Programmadecreet van 22 februari 2016
gepubliceerd op 14 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Programmadecreet 2016

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016201952
pub.
14/04/2016
prom.
22/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201952

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


22 FEBRUARI 2016. - Programmadecreet 2016 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Afdeling 1. - Gezondheid

Artikel 1.Artikel 2, § 4, vierde lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1971, wordt gewijzigd als volgt : « Voor de vaststelling van de maximumprijzen of de perken zoals bedoeld in dit artikel, met uitzondering van de vaststelling van de prijzen in de instellingen voor bejaardenopvang in het Duitse taalgebied, raadpleegt de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren vooraf de Commissie tot Regeling van de Prijzen, waarvan het statuut door de Koning wordt vastgelegd, volgens de modaliteiten vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. »

Art. 2.In artikel 11, tweede lid, van het decreet van 4 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen wordt het woord "afdeling" vervangen door het woord "departement". Afdeling 2. - Gezin

Art. 3.In artikel 7, eerste lid, van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken worden de woorden "in de bevoegde afdeling" vervangen door de woorden "in het bevoegde departement". Afdeling 3. - Sociale aangelegenheden

Art. 4.Artikel 2, § 3, van het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen wordt opgeheven.

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt een artikel 18.1 ingevoegd, luidende : « Art. 18.1 Indien een inrichtende macht geen of geen geschikte noodopvangwoning voor een persoon in noodtoestand heeft, mag hij die persoon in een noodopvangwoning van een andere inrichtende macht onderbrengen op voorwaarde dat de beide inrichtende machten een overeenkomst over de terbeschikkingstelling sluiten. De Regering legt de kadervoorwaarden voor die overeenkomst vast. »

Art. 6.Artikel 22, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, wordt aangevuld met de volgende zin : « Die toelage geldt niet voor huurcontracten tussen een gemeente en een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat zich op het grondgebied van diezelfde gemeente bevindt. »

Art. 7.In artikel 24 van hetzelfde decreet worden de woorden "de bevoegde afdeling" vervangen door de woorden "het bevoegde departement".

Art. 8.In artikel 7 van het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten4 tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 5°, wordt het woord "uitwerken" vervangen door de woorden "uitgewerkt hebben";2° paragraaf 1, 7°, wordt vervangen als volgt : « 7° in het Duitse taalgebied over de infrastructuur beschikken die voor de aangeboden hulp en de activiteiten noodzakelijk is, waarbij de veiligheid van die infrastructuur in het bijzonder aangetoond wordt met een gunstig advies over de brandveiligheid, gegeven door de bevoegde commandant van de brandweerdienst;» 3° paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs en op zijn minst drie jaar beroepservaring in de sociale sector hebben of op zijn minst houder zijn van een bachelor in een sociale of pedagogische richting;» 4° paragraaf 2, tweede lid, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 11, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de eerste zin vervangen als volgt : « De subsidie van de personeelskosten bedraagt 87,5 % van de werkelijke loonkosten en wordt berekend volgens de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", waarbij voor de hoogste subsidie de weddeschaal van de houder van een bachelor in aanmerking wordt genomen. »

Art. 10.Artikel 16, § 1, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « § 1. De sociale trefpunten die op 1 januari 2016 al erkend waren, hebben vanaf die datum 24 maanden de tijd om het advies over de brandveiligheid vermeld in artikel 7, § 1, 7°, voor te leggen. » Afdeling 4. - Personen met een handicap

Art. 11.Artikel 7, tweede lid, van het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap), gewijzigd bij decreet van 17 mei 2004, wordt vervangen als volgt : « De voorzitter heeft een grondige kennis van het Duits. » Afdeling 5. - Jeugdbijstand

Art. 12.In artikel 37 van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de bepalingen onder 5°, 6°, 9°, 10° en 11° opgeheven;2° in paragraaf 3, tweede lid, 2°, worden de woorden "(drieëntwintig jaar)" vervangen door de woorden "twintig jaar";3° paragraaf 3, derde lid, wordt opgeheven.

Art. 13.Artikel 57bis, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten, wordt opgeheven.

