt, moet met de bevoegde dienst van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap een adviesgesprek worden gevoerd om duidelijkheid te scheppen omtrent de raamvoorwaarden bij het gebruik van detectoren."

Art. 37.Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 38.In artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° worden de woorden "goed of" vervangen door de woorden "goed of aan een archeologische vindplaats" en worden de woorden "artikel 13, § 3, derde lid,", vervangen door de woorden "artikel 13, § 3, derde lid of vierde lid,";2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "goed of" vervangen door de woorden "goed of aan een archeologische vindplaats";3° in de bepaling onder 5° worden de woorden "gerangschikt goed" vervangen door de woorden "gerangschikt goed of aan een archeologische vindplaats";4° de bepaling onder 8° wordt opgeheven;5° de bepaling onder 9° wordt opgeheven;6° de bepaling onder 10° wordt na de woorden "voorschriften ervan" aangevuld met de woorden ", resp.elektronische of magnetische detectoren gebruikt zonder de in artikel 26 vermelde machtiging of in strijd met de daarin vervatte voorschriften;" 7° de bepaling onder 11° wordt opgeheven.

Art. 39.In artikel 44 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° wordt de puntkomma vervangen door een punt;2° de bepaling onder 5° wordt opgeheven.

Art. 40.In artikel 46 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° deze niet in overeenstemming zijn met de verleende erfgoedvergunning overeenkomstig artikel 13 of met de verleende machtiging tot het uitvoeren van opgravingen, archeologische peilingen of het gebruik van elektronische of magnetische detectoren overeenkomstig artikel 26;" 2° in het eerste lid, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° deze zijn uitgevoerd zonder erfgoedvergunning overeenkomstig artikel 13 of zonder machtiging tot het uitvoeren van opgravingen, archeologische peilingen of het gebruik van elektronische of magnetische detectoren overeenkomstig artikel 26 of in overtreding van de bepalingen van dit decreet;" 3° in het vierde lid, 4°, wordt de puntkomma vervangen door een punt;4° het vierde lid, 5°, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt opgeheven.

Art. 41.In artikel 46/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden ", van een vergunning voor veranderingswerken op archeologische vindplaatsen overeenkomstig artikel 25.1" opgeheven en worden de woorden "archeologische peilingen of opgravingen" vervangen door de woorden "opgravingen, archeologische peilingen of het gebruik van elektronische of magnetische detectoren"; 2° in § 3, derde lid, worden de woorden ", 25.1" opgeheven; 3° in § 4, vierde lid, worden de woorden ", 25.1" opgeheven; 4° in § 6, 4°, wordt de puntkomma vervangen door een punt;5° § 6, 5°, wordt opgeheven; 6° in de inleidende zin van paragraaf 8 worden de woorden ", 25.1" opgeheven; 7° in § 9, eerste lid, 23°, worden de woorden ", 25.1" opgeheven.

Art. 42.In artikel 46/3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden ", 25.1" opgeheven; 2° in § 4, 4°, wordt de puntkomma vervangen door een punt;3° § 4, 5°, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - TEWERKSTELLING

Art. 43.In artikel 16, eerste lid, van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid worden de woorden "in het kader van een tewerkstellingsmaatregel tewerkgesteld waren" vervangen door de woorden "tewerkgesteld waren in het kader van een tewerkstellingsmaatregel of in het kader van een baan waarvan de vorm en de maximale duur vastgelegd worden door de Regering".

Art. 44.In hoofdstuk 5 van hetzelfde decreet wordt een artikel 32.1 ingevoegd, luidende: "Art. 32.1 - De AktiF-subsidies en AktiF PLUS-subsidies vermeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 kunnen niet toegekend worden in het kader van een studentenovereenkomst als bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten."

Art. 45.Het opschrift van hoofdstuk 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "HOOFDSTUK 6 - Weigering van de aanvraag, ingebrekestelling, schorsing en stopzetting van de subsidies"

Art. 46.In artikel 34, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De toekenning van de subsidies is" vervangen door de woorden "De goedkeuring van de aanvraag en de toekenning van de subsidies zijn";2° in het tweede lid worden de woorden "is de toekenning van de subsidies" vervangen door de woorden "zijn de goedkeuring van de aanvraag en de toekenning van de subsidies". HOOFDSTUK 6. - LOKALE BESTUREN

Art. 47.In artikel 7 van het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten0 betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 13 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden het twaalfde streepje tot het veertiende streepje vervangen als volgt: "- voor het begrotingsjaar 2020: 2.250.000 euro; - voor het begrotingsjaar 2021: 2.250.000 euro; - voor het begrotingsjaar 2022: 2.250.000 euro." 2° in het tweede lid worden de woorden "3.000.000 euro" vervangen door de woorden "2.250.000 euro".

Art. 48.In artikel 193, tweede lid, van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6 worden de woorden "dat Wetboek" vervangen door de woorden "dat Wetboek, alsook de bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen". HOOFDSTUK 7. - TOERISME

Art. 49.§ 1 - In artikel 7 van het decreet van 23 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201251 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bevordering van het toerisme sluiten ter bevordering van het toerisme worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° biedt minstens tijdens de openingstijden kosteloze internettoegang voor mobiele toestellen." 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De Regering kan een eenvormig herkenningsteken voor de toeristische informatiepunten vastleggen." 4° in § 2, 1°, b), worden de woorden "en van de belevingswereld" opgeheven; 5° § 2, 1°, f), wordt aangevuld met de volgende zin: "Op drukke dagen is minstens één gekwalificeerd personeelslid aanwezig dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 1, eerste lid, 4°;" 6° § 2, 1°, wordt aangevuld met bepalingen onder g) en h), luidende: "g) is bij toeristisch relevante evenementen met een mobiel informatie-aanbod ter plaatse;h) biedt permanent kosteloze internettoegang aan voor mobiele toestellen. 7° § 2, 2°, c), wordt aangevuld met de volgende zin: "Op drukke dagen is minstens één gekwalificeerd personeelslid aanwezig dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 1, eerste lid, 4°." § 2 - In artikel 21, § 1, tweede lid, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden "of de belevingswerelden" opgeheven.

Art. 50.In artikel 25, § 1, van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede lid en het derde lid, dat het vierde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "Onverminderd het eerste lid zijn de personeelsleden van de politiediensten bedoeld in artikel 2 van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt ook bevoegd om overtredingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan vast te stellen en proces-verbaal daarover op te maken."

Art. 51.In artikel 26 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "artikel 25, § 1, eerste lid," vervangen door de woorden "artikel 25, § 1, eerste lid of derde lid,".2° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 25, § 1, eerste lid," vervangen door de woorden "artikel 25, § 1, eerste lid of derde lid,". HOOFDSTUK 8. - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW Afdeling 1. - Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Art. 52.In artikel D.I.1 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, wordt het woord "Wallonië" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 53.Artikel D.I.2, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: " § 2 - De Regering coördineert de bepalingen van dit Wetboek zowel in het Duits als in het Frans."

Art. 54.Boek I, enige titel, hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek, dat artikel D.I.3 omvat, wordt opgeheven.

Art. 55.Het opschrift van Boek I, enige titel, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 1 - Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening"

Art. 56.In artikel D.I.4 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1, eerste lid, worden de woorden "De "Pôle "Aménagement du territoire" (hierna Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening)" vervangen door de woorden "De Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (hierna: Adviesraad)";2° § 1, eerste lid, 2°, wordt opgeheven;3° § 1, eerste lid, 3°, wordt opgeheven;4° § 1, eerste lid, 4°, wordt opgeheven;5° § 1, eerste lid, 6°, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;6° in § 1, tweede lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ontwikkeling" vervangen door het woord "Adviesraad";7° in § 1, derde lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ontwikkeling" vervangen door het woord "Adviesraad";8° in § 1, vierde lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";9° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 57.In artikel D.I.5 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De Adviesraad bestaat, naast de voorzitter, uit de volgende stemgerechtigde leden: 1° twee vertegenwoordigers van de gemeenten van het Duitse taalgebied;2° twee vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap, onder wie één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties en één vertegenwoordiger van de interprofessionele werkgeversorganisaties die in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd zijn;3° een vertegenwoordiger van de milieuorganisaties;4° een vertegenwoordiger van de landbouwsector;5° een vertegenwoordiger van organisaties ter stimulering van de economie; 6° drie deskundigen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, waaronder minstens een architect en een stedenbouwkundige." 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Een vertegenwoordiger van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de Adviesraad." 3° het derde lid wordt opgeheven;4° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 58.In boek I, enige titel, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.I.5.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.I.5.1 - § 1 - Op de voordracht van de organisaties die in de Adviesraad vertegenwoordigd zijn, wijst de Regering de voorzitter en de leden van de Adviesraad aan en voor elk lid ook een plaatsvervangend lid.

Het mandaat van de leden duurt hoogstens vijf jaar en kan worden verlengd.

Op verzoek van de betreffende organisatie kan de Regering het mandaat van een lid vroegtijdig beëindigen en een nieuw lid aanwijzen dat het mandaat van zijn voorganger voortzet. § 2 - De eerste vergadering van de Adviesraad vindt ten laatste twee maanden na de aanwijzing van de leden ervan plaats.

Binnen twee maanden na deze eerste vergadering neemt de Adviesraad een huishoudelijk reglement aan dat door de Regering moet worden goedgekeurd. Dat huishoudelijk reglement regelt de details van de werkwijze van de Adviesraad.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de verdere werkwijze. § 3 - De beslissingen van de Adviesraad worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige leden. De Adviesraad kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

Indien de Adviesraad niet rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, roept de voorzitter een tweede vergadering bijeen waarop de Adviesraad rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht de voorwaarden vermeld in het eerste lid. § 4 - Om zijn taken te vervullen, kan de Adviesraad deskundigen op de vergaderingen uitnodigen. Ze nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen. Bovendien kan de Adviesraad werkgroepen oprichten. § 5 - De Regering stelt de notulen van de vergaderingen van de Adviesraad op. § 6 - Uiterlijk op 30 april van elk kalenderjaar, met uitzondering van het jaar waarin de Adviesraad wordt opgericht, maakt de Adviesraad een verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar op en zendt dat gelijktijdig toe aan het Parlement en aan de Regering. § 7 - De stemgerechtigde leden van de Adviesraad en de deskundigen die met toepassing van paragraaf 4 de vergaderingen bijwonen, hebben recht op presentiegelden en reiskostenvergoedingen onder de door de Regering vastgelegde voorwaarden."

Art. 59.In artikel D.I.6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "Namen" vervangen door het woord "Eupen" en worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "door de Regering in eerste instantie";2° § 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "De Adviescommissie bestaat, naast de voorzitter, uit de volgende stemgerechtigde leden: 1° twee architecten;2° twee stedenbouwkundigen; 3° een deskundige op het vlak van monumentenzorg, als het beroep betrekking heeft op een goed vermeld in artikel D.IV.14.1 of artikel D.IV.14.2." 3° § 2, derde lid, wordt opgeheven;4° in § 4, eerste lid, worden de woorden "de DGO4" vervangen door de woorden "het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 60.In artikel D.I.10, § 4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "ambtenaren van de DGO4" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 61.In de inleidende zin van artikel D.I.12, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De Regering kan" vervangen door de woorden "Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen kan de Regering".

Art. 62.In artikel D.I.13, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden," vervangen door de woorden "het decreet van 15 oktober 2018 betreffende de niet-openbare en openbare elektronische communicatie van de overheden van het Duitse taalgebied".

Art. 63.In artikel D.II.1, 1°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "Wallonië" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 64.In artikel D.II.2 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "op gewestelijke schaal" opgeheven en wordt het woord "Wallonië" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 2, vierde lid, worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "het Waals Gewest".

Art. 65.In artikel D.II.3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad", worden de woorden "Beleidsgroep Leefmilieu" vervangen door de woorden "Beleidsgroep Leefmilieu van het Waals Gewest, hierna: Beleidsgroep Leefmilieu" en worden de woorden "de Sociaal-Economische Raad van Wallonië" opgeheven;2° in § 2, tweede lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad" en worden de woorden ", van de Beleidsgroep Leefmilieu, van de Sociaal-Economische Raad van Wallonië" vervangen door de woorden "en van de Beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 66.In artikel D.II.6, § 2, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "het Waals Gewest".

Art. 67.In artikel D.II.7 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, tweede lid, worden de woorden "van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4 en door de betrokken gemachtigde ambtenaar (ambtenaren)" vervangen door de woorden "van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 3, tweede lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";3° in § 4, derde lid (lees: tweede lid), worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar en aan het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" vervangen door de woorden "aan de Regering";4° § 4, vierde lid (lees: derde lid), wordt opgeheven;5° in paragraaf 5 worden de woorden "door het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" opgeheven;6° in de inleidende zin van § 6, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";7° in § 6, tweede lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" telkens vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 68.In artikel D.II.10, § 2, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "het Waals Gewest".

Art. 69.In artikel D.II.12 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, derde lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° in § 4, derde lid (lees: tweede lid), worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar en aan het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" vervangen door de woorden "aan de Regering";3° § 4, vierde lid (lees: derde lid), wordt opgeheven;4° in § 5, eerste lid, worden de woorden "door het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" opgeheven;5° In § 5, zesde lid, worden de woorden "aan de leidend ambtenaar en" opgeheven.

