Programmadecreet van 14 december 2016
gepubliceerd op 25 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de audiovisuele sector en media, de algemene zaken, de begrotingsfondsen, de culturele infrastructuren, cultuur, het kind, de schoolgebouwen, het hoger onderwijs en het onderzoek

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017010274
pub.
25/01/2017
prom.
14/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010274

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


14 DECEMBER 2016. - Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de audiovisuele sector en media, de algemene zaken, de begrotingsfondsen, de culturele infrastructuren, cultuur, het kind, de schoolgebouwen, het hoger onderwijs en het onderzoek


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I . - Bepalingen betreffende de Audiovisuele Sector en Media

Artikel 1.In artikel 2 van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten6 betreffende de steun aan de Franstalige geschreven dagbladpers en aan de ontwikkeling van initiatieven van de Franstalige geschreven dagbladpers in het schoolmilieu, zoals gewijzigd door de decreten van 5 juni 2008 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt opgeheven;2° in § 2 worden de woorden "Het Centrum is belast met" vervangen door de woorden "Het Centrum voor steun aan de geschreven pers van de Franse Gemeenschap, hierna het Centrum is belast met";3° de woorden " § 2" worden geschrapt.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde decreet, wordt de eerste zin vervangen door hetgeen volgt : "De jaarlijks toegekend kredieten voor de steun aan de Franstalige dagelijkse geschreven pers bedragen 6 200 000 euro.".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt de eerste zin vervangen door hetgeen volgt : "De Regering kent de steun aan de Persondernemingen toe die aan het Centrum een schriftelijke en met redenen omklede aanvraag toesturen vóór 1 juni van het lopend burgerlijk jaar voor de steun aan een dagbladperstitel of een titelgroep."; 2° in § 2, wordt de eerste zin vervangend door hetgeen volgt : "Ook kent de Regering de steun aan de groeperingen persondernemingen die aan het Centrum een geschreven en met redenen omklede aanvraag toesturen vóór 1 juni van het lopend burgerlijk jaar voor het dekken van de kosten voor de aanpassing aan de moderne communicatietechnologieën van de dagbladperstitels en titelgroepen uitgegeven door hun leden of originele programma's voor de aanmoediging tot het lezen van de krant, de vorming van de lezer inzake burgerschap en media-opvoeding.".

Art. 4.In de artikelen 8 ( § 1, eerste zin), 9 (eerste zin), 10 (eerste, tweede en derde zinnen), 11 (eerste zin) en 13 (eerste zin) van hetzelfde decreet, worden de woorden "de bedragen gestort aan het Centrum" telkens vervangen door de woorden "de kredieten bedoeld bij artikel 4".

TITEL II . - Bepalingen inzake algemene zaken HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de instellingen van openbaar nut

Art. 5.De artikelen 1 tot 4 van het programmadecreet van 17 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten7 houdende diverse maatregelen inzake budgettair beheer, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, onderwijs en gezondheidspromotie, worden opgeheven.

Bepalingen betreffende de begroting en de comptabiliteit

Art. 6.De bepalingen van artikel 73, tweede lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden vervangen door de volgende bepalingen : "De jaarlijkse rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie worden gevoegd in geaggregeerde vorm bij de algemene rekening die door het Hof werd echt verklaard overeenkomstig artikel 44, paragraaf 1, tweede lid, en goedgekeurd door een vermelding opgenomen in het decreet tot goedkeuring van de algemene rekening bedoeld bij artikel 44, paragraaf 2.".

TITEL III. - Bepaling betreffende de begrotingsfondsen opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap

Art. 7.Het Fonds 22 zoals opgenomen in de tabel gevoegd bij het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten1 houdende de begrotingsfondsen opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap wordt gewijzigd volgens de tabel gevoegd als bijlage 1 bij dit decreet.