Art. 14.De wet van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 bron ministerie van justitie Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 01/03/2002 pub. 19/05/2008 numac 2008000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, gewijzigd bij de wetten van 13 juni 2006 en 27 december 2006, wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 5 van het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, tweede lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren door minstens één vertegenwoordiger »;2° paragraaf 1, tweede lid, 5°, wordt opgeheven;3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Het begeleidingscomité heeft de volgende opdracht : 1° zo mogelijk om de twee jaar een jeugdbijstandsforum organiseren om de jeugdbijstand te plannen, om te netwerken en om aan preventie te doen.Aan dat forum nemen de diensten, organisaties, instellingen en centra deel die direct of indirect met de betrokken werkterreinen te maken hebben; 2° in het kader van die forums de behoeften in de jeugdbijstand gericht analyseren en de samenwerking tussen de partners bevorderen, rekening houdend met de behoeften en belangen van de minderjarigen en de personen belast met de opvoeding.De initiatieven die in dat kader ontstaan, worden op hun opportuniteit getoetst en worden dienovereenkomstig bevorderd. » HOOFDSTUK 2. - CULTURELE AANGELEGENHEDEN Afdeling 1. - Cultuur

Art. 16.In artikel 21 van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten8 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een nieuw eerste lid ingevoegd, luidende : « De subsidies bepaald in dit hoofdstuk worden toegekend in de vorm van voorschotten die 80 % van het te verwachten bedrag bedragen.» 2° het bestaande eerste lid wordt het tweede lid en het bestaande tweede lid wordt het derde lid;3° in het nieuwe tweede lid worden de woorden "De in dit hoofdstuk vermelde subsidies worden alleen uitbetaald als" vervangen door de woorden "Het restbedrag wordt alleen uitbetaald als";4° het artikel wordt aangevuld met een nieuw vierde lid, luidende : « In afwijking van het eerste tot het derde lid wordt het in artikel 43 vermelde bedrag van de onderscheiding "kunstenaar van de Duitstalige Gemeenschap" als een eenmalig bedrag uitbetaald.»

Art. 17.In artikel 22 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : « 1° innovatief of buitengewoon zijn in vergelijking met de normale activiteiten van de aanvrager;» 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "in vergelijking met de normale activiteiten van de aanvrager" opgeheven.

Art. 18.In artikel 23, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "30 juni" en worden de woorden "minstens één maand voor het begin van het project" vervangen door de woorden "uiterlijk op 31 oktober van het vorige kalenderjaar".2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Voor projecten die tussen 1 juli en 31 december van het organisatiejaar plaatshebben, wordt de aanvraag uiterlijk op 31 maart van hetzelfde jaar ingediend.»

Art. 19.In artikel 24, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Nadat is nagegaan dat de ondersteuningsvoorwaarden vervuld zijn," vervangen door de woorden "Nadat de ingediende stukken gecontroleerd zijn,".

Art. 20.In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Nadat is nagegaan dat de ondersteuningsvoorwaarden vervuld zijn," vervangen door de woorden "Nadat de ingediende stukken gecontroleerd zijn,".

Art. 21.In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Nadat is nagegaan dat de ondersteuningsvoorwaarden vervuld zijn," vervangen door de woorden "Nadat de ingediende stukken gecontroleerd zijn,".

Art. 22.In artikel 35, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Nadat is nagegaan dat de ondersteuningsvoorwaarden vervuld zijn," vervangen door de woorden "Nadat de ingediende stukken gecontroleerd zijn,".

Art. 23.In hoofdstuk 3, afdeling 6, van hetzelfde decreet wordt het volgende artikel 38.1 ingevoegd, luidende : « Art. 38.1 - Beurs Nadat de ingediende stukken gecontroleerd zijn, kan de Regering de beurs voor een cultuurproject toekennen. »

Art. 24.Artikel 52 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende : « § 6. De subsidies vermeld in de §§ 3 tot 5 worden alleen uitbetaald voor optredens die werkelijk hebben plaatsgevonden. De bewijzen daarvoor worden overeenkomstig § 2 ingediend. »

Art. 25.Artikel 60 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « De jaarlijkse oproep voor kandidaten geldt telkens voor één theaterseizoen dat loopt van 1 juli van het jaar van de oproep voor kandidaten tot 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. »

Art. 26.In artikel 61, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "dat aan de classificatie voorafgaat" vervangen door de woorden "van de oproep voor kandidaten".