Art. 70.In artikel D.II.14 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel L1133-1 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie" vervangen door de woorden "artikel 74 van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 71.In artikel D.II.16, tweede lid, 1°, a), van hetzelfde Wetboek worden de woorden "D.IV.25" vervangen door de woorden "D.IV.22, eerste lid, 12°".

Art. 72.In artikel D.II.19 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 73.In artikel D.II.37, § 4, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het gewestelijk project voor de toeristische valorisering van de bosarealen van het Waalse Gewest of" opgeheven.

Art. 74.In artikel D.II.45, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 75.In artikel D.II.47, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar," opgeheven en worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 76.In artikel D.II.48, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar," opgeheven en worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad,".

Art. 77.In artikel D.II.49 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° in paragraaf 6 worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening," vervangen door de woorden "Adviesraad en" en worden de woorden "en van de gemachtigd ambtenaar" opgeheven;3° in paragraaf 7 worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";4° in paragraaf 8 worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 78.In artikel D.II.50, § 1, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de leidend ambtenaar en" opgeheven.

Art. 79.In artikel D.II.51 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° In § 5, derde lid, worden de woorden "aan de leidend ambtenaar en" opgeheven.

Art. 80.In artikel D.II.52 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° in § 4, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";3° In § 7, derde lid, worden de woorden "aan de leidend ambtenaar en" opgeheven.

Art. 81.In artikel D.II.54 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van paragraaf 1 worden de woorden ", van een milieuvergunning of van een globale vergunning in de zin van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de milieuvergunning" opgeheven;2° § 2, zesde lid, 4°, wordt opgeheven.

Art. 82.In artikel D.III.1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "Wallonië" vervangen door de woorden "het Duitse taalgebied".

Art. 83.In artikel D.III.3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° in paragraaf 4 worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";3° in paragraaf 5 worden de woorden "van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" vervangen door de woorden "van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 84.In artikel D.III.6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, tweede lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° in § 5, eerste lid, worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar en aan het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" vervangen door de woorden "aan de Regering";3° § 5, tweede lid, wordt opgeheven;4° in § 6, eerste lid, worden de woorden "door het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" opgeheven.

Art. 85.In artikel D.IV.1 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, eerste lid, 3°, wordt vervangen als volgt: "3° ofwel niet betroffen door of vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning en onderworpen aan de erfgoedvergunning vermeld in artikel 13 van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten2 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen, hierna 'erfgoeddecreet' genoemd;" 2° § 2, tweede lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;3° § 2, derde lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;4° in § 3, 2°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 86.In artikel D.IV.4 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 15°, b), worden de woorden "mobiele installaties die door een vergunning bedoeld in het Waalse Wetboek van Toerisme, het decreet van 4 maart betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van caravanterreinen of het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 zijn toegelaten" vervangen door de woorden "mobiele verblijven die gebruikt worden op een kampeerterrein als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 5°, van het decreet van 23 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201251 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bevordering van het toerisme sluiten ter bevordering van het toerisme";2° het eerste lid, 16°, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven.

Art. 87.In artikel D.IV.10 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 88.In artikel D.IV.11 van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", 10° en 11°," vervangen door de woorden "en 10°".

Art. 89.In artikel D.IV.14 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";4° in het tweede lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 90.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.14.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.14.1 - Onverminderd artikel D.IV.14 beslist het gemeentecollege over de vergunningsaanvragen en geeft de stedenbouwkundige attesten nr. 2 af na eensluidend advies van in het bijzonder de Minister bevoegd voor Monumentenzorg, hierna "eensluidend erfgoedadvies" genoemd, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een goed dat met toepassing van het erfgoeddecreet voorlopig of definitief gerangschikt is."

Art. 91.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.14.2 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.14.2 - Onverminderd artikel D.IV.14 beslist het gemeentecollege over de vergunningsaanvragen en geeft de stedenbouwkundige attesten nr. 2 af na voorafgaand advies van in het bijzonder de Minister bevoegd voor Monumentenzorg, hierna "niet-dwingend erfgoedadvies" genoemd, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een goed dat zich met toepassing van het erfgoeddecreet in het beschermingsgebied van een voorlopig of definitief gerangschikt goed of op een archeologische vindplaats bevindt."

Art. 92.In artikel D.IV.15 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in de inleidende zin van het tweede lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";3° in het derde lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 93.In artikel D.IV.16 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 94.In artikel D.IV.17 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° het eerste lid, 3°, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;3° in het tweede lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 95.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.17.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.17.1 - Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel D.IV.14.1 mag het gemeentecollege de vergunning slechts afgeven na een eensluidend erfgoedadvies.

Het gemeentecollege mag de vergunning echter weigeren zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 96.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.17.2 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.17.2 - Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel D.IV.14.2 mag het gemeentecollege de vergunning slechts afgeven na een niet-dwingend erfgoedadvies.

Het gemeentecollege mag de vergunning echter weigeren zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 97.In de inleidende zin van artikel D.IV.18 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 98.In artikel D.IV.19 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 99.In artikel D.IV.20 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 100.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.20.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.20.1 - Het gemeentecollege verstrekt na eensluidend erfgoedadvies de stedenbouwkundige attesten nr. 2 met betrekking tot projecten die onder het toepassingsgebied vallen van artikel D.IV.14.1.

Het gemeentecollege kan het stedenbouwkundig attest nr. 2 evenwel met een ongunstig advies verstrekken, zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 101.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.20.2 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.20.2 - Het gemeentecollege verstrekt na niet-dwingend erfgoedadvies de stedenbouwkundige attesten nr. 2 met betrekking tot projecten die onder het toepassingsgebied vallen van artikel D.IV.14.2.

Het gemeentecollege kan het stedenbouwkundig attest nr. 2 evenwel met een ongunstig advies verstrekken, zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 102.Het opschrift van Boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 2 - Regering"

Art. 103.In artikel D.IV.22 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° het eerste lid, 11°, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven; 3° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 12°, luidende: "12° dwingende redenen van algemeen belang, met name handelingen en werken die verband houden met het meerjarig investeringsplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen." 4° in het vierde lid worden de woorden "De gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering" en worden de woorden ", alsook over de geringe wijzigingen in de vergunningen die krachtens artikel D.IV.25 door de Regering worden afgegeven" opgeheven; 5° het vijfde lid wordt opgeheven;6° het zesde lid wordt opgeheven;7° in het zevende lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 104.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.22.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.22.1 - Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel D.IV.14.1 mag de Regering de vergunning slechts afgeven na een eensluidend erfgoedadvies.

De Regering mag de vergunning echter weigeren zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 105.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.22.2 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.22.2 - Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel D.IV.14.2 mag de Regering de vergunning slechts afgeven na een niet-dwingend erfgoedadvies.

De Regering mag de vergunning echter weigeren zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 106.In artikel D.IV.23 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering" en worden de woorden ", alsook met betrekking tot geringe wijzigingen van de vergunningen die krachtens artikel D.IV.25 door de Regering worden afgegeven" opgeheven.

Art. 107.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.23.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.23.1 - De Regering verstrekt na eensluidend erfgoedadvies de stedenbouwkundige attesten nr. 2 met betrekking tot projecten die onder het toepassingsgebied vallen van artikel D.IV.14.1.

De Regering kan het stedenbouwkundig attest nr. 2 evenwel met een ongunstig advies verstrekken, zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 108.In boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.23.2 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.23.2 - De Regering verstrekt na niet-dwingend erfgoedadvies de stedenbouwkundige attesten nr. 2 met betrekking tot projecten die onder het toepassingsgebied vallen van artikel D.IV.14.2.

De Regering kan het stedenbouwkundig attest nr. 2 evenwel met een ongunstig advies verstrekken, zonder erfgoedadvies in te winnen."

Art. 109.Het opschrift van Boek IV, titel II, hoofdstuk I, afdeling 3, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 3 - Beroepsinstantie"

Art. 110.In artikel D.IV.24 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "tegen de beslissingen genomen door het gemeentecollege of de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "tegen de beslissingen van het gemeentecollege of tegen haar eigen in eerste instantie genomen beslissingen" en worden de woorden "genomen door de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "die ze in eerste instantie heeft genomen".

Art. 111.Artikel D.IV.25 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, wordt opgeheven.

Art. 112.In boek IV, titel II, hoofdstuk II, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.27.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.27.1 - Als de aanvraag betrekking heeft op handelingen en werken die betrekking hebben op een goed als bedoeld in artikel D.IV.14.1, omvat ze een kopie van de notulen vermeld in artikel D.IV.31.1, § 3, alsook de inlichtingen en stukken die de Regering in de notulen noodzakelijk acht voor de inschatting van de relevante uitwerkingen die het project op het erfgoed kan hebben."

Art. 113.Artikel D.IV.28, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een bepaling onder g), luidende: "g) in voorkomend geval: de beschermingsmaatregelen die met toepassing van het erfgoeddecreet zijn opgelegd;"

Art. 114.In artikel D.IV.31 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "de technisch ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de technisch ambtenaar van het Waals Gewest" en worden de woorden "de ambtenaar van de handelsvestigingen in de zin van het decreet" vervangen door de woorden "de ambtenaar van de handelsvestigingen in de zin van het decreet van het Waals Gewest";2° § 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Wanneer de bevoegde overheid het college is en de Regering, de technisch ambtenaar van het Waals Gewest of de ambtenaar van de handelsvestigingen van het Waals Gewest om advies wordt gevraagd, wordt zij resp.hij eveneens op de vergadering uitgenodigd. Zij resp. hij kan zich laten vertegenwoordigen." 3° § 3, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt vervangen als volgt: "Als het gaat om een goed als bedoeld in artikel D.IV.14.2, nodigt zij de Minister bevoegd voor Monumentenzorg uit op de projectvergadering." Deze kan zich laten vertegenwoordigen." 4° in de inleidende zin van § 5, eerste lid, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 115.In boek IV, titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.IV.31.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.IV.31.1 - § 1 - Als het gaat om een goed bedoeld in artikel D.IV.14.1 en in afwijking van artikel D.IV.31 verzoekt de projectontwerper, vóór de indiening van de aanvraag van een attest of een vergunning, de Regering om een verplicht te organiseren projectvergadering te houden en zendt hij de Regering de ontwerpen van zijn plannen en stukken. In dat geval krijgt betrokkene binnen vijftien dagen na zijn aanvraag een oproeping om bedoelde vergadering bij te wonen. § 2 - De Regering nodigt tegelijk volgende personen en instanties uit om aan de projectvergadering deel te nemen: 1° het gemeentecollege of zijn vertegenwoordiger;2° de technisch ambtenaar van het Waals Gewest in de zin van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de milieuvergunning, als deze de medebevoegde overheid is om over de aanvraag van betrokkene te beslissen;3° de ambtenaar van de handelsvestigingen van het Waals Gewest in de zin van het decreet van 5 februari 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de handelsvestigingen, als deze de medebevoegde overheid is om over de aanvraag van betrokkene te beslissen. De Regering kan ook elke instantie bedoeld in artikel D.IV.35 uitnodigen. Ze vraagt de gemeentelijke commissie, indien ze bestaat, om een vertegenwoordiger af te vaardigen. § 3 - De projectontwerper kan zijn project met de Regering en met de vertegenwoordiger(s) van de bevoegde overheid bespreken en zijn project eventueel aanpassen voordat hij zijn aanvraag afrondt. De Regering maakt de notulen over de vergadering op; die notulen hebben een informatief karakter. De notulen worden elektronisch gericht aan de aanwezige partijen; deze beschikken over dertig dagen om hun bemerkingen aan de Regering te bezorgen. Als geen bemerkingen worden ingediend, worden de notulen goedgekeurd geacht.

In de notulen vermeldt de Regering de inlichtingen en stukken die zij voor de inschatting van de erfgoedrelevante uitwerkingen van het project noodzakelijk acht en die bij de attest- of vergunningsaanvraag moeten worden gevoegd. In afwijking van het eerste lid heeft die vermelding een bindend karakter voor de projectontwerper. § 4 - De vergadering vindt plaats binnen dertig dagen na indiening van het verzoek vermeld in paragraaf 1."

Art. 116.In artikel D.IV.32, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "tot de bevoegdheid van de gemachtigd ambtenaar behoren, of die door de gemachtigd ambtenaar behandeld worden" vervangen door de woorden "tot de bevoegdheid van de Regering behoren" en worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "aan de Regering".

Art. 117.In artikel D.IV.33 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering";4° in het derde lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 118.In artikel D.IV.34 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het eerste lid, 5°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering" en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 3° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° het eensluidend erfgoedadvies of niet-dwingend erfgoedadvies." 4° in het derde lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 119.In artikel D.IV.35 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt vervangen door een paragraaf 1, luidende: " § 1 - De vergunning of het stedenbouwkundig attest nr.2 kan alleen worden verstrekt na eensluidend erfgoedadvies, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een goed als bedoeld in artikel D.IV.14.1.