TITEL IV. - Bepaling betreffende de culturele infrastructuren

Art. 8.Binnen de perken van de beschikbare kredieten van de organisatie-afdeling 15 van de uitgavenbegroting, kan de Regering een subsidie toekennen aan de vzw "Le Palace" voor de voltooiing en de uitrustingen van de Cinéma "Le Palace" te Brussel.

TITEL V. - Bepalingen betreffende Cultuur HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 9.Voor het burgerlijk jaar 2017, wordt onderworpen aan een vermindering van 1% en blijft identiek met het bedrag toegekend in 2016, het bedrag van de subsidies opgenomen in de overeenkomsten of de programmaovereenkomsten van de operatoren die, zonder onderworpen te zijn aan het decreet tot regeling van deze sector, in één van de volgende sectoren werkzaam zijn : 1° musea en andere museale instellingen;2° professionelen van de Podiumkunsten;3° de verenigingsactie op het gebied van de Permanente Opvoeding;4° de private archiefcentra;5° de leespraktijken georganiseerd door het openbare net voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;6° de federaties voor amateurkunstpraktijken, de federaties van expressie en creativiteitscentra en de expressie en creativiteitscentra;7° culturele centra;8° beeldende kunsten.

Art. 10.§ 1. Voor het jaar 2017, gebeurt er geen nieuwe erkenning op basis van de volgende decreten : 1° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;2° het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten0 betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België. § 2. De Regering erkent, op hun aanvraag, gedurende het jaar 2017 de culturele centra die reeds erkend werden op basis van het decreet van 28 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra, mits de verlenging van de enige subsidies toegekend vóór deze erkenning in afwijking van de bepalingen van het decreet van 21 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de Culturele centra sluiten betreffende de culturele centra. HOOFDSTUK II . - Bepalingen betreffende de musea en andere museale instellingen erkend krachtens het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten3 betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen

Art. 11.In artikel 8, vierde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten3 betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen, worden de woorden "voor het burgerlijk jaar 2015 en voor het burgerlijk jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017".

Art. 12.In artikel 11, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "voor het burgerlijk jaar 2015 en voor het burgerlijk jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017".

Art. 13.In artikel 13, § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "voor het burgerlijk jaar 2015 en voor het burgerlijk jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". HOOFDSTUK III. - Bepaling tot wijziging van het kader decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten5 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

Art. 14.In artikel 35, tweede lid, van het kader decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten5 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten, worden de woorden "in 2015 en in 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". HOOFDSTUK IV. - Bepaling houdende wijziging van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten0 betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België

Art. 15.In artikel 4, tweede lid, van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten0 betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België, worden de woorden "voor het jaar 2015 en voor het jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". HOOFDSTUK V. - Bepaling houdende wijziging van het decreet van 21 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de Culturele centra sluiten betreffende de culturele centra

Art. 16.In artikel 106, § 4, van het decreet van 21 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de Culturele centra sluiten betreffende de culturele centra, worden de woorden "voor het burgerlijk jaar 2015 en voor het burgerlijk jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". HOOFDSTUK VI. - Bepaling houdende wijziging van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten sluiten betreffende de beeldende kunsten

Art. 17.In artikel 8, tweede lid, van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten sluiten betreffende de beeldende kunsten, worden de woorden "in 2015 en in 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende de ontwikkeling van leespraktijken Afdeling I. - Bepalingen houdende wijziging van het decreet van 30

