Programmadecreet van 17 juli 2018
gepubliceerd op 05 oktober 2018

Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204997
pub.
05/10/2018
prom.
17/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204997

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 JULI 2018. - Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt aangelegenheden bedoeld zowel in artikel 127 als in artikel 128 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Maatregelen inzake gezondheid en sociale actie Afdeling 1. - Wijzigingen in het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake universitair onderwijs type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende

organisatie van de gezondheidspromotie

Art. 2.In artikel 19 van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake universitair onderwijs type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende organisatie van de gezondheidspromotie worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "tien jaar".

Art. 3.In artikel 20 van hetzelfde decreet worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "tien jaar".

Art. 4.In artikel 20, lid 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "zeven jaar". Afdeling 2. - Erkenningen van de arbeidsgeneeskundige diensten

Art. 5.De erkenningen van de arbeidsgeneeskundige diensten bedoeld in artikel 106 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, vallend onder het Waals Gewest en verstrijkend op 31 december 2018, worden van rechtswege verlengd totdat het Waalse Gewest nieuwe bepalingen terzake aanneemt. Afdeling 3. - Wijzigingen in het decreet van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017201708 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen sluiten betreffende

de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen

Art. 6.Artikel 22 van het decreet van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017201708 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen wordt opgeheven. Afdeling 4. - Wijzingen in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en

Gezondheid

Art. 7.Artikel 418/14 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt vervangen als volgt : «

Art. 418/14.Het Agentschap wordt belast met de controle op het gebruik van de subsidies toegekend aan het platform.".

Art. 8.In het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt een artikel 283/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 283/1.De Regering legt de regels vast voor de programmatie, de erkenning, de controle, de organisatie van de verblijfs- en dagopvangdiensten voor personen met een handicap, gelegen op het grondgebied van het Franse taalgebied, maar waarvoor de beslissingen tot plaatsing en financiering bij een buitenlandse overheid liggen.".

Art. 9.In artikel 118, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden de bewoordingen "zoals omschreven in artikel 1, 13°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet" vervangen door de bewoordingen "zoals omschreven in artikel I.9, 55°, van het Wetboek van economisch recht".

Art. 10.In artikel 121, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt 3° vervangen als volgt : "3° zich ertoe verbinden schuldbemiddeling aan te bieden zoals bedoeld in artikel I.9, 55°, van het Wetboek van economisch recht. In voorkomend geval, als er een collectieve schuldenregeling zoals bedoeld in de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek overwogen dient te worden, verbindt de publieke of privé-instelling zich ertoe, de persoon bedoeld in artikel 1675/2 van genoemd Wetboek erover in te lichten, haar bij te staan bij het opstellen van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1675/4 van hetzelfde Wetboek en zich voor te stellen als schuldbemiddelaar in de zin van artikel 1675/4, § 2, 5°, van genoemd Wetboek of op die titel een andere gemachtigde schuldbemiddelaar voor te stellen overeenkomstig artikel 1675/17 van hetzelfde Wetboek."; Afdeling 5. - Wijzigingen in de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 11.In artikel 45, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : "De mandaten en de bijlagen ervan kunnen elektronisch opgesteld en ondertekend worden.".

Art. 12.In artikel 88 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, worden volgende wijzigingen doorgevoerd : 1° in § 1 worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt : "Het vast bureau vergadert jaarlijks in de loop van uiterlijk de maand september om de voorlopige initiële begroting van het volgend dienstjaar vast te leggen. De Raad voor maatschappelijk welzijn vergadert jaarlijks in de loop van uiterlijk de maand oktober om de definitieve initiële begroting van het volgend dienstjaar vast te leggen. Op voorstel van het beheerscomité van het ziekenhuis legt de Raad voor maatschappelijk welzijn eveneens de begroting van elke ziekenhuis dat van het centrum afhangt, vast."; 2° in § 1, lid 5, worden volgende wijzigingen doorgevoerd : - de woorden "evenals hun reiskostenvergoedingen" worden toegevoegd tussen de woorden "de personeelsleden" en de woorden "het abonnement op het Belgisch Staatsblad" - de woorden "het abonnement op het Belgisch Staatsblad en op het Provincieblad" worden opgeheven;3° in paragraaf 2, lid 4, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "financieel directeur".