De vergunning of het stedenbouwkundig attest nr. 2 kan alleen worden verstrekt na niet-dwingend erfgoedadvies, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een goed als bedoeld in artikel D.IV.14.2." 2° het tweede en het derde lid worden vernummerd tot § 2, eerste lid en tweede lid;3° in het derde lid, dat § 2, tweede lid, wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" opgeheven.

Art. 120.In artikel D.IV.36 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het derde lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden ", of wanneer hij de met de behandeling van het dossier belaste overheid is," opgeheven en wordt het woord "hij" telkens vervangen door het woord "zij".

Art. 121.In artikel D.IV.37 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste tot het derde lid worden vernummerd tot § 1, eerste tot derde lid; 2° het eerste lid dat gewijzigd is bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018 en dat § 1, eerste lid, wordt, wordt vervangen als volgt: "De in artikel D.IV.35, § 2, bedoelde diensten of commissies brengen binnen dertig dagen na de zending van de aanvraag van de bevoegde overheid advies uit. Na afloop van deze termijn wordt het advies gunstig geacht."; 3° het derde lid wordt opgeheven; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - Het erfgoedadvies dat overeenkomstig artikel D.IV.35, § 1, eerste lid, vereist wordt, wordt overgezonden binnen vijfenveertig dagen na zending van de aanvraag van de bevoegde overheid. Na afloop van die termijn wordt het advies gunstig geacht.

Het erfgoedadvies dat overeenkomstig artikel D.IV.35, § 1, tweede lid, vereist wordt, wordt overgezonden binnen dertig dagen na zending van de aanvraag van de bevoegde overheid. Na afloop van die termijn wordt het advies gunstig geacht."

Art. 122.In artikel D.IV.38 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden ", of wanneer hij de met de behandeling van het dossier belaste overheid is," opgeheven.

Art. 123.In artikel D.IV.39 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "De gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering", worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "zijn" vervangen door het woord "haar"; 2° in paragraaf 1 worden tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid wordt het advies van de Regering na afloop van de vermelde termijn ongunstig geacht, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een goed als bedoeld in artikel D.IV.14.1 en het eensluidend erfgoedadvies negatief is." 3° in § 1, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar zijn" vervangen door de woorden "de Regering haar" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";4° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 124.Artikel D.IV.40, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven.

Art. 125.In artikel D.IV.42 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "Regering", wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij" en worden de woorden "alsook voor de geringe wijzigingen van de vergunningen die krachtens artikel D.IV.25 door de Regering worden afgegeven," opgeheven; 2° § 1, eerste lid, 3°, wordt opgeheven; 3° in § 1, eerste lid, 4°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar genomen" vervangen door de woorden "genomen in eerste instantie" en worden de woorden "alsook voor de geringe wijzigingen van de vergunningen die krachtens artikel D.IV.25 door de Regering worden afgegeven, of bij gebrek aan een daarop betrekking hebbende beslissing" opgeheven; 4° in § 1, tweede lid, worden de woorden "behalve op verzoek van de Regering, zoals bedoeld in artikel D.IV.51" opgeheven; 5° in § 1, derde lid, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering"; 6° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4 - Onverminderd paragraaf 3 wordt het eensluidend erfgoedadvies opnieuw ingewonnen voor de in artikel D.IV.35, § 1, eerste lid, bedoelde aanvragen. De aanvrager wordt daarvan in kennis gesteld."

Art. 126.In artikel D.IV.45, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 3° wordt opgeheven;2° de bepaling onder 4° wordt opgeheven;3° in de bepaling onder 5° worden de woorden "in de zin van artikel 1 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 over de campings en kampeerterreinen" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 9, eerste lid, 5°, van het decreet van 23 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201251 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bevordering van het toerisme sluiten ter bevordering van het toerisme".

Art. 127.In artikel D.IV.46 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het eerste lid, 2°, c), worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "van de Regering";3° in de inleidende zin van het eerste lid, 3°, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "van de Regering";4° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";5° in het vierde lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 128.In artikel D.IV.47 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "Regering", wordt het woord "zijn" vervangen door het woord "haar" en wordt het woord "Hij" vervangen door het woord "Zij";3° in § 1, derde lid, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering" en worden de woorden "bij de Regering aanhangig gemaakt" vervangen door de woorden "aanhangig gemaakt bij de Regering die optreedt als beroepsinstantie";4° in § 2, eerste lid, worden de woorden "gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "Regering";5° in § 2, tweede lid, worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering" en worden de woorden "bij de Regering aanhangig gemaakt" vervangen door de woorden "aanhangig gemaakt bij de Regering die optreedt als beroepsinstantie";6° in paragraaf 3 worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar zijn" vervangen door de woorden "de Regering haar" en worden de woorden "bij de Regering aanhangig gemaakt" vervangen door de woorden "aanhangig gemaakt bij de Regering die optreedt als beroepsinstantie".

Art. 129.Het opschrift van boek IV, titel II, hoofdstuk VII, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Onderafdeling 2 - Beslissing van de Regering".

Art. 130.In artikel D.IV.48 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";2° in het tweede lid worden de woorden "De gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering";3° in het derde lid worden de woorden "gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door het woord "Regering" en wordt het woord "zijn" vervangen door het woord "haar".

Art. 131.In artikel D.IV.49, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 132.Artikel D.IV.50 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 133.Artikel D.IV.51 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 134.In artikel D.IV.54, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 135.In artikel D.IV.57 van hetzelfde Wetboek wordt de punt op het einde van de bepaling onder 5° vervangen door een puntkomma en wordt een bepaling onder 6° ingevoegd, luidende: "6° onroerende goederen die met toepassing van het erfgoeddecreet voorlopig of definitief gerangschikt zijn, zich in het beschermingsgebied van een voorlopig of definitief gerangschikt goed bevinden of zich op een archeologische vindplaats bevinden."

Art. 136.Het opschrift van boek IV, titel II, hoofdstuk VIII, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk VIII - Toezicht op de vergunningen en de attesten".

Art. 137.In artikel D.IV.62 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in § 1, eerste lid, 5°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;3° § 1, eerste lid, wordt aangevuld met bepalingen onder 6° en 7°, luidende: "6° de beslissing van het gemeentecollege afwijkt van het advies dat door de gemeentelijke commissie is uitgebracht in het kader van een verplichte raadpleging van laatstgenoemde; 7° als er geen gemeentelijke commissie bestaat, in de beslissing van het gemeentecollege tegemoetgekomen werd aan de individuele en gemotiveerde bemerkingen die in het kader van een overeenkomstig dit Wetboek uitgevoerd openbaar onderzoek over het project geopperd werden door: a) 25 personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar het project gelegen is als het gaat om een gemeente met minder dan 10.000 inwoners; b) 50 personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar het project gelegen is als het gaat om een gemeente met 10.000 tot 25.000 inwoners." 4° in § 1, tweede lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";voorts wordt § 1, tweede lid, aangevuld met de volgende zin: "Indien de vergunning of het stedenbouwkundig attest nr. 2 niet voldoet aan de punten 6° en 7° van vorig lid, kan de Regering de beslissing van het gemeentecollege opschorten." 5° in § 2, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "aan de aanvrager, het gemeentecollege en de Regering" vervangen door de woorden "aan de aanvrager en aan het gemeentecollege";voorts worden de woorden "De gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering"; 6° in § 2, tweede lid, worden de woorden "de ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";7° in § 3, eerste lid, worden de woorden ", aan de gemachtigd ambtenaar" opgeheven;8° in § 4, tweede lid, worden de woorden "aan de aanvrager, het gemeentecollege en de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "aan de aanvrager en aan het gemeentecollege".

Art. 138.In artikel D.IV.63 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1, eerste lid, worden de woorden "per schrijven aan het adres van de directeur-generaal van DGO4" vervangen door de woorden "per zending of tegen ontvangstbewijs"; 2° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "de beslissing van de gemachtigd ambtenaar bedoeld in artikel D.IV.47, § 1 of § 2" vervangen door de woorden "de in eerste instantie genomen beslissing van de Regering bedoeld in artikel D.IV.47, § 1, tweede lid, of § 2, eerste lid"; 3° in § 1, eerste lid, 3°, worden de woorden "de beslissing van de gemachtigd ambtenaar bedoeld in artikel D.IV.48" vervangen door de woorden "de in eerste instantie genomen beslissing van de Regering"; 4° in § 1, eerste lid, 4°, worden de woorden "de beslissing van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de in eerste instantie genomen beslissing van de Regering" en worden de woorden "hij beschikte om zijn beslissing" vervangen door de woorden "zij beschikte om haar beslissing";5° in § 3, eerste lid, worden de woorden "en bij gebrek aan zending van de beslissing door de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "en als de Regering de in eerste instantie genomen beslissing niet heeft gezonden,".

Art. 139.In artikel D.IV.64 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "beslissing van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "in eerste instantie genomen beslissing van de Regering" en worden de woorden "en aan de gemachtigd ambtenaar" opgeheven.

Art. 140.Artikel D.IV.65 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 141.In artikel D.IV.66 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar of hun vertegenwoordigers" opgeheven;voorts wordt het tweede lid aangevuld met de volgende zinnen: "Als het gaat om een goed als bedoeld in artikel D.IV.14.1 of D.IV.14.2, wordt de Minister bevoegd voor Monumentenzorg uitgenodigd op de hoorzitting. Hij kan zich laten vertegenwoordigen." 2° het derde lid, 2°, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt vervangen als volgt: "2° de inlichting of het betrokken goed geheel of gedeeltelijk met toepassing van het erfgoeddecreet voorlopig of definitief gerangschikt is, zich in het beschermingsgebied van een voorlopig of definitief gerangschikt goed bevindt of zich op een archeologische vindplaats bevindt." 3° in het vijfde lid worden de woorden "tegelijkertijd zijn advies aan het bestuur" vervangen door de woorden "haar advies".

Art. 142.In artikel D.IV.67 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Binnen vijfennegentig dagen na de ontvangst van het beroep stuurt de Regering haar beslissing tegelijkertijd aan de aanvrager en aan het gemeentecollege."

Art. 143.In artikel D.IV.69 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "genomen beslissing van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "in eerste instantie genomen beslissing van de Regering".

Art. 144.In artikel D.IV.70 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 145.In artikel D.IV.71 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 146.In de inleidende zin van artikel D.IV.73, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "en aan de gemachtigd ambtenaar indien de aanvraag onder de gemachtigd ambtenaar ressorteerde" vervangen door de woorden "of aan de Regering indien de aanvraag onder de Regering ressorteerde".

Art. 147.In artikel D.IV.74, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 148.In artikel D.IV.75 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 149.In artikel D.IV.80 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 9°, worden de woorden "mobiele installaties die door een vergunning bedoeld in het Waalse Wetboek van Toerisme, het decreet van 4 maart 1991 betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van caravanterreinen of het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 zijn toegelaten" vervangen door de woorden ""mobiele verblijven die gebruikt worden op een kampeerterrein als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 5°, van het decreet van 23 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201251 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bevordering van het toerisme sluiten ter bevordering van het toerisme".2° in § 1, eerste lid, 12°, wordt het woord "decreet" vervangen door de woorden " decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7".

Art. 150.In artikel D.IV.84 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, tweede lid, wordt de tweede zin vervangen als volgt: "Wanneer de vergunning overeenkomstig artikel D.IV.22 door de Regering afgegeven is, wordt verlenging evenwel door de Regering toegestaan." 2° in paragraaf 5 worden de woorden "artikel D.IV.25" vervangen door de woorden "artikel D.IV.22, eerste lid, 12°," en worden de woorden "artikel D.IV.50" vervangen door de woorden "artikel D.IV.48".

Art. 151.In artikel D.IV.85, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 152.In artikel D.IV.87 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of DGO4, voor de door de Regering afgegeven vergunningen," opgeheven.

Art. 153.In artikel D.IV.89 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering"; 2° de bepaling onder 2°, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt vervangen als volgt: "2° bij een toevallige ontdekking in de zin van artikel 30 van het erfgoeddecreet;"

Art. 154.In artikel D.IV.90 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering"; 2° in het tweede lid worden de woorden "de artikelen D.IV.64 en" vervangen door de woorden "artikel".

Art. 155.In artikel D.IV.91 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering"; 2° het eerste lid, 2°, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt vervangen als volgt: "2° bij een toevallige ontdekking in de zin van artikel 30 van het erfgoeddecreet;" 3° in het derde lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" opgeheven.

Art. 156.In artikel D.IV.92, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 157.In artikel D.IV.93, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 158.In artikel D.IV.95, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 159.In artikel D.IV.97, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder b) wordt vervangen als volgt: "b) met toepassing van het erfgoeddecreet voorlopig of definitief gerangschikt is, zich in het beschermingsgebied van een voorlopig of definitief gerangschikt goed bevindt of zich op een archeologische vindplaats bevindt;" 2° de bepaling onder c), gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;3° de bepaling onder d), gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;4° de bepaling onder e), vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven;5° de bepaling onder f) wordt opgeheven;6° de bepaling onder g), ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt opgeheven.

