Programmadecreet van 21 december 2016
gepubliceerd op 29 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Programmadecreet met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027338
pub.
29/12/2016
prom.
21/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027338

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 DECEMBER 2016. - Programmadecreet met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Bepalingen inzake verkeersveiligheid en weginfrastructuur

Artikel 1.Artikel 12 van het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten0 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen als volgt : "

Art. 12.De Raad bestaat uit eenendertig gewone leden en eenendertig plaatsvervangende leden die door de Regering worden aangewezen, waaronder : 1° één vertegenwoordiger van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid);2° één vertegenwoordiger van de gewestelijke administratie die de wegen beheert;3° één vertegenwoordiger van de gewestelijke administratie die mobiliteit beheert;4° een vertegenwoordiger van de "SOFICO";5° één vertegenwoordiger van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid;6° één vertegenwoordiger van het « Centre de Recherche routière » (Centrum voor Onderzoek inzake Verkeersveiligheid);7° één vertegenwoordiger van de permanente commissie van de lokale politie;8° één vertegenwoordiger van de federale politie;9° één vertegenwoordiger van het College der Procureurs-generaal;10° één vertegenwoordiger van de "Union des villes et des communes de Wallonie" (Vereniging van de Waalse Steden en Gemeenten);11° één vertegenwoordiger van het verplicht onderwijs, voorgedragen door de Franse Gemeenschap;12° één vertegenwoordiger van het verplicht onderwijs, voorgedragen door de Duitstalige Gemeenschap;13° één vertegenwoordiger van de « Ligue des Familles;14° één vertegenwoordiger van de verenigingen die een verantwoordelijk rijgedrag voorstaan, onder de representatieve verenigingen;15° drie vertegenwoordigers van de verenigingen van de slachtoffers van het wegverkeer, onder de representatieve verenigingen;16° één vertegenwoordiger van de Beroepsverening van de Verzekeringsondernemingen;17° één vertegenwoordiger van de rijopleidingen, onder de representatieve verenigingen;18° twee vertegenwoordigers van het personenvervoer over de weg, voorgedragen door hun federatie;19° één vertegenwoordiger van de automobilisten, onder de representatieve verenigingen;20° één vertegenwoordiger van de autobedrijven, voorgedragen door de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest);21° één vertegenwoordiger van de motorrijders, onder de representatieve verenigingen;22° één vertegenwoordiger van de fietsers, onder de representatieve verenigingen;23° twee vertegenwoordigers van de voetgangers en van de personen met een verminderde beweeglijkheid, onder de representatieve verenigingen;24° één vertegenwoordiger van de taxis;25° één vertegenwoordiger van de autokeuringsbedrijven;26° twee vertegenwoorgigers van het vrachtvervoer over de weg, voorgedragen door de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest). De benoeming van de vertegenwoordigers voorgedragen door de representatieve verenigingen wordt verricht op grond van een oproep tot de kandidaten gericht aan die verenigingen, via de wegenwebsite van de Raad.

Het uitblijven van voordrachten van vertegenwoordigers door andere entiteiten van de federale overheid dan het Waalse Gewest of het feit dat laatstgenoemden de vergaderingen van de Raad niet bijwonen tasten de werking van die Raad niet aan en beïnvloeden de geldigheid van diens daden niet.

De leden van de Raad wijzen een Voorzitter en een Ondervoorzitter van deze Raad aan in hun midden.".

Art. 2.Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 13.De zetel van de Raad en zijn secretariaat zijn gevestigd in de lokalen van de instelling waarvan de vertegenwoordiger het voorzitterschap van deze Raad neemt.". HOOFDSTUK II. - Bepalingen inzake landbouw

Art. 3.De bedragen van de bijdragen aan het "Fonds budgétaire de la Qualité des Produits animaux et végétaux" (Begrotingsfonds voor de Kwaliteit van de Dierlijke en Plantaardige Producten) bedoeld bij artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten sluiten betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten, worden bevestigd. HOOFDSTUK III. - Bepalingen inzake de natuur

Art. 4.In artikel 58sexies, § 1, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, ingevoegd bij het decreet van 22 januari 1998, worden de woorden "als hoofdberoep" opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen inzake toerisme en jonge kinderen