Art. 13.In dezelfde wet wordt een artikel 88bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 88bis.De OCMW's maken hun voorlopige initiële begroting, hun definitieve initiële begroting, en iedere begrotingswijziging aan de Regering over, volgens de nadere regels volgens laatstgenoemde vastgelegd.".

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 88ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 88ter.Bij elke begroting en bij begrotingswijzigingen worden er door de OCMW's meerjarige begrotingsvooruitzichten aan de Regering overgemaakt, volgens de nadere regels door laatstgenoemde vastgelegd.".

Art. 15.In artikel 89 van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 2014 en 21 december 2016, worden volgende wijzigingen doorgevoerd : 1° het eerste en het tweede lid worden vervangen als volgt : "Het vast bureau vergadert jaarlijks uiterlijk in de loop van de maand februari om de voorlopige begrotingsrekening van het voorafgaande jaar vast te leggen, waarin een overzicht is opgenomen van de toestand van de vastgestelde nettorechten, de verbintenissen en de op 31 december van het voorafgaande dienstjaar geboekte verrekeningen."; 2° in lid 3, dat lid 2 wordt, wordt de volzin "De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar de rekeningen van het vorig dienstjaar van het centrum en maakt ze uiterlijk 1 juni over aan de Regering onder de vorm van een "SIC" bestand.vervangen door de volzin "De Raad voor maatschappelijk welzijn vergadert jaarlijks in de loop van uiterlijk de maand mei om de rekeningen van het vorig dienstjaar vast te leggen.".

Art. 16.Artikel 89bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in lid 1 worden de woorden "Binnen vijf dagen na aanneming ervan" vervangen door de woorden "Tegelijk met het overzenden ervan aan de toezichthoudende overheid";2° het vijfde lid wordt opgeheven.

Art. 17.In dezelfde wet wordt een artikel 89ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 89ter.De OCMW's maken hun voorlopige begrotingsrekening en hun jaarrekeningen aan de Regering over, volgens de nadere regels door laatstgenoemde vastgelegd.".

Art. 18.In dezelfde wet wordt een artikel 89quater ingevoegd, luidend als volgt :

Art. 89quater.De Regering zamelt in het kader van haar opdrachten ieder statistisch gegeven bij de OCMW's in. ".

Art. 19.In artikel 91 van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 2 april 1998 en 8 december 2005, worden volgende wijzigingen doorgevoerd : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "De vastleggingen, verrekeningen of betaalbaarstellingen van een uitgave zijn slechts toegelaten voor een op de begroting voorkomende post, een voorlopig krediet toegekend onder de voorwaarden en binnen de door de Regering vastgestelde perken, een krachtens het derde lid en § 2 overgedragen krediet of een overeenkomstig artikel 88, § 2, toegekend krediet."; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.In geval van ongunstig advies van de financieel directeur, zoals voorzien in artikel 46 of in de gevallen bepaald in artikel 64 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, aangepast aan de OCMW's, kan de Raad voor maatschappelijk welzijn of, in geval van delegatie toegekend krachtens deze wet, het orgaan of de persoon die houder is van de delegatie, onder zijn verantwoordelijkheid, beslissen dat de uitgave toegerekend en ten uitvoer gelegd wordt. De gemotiveerde beraadslaging van de Raad voor maatschappelijk welzijn of het orgaan of de persoon die houder is van de delegatie wordt bij het betalingsmandaat gevoegd.