Art. 160.In artikel D.IV.98 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ", de gemachtigd ambtenaar" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "stedenbouwkundig attest nr.2 die zij niet opgesteld heeft" vervangen door de woorden "stedenbouwkundig attest nr. 2 van het gemeentecollege".

Art. 161.In artikel D.IV.99 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "en, voor het Franse taalgebied, van de geldige erfgoedattesten" vervangen door de woorden "en van de erfgoedvergunningen in de zin van artikel 13 van het erfgoeddecreet die na 1 januari 2009 werden afgegeven";2° in § 1, eerste lid, 3°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in § 1, tweede lid, 3°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;voorts wordt dat tweede lid aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° dat verbouwingswerken, onderhoudswerken of wijzigingen van de uiterlijke kenmerken van een voorlopig of definitief gerangschikt goed of van een archeologische vindplaats in de zin van het erfgoeddecreet, alsook verbouwingswerken of wijzigingen van de uiterlijke kenmerken van goederen die in het beschermingsgebied van een voorlopig of definitief gerangschikt goed liggen, ofwel een stedenbouwkundige vergunning overeenkomstig dit Wetboek vereisen, ofwel een erfgoedvergunning overeenkomstig artikel 13 van het erfgoeddecreet vereisen."

Art. 162.In artikel D.IV.102 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 163.In artikel D.IV.106 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "De gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering".

Art. 164.In artikel D.V.2 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "de "Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon" (SARSI sa), de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) en de door haar erkende" vervangen door de woorden "de in het Duitse taalgebied actieve";2° in § 3, eerste lid, 3°, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 165.In artikel D.V.4, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 166.In artikel D.V.5, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in het derde lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";3° in het vierde lid worden de woorden "het Gewest" telkens vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";

Art. 167.In artikel D.V.10 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of de gemachtigd ambtenaar" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 168.In artikel D.V.11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in § 1, derde lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";4° § 1, vierde lid, wordt opgeheven;5° in § 4, eerste lid, worden de woorden "of de gemachtigd ambtenaar" opgeheven.

Art. 169.In artikel D.V.13 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van paragraaf 2 worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in de inleidende zin van paragraaf 4 worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 170.In artikel D.V.15, § 2, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het gewestelijk gemiddelde" vervangen door de woorden "het gemiddelde in het Duitse taalgebied".

Art. 171.In artikel D.V.16 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1 worden de woorden ", bebouwingsvergunning, milieuvergunning of globale vergunning" vervangen door de woorden "en bebouwingsvergunning";2° in § 2, eerste lid, wordt het tweede streepje opgeheven;3° in § 3, tweede lid, 3°, wordt de puntkomma vervangen door een punt;4° § 3, tweede lid, 4°, wordt opgeheven;5° in § 4, tweede lid, worden de woorden ", bebouwingsvergunning, milieuvergunning of globale vergunning" vervangen door de woorden "en bebouwingsvergunning".

Art. 172.In boek V van hetzelfde Wetboek wordt titel VIII, die de artikelen D.V.17 en D.V.18 omvat, opgeheven.

Art. 173.In artikel D.V.19 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van paragraaf 1, die vernummerd en gewijzigd is bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap";2° in paragraaf 2, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 174.In artikel D.VI.2 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest, de provincies," vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 175.In artikel D.VI.12 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, eerste lid, wordt het woord "aankoopcomités van onroerende goederen" vervangen door de woorden "aankoopcomités van het Waals Gewest voor de aankoop van onroerende goederen";2° in § 2, derde lid, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 176.In artikel D.VI.15, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "of aan de gemachtigde ambtenaar" opgeheven.

Art. 177.In artikel D.VI.19 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "zelfstandige gemeente- of provinciebedrijven" vervangen door de woorden "autonome gemeentebedrijven";3° het eerste lid, 3°, wordt vervangen als volgt: "de erkende openbare vastgoedmaatschappijen".

Art. 178.In artikel D.IV.36, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 179.In artikel D.VI.38, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 180.In artikel D.VI.40 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in het Gewest" telkens vervangen door de woorden "in het Duitse taalgebied".

Art. 181.In artikel D.VI.44 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in het Gewest" vervangen door de woorden "in het Duitse taalgebied".

Art. 182.In artikel D.VI.46 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in het tweede lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 183.In artikel D.VI.47, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Waalse Gewest" telkens vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 184.In artikel D.VI.50, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 185.In artikel D.VI.56, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "bij DGO4" opgeheven.

Art. 186.In artikel D.VI.57, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", de afgevaardigd ambtenaar" opgeheven.

Art. 187.In boek VI, titel IV, hoofdstuk II, afdeling 1, onderafdeling 7, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.VI.62.1 ingevoegd, luidende: "Art. D.VI.62.1 - Ongeacht alle andersluidende bepalingen wordt vanaf 1 januari 2020 geen gewestelijke retributie op de planwinsten geheven."

Art. 188.Artikel D.VII.1, § 1, 7°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 26 april 2018, wordt vervangen als volgt: "7° de uitvoering van de in artikel D.IV.4 bedoelde handelingen en werken of de bebouwing van een goed in de zin van artikel D.IV.2 zonder naleving van de beschermingsmaatregelen die met toepassing van het erfgoeddecreet zijn opgelegd."

Art. 189.In artikel D.VII.3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid, 3°, wordt vervangen als volgt: "de ambtenaren en beambten van de Duitstalige Gemeenschap, opgenomen op de lijst bepaald door de Regering;" 2° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° de officieren van gerechtelijke politie die overeenkomstig artikel 44 van het erfgoeddecreet door de Regering zijn aangewezen." 3° in het tweede lid worden de woorden "gewestelijke personeelsleden" vervangen door de woorden "personeelsleden van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 190.In artikel D.VII.4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 191.In artikel D.VII.6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "of de Regering" opgeheven.

Art. 192.In artikel D.VII.9 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 193.In artikel D.VII.10 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 194.In artikel D.VII.13 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "van de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering";2° in het eerste lid, 3°, worden de woorden ", voor zover het noch op de beschermingslijst noch op de monumentenlijst voorkomt krachtens het Waals Erfgoedwetboek en " opgeheven; 3° in het tweede lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt de zin aangevuld met de woorden ", alsook op de beschermingsmaatregelen die met toepassing van het erfgoeddecreet zijn opgelegd." 4° in het derde lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 195.In artikel D.VII.14, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 196.In artikel D.VII.15, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 197.In artikel D.VII.17 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het derde lid worden de woorden "aan de overtreder, het gemeentecollege of aan de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "aan de overtreder of aan het gemeentecollege".

Art. 198.In artikel D.VII.18 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste tot het vierde lid worden vernummerd tot § 1, eerste tot vierde lid;2° in het eerste lid, dat § 1, eerste lid, wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het tweede lid, dat § 1, tweede lid, wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";4° in het derde lid, dat § 1, derde lid, wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";5° in het vierde lid, dat § 1, vierde lid, wordt, worden de woorden "bij gebrek aan vergelijk voorgesteld door de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "bij gebrek aan een door haar in eerste instantie voorgesteld vergelijk"; 6° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - Als de handelingen en werken vermeld in paragraaf 1 betrekking hebben op: 1° een in artikel D.IV.14.1 bedoeld goed, dan wordt een eensluidend erfgoedadvies ingewonnen voordat een vergelijk wordt voorgesteld; 2° een in artikel D.IV.14.2 bedoeld goed, dan wordt een niet-dwingend erfgoedadvies ingewonnen voordat een vergelijk wordt voorgesteld.

Het advies betreffende het vergelijk wordt overgemaakt binnen zestig dagen na de zending van de Regering. Zo niet, dan wordt van een gunstig advies uitgegaan."

Art. 199.In artikel D.VII.19, tweede lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de ontvanger der registratie op een bijzondere rekening van de gewestbegroting" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 200.In artikel D.VII.20 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 3, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in § 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in de inleidende zin van § 3, tweede lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";4° in § 3, tweede lid, 2°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";5° in de inleidende zin van § 3, derde lid, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";6° in § 3, derde lid, 2°, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";7° in paragraaf 4 worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 201.In artikel D.VII.21 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste tot het derde lid worden vernummerd tot § 1, eerste tot derde lid;2° in het eerste lid, dat § 1, eerste lid, wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "teruggavemaatregelen" vervangen door de woorden "maatregelen tot herstelling in de oorspronkelijke staat";3° in het tweede lid, dat § 1, tweede lid, wordt, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering", wordt het woord "teruggavemaatregelen" telkens vervangen door de woorden "maatregelen tot herstelling in de oorspronkelijke staat" en wordt het woord "zijn beslissing" vervangen door het woord "haar beslissing"; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2 - Als de maatregelen tot herstelling in de oorspronkelijke staat bedoeld in paragraaf 1 betrekking hebben op: 1° een in artikel D.IV.14.1 bedoeld goed, dan wordt een eensluidend erfgoedadvies ingewonnen voordat de maatregel wordt opgelegd; 2° een in artikel D.IV.14.2 bedoeld goed, dan wordt een niet-dwingend erfgoedadvies ingewonnen voordat de maatregel wordt opgelegd.

Het advies over de maatregel wordt binnen zestig dagen na de zending van de Regering overgemaakt. Zo niet, dan wordt van een gunstig advies uitgegaan."

Art. 202.In de inleidende zin van artikel D.VII.22, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 203.In artikel D.VII.25, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 204.In artikel D.VIII.5 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, derde lid, worden de woorden "DGO4" vervangen door de woorden "de Regering";2° in § 3, derde lid, worden de woorden "in twee gewestelijke dagbladen en in een huis-aan-huisblad" vervangen door de woorden "in minstens één in het Duitse taalgebied verspreid dagblad en in één Duitstalig huis-aan-huisblad";3° § 3, vierde lid, 2°, wordt opgeheven;4° in § 3, vierde lid, 3°, wordt het woord "DGO3" vervangen door de woorden "de Waalse Regering";5° in § 3, vierde lid, 6°, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 205.In artikel D.VIII.6, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar of" opgeheven.

Art. 206.In artikel D.VIII.8 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, 2°, worden de woorden "van het Departement Ruimtelijke Ordening van DGO4" vervangen door de woorden "van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 1, 3°, worden de woorden "minstens drie dagbladen verspreid in het geheel van het Waalse Gewest, waaronder één in het Duits" vervangen door de woorden "minstens één in het Duitse taalgebied verspreid Duitstalig dagblad";3° in § 1, 4°, worden de woorden "de Belgische Radiotelevisie van de Franse Gemeenschap en het Belgische Radio- en Televisiecentrum voor uitzendingen in de Duitse taal" vervangen door de woorden "het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap";4° in § 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "op de bladzijden voor plaatselijk nieuws van twee dagbladen met een ruime verspreiding in het Waalse Gewest, waarvan minstens één verspreid wordt op het grondgebied van elke gemeente waarin het openbaar onderzoek wordt georganiseerd" vervangen door de woorden "in minstens één in het Duitse taalgebied verspreid Duitstalig dagblad";5° § 2, tweede lid, wordt opgeheven;6° in paragraaf 4 worden de woorden "van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" vervangen door de woorden "van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 207.In artikel D.VIII.10 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in de hoofdplaats van elk arrondissement en op de zetel van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "in het noorden en in het zuiden van het Duitse taalgebied".

Art. 208.In artikel D.VIII.21, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of de gemachtigd ambtenaar" opgeheven.

Art. 209.In artikel D.VIII.22 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ontwikkeling" vervangen door het woord "Adviesraad".2° geldt alleen voor de Duitse tekst;3° geldt alleen voor de Duitse tekst;4° in het vijfde lid worden de woorden "Hoofdstuk III van Titel III van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie" vervangen door de woorden "artikel 74 van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 210.In artikel D.VIII.24 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van DGO4" vervangen door de woorden "van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 211.Geldt alleen voor de Duitse tekst.

Art. 212.In artikel D.VIII.30 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 213.In artikel D.VIII.31 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de plannen en ontwikkelingsplannen vermeld in het eerste lid zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de stedelijke verkavelingsomtrekken." 2° in § 4, eerste lid, worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad".

Art. 214.In artikel D.VIII.33, § 4, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening" vervangen door het woord "Adviesraad";2° in het derde lid wordt het woord "DGO3" vervangen door de woorden "de Waalse Regering".

Art. 215.In artikel D.VIII.34, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "DGO4" vervangen door de woorden "de Regering". Afdeling 2. - Gemeentewegen

Art. 216.In artikel 1, eerste lid, van het decreet van het Waalse Gewest van 6 februari 2014 betreffende de gemeentewegen worden de woorden "gemeentewegen" vervangen door de woorden "gemeentewegen in het Duitse taalgebied".