Art. 5.In artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, laatst gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 5 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "Het Centrum wordt er eveneens toe gemachtigd om de financiering van voorzieningen inzake Sociaal toerisme zoals bepaald bij Boek III van het Waalse Wetboek voor Toerisme te verzekeren."; 2° artikel 13 wordt aangevuld met een paragraaf 13 luidend als volgt: " § 13.Met instemming en onder de voorwaarden van de Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de inrichtende machten van de voorzieningen inzake kinderopvang, de uitbetaling te verzekeren van de investeringen die in aanmerking zijn gekomen voor de toekenning door de Regering van een subsidie". HOOFDSTUK V. - Bepalingen inzake luchthavens

Art. 6.In artikel 5bis, § 4, tweede lid, van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 2011, worden de woorden "tien werkdagen" vervangen door de woorden "twintig werkdagen". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen

Art. 7.In artikel 2, § 4, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "met uitzondering van de vaststelling van de prijzen in de inrichtingen voor de huisvesting van bejaarde personen" ingevoegd tussen de woorden "in dit artikel," en de woorden "raadpleegt de Minister"; 2° het paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "In afwijking van lid 4, voor de vaststelling van de prijzen met betrekking tot waterdistributie en sanering, raadpleegt de Minister van Economie allereerst het Comité voor Watercontrole, ingesteld bij artikel D-4 van het Waalse Waterwetboek en waarvan het statuut bij de artikelen R-16 en volgende van bedoeld Wetboek wordt bepaald.". HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende het "Agence wallonne à l'exportation" (Waals Agentschap voor Uitvoer)

Art. 8.In artikel 4, § 2, van het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot oprichting van het "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen), gewijzigd bij het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden ", de adjunct-administrateur-generaal" ingevoegd tussen de woorden "de administrateur-generaal" en de woorden "en de directeurs-generaal".

Art. 9.In artikel 7, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "de adjunct-administrateur-generaal" ingevoegd tussen de woorden "de voorzitter van de raad," en de woorden "beide directeurs-generaal".

Art. 10.Artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten8, wordt vervangen als volgt: "

Art. 11.Het Agentschap wordt geleid door een administrateur-generaal van rang A2 bijgestaan door een adjunct-administrateur-generaal van rang A2 en door twee directeurs-generaal van Rang A3.

De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal worden voor een mandaat door de Regering benoemd onder de voorwaarden bepaald in Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse ambtenarencode.

De directeurs-generaal worden door verhoging in graad bevorderd onder de voorwaarden vastgesteld bij titel III, Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode.

De Regering bepaalt welke bevoegdheden aan de leidend ambtenaren worden toegekend, onverminderd de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden. ».

Art. 11.Artikel 12, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "wordt hij vervangen door de directeurs-generaal" vervangen door de woorden "wordt hij vervangen door de adjunct-administrateur-generaal en de directeurs-generaal".

Art. 12.In artikel 22bis, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "de adjunct-administrateur-generaal" ingevoegd tussen de woorden "de administrateur-generaal," en de woorden "de directeur-generaal belast met de buitenlandse investeringen". HOOFDSTUK VIII. - Wijziging in het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : "I.D.E.S.S."

Art. 13.In artikel 2 van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : "I.D.E.S.S.", gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten3, wordt een lid ingevoegd tussen de leden 2 en 3, luidend als volgt: "Voor de organisatie van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel bedoeld in het eerste lid, verleent de Regering een mandaat in het kader van een dienst van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de artikelen 14 en 106, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in het desbetreffende Protocol nr. 26. ».

Art. 14.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten3, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK IX. - Bepaling betreffende het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps"

Art. 15.Artikel 6 van het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps" wordt vervangen door hetgeen volgt: «

Art. 6.De raad van bestuur bestaat minstens uit twaalf leden en hoogstens uit achttien leden, benoemd door de algemene vergadering.

De meerderheid van de bestuurders moet het Waalse Gewest vertegenwoordigen en wordt op de voordracht van de Waalse Regering aangewezen. Ze mogen door de algemene vergadering enkel herroepen worden mits instemming van de Waalse Regering.

De SA SOGEPA is bestuurder van rechtswege van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar en hun mandaat is verlengbaar.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd door de raad van bestuur op de voordracht van de Waalse Regering onder de bestuurders voorgedragen door de Waalse Regering.

Behoudens statutaire afwijking waarbij in een gekwalificeerde meerderheid wordt voorzien, worden de beslissingen van de Raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid genomen. Bij staking van de stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter beslissend. ».

Art. 16.Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.De Raad van bestuur kiest een uitvoerend comité. Hij is belast met de behandeling van de dossiers die voorgelegd moeten worden aan de raad van bestuur en diens beslissingen ten uitvoer brengen. HOOFDSTUK X. - Bepalingen inzake energie, huisvesting en plaatselijke besturen Afdeling 1. - Wijzigingen in het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende

de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.