april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken

Art. 18.Artikel 14, § 1, tweede lid, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken, wordt vervangen door hetgeen volgt : "In afwijking van het eerste lid, vindt de evaluatie van het vijfjarenplan plaats : 1° op het einde van het zevende jaar van zijn uitvoering, voor de operatoren van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening waarvan de erkenning uitwerking had op 1 januari 2011 en voor de evaluatie van het plan met de actie- en programmatiedoelstellingen bedoeld bij artikel 19, § 3, voor de vereniging die de bibliothecarissen en bibliotheken vertegenwoordigt, die erkend is krachtens het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten5 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en waarvan de programmaovereenkomst uitwerking heeft sinds 1 januari 2011;2° op het einde van het zesde jaar van zijn uitvoering, voor de operatoren van wie de erkenning uitwerking heeft genomen met ingang van 1 januari 2012;3° op het einde van de periode van vijf jaar en zes maanden voor de operatoren van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening van wie de erkenning uitwerking heeft genomen met ingang van 1 juli 2012;4° op het einde van het vijfde jaar van zijn uitvoering, voor de operatoren van wie de erkenning uitwerking heeft genomen met ingang van 1 januari 2013.".

Art. 19.Artikel 15, derde lid, van hetzelfde decreet, wordt vervangen door hetgeen volgt : "In afwijking van artikel 15, tweede lid, c°, vindt de beslissing van de Regering over het behoud van de erkenning plaats op het einde van de vijfjarenperiode, die verlengd wordt met : 1° drie jaar, voor de operatoren van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening van wie de erkenning uitwerking had op 1 januari 2011;2° drie jaar, voor de vereniging die de bibliothecarissen en bibliotheken vertegenwoordigt, die erkend is krachtens het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten5 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en waarvan de programmaovereenkomst uitwerking heeft sinds 1 januari 2011;3° twee jaar, voor de operatoren van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening van wie de erkenning uitwerking had op 1 januari 2012;4° één jaar, voor de operatoren van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening van wie de erkenning uitwerking had op 1 januari 2013."

Art. 20.In artikel 21, vierde lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "voor het jaar 2015 en voor het jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". Afdeling II. - Bepaling houdende wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken

Art. 21.In artikel 44, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken, worden de woorden "voor het jaar 2015 en voor het jaar 2016" vervangen door de woorden "voor de burgerlijke jaren 2015 tot 2017". HOOFDSTUK VIII. - Bepalingen houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit

Art. 22.In artikel 49, eerste lid, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit, worden de woorden "8 jaar" vervangen door de woorden "9 jaar".

Art. 23.In artikel 49, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016" vervangen door de woorden "van 2012 tot 2017".

Art. 24.In hoofdstuk VIII van hetzelfde decreet, wordt een artikel 51/3 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 51/3.Vanaf 1 januari 2017, genieten de erkende verenigingen, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, minimum 80% van de jaarlijkse forfaitaire werkings- en activiteitensubsidie bedoeld bij de artikelen 30, eerste lid, 1°, 31, eerste lid, 1° en 32, eerste lid, 1°, naargelang het om een centrum voor expressie en creativiteit, een federatie die centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigt of een federatie voor amateuristische kunstbeoefening.

Nochtans, indien bij toepassing van artikel 51 en artikel 13, § 3, van het programmadecreet van 14 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten8 houdende verschillende maatregelen inzake leerplichtonderwijs, Cultuur, de ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur - Academie voor onderzoek en hoger onderwijs), de financiering van het universitair en niet-universitair hoger onderwijs en de waarborg van de Franse Gemeenschap, de bij het eerste lid bedoelde verenigingen meer dan 80% van de jaarlijkse forfaitaire werkings- en activiteitensubsidie bedoeld bij de artikelen 30, eerste lid, 1°, 31, eerste lid, 1° en 32, eerste lid, 1°, genieten, blijven ze dit bedrag genieten als werkings- en activiteitensubsidie.".

TITEL VI. - Bepalingen betreffende het Kind HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 14/01/1998 numac 1997029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Akkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Bolivia, ondertekend in Brussel op 11 oktober 1995 sluiten houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap.

Art. 25.In artikel 18 van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 14/01/1998 numac 1997029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Akkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Bolivia, ondertekend in Brussel op 11 oktober 1995 sluiten houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, worden de woorden "31 december 2016" vervangen door de woorden "31 december 2017".