Art. 217.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de woorden "artikel L1123-23, 6°, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie" vervangen door de woorden "de bepalingen van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 218.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "het provinciecollege" telkens vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "zijn advies" en "diens advies" vervangen door de woorden "haar advies";2° in het derde lid worden de woorden "het provinciecollege" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het vierde lid worden de woorden "artikel L1133-1 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie" vervangen door de woorden "artikel 74 van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 219.In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016, worden de woorden "de gemachtigd ambtenaar in de zin van het Wetboek" opgeheven en worden de woorden "en de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "en de Regering";2° in het tweede lid, ingevoegd bij het decreet van het Waalse Gewest van 5 februari 2015, wordt het woord "decreet" vervangen door de woorden " decreet van 5 februari 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1" en worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 220.In artikel 9, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "het register van de gemeentelijke beraadslagingen bedoeld in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie" vervangen door de woorden "het register van de beraadslagingen vermeld in artikel 57 van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 221.In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een aan het provinciecollege dat bevoegd is voor het grondgebied van elke gemeente waar de weg die het voorwerp van de aanvraag is, gelegen is" vervangen door de woorden "en aan de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de provinciecolleges" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het derde lid worden de woorden "het (de) provinciecollege(s)" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 222.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de provinciecolleges" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 223.In artikel 17, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "artikel L1133-1 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie" vervangen door de woorden "artikel 74 van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 224.In artikel 19, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "artikel L1133-1 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie" vervangen door de woorden "artikel 74 van het gemeente decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6".

Art. 225.In artikel 24, 5°, b), van hetzelfde decreet worden de woorden "Franstalig of Duitstalig" opgeheven.

Art. 226.In artikel 32, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de eerste zin opgeheven.

Art. 227.In artikel 33 van hetzelfde decreet worden de woorden ", door de naburige eigenaars en door de wegcommissaris" vervangen door de woorden "en door de naburige eigenaars".

Art. 228.In de eerste zin van artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Op verzoek van de gemeente kunnen de comités voor de aankoop van onroerende goederen, die onder de FOD Financiën ressorteren," vervangen door de woorden "Op verzoek van de gemeente en overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest, waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden om handelingen met een onroerend karakter te stellen namens en voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap en de entiteiten die onder de Duitstalige Gemeenschap ressorteren, kunnen de comités voor de aankoop van onroerende goederen die onder de Waalse overheidsdienst ressorteren"; in de tweede zin van artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "die onder de FOD Financiën ressorteren," opgeheven.

Art. 229.In artikel 61 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt: "1° de door de gemeenteraad daartoe aangewezen gemeentepersoneelsleden;" 2° in § 1, eerste lid, 2°, wordt de puntkomma vervangen door een punt;3° § 1, eerste lid, 3°, wordt opgeheven;4° § 1, eerste lid, 4°, wordt opgeheven;5° § 1, eerste lid, 5°, wordt opgeheven;6° § 1, tweede lid, wordt opgeheven;7° paragraaf 2 wordt opgeheven. Afdeling 3. - Bedrijfsparken

Art. 230.In artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 2° wordt opgeheven; 2° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt: "9° aankoopcomité: de Waalse aankoopcomités aangewezen op grond van het Samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest, waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden om handelingen met een onroerend karakter te stellen namens en voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap en de entiteiten die onder de Duitstalige Gemeenschap ressorteren;"

Art. 231.In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, c), wordt opgeheven;2° § 1, f), wordt opgeheven.

Art. 232.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering", wordt het woord "Hij" vervangen door het woord "Zij", wordt het woord "zijn beslissing" vervangen door het woord "haar beslissing" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";3° in het derde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";4° in het vierde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 233.In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";2° in het tweede lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "zijn zending" vervangen door de woorden "haar zending".

Art. 234.Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 235.In artikel 12, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden ", de betrokken gemeente(n), de leidend ambtenaar en de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "en de betrokken gemeente(n)".

Art. 236.In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar of" opgeheven;2° in het derde lid worden de woorden "of de leidend ambtenaar" opgeheven en worden de woorden "De leidend ambtenaar deelt" vervangen door de woorden "De Regering deelt".

Art. 237.In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "De leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering", wordt het woord "Hij" vervangen door het woord "Zij", wordt het woord "zijn beslissing" vervangen door het woord "haar beslissing" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";3° in het derde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";4° in het vierde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 238.In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";2° in het tweede lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "zijn zending" vervangen door de woorden "haar zending".

Art. 239.Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 240.In artikel 17, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden ", de betrokken gemeente(n), de leidend ambtenaar en de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "en de betrokken gemeente(n)".

Art. 241.In artikel 18 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar of" opgeheven;2° in het derde lid worden de woorden "of de leidend ambtenaar" opgeheven en worden de woorden "De leidend ambtenaar deelt" vervangen door de woorden "De Regering deelt".

Art. 242.In artikel 19 van hetzelfde decreet wordt het woord "bestluit" vervangen door het woord "besluit" en worden de woorden "gewestelijke financiële tegemoetkomingen" vervangen door de woorden "financiële tegemoetkomingen van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 243.In artikel 21, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "vastgesteld door de leidend ambtenaar die" vervangen door de woorden "vastgesteld door de Regering die" en worden de woorden "de betrokken gemeente(n) en de gemachtigd ambtenaar in de zin van artikel D.IV.22 van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening" vervangen door de woorden "en de betrokken gemeente(n)".

Art. 244.In artikel 41 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "De leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering", wordt het woord "Hij" vervangen door het woord "Zij", wordt het woord "zijn beslissing" vervangen door de woorden "haar beslissing" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";3° in het derde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";4° in het vierde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" telkens vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 245.In artikel 42 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";3° in het zesde lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 246.In artikel 44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";2° in het tweede lid worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 247.Artikel 45 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 248.In artikel 46, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden ", de betrokken gemeente(n), de leidend ambtenaar en de gemachtigd ambtenaar" vervangen door de woorden "en de betrokken gemeente(n)".

Art. 249.In artikel 47 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, tweede lid, worden de woorden "vastgesteld door de leidend ambtenaar die" vervangen door de woorden "vastgesteld door de Regering die" en worden de woorden "de betrokken gemeente en de gemachtigd ambtenaar in de zin van artikel D.IV.22 van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening" vervangen door de woorden "en de betrokken gemeente(n)"; 2° in § 3, tweede lid, worden de woorden "vastgesteld door de leidend ambtenaar die" vervangen door de woorden "vastgesteld door de Regering die".

Art. 250.In artikel 48 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, c), tweede streepje, worden de woorden ", het ondernemingsplan of de specifieke informatie bedoeld in het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten6 betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 105 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap";2° in het tweede lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 251.In artikel 50 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering";2° het tweede lid wordt opgeheven;3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 252.In artikel 51, vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en de gemachtigd ambtenaar in de zin van artikel D.IV.22 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling" opgeheven.

Art. 253.In artikel 57, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 254.Het opschrift van titel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Titel 4 - Financiële tegemoetkomingen van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 255.In artikel 62 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "aan de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "aan de Regering";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 256.In artikel 69 van hetzelfde decreet worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "gewestelijke subsidie" vervangen door de woorden "subsidie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 257.In de inleidende zin van artikel 71, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 258.In artikel 72 van hetzelfde decreet worden de woorden "De leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering".

Art. 259.In artikel 73 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "De leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "De Regering" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";2° in het derde lid worden de woorden "Op advies van de leidend ambtenaar stuurt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering stuurt". HOOFDSTUK 9. - HUISVESTING

Art. 260.In artikel 1 van het Waals Wetboek voor duurzaam wonen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1ter, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 2 mei 2019, worden de woorden "van het Waalse Toerismewetboek" vervangen door de woorden "van het decreet van 23 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201251 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bevordering van het toerisme sluiten ter bevordering van het toerisme";2° in de bepaling onder 2°, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "de Waalse Regering" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";3° in de bepaling onder 9°, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";4° in de bepaling onder 23°, gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en 9 februari 2012, worden de woorden "een plaatselijk bestuur, een autonoom bedrijf, de "Société wallonne du logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), een openbare huisvestingsmaatschappij, het "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" (Waals Woningfonds van de Grote Gezinnen), een agentschap voor sociale huisvesting of een vereniging ter bevordering van de huisvesting, de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet)" vervangen door de woorden "de Regering, een plaatselijk bestuur, een autonoom bedrijf, een openbare huisvestingsmaatschappij, een agentschap voor sociale huisvesting of een vereniging ter bevordering van de huisvesting";5° in de bepaling onder 34° wordt het woord "provincie," opgeheven;6° in de inleidende zin van de bepaling onder 36°, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "door de Société wallonne du Crédit social, het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie of de Guichets du Crédit social" vervangen door de woorden "door of in opdracht van de Regering";7° in de bepaling onder 36°, a), ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de woorden "in het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "in het Duitse taalgebied";8° in de bepaling onder 37°, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden ", met uitsluiting van de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor sociaal Krediet)" opgeheven;9° in de bepaling onder 37°, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "Op de voordracht van de Société wallonne du Logement (Waalse Huisvestingsmaatschappij), bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt".

Art. 261.In artikel 2 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap";2° in § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap";3° in § 3, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap";4° in § 3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap".

Art. 262.Het opschrift van titel II van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Titel II - Middelen voor het huisvestingsbeleid van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 263.In artikel 5 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 2 mei 2019, wordt tussen het eerste en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "De Regering kan externe deskundigen, onder toezicht van de in het eerste lid vermelde ambtenaren en personeelsleden van de administratie, met onderzoekstaken belasten. In dat geval ondersteunen de met die taak belaste deskundigen de ambtenaren en personeelsleden van de administratie bij het uitoefenen van hun bevoegdheden vermeld in het eerste lid."

Art. 264.In artikel 7bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De burgemeester maakt een voorstel tot herhuisvesting aan de gebruiker die krachtens artikel 7, derde lid of zevende lid, uit de woning is gezet." 2° het tweede lid wordt opgeheven;3° het derde lid wordt opgeheven;4° in het vierde lid worden de woorden "de Société wallonne du Logement" vervangen door de woorden "de burgemeester" en worden de woorden "op het grondgebied van de provincie" vervangen door de woorden "in het Duitse taalgebied";voorts worden de woorden "of van de Société wallonne du Logement" en de woorden ", noch op de Société wallonne du Logement" opgeheven; 5° in het vijfde lid worden de woorden "of bij de Société wallonne du Logement" opgeheven;6° in het zesde lid worden de woorden "en de Société wallonne du Logement werken" vervangen door het woord "werkt";7° het zevende lid wordt opgeheven.

Art. 265.In artikel 7ter, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de woorden "bij ter post aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "per aangetekend schrijven".

Art. 266.Geldt alleen voor het Duits.

Art. 267.Geldt alleen voor het Duits.

Art. 268.Het opschrift van titel II, hoofdstuk I, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 4 - Administratieve sancties"

Art. 269.Artikel 13bis van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012 en gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 1 juni 2017 en 17 juli 2018, wordt opgeheven.

Art. 270.In artikel 13ter van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 21 december 2016, worden de woorden "De door de Regering aangewezen ambtenaar van de administratie" vervangen door de woorden "De Regering".

Art. 271.In artikel 13quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 272.In artikel 14, § 4, 5°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten9, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 273.In artikel 22bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "Het Gewest" vervangen door de woorden "De Duitstalige Gemeenschap".

Art. 274.In artikel 54 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";3° in § 2, eerste lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";4° in § 2, tweede lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 275.In artikel 55 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° in het tweede lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 276.In artikel 56 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 277.In artikel 57 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 278.In artikel 59 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 279.In artikel 59bis van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden "door de Société wallonne du Logement" opgeheven.

Art. 280.In artikel 59ter van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 281.In artikel 63bis van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, wordt het woord "Waalse" opgeheven.

Art. 282.In artikel 64 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° in het tweede lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 283.In artikel 65 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 284.In artikel 67 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 285.In de inleidende zin van artikel 69, § 1, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 286.In artikel 71 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 287.In artikel 75, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden "gewestelijke tegemoetkoming" vervangen door de woorden "subsidie van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 288.In artikel 76 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° in het tweede lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 289.In artikel 78, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 290.In artikel 78bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden ", het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, de Société wallonne du Logement" opgeheven en worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";3° geldt alleen voor de Duitse tekst;4° § 2, derde lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, wordt opgeheven;5° geldt alleen voor de Duitse tekst.

Art. 291.In artikel 79 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3°, a), worden de woorden "op het gewestelijk grondgebied" vervangen door de woorden "in het Duitse taalgebied" en wordt de puntkomma vervangen door een punt;2° de bepaling onder 3°, b), wordt opgeheven.

Art. 292.In artikel 85bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° paragraaf 2, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 30 april 2009, wordt opgeheven.

Art. 293.In de inleidende zin van artikel 85ter, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekend schrijven".

Art. 294.In artikel 85quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "kan bij de Regering" vervangen door de woorden "kan bij aangetekend schrijven bij de Regering".

Art. 295.Het opschrift van titel III van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Titel III - Actoren van het huisvestingsbeleid van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 296.In titel III van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten2, wordt hoofdstuk I, dat de artikelen 86 tot 129 omvat, opgeheven.