Indien het een beraadslaging betreft van het orgaan of de persoon die houder is van de delegatie, wordt de raad daar onmiddellijk over ingelicht en het orgaan of de persoon die houder is van de delegatie kan eveneens beslissen zijn beslissingen voor te leggen aan de bekrachtiging door de Raad voor maatschappelijk welzijn op diens eerstvolgende zitting."; 3° er wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidend als volgt: " § 4.De leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn, het orgaan of de persoon waaraan delegatie is verleend, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de uitgaven die ze in strijd met § 1 vastleggen of betaalbaar stellen.".

Art. 20.In artikel 93 van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 worden de woorden "waarvan de financieel directeur niet aan de oorsprong is" ingevoegd tussen de woorden "wegens diefstal" en de woorden "of verlies"; 2 in paragraaf 4, lid 2, worden de woorden "als administratieve rechtbank" opgeheven.

Art. 21.In dezelfde wet wordt een artikel 115quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 115quater.Onverminderd artikel 728, § 3, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek, kan het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ofwel één van zijn leden ofwel een personeelslid ofwel een advocaat aanwijzen om in naam van het OCMW voor de rechtbank te oordelen.".

Art. 22.In dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011986 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten sluiten, wordt artikel 124 vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 124.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden in de organen van de vereniging vertegenwoordigd door leden van hun raad voor maatschappelijk welzijn. Deze leden worden door de raad aangeduid volgens de regels bepaald bij artikel 27, § 6, lid 2, van deze wet voor de verkiezing van de leden van het vast bureau.

De bestuurders die de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen, moeten van beide geslachten zijn. Hun aantal mag één vijfde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn niet overschrijden. Gesteld dat aan de bepaling bedoeld in artikel 125, lid 1, niet kan worden voldaan, kan het aantal bestuurders die de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen op twee vijfde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn gebracht worden.

De bestuurders die de verenigde centra vertegenwoordigen worden naar evenredigheid met het geheel van de raden voor maatschappelijk welzijn van de overeenkomstig de artikelen 167 en 168 van het Kieswetboek verenigde centra aangewezen.

Bij het berekenen van die evenredigheid wordt rekening gehouden met de eventuele statutaire criteria en de facultatieve individuele verklaringen van apparentering of hergroepering. Zij worden bekendgemaakt op de website van de gemeente.

De verklaringen van apparentering of hergroepering kunnen slechts één keer worden verricht, naar één enkele lijst en voor de gezamenlijke afgeleide mandaten van het raadslid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het Centrum deelt de vereniging, uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op het jaar van de gemeenteraads- of provincieraadsverkiezingen, de naam van de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn, hun politieke fractie en, in voorkomend geval, de apparenteringen of de hergroeperingen mee zoals zij blijken uit de individuele verklaringen, waarvan ter zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn akte is genomen.

Er wordt daarentegen bij de berekening van die evenredigheid geen rekening gehouden met de lijst(en) van de raadsleden, ingediend door een politiek fractie in de gemeenteraad die de democratische beginselen niet naleeft die met name vermeld zijn in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de additionele protocollen bij dat Verdrag van kracht in België, bij de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van degenen die bestuurder van een vereniging waren op het ogenblik van de feiten ingevolge waarvan ze veroordeeld werd voor één van de overtredingen bepaald bij de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten of bij de wet van 23 maart 1995.

Daarnaast heeft iedere lijst van raadgevers, ingediend door een democratische politieke fractie van de gemeenteraad die minstens beschikt over minstens één verkozene in één van de verenigde centra en over minstens één verkozene in het Waals Parlement en die niet vertegenwoordigd is overeenkomstig het systeem van de proportionele vertegenwoordiging bedoeld in het tweede lid, recht op een zetel als waarnemer met raadgevende stem, zoals omschreven in artikel L5111-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

Iedere democratische politieke fractie, vertegenwoordigd in het Waals Parlement en in één van de gemeenten waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn lid is van de vereniging die niet over een zetel beschikt in de raad van bestuur, recht op een zetel als waarnemer met raadgevende stem, zoals omschreven in artikel L5111-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

Onder "democratische politieke fractie" dienen te worden verstaan, de politieke formaties die de democratische beginselen naleven die met name vermeld zijn in het Europees Verdrag van tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de additionele protocollen bij dat Verdrag van kracht in België, in de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, evenals de rechten en de vrijheden gewaarborgd door de Grondwet.