Art. 27.In artikel 64, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "jaar" door het woord "seizoen" vervangen.

Art. 28.(Geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 29.In hetzelfde decreet wordt tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 een hoofdstuk 6.1 ingevoegd dat de artikelen 89.1 tot 89.6 omvat : « Hoofdstuk 6.1 - Kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap Art. 89.1 - Oprichting Er wordt een kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap opgericht.

De Regering zorgt voor de begeleiding van de commissie.

Art. 89.2 - Taken De kunstcommissie heeft de volgende taken : 1° de Regering adviseren bij kunstaankopen en op verzoek advies geven over kunstaankopen;2° voorstellen voor kunstaankopen uitwerken. Art. 89.3 - Samenstelling De kunstcommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf deskundige leden die na een openbare oproep door de Regering aangewezen worden voor een verlengbare termijn van vier jaar.

De Regering wijst de voorzitter aan onder de leden van de kunstcommissie.

Als een lid zijn mandaat vroegtijdig beëindigt, wordt het mandaat door een nieuw aangewezen lid voleindigd.

De kunstcommissie vat haar activiteiten aan in 2017.

Art. 89.4 - Werkwijze De kunstcommissie komt zo nodig op uitnodiging van de voorzitter bijeen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De kunstcommissie neemt haar beslissingen per consensus. Ze kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft van de leden aanwezig is. Ze stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Regering.

De Regering bepaalt hoe te werk wordt gegaan bij wraking van de leden.

Art. 89.5 - Aanbevelingen De kunstcommissie legt de Regering na elke vergadering een verslag voor waarin ze aanbevelingen over de kunstaankopen doet.

Art. 89.6 - Vergoedingen De leden van de kunstcommissie krijgen presentiegeld en reisvergoedingen overeenkomstig de door de Regering vastgelegde bepalingen. » Afdeling 2. - Jeugd

Art. 30.Artikel 8 van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten7 ter ondersteuning van het jeugdwerk, gewijzigd bij decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten6, wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende : « 6° aantonen dat minstens 50 jonge mensen lid zijn. »

Art. 31.In artikel 52, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "negen" vervangen door het woord "tien". Afdeling 3. - Sport

Art. 32.In artikel 27, § 2, 1°, van het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, vervangen bij het decreet van 27 april 2009, worden de woorden "licentiaat of leerkracht middelbaar onderwijs" vervangen door de woorden "master of bachelor".

Art. 33.In artikel 35, tweede lid, derde streepje, van hetzelfde decreet worden de woorden "elke der afdelingen "Onderwijs", "Culturele Aangelegenheden" en "Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden" vervangen door de woorden "elk der departementen bevoegd voor Onderwijsorganisatie, Sport en Gezondheid". Afdeling 4. - Media

Art. 34.Artikel 9, § 1, van het decreet van 27 juni 1986 betreffende het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap wordt vervangen als volgt : « § 1. Om tot lid van de Raad van het Centrum te worden verkozen, moet men de burgerlijke en politieke rechten genieten, ten minste 21 jaar oud zijn en de Duitse taal beheersen. »

Art. 35.In artikel 1, § 2, van het decreet van 7 februari 1994 betreffende de hulp aan de dagbladpers wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 36.In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « Als perseenheid wordt beschouwd de onderneming die haar maatschappelijke zetel resp.bedrijfszetel in het Duitse taalgebied heeft en die in het bijzonder één of meer tegen betaling verspreide dagbladen uitgeeft. » 2° in paragraaf 2 worden de bepalingen onder 1° en 2° als volgt vervangen : « 1° jaarlijks ten minste 250 daguitgaven van hetzelfde Duitstalige dagblad uitgegeven hebben die tegen betaling zowel in gedrukte als in digitale vorm verspreid worden en die ten minste 16 redactionele pagina's omvatten; 2° jaarlijks gemiddeld ten minste 7.500 exemplaren per uitgave van het dagblad vermeld in 1° verkocht hebben, ongeacht of het daarbij om gedrukte dan wel om digitale exemplaren gaat; » 3° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden "van ten hoogste 65 jaar" opgeheven;4° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 37.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden " §§ 2 en 3" vervangen door de woorden " § 1".