Art. 17.In het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, wordt het opschrift van Hoofdstuk XIIbis, vervangen bij het decreet van 11 april 2014, vervangen door wat volgt : "Energiefonds".

Art. 18.In artikel 51bis, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "en duurzame ontwikkeling" worden opgeheven;b) punt 10° wordt opgeheven.

Art. 19.In artikel 51ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, worden de woorden "en duurzame ontwikkeling" opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen in het Waals Wetboek van Huisvesting en

Duurzaam Wonen

Art. 20.Artikel 13bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, ingevoegd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten2, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 13bis.Er wordt een Gewestelijk herhuisvestingsfonds opgericht, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve boetes bedoeld in artikel 13ter van het Wetboek alsook uit de sancties bedoeld in artikel 190, § 3 van het Wetboek.

Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds, worden de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet overeenkomstig artikel 7, derde of zesde lid of artikel 13, derde lid.".

Art. 21.Artikel 13 ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten2, wordt vervangen als volgt: "

Art. 13ter.De door de Regering aangewezen ambtenaar van de administratie kan, overeenkomstig de in artikel 200bis, § 2, 6, 7 en 9, bepaalde modaliteiten, een administratieve boete opleggen aan de verhuurder die een woning verhuurt, zodra een bewoningsverbodsbesluit door de burgemeester of door de Regering wordt opgelegd.".

Art. 22.In artikel 94, § 1, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of bewoningsovereenkomsten" worden vervangen door de woorden "gesloten voor een bepaalde of onbepaalde duur of de bewoningsovereenkomsten"; 2° in punt a., wordt het woord "déterminée" in de Franse versie door het woord "fixée" vervangen.

Art. 23.Artikel 189 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten9, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4. De Regering bepaalt de gevallen waarin de gemeente een beroep kan indienen tegen de beslissing die genomen is inzake het gemeentelijk programma overgemaakt aan de Regering.

Het beroep wordt ingediend bij een kamer opgericht door de Regering die de samenstelling en de werking ervan bepaalt.". Afdeling 3. - Ecopack/Renopack-Fonds

Art. 24.Er wordt een Ecopack/Renopack-fonds opgericht, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten toegekend door het Waalse Gewest voor de financiering van de "ecopacks en de renopacks" toegekend door de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) en het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië).

Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds, worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op dezelfde ecopacks en renopacks omschreven in het reglement van de leningen zoals goedgekeurd door het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de Crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016200160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie bij het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016027011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt over de intrekking van de steenkoolmijnconcessie van Argenteau-Trembleur , genomen overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voo sluiten. Afdeling 4. - Wijzigingen in het Wetboek van de Plaatselijke

Democratie en de Decentralisatie

Art. 25.In artikel L1312-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Het gemeentecollege bepaalt elk jaar de voorlopige begrotingsrekening van het vorig dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 15 februari aan de Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand.

De voorlopige begrotingsrekening toont de toestand van de netto vastgestelde rechten, van de vastleggingen en van de aanrekeningen die op 31 december worden geboekt.

De gemeenteraad bepaalt elk jaar de jaarrekeningen van het vorig dienstjaar en maakt ze uiterlijk 1 juni over aan de Regering onder de vorm van een "SIC" bestand.".

Art. 26.Artikel L1312-2 van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt: "Art. L1312-2. Het gemeentecollege bepaalt elk jaar het ontwerp van oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de gemeente voor het volgende dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 1 oktober aan de Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand.

De gemeenteraad bepaalt elk jaar, uiterlijk 31 december, de definitieve oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de gemeente voor het volgende dienstjaar. Deze definitieve oorspronkelijk begroting wordt uiterlijk op 15 januari aan de Regering overgemaakt onder de vorm van een "SIC" bestand. ».

Art. 27.In artikel L2231-6, van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid vervangen als volgt: Het provinciecollege bepaalt elk jaar het ontwerp van oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de provincie voor het volgende dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 1 oktober aan de Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand.

De gemeenteraad bepaalt elk jaar, uiterlijk 31 december, en desgevallend, na raadpleging van de adviserende en/of participatieve raden, de definitieve oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de provincie voor het volgende dienstjaar, alsook een algemene beleidsnota. Deze definitieve oorspronkelijk begroting wordt uiterlijk op 15 januari aan de Regering overgemaakt onder de vorm van een "SIC" bestand. ».