De raad van bestuur kan één of meerdere personeelsafgevaardigden omvatten, die met raadgevende stem zetelen.

De leden 1 tot 7 van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de vertegenwoordigers van de gemeenten. ». HOOFDSTUK III. - Maatregelen inzake tewerkstelling en vorm (verband houdend met de bevoegdheden, krachtens artikel 138 van de Grondwet overgedragen van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest) Afdeling 1. - Wijzigingen aangebracht in het decreet van 10 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten0

betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)

Art. 23.In artikel 16, § 4, lid 2, worden de punten 1° tot 3° opgeheven.

Er wordt een nieuw lid ingevoegd na lid 2, luidende : "Daarnaast kunnen de Regeringsleden, of hun gemachtigden, verzocht worden de Commissie bij te wonen, om laatstgenoemde verduidelijkingen te verschaffen over haar voorgelegde vragen.". Afdeling 2. - Wijzigingen aangebracht in het decreet van 10 mei 2003

betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)

Art. 24.Artikel 24bis, § 5, lid 2, wordt vervangen als volgt : "Daarnaast kunnen de Regeringsleden, of hun gemachtigden, verzocht worden de Commissie bij te wonen, om laatstgenoemde verduidelijkingen te verschaffen over haar voorgelegde vragen.". Afdeling 3. - Wijzigingen aangebracht in het decreet van 3 mei 2009

betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)

Art. 25.Artikel 14, § 3, 4°, wordt opgeheven.

Er wordt een nieuw lid ingevoegd na lid 1, luidende : "Daarnaast kunnen de Regeringsleden, of hun gemachtigden, verzocht worden de Commissie bij te wonen, om laatstgenoemde verduidelijkingen te verschaffen over haar voorgelegde vragen.". HOOFDSTUK IV. - Maatregel inzake duurzame ontwikkeling (verband houdend met de bevoegdheden, krachtens artikel 138 van de Grondwet overgedragen van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest) Afdeling 1. - Wijziging aangebracht in het decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten

betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden, geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

Art. 26.Artikel 9 van het decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden, geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, laatst gewijzigd op 16 februari 2017, wordt opgeheven. HOOFDSTUK V. - Wijziging van het Waals Landbouwwetboek

Art. 27.Artikel D.2 van het Waals Landbouwwetboek, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017202144 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de voedselhulp in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 23/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017202012 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging, in het Waalse Landbouwwetboek, van een Titel X/1 betreffende de steun bij schade veroorzaakt door landbouwrampen sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in artikel paragraaf 1 worden volgende wijzigingen aangebracht : c) er wordt een punt 2/1° ingevoegd, luidend als volgt : "2°/1 activiteiten in verband met sociale opvang in een landelijke omgeving;"; b) punt 3° wordt aangevuld met de woorden "en 2°/1"; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een punt 16°, luidend als volgt : "16° sociale opvang in een landelijke omgeving".".

Art. 28.In artikel D.3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 1/1° ingevoegd, luidend als volgt : "1/1° sociale opvang in een landelijke omgeving".opvang in een rurale of landbouwomgeving van personen of groepen van personen van alle leeftijden die, om verscheidene redenen in verband met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid, hun maatschappelijke, economische, administratieve of gezinstoestand, nood hebben aan een tijdelijk of regelmatig verblijf in een, van hun gewone leefomgeving verschillend, milieu dat in verband staat met het plattelandsleven of het landbouwleven;"; 2° er wordt een punt 34/1° ingevoegd, luidend als volgt : "34/1° structuur voor sociale opvang in een landelijke omgeving: iedere landbouwer of deelnemer of rurale structuur met een project inzake sociale opvang in een landelijke omgeving.".