Art. 38.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de woorden " §§ 1-3" vervangen door de woorden " §§ 1 en 2" en worden tussen de woorden "uitgave van een dagblad" en de woorden "een eenmalige startsubsidie" de woorden "zowel in gedrukte als in digitale vorm" ingevoegd.

Art. 39.Het opschrift van titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen, ingevoegd bij decreet van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, wordt vervangen als volgt : « Afdeling 4. - Bijzondere bepalingen voor uitzendingen van het open kanaal en van openbare zittingen en evenementen van het Parlement".

Art. 40.Artikel 16, § 1, 2°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, wordt vervangen als volgt : « 2° openbare zittingen en evenementen van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap overeenkomstig artikel 16.1. »

Art. 41.In artikel 16.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van het artikel wordt vervangen als volgt : « Artikel 16.1 - Zittingen en evenementen van het Parlement ». 2° in het eerste lid wordt na het woord "zittingen" de woorden "en evenementen" ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - LOKALE BESTUREN

Art. 42.Artikel 8, 2°, van het decreet van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende organisatie van het gewone administratieve toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied, vervangen bij het decreet van 15 maart 2010, worden na het woord "politiezone" de woorden "en de hulpverleningszone" ingevoegd. HOOFDSTUK 4. - INFRASTRUCTUUR Afdeling 1. - Decreet betreffende de infrastructuur

Art. 43.In artikel 21, § 2, van het decreet van 18 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 bron ministerie van justitie Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 01/03/2002 pub. 19/05/2008 numac 2008000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de infrastructuur, gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2004, 21 maart 2005 en 2 maart 2015, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende : « Indien een infrastructuurproject op het ogenblik van de aanvraag niet op alle punten aan de voorschriften inzake toegankelijkheid voor gehandicapten voldoet, kan de Regering een belofte verlenen onder voorbehoud van de uit te voeren werkzaamheden. In dat geval verliest de aanvrager het recht op subsidie voor de bouwfase vermeld in de belofte, indien de opgelegde voorwaarden bij voltooiing niet vervuld zijn. »

Art. 44.In artikel 33 van hetzelfde decreet worden de woorden "alsmede op het gebied van infrastructuurprojecten m.b.t. de beroepsopleiding en de technische opleiding die voor verschillende inrichtende machten open staan," opgeheven.

Art. 45.Artikel 34 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : «

Art. 34.Infrastructuur voor de beroepsopleiding en de technische opleiding In afwijking van artikel 16 bedraagt de toelage voor de in artikel 2, eerste lid, vermelde infrastructuurprojecten voor de beroepsopleiding en de technische opleiding die voor verschillende inrichtende machten open staan, 100 % van het totaal subsidieerbaar bedrag der uitgaven. »

Art. 46.In hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde decreet wordt een artikel 39.1 ingevoegd, luidende : « Art. 39.1 - Subsidie van de provincie De provincie subsidieert de in artikel 2, eerste lid, 4°, vermelde infrastructuurprojecten bij onder monumentenzorg geplaatste gebouwen, ensembles en landschappen of daaraan vast verbonden inrichtingen.

Die subsidie bedraagt per aanvraag voor een beschermd object minstens 4 % van het totaal subsidieerbaar bedrag van de aanneembare uitgaven.