Art. 26.In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de woorden "tot 31 december 2016" vervangen door de woorden "tot 31 december 2017".

TITEL VII. - Bepalingen betreffende de schoolgebouwen

Art. 27.In artikel 5, § 2, van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt punt 6° vervangen als volgt : "6° in 2016, een uitzonderlijke dotatie van 4.378.000 EURO om 100% van de projecten te financieren : a) voor de snelle versterking van het opvangvermogen door uitbreiding of nieuwe configuratie van een bestaande schoolinfrastructuur, ofwel door de aankoop en de inrichting van een gebouw of een terrein dat niet bestemd was voor een school om dit geschikt te maken voor het onderwijs;b) het behoud van het opvangvermogen naar rata van hoogstens 6% van de toegekende bedragen. Die projecten moeten betrekking hebben op de inrichtingen die gelegen zijn in onderwijszones of delen van onderwijszones die een grote demografische druk kennen, vastgesteld in de lijsten die door de Regering werden opgesteld overeenkomstig artikel 2 bis van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten2 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;".

Art. 28.In artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet wordt een punt 12° toegevoegd, luidend als volgt : "12° in 2017, een uitzonderlijke dotatie van 4.378.000 EURO om 100% van de projecten te financieren : a) voor de snelle versterking van het opvangvermogen door uitbreiding of nieuwe configuratie van een bestaande schoolinfrastructuur, ofwel door de aankoop en de inrichting van een gebouw of een terrein dat niet bestemd was voor een school om dit geschikt te maken voor het onderwijs;b) het behoud van het opvangvermogen naar rata van hoogstens 6% van de toegekende bedragen. Die projecten moeten betrekking hebben op de inrichtingen die gelegen zijn in onderwijszones of delen van onderwijszones die een grote demografische druk kennen, vastgesteld in de lijsten die door de Regering werden opgesteld overeenkomstig artikel 2 bis van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten2 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;".

Art. 29.In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet wordt een punt 7° toegevoegd, luidend als volgt : "7° in 2017, een uitzonderlijke dotatie van 7.935.000 EURO.".

Art. 30.In artikel 7, § 4, van hetzelfde decreet wordt punt 3° geschrapt en vervangen als volgt : "3° van 100% van de projecten op het niveau van de uitzonderlijke dotatie bedoeld in artikel 7, § 2, 6 : a) voor de snelle versterking van het opvangvermogen door uitbreiding of nieuwe configuratie van een bestaande schoolinfrastructuur, ofwel door de aankoop en de inrichting van een gebouw of een terrein dat niet bestemd was voor een school om dit geschikt te maken voor het onderwijs;b) voor het behoud van het opvangvermogen naar rata van hoogstens 6% van de toegekende bedragen. Die projecten moeten betrekking hebben op de inrichtingen die gelegen zijn in onderwijszones of delen van onderwijszones die een grote demografische druk kennen, vastgesteld in de lijsten die door de Regering werden opgesteld overeenkomstig artikel 2 bis van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten2 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;".

Art. 31.In artikel 7, § 4, van hetzelfde decreet wordt een punt 4° toegevoegd, luidend als volgt : "4° van 100% van de projecten op het niveau van de uitzonderlijke dotatie bedoeld in artikel 7, § 2, 7° : a) voor de snelle versterking van het opvangvermogen door uitbreiding of nieuwe configuratie van een bestaande schoolinfrastructuur, ofwel door de aankoop en de inrichting van een gebouw of een terrein dat niet bestemd was voor een school om dit geschikt te maken voor het onderwijs;b) voor het behoud van het opvangvermogen naar rata van hoogstens 6° van de toegekende bedragen. Die projecten moeten betrekking hebben op de inrichtingen die gelegen zijn in onderwijszones of delen van onderwijszones die een grote demografische druk kennen, vastgesteld in de lijsten die door de Regering werden opgesteld overeenkomstig artikel 2 bis van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten2 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;".