Art. 29.In Titel IV, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek wordt een Afdeling 3/1 ingevoegd met als opschrift "Afdeling 3/1. Diensten voor

de begeleiding van sociale opvang in een landelijke omgeving".

Art. 30.In Afdeling 3/1, ingevoegd bij artikel 29, wordt een artikel D.126/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.126/1. § 1. De Regering erkent de diensten voor de begeleiding van sociale opvang in een landelijke omgeving volgens de nadere regels bepaald in de artikelen D.5 tot D.9.

De lijst der erkende diensten wordt jaarlijks door de Regering bekendgemaakt. § 2. De opdrachten van de diensten voor de begeleiding van sociale opvang in een landelijke omgeving kunnen de volgende zijn : 1° advies verstrekken over door de Regering voorgelegde vragen in verband met landbouw en sociale opvang in een landelijke omgeving;2° in voorkomend geval, op eigen initiatief advies uitbrengen over vragen in verband met sociale opvang in een landelijke omgeving;3° de invoering en de instandhouding van een samenwerkingsverband tussen één of meerdere structuren voor de sociale opvang in een landelijke omgeving en één of meerdere sociale of gezondheidsstructuren vlotter laten verlopen;4° de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving in het kader van hun sociale opvangproject omkaderen;5° de actoren van het plattelandsleven, het landbouwleven, het maatschappelijk leven of het gezondheidswezen informatie en vormingen verschaffen in verband met sociale opvang in een landelijke omgeving;6° het brede publiek via communicatie, promotie en sensibilisering bekend maken met sociale opvang in een landelijke omgeving;7° een netwerk opzetten van structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving en van sociale en gezondheidsstructuren. De Regering kan andere opdrachten in verband met sociale opvang in een landelijke omgeving toevertrouwen aan de diensten voor de begeleiding van sociale opvang in een landelijke omgeving. ».

Art. 31.In dezelfde Afdeling 3/1 van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.126/2 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.126/2. De Regering kan de diensten voor de begeleiding van sociale opvang in een landelijke omgeving subsidies verstrekken voor de opdrachten bepaald in artikel D.126/1.

Voor de subsidie bedoeld in lid 1 bedraagt het subsidiecijfer minstens 10 percent van de kostprijs van het beheer en de beheerskosten niet te boven gaan. De Regering kan bepalen hoe de kostprijs is samengesteld.".

Art. 32.In dezelfde Afdeling 3/1 van hetzelfde Wetboek wordt een artikel D.126/3 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.126/3. De diensten voor de begeleiding van sociale opvang in een landelijke omgeving kunnen het bedrag van een bijdrage aan de financiering van diens activiteiten vaststellen.

Dat bedrag gaat het bedrag van de kosten die de instelling werkelijk is aangegaan om haar opdrachten te vervullen niet te boven, voor zover de kosten die door de bijdrage gedekte worden op geen enkel ogenblik het voorwerp uitmaken van een dubbele subsidiëring of een terugbetaling.".

Art. 33.In Titel VIII, hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek wordt een Afdeling 2/1 ingevoegd met als opschrift "Afdeling 2/1. Sociale opvang

in een landelijke omgeving".

Art. 34.In Afdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 33, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, luidend als volgt: "Toepassingsgebied en erkenningsvoorwaarden".

Art. 35.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 34, wordt een artikel D.218/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/1. De sociale opvang in een landelijke omgeving draagt bij tot het doel vermeld in artikel D.1, § 3, lid 1, 4° De opvang : 1° wordt verricht in een structuur voor sociale opvang in een landelijke omgeving;2° is occasioneel of regelmatig, individueel of collectief, met of zonder huisvesting;3° is een begeleiding en een deelname aan het dagelijks leven van de landbouwer en de landelijke structuur, gunstig voor manuele activiteiten in verband met de planten- en dierenwereld; 4° wordt, in voorkomend geval, in samenwerking uitgevoerd met een sociale of gezondheidsstructuur, erkend door de Regering.".