De aanvrager dient bij de provincie een aanvraag om subsidie in. De provincie betaalt de subsidie rechtstreeks uit aan de aanvrager na voltooiing van de werkzaamheden, op basis van ingediende bewijsstukken. »

Art. 47.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt na artikel 43 een afdeling 5 ingevoegd die de artikelen 44 tot 44.3 bevat, luidende : « Afdeling 5. - Ziekenhuizen »

Art. 48.Artikel 44 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : «

Art. 44.Algemene voorwaarden voor de subsidiëring van ziekenhuizen Onverminderd de toepassing van artikel 10 zijn infrastructuurprojecten van ziekenhuizen alleen subsidieerbaar : - als ze betrekking hebben op de erkende ziekenhuisdiensten en de medisch-technische diensten; - na voorlegging van een samenwerkingsovereenkomst tussen de ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap die voldoet aan de door de Regering gestelde minimumeisen. »

Art. 49.In de nieuwe afdeling 5 van hetzelfde decreet worden de artikelen 44.1 tot 44.3 ingevoegd, luidende : « Art. 44.1 Algemene subsidietarieven In afwijking van artikel 16, eerste lid, bedraagt de subsidie voor de in artikel 2, eerste lid, 1° tot 3°, 5°, en 7° tot 10°, vermelde infrastructuurprojecten van ziekenhuizen 80 % van het totaal subsidieerbaar bedrag der uitgaven.

Art. 44.2 Instaatstellingswerken aan ziekenhuizen In afwijking van de artikelen 8 tot 9 en 11 tot 26 krijgen de ziekenhuizen een jaarlijkse vaste subsidie voor het infrastructuurproject vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°.

Het bedrag van die subsidie, dat in verhouding tot het aantal erkende bedden onder de ziekenhuizen opgesplitst wordt, hangt af van de beschikbare begrotingsmiddelen.

Alle kosten die direct of indirect samenhangen met de instaatstellingswerken die de Regering heeft vastgelegd, komen in aanmerking als verantwoording voor de aanwending van de middelen.

De Regering bepaalt welke stukken voor de controle van de aanwending van de subsidiemiddelen moeten worden ingediend.

Geld dat voor een bepaald doel bestemd is, maar binnen drie jaar na de uitbetaling ervan niet voor dat doel aangewend werd, wordt door de Regering teruggevorderd. Op die bedragen worden interesten tegen het wettelijke tarief berekend.

Art. 44.3 Uitrusting van ziekenhuizen In afwijking van artikel 16, tweede lid, bedraagt de toelage voor het in artikel 2, eerste lid, 6°, vermeld en door ziekenhuizen gepland infrastructuurproject 60 % van het totaal subsidieerbaar bedrag der uitgaven.

De uitbetaling van die toelage, waarvan het maximale bedrag beperkt wordt door de beschikbare begrotingsmiddelen, is gebonden aan de overlegging van een gemeenschappelijk jaarlijks investeringsplan voor de uitrusting van de ziekenhuizen. »

Art. 50.Artikel 45, 5°, van het programmadecreet 2014 van 24 februari 2014 wordt vervangen als volgt : « 5° de artikelen 30 tot 38, die in werking treden op 1 januari 2018. » Afdeling 2. - Federale ziekenhuiswetgeving

Art. 51.Artikel 63, artikel 64 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2009, artikel 65, eerste lid, en artikel 106 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen worden opgeheven.

Art. 52.Artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingebruikname van ziekenhuisdiensten, evenals van de wijze waarop de schadeloosstelling wordt berekend wordt opgeheven.

Art. 53.Hoofdstuk II van hetzelfde koninklijk besluit, dat de artikelen 2 tot en met 5 omvat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 54.In artikel 7, 1°, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten1, worden de bepalingen onder a) en onder c) opgeheven.

Art. 55.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 oktober 2011 en 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder a) worden de woorden "a) en" opgeheven;2° in de bepaling onder b) worden de woorden "a) en" opgeheven;3° in de bepaling onder c) worden de woorden "1°, c) en" opgeheven;4° in de bepaling onder d) worden de woorden "1°, a)," opgeheven;5° in de bepaling onder e) worden de woorden "a) en" opgeheven.

Art. 56.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten1;2° artikel 11;3° artikel 24, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten;4° artikel 25, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2006, 26 november 2010 en 17 december 2012;5° artikel 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010024453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten;6° artikel 26bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten1;7° artikel 27, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten;8° artikel 28;9° artikel 29, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten1;10° artikel 29bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten1;11° artikel 31, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten2.