Art. 28.In artikel L2231-8 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de leden 1 en 2 vervangen als volgt: Het provinciecollege bepaalt elk jaar de voorlopige begrotingsrekening van het vorig dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 15 februari aan de Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand.

Deze voorlopige begrotingsrekening toont de toestand van de netto vastgestelde rechten, van de vastleggingen en van de aanrekeningen die op 31 december worden geboekt.

De provincieraad bepaalt elk jaar de jaarrekeningen van het vorig dienstjaar en maakt ze uiterlijk 1 juni over aan de Regering onder de vorm van een "SIC" bestand. De jaarlijkse rekeningen omvatten de begrotingsrekening, de resultaatrekeningen en de balans alsmede de lijst van de aannemers van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de provincieraad de gunningswijze heeft gekozen en de voorwaarden heeft bepaald. ».

Art. 29.Artikel L2233-4 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 23 februari 2006, wordt opgeheven.

Art. 30.In Deel II, Boek II, Titel III, hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van onderafdeling 3 vervangen als volgt: "Uitvoering en uitbetaling".

Art. 31.In dezelfde onderafdeling 3 wordt een artikel L2233-4 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L2233-4. Het bedrag van het fonds wordt uitbetaald aan de provincies ten belope van tachtig procent in drie driemaandelijkse schijven.

Deze schijven worden gestort in de loop van de maanden februari, mei en augustus en bedragen respectievelijk dertig procent, dertig procent en twintig procent van de aandelen toegekend aan de provincies overeenkomstig artikel L2233-3.".

Art. 32.Artikel L2233-5 van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt: "Art. L2233-5. Het saldo van twintig procent van het Provinciefonds wordt uiterlijk op 31 december van elk boekjaar uitbetaald, op voorwaarde dat een bovengemeentelijke overeenkomst tussen elke provincie en de betrokken gemeenten wordt gesloten, waarbij wordt bepaald: 1° elke provincie bestemt voor en stort aan de gemeenten, in de loop van het betrokken dienstjaar, een bedrag van minstens tien procent van het provinciefonds voor de tenlasteneming van de nieuwe uitgaven die door de gemeenten worden gefinancierd na de oprichting van de hulpverleningszones;2° elke provincie zet, uiterlijk in 2018, tien procent van het fonds in voor bijkomende bovengemeentelijke acties.Als een provincie vanaf nu niet minstens tien procent van het fonds voor deze bijkomende bovengemeentelijke acties bestemt, dan is dit percentage niet lager dan het percentage van 1 januari 2014.".

Art. 33.Artikel L2233-6 van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt: "Art. L2233-6. De Regering bepaalt de uitvoeringsmaatregelen in verband met de bovengemeentelijke overeenkomst en met de uitvoering van onderafdeling 3.".

Art. 34.De artikelen L2233-7, L2233-8 et L2233-9 van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 35.In Deel II, Boek II, Titel III, hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt onderafdeling 4, dat de artikelen L2233-10 tot L2233-15 inhoudt, opgeheven. Afdeling 5. - Wijzigingen in het decreet van 23 maart 1995 houdende

oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven

Art. 36.Artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, wordt aangevuld met een paragraaf 14, luidend als volgt: " § 14. Met instemming en onder de voorwaarden van de Waalse Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de gemeenten, de financiering van de gesubsidieerde investeringen te verzekeren, overeenkomstig de artikelen 172 en 173 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie.". Afdeling 6. - Wijzigingen in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke

Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

Art. 37.In artikel 172 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, vervangen bij het decreet van 27 november 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 10 oktober 2013, wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: " § 2bis. De Regering kan een maximum bedrag voor de toelage toegekend krachtens paragraaf 2 bepalen en de toekenningsprocedure van deze toelage omschrijven.". Afdeling 7. - Wijziging in het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende

de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

Art. 38.Artikel 52 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen wordt vervangen door de volgende bepaling: «

Art. 52.De artikelen 1, 8, 9, 26, 27, 28 en 43 treden in werking op 1 januari 2017.

De artikelen 10 tot 11 van dit decreet treden in werking treden op 1 januari 2017.