Art. 297.In artikel 130 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het vierde lid wordt, de volgende leden ingevoegd, luidende: "De Regering kan slechts één instantie in de Duitstalige Gemeenschap als "maatschappij" toelaten.Die voldoet aan de volgende criteria: 1° de bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan naleven;2° als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht zijn;3° alle gemeenten van het Duitse taalgebied als vennoot hebben;4° haar diensten in het Duitse taalgebied aanbieden;5° de door de Regering uitgeoefende controle op de toepassing van dit decreet aanvaarden. De maatschappij valt onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met uitzondering van de aspecten die door dit Wetboek worden geregeld." 2° het tweede lid, dat het vierde lid wordt, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt opgeheven;3° in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "Het Gewest, de provincies, de intercommunales, de" vervangen door het woord "De", worden de woorden "de vakorganisaties" opgeheven en wordt het woord "een" vervangen door het woord "de"; 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De Regering keurt de statuten en elke latere statutenwijziging van de maatschappij goed."

Art. 298.In artikel 131 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, wordt vervangen als volgt: "De maatschappij heeft de volgende doelen: 1° het beheer en de verhuring van sociale woningen en gelijkgestelde woningen, middelgrote woningen, aangepaste en aanpasbare woningen, integratiewoningen en transitwoningen, overeenkomstig de door de Regering bepaalde nadere regels en voorwaarden;2° het onthaal van de huurders bij hun intrek in een aangepaste of aanpasbare sociale woning, integratiewoning of transitwoning, overeenkomstig de door de Regering bepaalde nadere regels;3° de aankoop, de bouw, de renovatie, de instandhouding, de verbetering, de aanpassing van woningen en de herstructurering van gebouwen waarvan ze eigenaar is of waarop ze zakelijke rechten heeft, om ze hoofdzakelijk voor huisvesting te bestemmen;4° elke vastgoedverrichting alsook het ontwikkelen en uitvoeren van vastgoedprojecten;elke verrichting inzake beheer of verhuring van gebouwen om ze gedeeltelijk voor huisvesting te bestemmen, overeenkomstig de door de Regering bepaalde nadere regels en voorwaarden; 5° de verkoop van vastgoed waarvan ze eigenaar is;6° het onthaal van de kandidaat-huurders en de huurders, alsook hun sociale begeleiding;7° het informeren en de kennisgeving van de huurders over de activiteiten van de vennootschap, alsook over het programma voor de instandhouding, renovatie en bouw van woningen;8° het onderzoeken van de aanvragen van de gezinnen die een woning willen kopen en de opvolging van de overeenkomsten;9° het huren en beheren van gebouwen om ze voor huisvesting te bestemmen, overeenkomstig de door de Regering bepaalde nadere regels en voorwaarden;10° de opstelling, uitwerking en projectbegeleiding van alle vastgoedaangelegenheden die geheel of gedeeltelijk met de openbare huisvesting te maken hebben;11° optreden als vastgoedexpert voor eigen rekening of voor rekening van de houder van een zakelijk recht;12° deelnemen aan de oprichting, het beheer en de exploitatie van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die betrokken zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van het huisvestingsbeleid;13° het gebruik en het beheer van het kadaster van de woningen die door de overheid beheerd worden, overeenkomstig de door de Regering bepaalde nadere regels;14° het inlichten van het adviescomité voor huurders en eigenaars, zodat dit comité zijn taak behoorlijk kan vervullen;15° de ondersteuning van de plaatselijke besturen bij het uitvoeren van het plaatselijk huisvestingsbeleid;16° de uitrusting met wegen, rioleringen, openbare verlichting, watervoorzieningsnetwerken, gezamenlijke toegangswegen en installaties van cultureel of sociaal nut die volledig geïntegreerd zijn in een gebouwencomplex en het inrichten van die uitrusting;17° het aanleggen van een reserve van de nodige gronden met het oog op de harmonische ontwikkeling van de leefruimte om ze af te staan aan particulieren of zakelijke rechten op die terreinen toe te kennen aan particulieren, met als verplichting het uitzicht en de functionele indeling van de ruimte van de gebouwencomplexen te behouden; 18° elke nieuwe taak die rechtstreeks verband houdt met de taken die in dit lid vermeld worden en die door de Regering wordt vastgelegd." 2° in het tweede lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de woorden "na advies van de "Société wallonne du Logement"" opgeheven.

Art. 299.In artikel 131bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten8 en gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten9, wordt het woord "moet" vervangen door het woord "kan".

Art. 300.In artikel 132 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "erkend krachtens het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling" opgeheven en worden de woorden "een openbare huisvestingsmaatschappij" vervangen door de woorden "de maatschappij";2° het derde lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, wordt opgeheven;3° in het vierde lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de woorden "Op voorstel van de Société wallonne du logement bepaalt de Regering" vervangen door de woorden "De Regering bepaalt".

Art. 301.In artikel 133, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 302.In artikel 134, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "Regering".

Art. 303.In artikel 135 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 3°, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de woorden "Société wallonne du Logement" telkens vervangen door de woorden "Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "diens toelating" vervangen door de woorden "haar toelating";2° in § 1, eerste lid, 4°, gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 19 december 2012 en 16 mei 2013, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door de woorden "Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";3° § 1, eerste lid, 5°, wordt opgeheven;4° in § 1, derde lid, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, worden de woorden "Na advies van de "Société wallonne du logement" kan de Regering" vervangen door de woorden "De Regering kan";5° in paragraaf 2, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, wordt het woord "een" vervangen door het woord "de" en worden de woorden "na advies van de "Société wallonne du Logement" opgeheven;6° paragraaf 3, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 304.In artikel 138 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt opgeheven;2° in § 1, tweede lid, wordt het woord "een" vervangen door het woord "de";3° in § 1, derde lid, wordt het woord "deelbewijzen" telkens vervangen door het woord "aandelen";4° in § 2, eerste lid, wordt de tweede zin opgeheven;5° § 2, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 23 november 2006, wordt opgeheven;6° in § 2, derde lid, wordt de tweede zin opgeheven;7° § 2, vierde lid, wordt opgeheven; 8° paragraaf 3, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt vervangen als volgt: " § 3 - De vrijwillig terugtredende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op terugbetaling van de bedragen die hij voor zijn aandelen heeft betaald, zonder dat hij recht heeft op een deel van de reserve, de meerwaarde en andere geldbedragen." 9° paragraaf 4, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt vervangen als volgt: " § 4 - In geval van ontbinding van de vennootschap wordt het saldo dat na betaling van de schulden van de vennootschap overblijft, eerst gebruikt voor de terugbetaling van de aandelen. Als niet alle aandelen in dezelfde mate betaald werden, wordt het evenwicht tussen de aandelen in verhouding tot de storting gecreëerd, ofwel via vorderingen tot storting of via gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overblijvende saldo wordt overgeschreven naar een vennootschap die door de Regering erkend is en in de openbare huisvesting actief is of naar een ander door de Regering goedgekeurd doel op het gebied van openbare huisvesting."

Art. 305.Het opschrift van titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Onderafdeling 2 - Activiteitengebied".

Art. 306.Artikel 139 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt hersteld als volgt: "Art. 139 - Geografisch strekt het activiteitengebied van de maatschappij zich uit over het Duitse taalgebied."

Art. 307.Artikel 140 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 308.Artikel 141 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 309.Artikel 142 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, wordt opgeheven.

Art. 310.Artikel 143 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 311.Artikel 144 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en 30 maart 2006, wordt opgeheven.

Art. 312.Artikel 145 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 313.Artikel 146 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en 9 februari 2012, wordt opgeheven.

Art. 314.In artikel 147 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° geldt alleen voor de Duitse tekst;2° in § 1, tweede lid, wordt het woord "provincie" opgeheven;3° geldt alleen voor de Duitse tekst.

Art. 315.In artikel 148 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 16 mei 2013, wordt vervangen als volgt: " § 1 - De raad van bestuur bestaat uit bestuurders die aangewezen zijn door de algemene vergadering van de maatschappij en uit een bestuurder die het adviescomité voor huurders en eigenaars vertegenwoordigt, indien zo een adviescomité opgericht werd.Onder de bestuurders die door de algemene vergadering zijn aangewezen, kunnen twee bestuurders aandelen hebben voor eigen rekening." 2° paragraaf 2 wordt opgeheven;3° in paragraaf 3 worden de woorden "een voorzitter" vervangen door de woorden "een voorzitter en een ondervoorzitter"; 4° paragraaf 4, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt vervangen als volgt: " § 4 - In de statuten wordt bepaald wanneer bestuurders afgezet kunnen worden."

Art. 316.In artikel 148ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Binnen de maatschappij worden twee comités voor de toewijzing van woningen opgericht: één comité dat bevoegd is voor de woningen in de gemeenten Eupen, Kelmis, Lontzen en Raeren en één dat bevoegd is voor de woningen in de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach en Sankt Vith." 2° het tweede lid wordt opgeheven; 3° het zesde lid wordt vervangen als volgt: "De Regering bepaalt de samenstelling van de comités voor de toewijzing van woningen, alsook de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel."

Art. 317.§ 1 - Artikel 148quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009, wordt vervangen als volgt: "Art. 148quater - De leden van de raad van bestuur of van een ander beheersorgaan hebben recht op presentiegeld en reisvergoedingen overeenkomstig de door de Regering vastgelegde bepalingen." § 2 - In artikel 149, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 3: 74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen" en worden de woorden "de in dit artikel 917 bepaalde regels" vervangen door de woorden "de in dit artikel bepaalde regels".

Art. 318.In artikel 150 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 23 november 2006, worden de woorden "een maatschappij" vervangen door de woorden "de maatschappij" en worden de woorden "of van provinciaal gedeputeerde van een gemeente of een provincie die vennoot zijn" vervangen door de woorden "of lid van een gemeenteraad, provincieraad of raad voor maatschappelijk welzijn, van het Europees Parlement, van de federale wetgevende kamers, van een gewests- of gemeenschapsparlement, van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en personeelslid van de Regering of het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat onder de verantwoordelijkheid staat van de minister die bevoegd is voor ruimtelijke ordening en huisvesting";2° in het derde lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 23 november 2006 en gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 9 februari 2012 en 16 mei 2013, worden de woorden "met de hoedanigheid van gemeenteraadslid" vervangen door de woorden "met de hoedanigheid van burgemeester, schepen, voorzitter van een centrum voor maatschappelijk welzijn of gemeenteraadslid" en worden de drie laatste zinnen opgeheven;3° het vierde lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 16 mei 2013, wordt opgeheven.

Art. 319.In artikel 151 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De gemeente- en provincieraden" vervangen door de woorden "De gemeenteraden".

Art. 320.Artikel 152 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 16 mei 2013, wordt opgeheven.

Art. 321.Artikel 152quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006 en vervangen bij het decreet van het Waalse Gewest van 9 februari 2012, wordt opgeheven.

Art. 322.In artikel 152quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 23 november 2006 en gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009, worden het tweede tot en met het laatste lid opgeheven.

Art. 323.In artikel 154, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "na advies van de Société wallonne du logement" opgeheven.

Art. 324.In artikel 155, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ""Société wallonne du logement"" vervangen door de woorden "Regering".

Art. 325.In artikel 157 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden ", op voorstel van de Société wallonne du logement" opgeheven.

Art. 326.In artikel 158 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de woorden "het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap";2° in het eerste lid van paragraaf 3, dat bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017 is vervangen en paragraaf 2, eerste lid, is geworden, wordt het woord "doelstellingencontract" vervangen door het woord "beheerscontract";3° in het tweede lid van paragraaf 3, dat bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017 paragraaf 2, tweede lid, is geworden, worden de woorden ""Société wallonne du logement"" opgeheven.

Art. 327.In artikel 158bis, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de woorden "op voorstel van de "Société wallonne du logement"," opgeheven.

Art. 328.In artikel 158quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "door de "Société wallonne du Logement"" opgeheven.

Art. 329.In artikel 158quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden ", op voorstel van de "Société wallonne du Logement"" opgeheven en worden de woorden "De "Société wallonne du Logement" is" vervangen door de woorden "De Regering is".

Art. 330.In artikel 159 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, worden de woorden ", "op voorstel van de Société wallonne du logement"" opgeheven.

Art. 331.Artikel 160 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, wordt vervangen als volgt: "Art. 160 - De maatschappij beheert haar thesaurie onder de door de Regering bepaalde voorwaarden."

Art. 332.Artikel 161 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 16 februari 2017, wordt vervangen als volgt: "Art. 161 - § 1 - Uiterlijk op 30 september van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, wordt de ontwerpbegroting van de maatschappij toegezonden aan de minister bevoegd voor huisvesting en aan de minister bevoegd voor begroting. Als de ontwerpbegroting van de maatschappij niet binnen die termijn wordt toegezonden, worden eventuele betalingen die ten laste van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap aan de maatschappij worden gedaan, opgeschort.

De begroting wordt door de Regering goedgekeurd en wordt ter informatie toegezonden aan het Parlement en aan de gemeenten. § 2 - Elk jaar vindt in de loop van het eerste kwartaal een begrotingscontrole plaats om de begroting eventueel aan te passen.

Verdere begrotingscontroles en begrotingsaanpassingen zijn te allen tijde mogelijk tot de definitieve afsluiting van de rekeningen.

De maatschappij zendt het ontwerp tot aanpassing van de begroting samen met de toelichtingen toe aan de minister bevoegd voor huisvesting en aan de minister bevoegd voor begroting. De begrotingsaanpassing wordt door de Regering goedgekeurd en wordt ter informatie toegezonden aan het Parlement en aan de gemeenten."