Art. 32.In artikel 9, § 2, van hetzelfde decreet wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt : "6° in 2017, een uitzonderlijke dotatie van 7.687.000 EURO.".

Art. 33.In artikel 9, § 4, van hetzelfde decreet wordt punt 5° vervangen als volgt : "5° de betaling van subsidies ten belope van 100% van de projecten van het gesubsidieerd vrij onderwijs op het niveau van de uitzonderlijke dotatie bedoeld in artikel 9, § 2, 5° : a) voor de snelle versterking van het opvangvermogen door uitbreiding of nieuwe configuratie van een bestaande schoolinfrastructuur, ofwel door de aankoop en de inrichting van een gebouw of een terrein dat niet bestemd was voor een school om dit geschikt te maken voor het onderwijs;b) voor het behoud van het opvangvermogen naar rata van hoogstens 6% van de toegekende bedragen. Die projecten moeten betrekking hebben op de inrichtingen die gelegen zijn in onderwijszones of delen van onderwijszones die een grote demografische druk kennen, vastgesteld in de lijsten die door de Regering werden opgesteld overeenkomstig artikel 2 bis van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten2 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;".

Art. 34.In artikel 9, § 4, van hetzelfde decreet wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt : "6° de betaling van de subsidies ten belope van 100% van de projecten van het gesubsidieerd vrij onderwijs op het niveau van de uitzonderlijke dotatie bedoeld in artikel 9, § 2, 6° : a) voor de snelle versterking van het opvangvermogen door uitbreiding of nieuwe configuratie van een bestaande schoolinfrastructuur, ofwel door de aankoop en de inrichting van een gebouw of een terrein dat niet bestemd was voor een school om dit geschikt te maken voor het onderwijs;b) voor het behoud van het opvangvermogen naar rata van hoogstens 6% van de toegekende bedragen. Die projecten moeten betrekking hebben op de inrichtingen die gelegen zijn in onderwijszones of delen van onderwijszones die een grote demografische druk kennen, vastgesteld in de lijsten die door de Regering werden opgesteld overeenkomstig artikel 2 bis van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten2 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, en artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;".

Art. 35.In het eerste lid van artikel 10, § 5, van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt een formule "en 6° " ingevoegd tussen de formules "bedoeld in artikel 9, § 4, 4°, " en "onder voorbehoud van de bepalingen van het decreet van 24 juni 1996".

TITEL VIII. - Bepalingen betreffende het hoger onderwijs en het onderzoek HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 6 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten betreffende de cursusdragers

Art. 36.In artikel 2 wordt § 1 vervangen als volgt : " § 1. De Franse Gemeenschap draagt bij tot de kosteloosheid van de cursusdragers door het toekennen aan de universitaire instellingen, de hogescholen en de hogere kunstscholen van jaarlijkse toelagen die de sociale voordelen en subsidies aanvullen.

Daartoe wordt een bedrag van 1.012.000 EURO in 2016 toegekend.

Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de jaarlijkse toelagen jaarlijks geïndexeerd door het definitieve bedrag dat bekomen wordt voor het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (CPI) volgens de volgende formule : CPI van januari van het betrokken begrotingsjaar/CPI van januari van het vorige begrotingsjaar.". HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 21 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/09/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs sluiten betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs

Art. 37.In artikel 35 wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag bedoeld in het eerste lid jaarlijks geïndexeerd door het definitieve bedrag dat bekomen wordt voor het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (CPI) volgens de formule : CPI van januari van het betrokken begrotingsjaar/CPI van januari van het vorige begrotingsjaar.". HOOFDSTUK III. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

Art. 38.Artikel 27 wordt aangevuld als volgt : " Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de jaarlijkse werkingstoelage jaarlijks geïndexeerd door het definitieve bedrag dat bekomen wordt voor het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de schommelingen van de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van december van het betrokken begrotingsjaar/GI van december van het vorige begrotingsjaar.".