De artikelen 12 tot 25, 29 tot 42, 45 tot 49, 2°, en 50 tot 51 treden in werking op 1 december 2017. ». Afdeling 8. - Organisatie en werking van de intercommunales

Art. 39.In artikel 1 van het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten7 betreffende de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales die optreden als beheerders van distributienetwerken of communicatienetwerken wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt: « Tijdens de overgangsperiode voor het in overeenstemming brengen van de statuten met de gezamenlijke bepalingen van het Wetboek van Plaatselijke Democratie en Decentralisatie kan welke vergoeding ook die in een sectorcomité van de intercommunale of daarmee gelijkgesteld orgaan enkel resulteren in de ontvangst van aanwezigheidsgeld voor elke vergadering waaraan het lid deelneemt, ten bedrage van maximum 150 euro voor een bestuurder, 250 euro voor een ondervoorzitter en 300 euro voor een voorzitter. Voornoemde bedragen dienen te worden verstaan als bruto bedragen. ». HOOFDSTUK XI. - Fiscale bepalingen Afdeling 1. - Maatregelen inzake de met de inkomstenbelastingen

gelijkgestelde belastingen Onderafdeling 1. - Maatregel betreffende de vrachtwagens

Art. 40.In artikel 9 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen bij de wet van 8 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten, wordt punt E vervangen als volgt: "E. Motorvoertuigen of samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen Wanneer de maximaal toegelaten massa 3 500 kilogram overschrijdt, wordt de belasting, afhankelijk van het aantal assen van het voertuig en de aard van de ophanging, vastgesteld volgens de onderstaande schalen 1. Alleenrijdende motorvoertuigen De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa voor de toepassing van de tabellen I tot IV is de eigen maximaal toegelaten massa van het motorvoertuig. Tabel I - Motorvoertuig met hoogstens twee assen

MTM uitgedrukt in kilo

1 of 2 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11 999

0.00

0.00

12.000

12.999

0.00

31.00

13.000

13.999

31.00

86.00

14.000

14.999

86.00

121.00

15.000

16.999

121.00

274.00

17.000

>17.000

121.00

274.00


Tabel II - Motorvoertuig met drie assen :

MTM uitgedrukt in kilo

3 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

14.999

31.00

54.00

15.000

16.999

31.00

54.00

17.000

18.999

54.00

111.00

19.000

20.999

111.00

144.00

21.000

22.999

144.00

222.00

23.000

>25.000

222.00

345.00


Tabel III - Motorvoertuig met vier assen:

MTM uitgedrukt in kilo

1 of 2 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

22.999

144.00

146.00

23 000

24.999

144.00

146.00

25.000

26.999

146.00

228.00

27.000

28.999

228.00

362.00

29.000

>31.000

362.00

537.00


Tabel IV - Motorvoertuig met meer dan vier assen:

MTM uitgedrukt in kilo

4 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

12.999

0.00

0.00

13.000

13.999

0.00

0.00

14.000

14.999

0.00

0.00

15.000

15.999

0.00

0.00

16.000

16.999

0.00

14.00

17.000

17.999

0.00

14.00

18.000

18.999

14.00

32.00

19.000

19.999

14.00

32.00

20.000

20.999

32.00

75.00

21.000

21.999

32.00

75.00

22.000

22.999

75.00

97.00

23.000

23.999

97.00

175.00

24.000

24.999

97.00

175.00

25.000

25.999

175.00

307.00

26.000

26.999

175.00

307.00

27.000

27.999

175.00

307.00

28.000

28.999

175.00

307.00

29.000

29.999

175.00

307.00

30.000

30.999

175.00

307.00

31.000

>31.000

175.00

307.00


2. Samengestelde voertuigen De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa voor de toepassing van de tabellen V tot X is de som van de eigen maximaal toegelaten massa's van de voertuigen die deel uitmaken van het samenstel. Tabel V - Motorvoertuig met hoogstens twee assen en aanhangwagen of oplegger met één enkele as :

MTM uitgedrukt in kilo

1 + 1 of 2 + 1 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11. 999

0.00

0.00

12.000

15.999

0.00

0.00

16.000

17.999

0.00

14.00

18.000

19.999

14.00

32.00

20.000

21.999

32.00

75.00

22.000

22.999

75.00

97.00

23.000

24.999

97.00

175.00

25.000

>27.000

175.00

307.00


Tabel VI - Motorvoertuig met twee assen en aanhangwagen of oplegger met twee assen :

MTM uitgedrukt in kilo

2 + 2 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

22.999

30.00

70.00

23 000

24.999

30.00

70.00

25.000

25.999

70.00

115.00

26.000

27.999

115.00

169.00

28.000

28.999

169.00

204.00

29.000

30.999

204.00

335.00

31.000

32.999

335.00

465.00

33.000

>37.000

465.00

706.00


Tabel VII - Motorvoertuig met twee assen en aanhangwagen of oplegger met drie assen :