Art. 333.In titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 8, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 16 februari 2017, wordt een artikel 161bis ingevoegd, luidende: "Art. 161bis - Uiterlijk op 15 april van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar zendt de maatschappij de jaarrekening toe aan de minister bevoegd voor huisvesting en aan de minister bevoegd voor begroting.

De jaarrekening wordt door de Regering goedgekeurd en wordt ter informatie toegezonden aan het Parlement en aan de gemeenten."

Art. 334.In titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 8, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 16 februari 2017, wordt een artikel 161ter ingevoegd, luidende: "Art. 161ter - Uiterlijk op 30 juni van het jaar dat op het begrotingsjaar volgt, zendt de maatschappij een jaarverslag over de activiteiten tijdens het afgelopen begrotingsjaar toe aan de minister bevoegd voor huisvesting en aan de minister bevoegd voor begroting.

Indien de maatschappij een beheerscontract met de Regering heeft gesloten, bevat het jaarverslag ook een beschrijving van de situatie qua uitvoering van dit beheerscontract.

Het jaarverslag wordt door de Regering goedgekeurd en wordt ter informatie toegezonden aan het Parlement en aan de gemeenten."

Art. 335.Het opschrift van titel III, hoofdstuk II, afdeling 2bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 2bis - Beheerscontracten"

Art. 336.Artikel 162 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005 en vervangen bij het decreet van het Waalse Gewest van 1 juni 2017, wordt vervangen als volgt: "Art. 162 - Onverminderd de andere bepalingen van dit Wetboek kunnen de subsidiëring en een nadere taakomschrijving tussen de instellingen en de Regering vastgelegd worden in het kader van beheerscontracten overeenkomstig artikel 105 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap."

Art. 337.Artikel 163 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en 20 juli 2005, wordt vervangen als volgt: "Art. 163 - § 1 - De maatschappij valt onder het toezicht van de minister bevoegd voor huisvesting en de minister bevoegd voor begroting. Het toezicht door de begrotingsminister betreft alle beslissingen die uitwerkingen hebben op de financiën of op de begroting.

Het toezicht wordt uitgeoefend door één of meer regeringscommissarissen die aangewezen worden door de Regering, op voordracht van de minister bevoegd voor huisvesting en op voordracht van de minister bevoegd voor begroting.

Voor elke regeringscommissaris kan de Regering een plaatsvervanger aanwijzen die de taken van de regeringscommissaris uitoefent als deze verhinderd is. § 2 - De regeringscommissaris neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Hij bezit zo ruim mogelijke bevoegdheden voor de uitoefening van zijn taken. § 3 - Elke regeringscommissaris beschikt over een termijn van vier volle dagen om beroep in te stellen tegen elke beslissing die volgens hem indruist tegen geldende bepalingen of het algemeen belang schaadt.

Als de regeringscommissaris beroep instelt, wordt de uitvoering van de beslissing opgeschort. De regeringscommissaris licht de raad van bestuur van de instelling schriftelijk in over zijn beroep.

De in het eerste lid vermelde termijn van vier volle dagen verstrijkt op de dag van de zitting waarop de beslissing genomen werd, voor zover de regeringscommissaris volgens de regels uitgenodigd werd en, als dat niet zo is, op de dag dat de regeringscommissaris kennis genomen heeft van de beslissing. § 4 - De Regeringscommissaris stelt beroep in bij de minister die hem voor de aanwijzing heeft voorgedragen.

De minister bij wie beroep wordt ingesteld, beschikt over een termijn van dertig volle dagen, te rekenen vanaf het tijdstip vermeld in § 3, tweede lid, om het advies van de andere betrokken minister in te winnen en de beslissing op te heffen. Hij deelt de opheffing van de beslissing mee aan de raad van bestuur. Als de beslissing niet opgeheven wordt binnen de vermelde termijn, wordt ze als definitief beschouwd. § 5 - De Regering bepaalt het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden die aan de regeringscommissarissen toegekend worden ten laste van de begroting van de maatschappij."

Art. 338.Artikel 164 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017 en gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2018, wordt vervangen als volgt: "Art. 164 - § 1 - Als het algemeen belang of geldende bepalingen dit vereisen, kan de toezichthoudende minister of de begrotingsminister eisen dat de raad van bestuur van de maatschappij over bepaalde beslissingsontwerpen beslist of bepaalde vragen beantwoordt. De Minister of de regeringscommissaris die op diens voordracht aangewezen is, deelt de raad van bestuur mee over welke vragen de raad van bestuur van de maatschappij een beslissing moet nemen en binnen welke termijn.

Als de raad van bestuur van de maatschappij binnen de gestelde termijn geen beslissing heeft genomen of als de Minister zich niet kan aansluiten bij de beslissing van de raad van bestuur, dan kan de Regering de beslissing in de plaats van de raad van bestuur bij besluit uitvaardigen. Een kopie van dat besluit wordt onmiddellijk toegezonden aan het Parlement. § 2 - De Regering kan een bijzondere commissaris aanwijzen indien de maatschappij verzuimt de aangevraagde inlichtingen of elementen te verstrekken of de maatregelen uit te voeren die bij geldende bepalingen of bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing voorgeschreven zijn. De bijzondere commissaris is bevoegd om alle noodzakelijke maatregelen te treffen in plaats van de in gebreke gebleven maatschappij, binnen de grenzen van het mandaat toegekend door het besluit waarbij hij wordt aangewezen.

Voordat de Regering een bijzondere commissaris stuurt: 1° zendt ze de maatschappij bij aangetekend schrijven een met redenen omklede waarschuwing, waarin uiteengezet wordt wat van haar verlangd wordt of welke maatregelen ze verzuimd heeft te treffen; 2° kent ze de maatschappij in dezelfde waarschuwing een bepaalde en redelijke termijn toe om de aan haar gerichte aanvraag te beantwoorden, haar houding te verantwoorden, haar standpunt te bevestigen of de voorgeschreven maatregelen te treffen."

Art. 339.Artikel 165 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt opgeheven.

Art. 340.In titel III, hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt onderafdeling 1bis, die artikel 165bis omvat, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 16 mei 2013, opgeheven.

Art. 341.In titel III, hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt onderafdeling 2, die de artikelen 166 tot 169 omvat, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2018, opgeheven.

Art. 342.In titel III, hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt onderafdeling 3, die de artikelen 170 en 171 omvat, gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en 30 maart 2006, opgeheven.

Art. 343.In artikel 171bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden "in de "Société wallonne du Logement"" vervangen door de woorden "bij de Regering";2° § 2, eerste lid, vierde streepje, wordt opgeheven;3° in § 2, tweede lid, worden de woorden ""Société wallonne du Logement"" vervangen door het woord "administratie";4° in § 2, derde lid, worden de woorden "De regeringscommissarissen bij de "Société wallonne du Logement" kunnen" vervangen door de woorden "Een vertegenwoordiger van de Regering kan".

Art. 344.Het opschrift van titel III, hoofdstuk II, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Afdeling 4 - Toegang tot de woning"

Art. 345.Artikel 172 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, wordt vervangen als volgt: "Art. 172 - § 1 - De Regering bepaalt in voorkomend geval in afwijking van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst de voorwaarden voor de toegang, de verhuring en de bewoning van een door de maatschappij beheerde of gebouwde woning.

Die voorwaarden hebben betrekking op: 1° de toelating van de kandidaat-huurders en de voorwaarden voor prioriteiten in de toewijzing;2° het eenvormige formulier om kandidaat-huurder te worden, waarin in het bijzonder de procedure, de beroepsmogelijkheden en het adres van de kamer van beroep bedoeld in artikel 171bis worden vermeld;3° de toelatingsprocedure;4° de bepalingen in huurovereenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur of bewoningsafspraken met betrekking tot: a) de duur die in het bijzonder bepaald wordt met inachtneming van de leeftijd of de beperking van de hurende gezinnen, alsook de opzeggingsvoorwaarden, met dien verstande dat, onverminderd artikel 7, geen uitzettingsbesluit mag worden uitgevoerd van 1 november tot en met 15 maart van het daaropvolgende jaar.De uitzetting is van toepassing als het gezin een begeleiding door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weigert; b) de aard van de bijkomende kosten en de manier waarop die worden berekend;c) de procedure voor de zekerheidstelling, de betaling en uitbetaling van de waarborg;d) de procedure voor het betrekken en verlaten van de woning;e) de verplichtingen van de partijen;f) de sancties;g) de berekeningsmethode voor de huurbedragen en vergoedingen, met inachtneming van de inkomsten van de hurende gezinnen, het aantal kinderen ten laste en de woonkwaliteit en de inrichting van de woning;5° de beroepsprocedure. § 2 - De Regering maakt een handvest van de maatschappijen en de huurders op waarin aan de rechten en verplichtingen van de huurders herinnerd wordt. § 3 - De Regering bepaalt de voorwaarden voor het verwerven of verkopen van een door de maatschappij beheerde, gebouwde of verkochte woning.

Die voorwaarden hebben in het bijzonder betrekking op: 1° de inkomsten van het gezin;2° het vastgoedvermogen van het gezin. § 4 - Dit artikel is niet van toepassing op de woningen van algemeen nut die door de maatschappij beheerd worden, waarop de maatschappij een zakelijk recht heeft en die geen voorwerp zijn geweest van: 1° overheidssteun op basis van dit Wetboek, behalve met toestemming van de Regering, als het gaat om steun voor uitrusting, nieuwe uitrusting, verbetering en vernieuwing van de uitrustingen; 2° indirecte overheidsfinanciering voor het verwerven of het bouwen via huurinkomsten uit woningen waarvoor overheidssteun is gegeven."

Art. 346.Artikel 173 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 347.In titel III, hoofdstuk II, afdeling 5, van hetzelfde Wetboek wordt artikel 174, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 23 november 2006, opgeheven.

Art. 348.Titel III, hoofdstuk II, afdeling 6, van hetzelfde Wetboek, dat artikel 174bis omvat, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt opgeheven.

Art. 349.Het opschrift van titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk III - De toekenning van sociale kredieten of leningen voor energiebesparingen"

Art. 350.Het opschrift van titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 1 - Gebruikmaking van diensten"

Art. 351.Artikel 175.1 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 23 november 2006, wordt vervangen als volgt: "Art. 175.1 - Voor de toekenning van sociale kredieten of leningen voor energiebesparingen kan de Regering een overeenkomst sluiten met de "Société wallonne du Crédit social" en/of met de "Guichets du Crédit social" om een beroep te doen op hun diensten. De verdere raamvoorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd.

Voor de toekenning van sociale kredieten of leningen voor energiebesparingen voor grote gezinnen kan de Regering een overeenkomst sluiten met het "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" om een beroep te doen op zijn diensten. De verdere raamvoorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd."

Art. 352.Het opschrift van titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, wordt vervangen als volgt: "Onderafdeling 2 - Taken"

Art. 353.In artikel 175.2 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: "Tot de taken met het oog op de toekenning van sociale kredieten behoren: " 2° paragraaf 2 wordt opgeheven;3° paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt opgeheven;4° paragraaf 4 wordt opgeheven;5° paragraaf 5 wordt opgeheven;6° paragraaf 6 wordt opgeheven;7° paragraaf 7 wordt opgeheven.

Art. 354.Titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek, dat artikel 175.3 omvat, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt opgeheven.

Art. 355.In titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, wordt onderafdeling 4, die de artikel 175.4 tot 175.12 omvat, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 2 mei 2019, opgeheven.

Art. 356.In titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt onderafdeling 5, die de artikelen 175.13 tot 175.14 omvat, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, opgeheven.

Art. 357.In titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt onderafdeling 6, die de artikelen 175.15 en 175.16 omvat, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 18 december 2003, opgeheven.

Art. 358.In titel III, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, wordt onderafdeling 7, die de artikel 175.17 tot 175.19 omvat, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en gewijzigd bij de decreten van het Waalse Gewest van 23 november 2006 en 1 juni 2017, opgeheven.

Art. 359.In titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek, wordt afdeling 2, die de artikel 176.1 tot 178.2 omvat, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waalse Gewest van 16 mei 2013, opgeheven.

Art. 360.In titel III van hetzelfde Wetboek wordt hoofdstuk IV, dat de artikelen 179 tot 186 omvat, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 2 mei 2019, opgeheven.

Art. 361.In artikel 188 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden " § 1" ingevoegd en worden de woorden "gewestelijke beleidsopties" vervangen door de woorden "richtsnoeren van de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "het Gewest, de provincie" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap" en worden de woorden "het "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie"" opgeheven;3° in § 2, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "Waalse grondgebied" vervangen door de woorden "Duitse taalgebied".

Art. 362.In artikel 189 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap", worden de woorden "aan de "Société wallonne du Logement" gericht, die haar advies uitbrengt binnen de negentig dagen na ontvangst van het gemeentelijk dossier" vervangen door de woorden "aan de Regering gericht" en wordt de tweede zin opgeheven;2° in paragraaf 3, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003, worden de woorden "en aan de "Société wallonne du Logement"" opgeheven.