Art. 57.In artikel 86, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten1, worden de woorden "A1," en "A3," opgeheven.

Art. 58.In artikel 88 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 2003 en 17 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, 1°, wordt opgeheven; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "behalve voor wat de Onderdelen A1 en B5 waarop de bepalingen van § 1, van toepassing zijn, betreft." vervangen door de woorden "behalve voor onderdeel B5 waarop de bepalingen van § 1 van toepassing zijn".

Art. 59.In artikel 89, tweede lid, eerste streepje, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 2003 en 17 december 2012, wordt het woord "A1," opgeheven.

Art. 60.In artikel 91bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 bet type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de toekenning van een syndicale premie voor de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, tot type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een loonsverhoging voor kapiteins en officieren ingeschreven in de type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toepassingsregels worden bepaald voor toekenning van betaald educatief verlof aan werknemers die examens afleggen, georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven comp type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Duits taalgebied tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Frans taalgebied op het grondgebied van het Waals Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Vlaams Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel sluiten, wordt het woord "A1," opgeheven.

Art. 61.In artikel 91quinquies, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006203492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 bet type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de toekenning van een syndicale premie voor de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, tot type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een loonsverhoging voor kapiteins en officieren ingeschreven in de type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toepassingsregels worden bepaald voor toekenning van betaald educatief verlof aan werknemers die examens afleggen, georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven comp type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Duits taalgebied tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Frans taalgebied op het grondgebied van het Waals Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Vlaams Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel sluiten, worden de woorden "A1, A3," opgeheven.

Art. 62.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007;2° het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van de procedure met betrekking tot de goedkeuring van de kalender door de Nationale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig artikel 97bis, tweede lid, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten0;3° het koninklijk besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van artikel 130 van de Grondwet bevoegde overheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet bevoegde over sluiten tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van artikel 130 van de Grondwet bevoegde overheid;4° het koninklijk besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van artikel 130 van de Grondwet bevoegde overheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet bevoegde over sluiten tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bevoegde overheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2007;5° het ministerieel besluit van 3 november 1969 tot bepaling van de reglementering met betrekking tot de financiële tussenkomst van de Staat voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen;6° het ministerieel besluit van 1 juli 1971 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 1967 en van het ministerieel besluit van 2 oktober 1969 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend;7° het ministerieel besluit van 8 november 1973 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1971 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend;8° het ministerieel besluit van 1 september 1978 tot wijziging van de ministeriele besluiten van 1 juli 1971 en 8 november 1973 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw en de apparatuur, de herconditionering, de uitrusting van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 april 1984 en 12 oktober 1993;9° het ministerieel besluit van 4 september 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 1971 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw en de apparatuur, de herconditionering, de uitrusting van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 april 1984 en 12 oktober 1993;10° het ministerieel besluit van 4 september 1989 tot vaststelling van de modaliteiten van bewijsvoering van de goedkeuring van de kalender door de Nationale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig artikel 97bis, tweede lid, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen;11° het ministerieel besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten3 tot vaststelling van de maximumkostprijs die in aanmerking kan worden genomen voor de betoelaging van nieuwbouwwerken, uitbreidingswerken en herconditioneringswerken van een ziekenhuis of een dienst.

Art. 63.De bepalingen vermeld in de vorige afdeling blijven van toepassing voor de investeringen die de federale overheid op grond van artikel 47/9, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten doet op het gebied van de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen. HOOFDSTUK 5. - FINANCOEN EN BEGROTING

Art. 64.In het opschrift van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een afschrijvingsfonds in de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "afschrijvingsfonds in de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "Fonds voor het beheer van de financiële schulden van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 65.In artikel 1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Er wordt een Fonds voor het beheer van de financiële schulden van de Duitstalige Gemeenschap opgericht, hierna Fonds te noemen;»; 2° in het tweede lid worden de woorden "afschrijvingsfonds van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door het woord "Fonds".