MTM uitgedrukt in kilo

2 + 3 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11. 999

0.00

0.00

12.000

35.999

370.00

515.00

36 000

37.999

370.00

515.00

38.000

> 39.999

515.00

700.00


Tabel VIII - Motorvoertuig met drie assen en aanhangwagen of oplegger met hoogstens twee assen :

MTM uitgedrukt in kilo

3 + 1 of 3 + 2 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11. 999

0.00

0.00

12.000

35.999

327.00

454.00

36 000

37.999

327.00

454.00

38 000

39. 999

454.00

628.00

40 000

> 43.000

628.00

929.00


Tabel IX - Motorvoertuig met drie assen en aanhangwagen of oplegger met drie assen :

MTM uitgedrukt in kilo

3 + 3 assen

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

35.999

186.00

225.00

36 000

37.999

186.00

225.00

38 000

39.999

225.00

336.00

40 000

> 43.000

336.00

535.00


Tabel X - Samengestelde voertuigen met een andere dan de in de tabellen V tot IX vermelde configuraties:

MTM uitgedrukt in kilo

Andere

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen)

Andere ophangingssystemen van de aangedreven as(sen)

Van

Tot

Bedragen uitgedrukt in euro

3.501

15.999

0.00

0.00

16.000

16.999

0.00

14.00

17.000

17.999

0.00

14.00

18.000

18.999

14.00

32.00

19.000

19.999

14.00

32.00

20.000

20.999

32.00

75.00

21.000

21.999

32.00

75.00

22.000

22.999

75.00

97.00

23.000

23.999

97.00

175.00

24.000

24.999

97.00

175.00

25.000

25.999

175.00

307.00

26.000

26.999

175.00

307.00

27.000

27.999

175.00

307.00

28.000

28.999

175.00

307.00

29.000

29.999

204.00

335.00

30.000

30.999

204.00

335.00

31.000

31.999

335.00

465.00

32.000

32.999

335.00

465.00

33.000

33.999

465.00

706.00

34.000

34.999

465.00

706.00

35.000

35.999

465.00

706.00

36.000

36.999

465.00

706.00

37.000

37.999

465.00

706.00

38.000

38.999

465.00

706.00

39.000

39.999

465.00

706.00

40.000

40.999

465.00

706.00

41.000

41.999

465.00

706.00

42.000

42.999

465.00

706.00

43.000

>43.000

465.00

706.00


Onderafdeling 2. - Maatregelen betreffende oude voertuigen

Art. 41.In artikel 10, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, voor het laatst gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, worden de woorden "vijfentwintig jaar" vervangen door de woorden "dertig jaar".

Art. 42.In artikel 97 quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en vervangen bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten5, worden de woorden "die bedoeld zijn in artikel 2, § 2, tweede lid, 7° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen" vervangen door de woorden "die sinds meer dan dertig jaar in het verkeer worden gebracht en ingeschreven zijn onder één van de nummerplaten bedoeld in artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen". Afdeling 2. - Maatregelen inzake registratierechten

Onderafdeling 1. - Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Art. 43.Artikel 44 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten5, wordt aangevuld met vier leden, luidend als volgt: Het recht bedraagt 12,50 ten honderd voor de verkoop, de ruiling en iedere overeenkomst tot overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

Als de gebeurtenis bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op één of meerdere woongebouwen in de zin van artikel 44bis, is de toepassing van het tarief van 12,5 % verbonden aan een gewaarmerkte en ondertekende verklaring, in of onderaan de overeenkomst die aanleiding geeft tot de heffing van het evenredig registratierecht of in een bij deze overeenkomst gevoegd geschrift, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de aankoper, rechts- of natuurlijke persoon, niet in het bezit is, op de datum van de gebeurtenis of via deze, van minstens twee anderen woongebouwen.

Bij gebrek aan deze verklaring, wordt de overeenkomst geregistreerd op het bij artikel 44bis vastgesteld tarief; wat boven het bij dit artikel bedoeld tarief wordt geheven, kan worden teruggegeven overeenkomstig artikel 209, 1°, c), op basis van de verklaring van de aankoper met de vermelding bedoeld in het tweede lid.

Indien blijkt dat de verklaring bedoeld in het tweede lid niet juist is, zijn de bijkomende rechten die voortvloeien uit de toepassing van artikel 44bis opeisbaar en de aankoper verbeurt een boete gelijk aan de ontdoken rechten.".

Art. 44.In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel 44bis ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 44bis "Het recht vastgesteld in artikel 44 wordt gebracht op 15 % vanaf de aankoop, in hoofde van eenzelfde persoon, door verkoop, uitwisseling of door elke overdragende overeenkomst onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik, met uitzondering van erfdienstbaarheden, het recht van gebruik en het recht van bewoning, van een derde woongebouw.