Art. 39.Artikel 56 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de jaarlijkse toelage jaarlijks geïndexeerd door het definitieve bedrag dat bekomen wordt voor het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de schommelingen van de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van december van het betrokken begrotingsjaar/GI van december van het vorige begrotingsjaar.". HOOFDSTUK IV. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instelling

Art. 40.In artikel 29, § 4, eerste lid, worden de woorden "van de consumptieprijzen" geschrapt. HOOFDSTUK V. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursusdragers sluiten4 houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap, de euro, de universitaire instellingen, het « Centre hospitalier universitaire de Liège », de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor de gezondheidspromotie op school, het onderwijs en het « Centre technique horticole de Gembloux »

Art. 41.Artikel 10 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de jaarlijkse subsidie jaarlijks geïndexeerd door het definitieve bedrag dat bekomen wordt voor het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.". HOOFDSTUK VI. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen

Art. 42.Artikel 2, vierde lid, wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het begrotingsjaar 2017 worden de bedragen van de jaarlijkse subsidie per student berekend door de definitieve bedragen die bekomen worden voor het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (CPI) volgens de volgende formule : CPI van januari van het betrokken begrotingsjaar / CPI van januari van het vorige begrotingsjaar.". HOOFDSTUK VII. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique sluiten betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique.

Art. 43.Artikel 1 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de subsidie berekend door het definitieve bedrag van de subsidie van het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van januari van het betrokken begrotingsjaar / GI van januari van het vorige begrotingsjaar.".

Art. 44.Artikel 8 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de subsidies berekend door het definitieve bedrag van de subsidies van het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van januari van het betrokken begrotingsjaar / GI van januari van het vorige begrotingsjaar.".

Art. 45.Artikel 11 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de subsidie berekend door het definitieve bedrag van de subsidie van het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van januari van het betrokken begrotingsjaar / GI van januari van het vorige begrotingsjaar.".

Art. 46.Artikel 15 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de subsidie berekend door het definitieve bedrag van de subsidie van het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van januari van het betrokken begrotingsjaar / GI van januari van het vorige begrotingsjaar.". HOOFDSTUK VIII. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 30 januari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/01/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de financiering van onderzoek in de universiteiten sluiten betreffende de financiering van onderzoek in de universiteiten

Art. 47.Artikel 1 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de subsidie berekend door het definitieve bedrag van de subsidie van het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van januari van het betrokken begrotingsjaar / GI van januari van het vorige begrotingsjaar.".

Art. 48.Artikel 5 wordt aangevuld als volgt : "Vanaf het jaar 2017 wordt het bedrag van de subsidie berekend door het definitieve bedrag van de subsidie van het jaar voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar aan te passen aan de gezondheidsindex (GI) volgens de formule : GI van januari van het betrokken begrotingsjaar / GI van januari van het vorige begrotingsjaar.".

TITEL IX. - Slotbepalingen

Art. 49.De bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van de artikelen 8, 27, 30 en 33, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2016.

BIJLAGE

Benaming van het begrotingsfonds

Aard van de ontvangsten met een speciale bestemming

Doel van de toegelaten uitgaven

22. Fonds voor de toekenning van leningen aan boekhandelaars of aan verenigingen van boekhandelaars (B)

Terugbetalingen van leningen toegekend door de Franse Gemeenschap aan boekhandelaars of verenigingen van boekhandelaars overeenkomstig het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 1991 tot vaststelling van de modaliteiten van de steun aan de boekhandel in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd. Toekenning van leningen zonder interesten en van subsidies aan boekhandels, verenigingen van boekhandels of aan hun beroepsverenigingen overeenkomstig het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 1991 tot vaststelling van de modaliteiten van de steun aan de boekhandel in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 december 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2016-2017 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 366-1.

Commissieadviezen, nr. 366-2 tot nr. 366-4.- Commissieamendementen, nr. 366-5.- Verslag nr. 366-6.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 14 december 2016.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^