Art. 36.In dezelfde Onderafdeling 1 wordt een artikel D.218/2 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/2. De Regering kan structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving erkennen, met inachtneming van de artikelen D.5 tot D.10.

De toekenning van de erkenning wordt ondergeschikt gemaakt aan de inachtneming van de voorwaarden, bepaald door de Regering. Genoemde voorwaarden hebben betrekking op de rol van de sociale opvang in een landelijke omgeving met het oog op het nastreven van de doelstelling bedoeld in artikel D.1, § 3, 4°, en bevatten minstens : 1° de kenmerken van de gebouwen en onmiddellijke omgeving van de structuur voor sociale opvang in een landelijke omgeving;2° de staat van onderhoud, gezondheid en schoonheid, het comfort en de veiligheid van de gebouwen en van de onmiddellijke omgeving van de structuur voor sociale opvang in een landelijke omgeving; 3°de vereiste van specifieke verzekeringen; 4° het voorhandenzijn van een project voor sociale opvang in een landelijke omgeving. De Regering kan de toekenning van de erkenning ondergeschikt maken aan het sluiten van een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst waarin minstens een sociale of gezondheidsstructuur, erkend door de Regering, en een structuur voor sociale opvang in een landelijke omgeving verenigd zijn, waarbij de naleving van de goede praktijken van de sociale opvang en de kwaliteit van het project voor sociale opvang gegarandeerd worden.

De Regering kan een vereenvoudigde procedure voor de verlenging van erkenningen, evenals de inhoud van de aanvraag tot verlenging van erkenningen vastleggen. Zij bepaalt eveneens de vorm van de aanvraag.

De initiële duur van de erkenning kan worden verlengd tot en met de afhandeling van de verlengingsaanvraag. ».

Art. 37.In dezelfde Onderafdeling 1 wordt een artikel D.218/3 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/3. Wanneer de structuur voor sociale opvang in een landelijke omgeving ophoudt, aan één van de door de Regering vastgestelde voorwaarden te voldoen, kan de erkenning opgeschort of ingetrokken worden.

De Regering bepaalt de procedure voor de opschorting en de intrekking van de vergunning overeenkomstig artikel D.9."

Art. 38.In Afdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 33, wordt er een Onderafdeling 2 ingevoegd, luidend als volgt : "Voorwaarde inzake de verbintenis, de evaluatie en de controle".

Art. 39.In Onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 38, wordt een artikel D.218/4 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/4. Onverminderd de voorwaarden voor de toekenning van de erkenning of van de hernieuwing ervan, verbindt de houder van de erkenning zich tijdens de gehele duur daarvan, ertoe, de verplichtingen bepaald door de Regering in acht te nemen.".

Art. 40.In dezelfde Onderafdeling 2 wordt een artikel D.218/5 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/5. De Regering wijst de bevoegde diensten aan die de evaluatie en de controle van de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving moeten verrichten.

De Regering bepaalt de opdrachten die de diensten vervullen voor zover genoemde opdrachten minstens strekken tot : 1° het oplijsten van de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving;2° het verrichten van controlebezoeken in de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving;3° het bij elk nuttig middel nagaan of de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving de voorwaarden voor de toekenning en de hernieuwing van de vergunning en hun na te leven verbintenissen tijdens de uitbating in acht nemen;4° het evalueren van de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving;5° het formuleren van adviezen en aanbevelingen en het verzorgen van de opvolging bij de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving;6° het behandelen van de klachten, eventueel neergelegd door de opgevangen personen die in aanmerking komen voor projecten inzake sociale opvang in een landelijke omgeving of door verantwoordelijken van sociale of gezondheidsstructuren, erkend door de Regering. De Regering bepaalt de modaliteiten van de evaluatie en van de controle. Zij bepaalt in dit opzicht de evaluatiecriteria.".