Onder "woongebouw" wordt verstaan het gebouw of het deel daarvan, gelegen in België of in het buitenland, namelijk de ééngezinswoning of het appartement dat, wegens zijn aard, bestemd is om door een gezin te worden bewoond of als dusdanig wordt gebruikt.

Als een gebouw speciaal wordt ingericht of verbouwd voor verschillende duidelijk gescheiden woningen, wordt elk ervan beschouwd als een woningbouw.

Om te bepalen of de verrichting bedoeld in het eerste lid een derde woongebouw betreft, wordt geen rekening gehouden met wat volgt: 1° de gebouwen waarop de aankoper, rechts- of natuurlijke persoon, in het bezit is van minder dan 33 % in volle eigendom of in vruchtgebruik;2° de gebouwen waarvan de koper daadwerkelijk het hem toebehorende zakelijk recht via een authentieke overdrachtsakte overgedragen heeft, uiterlijk binnen de twaalf maanden na de authentieke aankoopakte van het derde onroerend goed;3° de gebouwen die het voorwerp uitmaken van een maatregel tot onteigening; 4° de gebouwen waarvan de aankoop wordt belast tegen het tarief bepaald bij artikel 62 van dit Wetboek.".

Art. 45.In artikel 62 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 april 1978, worden de woorden "Het bij artikel 44 vastgestelde recht" vervangen door de woorden "Het bij de artikelen 44 en 44bis vastgestelde recht".

Art. 46.In artikel 64 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "Het bij artikel 44 vastgestelde recht" vervangen door de woorden "Het bij artikel 44 of bij artikel 44bis vastgestelde recht".

Art. 47.In artikel 65 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "Het gewone recht" vervangen door de woorden "het bij artikel 44 of bij artikel 44bis vastgestelde recht".

Art. 48.In artikel 71 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de gewone rechten" vervangen door de woorden "het bij artikel 44 of bij artikel 44bis vastgestelde recht".

Onderafdeling 2. - Schenkingen onder levenden van roerende of onroerende goederen

Art. 49.In artikel 131, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1977 en laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten3, worden de tabellen I en II vervangen als volgt: "Tabel I

Gedeelte van de schenking

Tarief in rechte lijn

tussen echtgenoten en tussen samenwonenden

Van Tot

Inbegrepen

a

b

EUR

EUR

p.c.

EUR

0,01

25.000

3

-

25000,01

100.000

4

750

100000,01

175.000

9

3.750

175000,01

200.000

12

10.500

200000,01

400.000

18

13.500

400000,01

500.000

24

49.500

Au-delà

500.000

30

73.500


Tabel II

Gedeelte van de schenking

Tussen broers en zussen

Tussen ooms of tantes en neven en nichten

Tussen alle andere personen

Van Tot

Inbegrepen

a

b

a

b

a

b

EUR

EUR

p.c

EUR

p.c

EUR

p.c

EUR

0,01

50.000

10

-

10

-

20

-

50.000,01

75.000

10

5.000

20

5000

30

10.000

75.000,01

150.000

20

7.500

20

10.000

30

17.500

150.000,01

175.000

20

22.500

30

25.000

40

40.000

175.000,01

300.000

30

27.500

30

32.500

40

50.000

300.000,01

350.000

30

65.000

40

70.000

50

100.000

350.000,01

450.000

40

80.000

40

90.000

50

125.000

Boven de

450.000

40

120.000

50

130.000

50

175.000"


Art. 50.In artikel 131ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, wordt de tabel gewijzigd door wat volgt :

"Tabel met betrekking tot het preferentiele tarief voor de schenkingen van woningen

Gedeelte van de schenking


Van

tot en met

a

b

EUR

EUR

p.c.

EUR

0.01

25.000

1

-

25.000,01

50.000

2

250

500.00,01

100.000

4

750

100.000,01

175.000

5

2.750

175.000,01

250.000

9

6.500

250.000,01

400.000

18

13.250

400.000,01

500.000

24

40.250

Boven de

500.000

30

64.250"


Onderafdeling 3. - Teruggave

Art. 51.Artikel 209, 1°, van het hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met een punt c), luidend als volgt: "c) dat de voorwaarde waaraan de toepassing van het tarief bedoeld bij artikel 44 ondergeschikt is, wordt nageleefd;"