Art. 66.In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 3 februari 2003 en 25 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Het Fonds dient om de door de Duitstalige Gemeenschap aangegane leningen af te betalen, alsook om bankkosten, kosten voor de uitgifte van thesauriebewijzen, debetrente en rente op kredietlijnen te betalen.»; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 67.In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt het woord "afschrijvingsfonds" vervangen door het woord "Fonds" en wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 68.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt het woord "afschrijvingsfonds" vervangen door het woord "Fonds".

Art. 69.Artikel 4bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten6, wordt vervangen als volgt : «

Art. 4bis.De uitgaven van het Fonds bestaan uit : 1° aflossingen van kapitaal en intresten voor de aangegane leningen, financiële leasings en soortgelijke financieringsproducten;2° debetrente;3° rente op kredietlijnen;4° rente en kosten in samenhang met de uitgifte van thesauriebewijzen;5° bankkosten en andere bijkomende financiële kosten.»

Art. 70.In artikel 104 van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 19 april 2010 en 24 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "6.000 euro" vervangen door het bedrag "10.000 euro"; 2° in paragraaf 2 wordt het bedrag "6.000 euro" vervangen door het bedrag "10.000 euro". HOOFDSTUK 6. - DIVERSE BEPALINGEN Afdeling 1. - Begraafplaatsen en lijkbezorging

Art. 71.In artikel 4 van het decreet van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten9 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin, luidende : « Als begraafplaats geldt elke plaats waar meer dan vijf stoffelijke overschotten begraven zijn.»; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de eerste zin opgeheven en wordt de tweede zin vervangen als volgt : « In elke gemeente is er ten minste een perceel voor graven, een urnenveld, een strooiweide en een columbarium.» Afdeling 2. - Discriminatieverbod

Art. 72.Artikel 1 van het decreet van 19 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten5 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wordt na het eerste lid aangevuld met het volgende lid, luidende : « Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG. »

Art. 73.In artikel 2, 3°, van hetzelfde decreet worden de woorden "bevalling en moederschap," vervangen door de woorden "bevalling, moederschap en ouderschap,".

Art. 74.In artikel 3, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden "bevalling en moederschap," vervangen door de woorden "bevalling, moederschap en ouderschap,".

Art. 75.Artikel 18, § 6, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « § 6. De in dit artikel bedoelde bescherming is eveneens van toepassing op personen die optreden als getuige, raadsheer, verdediger of bijstandsverlener ten voordele van de betrokken persoon. »

Art. 76.Artikel 19, § 9, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « § 9. De in dit artikel bedoelde bescherming is eveneens van toepassing op personen die optreden als getuige, raadsheer, verdediger of bijstandsverlener ten voordele van de betrokken persoon. » Afdeling 3. - Prijs van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 77.Artikel 1 van het decreet van 19 december 1988 betreffende de toekenning van de Prijs van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 29 januari 2007 en 29 juni 2015, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Het Parlement kent de Prijs van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap toe voor werken in de volgende bereiken : - staatswetenschappen, in het bijzonder rechtswetenschappen, politieke wetenschappen, financiële en bestuurswetenschappen; - geschiedenis; - literatuur; - heemkunde; - architectuur, ruimtelijke en landschappelijke ordening; - taalwetenschappen; - archief- en bibliotheekwezen; - biografieën; - economie en menswetenschappen; - kunst en cultuur.

Alle werken moeten in het Duits geschreven en ingediend worden. Dit geldt niet voor werken in het bereik staatswetenschappen : die mogen ook in het Frans, het Nederlands of het Engels geschreven en ingediend worden.

Als gegevensdrager zijn gedrukte media, beeld- en geluidsmedia en elektronische media toegestaan. » HOOFDSTUK 7. - SLOTBEPALINGEN

Art. 78.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt, met uitzondering van : 1° artikel 14, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015;2° de artikelen 1, 4 tot 7, 11, 34 tot 41, 47 tot 63, alsook 70 en 77, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2016. Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 22 februari 2016.

O. PAASCH De Minister-President Mevr. I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Parlementaire stukken : 94 (2015-2016), nr. 1. Voorstel van decreet. 94 (2015-2016), nr. 2. Voorstellen tot wijziging. 94 (2015-2016), nr. 3. Verslag.

Integraal verslag : 22 februari 2016, nr. 24. Bespreking en aanneming.


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^