Art. 363.Artikel 191 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003 en gewijzigd bij de decreten van het Waalse Gewest van 15 januari 2009 en 2 mei 2019, wordt vervangen als volgt: "Art. 191 - De Regering kan één of meer instellingen aanwijzen die werkzaam zijn als agentschap voor sociale huisvesting, buurtregie of vereniging ter bevordering van de huisvesting. Die instellingen voldoen aan de volgende criteria: 1° de bepalingen van dit decreet naleven;2° als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn of onder een overheidsinstantie ressorteren;3° in het Duitse taalgebied diensten aanbieden als agentschap voor sociale huisvesting, buurtregie of vereniging ter bevordering van de huisvesting;4° over gekwalificeerd personeel beschikken dat aan de door de Regering vastgelegde minimale voorwaarden voldoet; 5° de door de Regering uitgeoefende controle op de toepassing van dit Wetboek aanvaarden."

Art. 364.Artikel 192 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Art. 192 - § 1 - De Regering kan binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen en onder de door haar vastgestelde voorwaarden subsidies toekennen aan de instellingen vermeld in artikel 191.

De nadere regels omtrent de subsidiëring en de desbetreffende bedragen worden vastgelegd in een overeenkomst die tussen de Regering en de instelling wordt gesloten.

De subsidiëring en een nadere taakomschrijving kunnen tussen de instellingen en de Regering worden vastgelegd in het kader van beheerscontracten overeenkomstig artikel 105 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap. § 2 - De aanwending van de toegekende subsidies wordt gecontroleerd overeenkomstig de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinati sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof."

Art. 365.Artikel 192/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 2 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 366.In artikel 194 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij het decreet van het Waals Gewest van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "van de provincieraden," opgeheven;2° in het derde lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "of een provincie" opgeheven.

Art. 367.In titel III van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van hoofdstuk VII vervangen als volgt: "Hoofdstuk VII - Adviesraad voor Huisvesting en Energie"

Art. 368.In artikel 200 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 16 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van paragraaf 1 worden de woorden "De beleidsgroep "Huisvesting" bedoeld in artikel 2/8 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten1 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie" vervangen door de woorden "De Adviesraad voor Huisvesting en Energie, hierna "adviesraad" te noemen,";2° in § 1, 5°, wordt het woord "huisvesting" vervangen door de woorden "huisvesting en energie";3° in § 1, 6°, wordt het woord "huisvesting" vervangen door de woorden "huisvesting en energie";4° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Als de Regering een advies aanvraagt omtrent een voorontwerp van decreet of besluit inzake huisvesting of energie, dan verstrekt de adviesraad het advies binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag.Die termijn wordt van rechtswege met 15 dagen verlengd, als de termijn tussen 1 juli en 31 augustus ingaat of verstrijkt." 5° § 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "De volgende leden van de adviesraad zijn stemgerechtigd: 1° twee vertegenwoordigers van de gemeenten van het Duitse taalgebied;2° twee vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Duitse taalgebied;3° twee vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap, onder wie één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties en één vertegenwoordiger van de interprofessionele werkgeversorganisaties die in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd zijn;4° één vertegenwoordiger van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven;5° één vertegenwoordiger van organisaties die door de Regering bij voorrang belast zijn met taken inzake consumentenbescherming;6° één vertegenwoordiger per openbare huisvestingsmaatschappij die in het Duitse taalgebied werkzaam is; 7° één vertegenwoordiger per agentschap voor sociale huisvesting dat in het Duitse taalgebied werkzaam is." 6° in § 2, tweede lid, worden de woorden "het Departement Huisvesting van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "de adviesraad";7° het artikel wordt aangevuld met de § § 3 tot 9, luidende: " § 3 - De adviesraad kiest uit haar stemgerechtigde leden, voor de duur van het mandaat, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Op de voordracht van de organisaties die in de adviesraad vertegenwoordigd zijn, wijst de Regering de leden van de adviesraad aan en voor elk van hen ook een plaatsvervangend lid.

Het mandaat van de leden duurt hoogstens vijf jaar en kan worden verlengd.

Op verzoek van de betreffende organisatie kan de Regering het mandaat van een lid vroegtijdig beëindigen en een nieuw lid aanwijzen dat het mandaat van zijn voorganger voortzet. § 4 - De eerste vergadering van de adviesraad vindt ten laatste twee maanden na de aanwijzing van de leden ervan plaats.

Binnen twee maanden na deze eerste vergadering neemt de adviesraad een huishoudelijk reglement aan dat door de Regering moet worden goedgekeurd. Dat huishoudelijk reglement regelt de details van de werkwijze van de adviesraad. § 5 - De beslissingen van de adviesraad worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige leden. De adviesraad kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

Indien de adviesraad niet rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, roept de voorzitter een tweede vergadering bijeen waarop de adviesraad rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht de voorwaarden vermeld in het eerste lid. § 6 - Om zijn taken te vervullen, kan de adviesraad deskundigen op de vergaderingen uitnodigen. Ze nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen. Bovendien kan de adviesraad werkgroepen oprichten. § 7 - De Regering stelt de notulen van de vergaderingen van de adviesraad op. § 8 - Tegen 30 april van elk kalenderjaar, met uitzondering van het oprichtingsjaar, stelt de adviesraad een verslag over zijn activiteiten van het afgelopen jaar op voor de Regering. § 9 - De stemgerechtigde leden van de adviesraad en de deskundigen die met toepassing van paragraaf 6 de vergaderingen bijwonen, hebben recht op presentiegelden en reiskostenvergoedingen onder de door de Regering vastgelegde voorwaarden."

Art. 369.Titel IIIbis van hetzelfde Wetboek, die artikel 200/1 omvat, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012 en gewijzigd bij de decreten van het Waals Gewest van 1 juni 2017 en 2 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 370.In artikel 200bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van paragraaf 1 worden de woorden "De ambtenaar van de administratie die de Regering daartoe aanwijst" vervangen door de woorden " De Regering".2° in § 1, 3°, tweede lid, worden de woorden "en, indien het college verzuimt op te treden, door de Regering aan de door de Regering aangewezen ambtenaar of aan het openbaar ministerie wordt overgemaakt" vervangen door de woorden "aan de Regering of aan het openbaar ministerie";3° in § 1bis, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de woorden "De bestuursambtenaar die de Regering daartoe aanwijst" vervangen door de woorden " De Regering";4° in § 4, derde lid, gewijzigd bij het decreet van het Waals Gewest van 22 juli 2010, worden de woorden "de door de Regering aangewezen ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";5° in § 4, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de woorden "de door de Regering aangewezen ambtenaar van diens voornemen" vervangen door de woorden "de Regering van haar voornemen";6° in § 5, eerste lid, worden de woorden "de door de Regering aangewezen ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het woord "hij" vervangen door het woord "zij";7° in § 5, tweede lid, worden de woorden "de ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering" en worden de woorden "ter post" opgeheven;8° in § 6, eerste lid, worden de woorden "de door de Regering aangewezen ambtenaar" vervangen door de woorden "de Regering";9° in § 7, eerste lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 22 juli 2010, worden de woorden "kan het door de Regering aangewezen personeelslid" vervangen door de woorden "kunnen de door de Regering aangewezen personen";10° in § 7, tweede lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 22 juli 2010, worden de woorden "het personeelslid dat door de Regering is aangewezen" vervangen door de woorden "de door de Regering aangewezen personen".

Art. 371.In artikel 200ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "De bestuursambtenaar, die de Regering daartoe aanwijst," vervangen door de woorden " De Regering";2° in paragraaf 2 worden de woorden "De bestuursambtenaar, die de Regering daartoe aanwijst," vervangen door de woorden " De Regering";3° in paragraaf 2bis, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, worden de woorden "De bestuursambtenaar, die de Regering daartoe aanwijst," vervangen door de woorden " De Regering".

Art. 372.Artikel 205 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 373.Artikel 205bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 9 februari 2012, wordt opgeheven.

Art. 374.In artikel 208 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, 2°, worden de woorden "van het Gewest" vervangen door de woorden "van het Waalse Gewest of van de Duitstalige Gemeenschap";2° in § 1, 3°, worden de woorden "van het Gewest" vervangen door de woorden "van het Waalse Gewest of van de Duitstalige Gemeenschap";3° in § 1, 4°, worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Duitstalige Gemeenschap". HOOFDSTUK 1 0. - ENERGIE

Art. 375.In artikel 1, 3°,van het decreet van het Waals Gewest van 9 december 1993 betreffende de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën worden de woorden "de door het Waalse Gewest erkende en gesubsidieerde dienst" vervangen door de woorden "het door de Regering georganiseerde loket". HOOFDSTUK 1 1. - INFRASTRUCTUUR

Art. 376.Artikel 45, 5°, van het programmadecreet 2014 van 24 februari 2014, vervangen bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be sluiten, wordt vervangen als volgt: "5° de artikelen 30 tot 38, die in werking treden op 1 januari 2024." HOOFDSTUK 1 2. - FINANCIEN EN BEGROTING

Art. 377.In artikel 2 van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een Fonds voor het beheer van de financiële schulden van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "Het Fonds dient om de door de Duitstalige Gemeenschap aangegane leningen af te betalen," vervangen door de woorden "Het Fonds dient om de leningen af te betalen die de Duitstalige Gemeenschap heeft aangegaan of die aan de Duitstalige Gemeenschap worden overgedragen in het kader van de overname van nieuwe bevoegdheden als rechtsopvolger van de federale overheid of van het Waals Gewest".

Art. 378.In hoofdstuk VII van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap wordt een artikel 51.1 ingevoegd, luidende: "Art. 51.1 - Inschakeling van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën die belast is met de inning en de invordering van niet-fiscale vorderingen Onverminderd artikel 50 kunnen de Duitstalige Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut vastgestelde en niet-betwiste niet-fiscale vorderingen laten invorderen door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën die belast is met de inning en de invordering van niet-fiscale vorderingen en die handelt op basis van de bepalingen van de domaniale wet van 22 december 1949.

In dat geval zijn de artikelen 49 en 51 niet van toepassing." HOOFDSTUK 1 3. - DIVERSE BEPALINGEN Afdeling 1. - Elektronische communicatie

Art. 379.Artikel 30 van het programmadecreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 wordt opgeheven.

Art. 380.In artikel 44 van het Diensten decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8 worden de woorden "Overeenkomstig artikel 30 van het programmadecreet 2009 van 27 april 2009" vervangen door de woorden "Overeenkomstig het decreet van 15 oktober 2018 betreffende de niet-openbare en openbare elektronische communicatie van de overheden van het Duitse taalgebied". Afdeling 2. - Niet-commerciële sector

Art. 381.In artikel 65 van het programmadecreet 2013 van 25 februari 2013, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201250 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201247 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201249 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type decreet prom. 20/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017201248 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1, eerste lid, 3°, worden de woorden "vanaf 2017" vervangen door de woorden "in de jaren 2017-2019";2° in § 1, eerste lid, 3°, b), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 3° § 1, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° in 2020: 1.341,18 euro per voltijds equivalente betrekking;" 4° in § 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van het paritair subcomité 329.02 van 18 februari 2013" vervangen door de woorden "overeenkomstig de op het tijdstip van de ondersteuning geldende collectieve arbeidsovereenkomst van het paritair subcomité 329.02"; 5° in § 3, eerste lid en tweede lid, worden de woorden "paragraaf 1, eerste lid, 3°, b)," telkens vervangen door de woorden "paragraaf 1, eerste lid, 3°, b), en 4°,". HOOFDSTUK 1 4. - SLOTBEPALINGEN

Art. 382.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van: 1° de artikelen 3, 7, 24 en 376, die in werking treden op de dag waarop dit decreet wordt aangenomen;2° de artikelen 296 tot 348, die in werking treden op een door de Regering vastgesteld tijdstip;3° artikel 318, dat uiterlijk op 1 januari 2021 in werking treedt. Onverminderd artikel 7 van het decreet van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten3 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake huisvesting kan de Regering verschillende data van inwerkingtreding vaststellen voor de bepalingen vermeld in het eerste lid, 2°, naargelang het gaat om openbare huisvestingsmaatschappijen waarvan het geografische activiteitengebied in de zin van artikel 139 van het Wetboek voor duurzaam wonen zich zowel over het Duitse taalgebied als over het Franse taalgebied uitstrekt, dan wel om openbare huisvestingsmaatschappijen waarvan het geografische activiteitengebied zich uitsluitend over het Duitse taalgebied uitstrekt.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 12 december 2019.

O. PAASCH, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën A. ANTONIADIS, De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting I. WEYKMANS, De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media H. MOLLERS, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota's Zitting 2019-2020 Parlementaire stukken: 29 (2019-2020) Nr. 1 Voorstel van decreet 29 (2019-2020) Nr. 2-4 Voorstellen tot wijziging 29 (2019-2020) Nr. 5 Verslag + Erratum 29 (2019-2020) Nr. 6+7 Voorstellen tot wijziging van de door de commissie aangenomen tekst 29 (2019-2020) Nr. 8 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag: 12 december 2019 - Nr. 8 Bespreking en aanneming


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^