Art. 52.In artikel 212, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, worden de woorden "of bij artikel 44bis" ingevoegd tussen de woorden "...bij artikel 44" en de woorden "vastgestelde recht is voldaan...". Afdeling 3. - Maatregelen inzake de vestiging, de invordering en de

geschillen inzake de gewestelijke belastingen

Art. 53.Artikel 1 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, gewijzigd bij de decreten van 17 januari 2008 en 10 december 2009, wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Dit decreet is van toepassing op de belastingen, in hoofdsom en interesten, en boetes, die gevestigd worden door decreten van het Waalse Gewest behalve voor zover bedoelde decreten daarvan afwijken alsook op de andere belastingen en taksen in hoofdsom, in interesten en boetes ten bate van het Waalse Gewest als dit decreet uitdrukkelijk op hen toepasselijk wordt gemaakt.

Tenzij anders bepaald, is dit decreet eveneens van toepassing op aanvullende belastingen geïnd door het Waalse Gewest ten bate van de provincies, gemeenten en federaties van gemeenten. ».

Art. 54.In artikel 11bis, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten6, worden de woorden "en het eurovignet" vervangen door de woorden ", eurovignet en kilometerheffing".

Art. 55.In artikel 12bis, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten6, worden de woorden "Inzake het eurovignet, de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling" vervangen door de woorden "Inzake verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, eurovignet en kilometerheffing".

Art. 56.Artikel 52 ter wordt ingevoegd in hoofdstuk VII van hetzelfde decreet. Dit artikel luidt als volgt : "

Art. 52ter.Terugbetalingsfondsen worden uitgetrokken op de begroting voor de ten onrechte geïnde sommen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, heffingen en boetes.

De ontvangers die de ontvangsten hebben uitgevoerd, zorgen voor de terugbetaling van de ten onrechte geïnde bedragen.". Afdeling 4. - Maatregelen inzake plaatselijke democratie en

decentralisatie

Art. 57.In artikel L3321-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Zij is echter niet van toepassing op de aanvullende belastingen op de belastingen van de federale overheid alsook op de aanvullende belastingen geïnd door het Waalse Gewest ten bate van de provincies en gemeenten.". Afdeling 5 - Bepalingen betreffende de dienstencheques

Art. 58.Artikel 145/22 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 145/22.De uitgaven bedoeld in artikel 145/21 komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering: 1° wat de uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen betreft : a) ten belope van de nominale waarde van de PWA-cheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij de uitgever heeft aangekocht, verminderd met de nominale waarde van die PWA-cheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk aan de uitgever zijn terugbezorgd;b) op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen het attest overlegt vermeld in de reglementering betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en uitgereikt door de uitgever van de PWA-cheques;2° wat de uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstenscheques betreft : a) ten belope van het bedrag verkregen door de volgende bewerkingen te volgen : 1) het verschil tussen enerzijds de aanschafprijs van de dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht en anderzijds, de aanschafprijs van die dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald;2) het bedrag verkregen onder 1) wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt waarvan de teller 3 is en de noemer de aanschafprijs van de dienstencheque is;3) het bedrag verkregen onder 2) wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt waarvan : i.de teller gelijk is aan het verschil tussen enerzijds, het aantal dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht en anderzijds, het aantal dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald. de teller kan niet hoger zijn dan 150; ii. de noemer gelijk is aan het verschil tussen enerzijds, het aantal dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht en anderzijds, het aantal dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald; b) op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen het attest overlegt vermeld in de reglementering betreffende de buurtdiensten en -banen en uitgereikt door het uitgiftebedrijf van de dienstencheques.".

Art. 59.Artikel 63/10 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2002, wordt opgeheven. Afdeling 6 - Bepalingen betreffende de onroerende voorheffing

Art. 60.Artikel 16 van het programmadecreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit wordt opgeheven.

Art. 61.In artikel 17 van hetzelfde decreet vervalt lid 3. HOOFDSTUK XII. - Bepaling inzake kosten van advocaten en gerechtskosten

Art. 62.De Regering wordt ertoe gemachtigd provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van het Waalse Gewest optreden. HOOFDSTUK XIII. - Bepaling betreffende de aankoopcomités

Art. 63.De als commissaris of voorzitter van het Aankoopcomité aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst worden ertoe gemachtigd om de handelingen van de rechtspersonen bedoeld in artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen te authentificeren. HOOFDSTUK XIV. - Slotbepaling

Art. 64.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van afdeling 5 van hoofdstuk X die van toepassing is vanaf het aanslagjaar 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 december 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 667 (2016-2017) Nrs. 1 tot 11.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 21 december 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^