Art. 41.In dezelfde Onderafdeling 2 wordt een artikel D.218/6 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/6. Met het oog op de evaluatie ervan, dienen de structuren voor sociale opvang in een landelijke omgeving, binnen een termijn bepaald door de Regering, een activiteitenverslag in bij de diensten aangewezen door de Regering.

De Regering bepaalt de inhoud van het activiteitenverslag. Zij kan de inhoud van het verslag laten afhangen van de soort opvang.

Zij kan bepalen dat het activiteitenverslag opgesteld kan worden met medewerking van of door een dienst bedoeld in artikel D.126/1.".

Art. 42.In Afdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 33, wordt er een Onderafdeling 3 ingevoegd, luidend als volgt : « Beroepen ».

Art. 43.In Onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 42, wordt een artikel D.218/7 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/7. De aanvrager of de houder van een vergunning kan een gemotiveerd beroep bij de Regering indienen tegen de beslissing : 1° tot weigering van de vergunning;2° tot weigering van de hernieuwing van de vergunning;3° tot schorsing of intrekking van de vergunning. Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na ontvangst van de omstreden beslissing volgens de modaliteiten bedoeld in de artikelen D.17 en D.18.

Het beroep is opschortend indien het betrekking heeft op een beslissing bedoeld in lid 1, 2° of 3°. In dit geval wordt de beslissing opgeschort tot aan de beslissing van de Regering die over het beroep beslist.".

Art. 44.In dezelfde Onderafdeling 3 wordt een artikel D.218/8 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/8. Binnen tien dagen na ontvangst van het beroep richt de Regering een bericht van ontvangst aan de aanvrager of aan de houder van een vergunning door elk middel dat vaste datum verleent aan de zending overeenkomstig artikel D.15.

Binnen negentig dagen na het versturen van het bericht van ontvangst bedoeld in vorig lid beslist de Regering over het beroep en geeft de aanvrager of de houder van een vergunning kennis van haar beslissing.

De beslissing van de Regering wordt meegedeeld aan de aanvrager of de houder van een vergunning door elk middel dat vaste datum verleent overeenkomstig artikel D.15.".

Art. 45.In dezelfde Onderafdeling 3 wordt een artikel D.218/9 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. D.218/9. Indien de aanvrager of de houder van de vergunning de beslissing van de Regering niet gekregen heeft binnen de termijn bedoeld in artikel D.218/8, lid 2, kan hij een herinneringsschrijven aan de Regering richten. Dit schrijven wordt verstuurd door elk middel dat vaste datum verleent overeenkomstig artikel D.15. De inhoud ervan dient het woord "herinnering" te vermelden en op ondubbelzinnige wijze erom verzoeken dat over het beroep waarvan een afschrift bij het schrijven wordt gevoegd, beslist wordt. Indien de kennisgeving van de beslissing van de Regering binnen dertig dagen te rekenen van de ontvangst van de zending dat de herinnering inhoudt, uitblijft, wordt het stilzwijgen van de Regering geacht een beslissing tot verwerping van het beroep uit te maken.". HOOFDSTUK VI. - Goed bestuur

Art. 46.In het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten1 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, wordt een artikel 14/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 41/1.Als het bestuursorgaan van het organisme, krachtens de toepasbare organieke wetgeving zijn bevoegdheden ten dele overdraagt, vermeldt diens beraadslaging over de bevoegdheidsoverdracten, welke bestuurshandelingen worden overgedragen, en de duur van de delegatie, met een maximale, en verlengbare, duur van drie jaar. Er wordt bij gewone meerderheid over gestemd, met bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en kennisgeving aan de vennoten, bestuurders en eventuele regeringscommissarissen. Na elke algehele hernieuwing van de raad van bestuur eindigt deze overdracht.

Het huishoudelijk reglement kan in bijzondere meerderheden voorzien.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 juli 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE ___________ (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waals Parlement 1143 (2017-2018) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 17 juli 2018.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^