Programmawet
gepubliceerd op 26 november 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 26, woensdag 27, vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2002 Commissie voor de Sociale Zaken - Ontwerp van programmawet (art. 37 tot 50, 96 tot 204, 207 tot 244, 296 tot 355, 365 en 391). Dinsdag 26 november

bron
belgische kamer van volksvertegenwoordigers
numac
2002020285
pub.
26/11/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 26, woensdag 27, vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2002 Commissie voor de Sociale Zaken - Ontwerp van programmawet (I) (art. 37 tot 50, 96 tot 204, 207 tot 244, 296 tot 355, 365 en 391). - Ontwerp van programmawet (II) (art. 4 tot 11).

De namiddagvergaderingen zullen worden verlengd.

Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 1. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Olivier Chastel aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de spoorweginvesteringen in de regio Charleroi - lijn 132 Charleroi-Couvin, multimodaal platform van Châtelet en vormingsstation Charleroi-Rail". - Vraag van de heer Olivier Chastel aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de spoorweginvesteringen in de regio Charleroi - lijn 124 Charleroi-Brussel-GEN en station Charleroi-Sud". - Vraag van de heer Olivier Chastel aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de spoorweginvesteringen in de regio Charleroi - de nieuwe HST-lijn, het station van Gosselies, de Thalys en lijn 130 Charleroi-Namen". 2. Vraag van de heer Olivier Chastel aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de herstelling van de Chenois-brug (Charleroi-Monceau) die gezamenlijk door de N.M.B.S. en het MET wordt beheerd". 3. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de kosten van het pendelabonnement voor scholieren die 18 jaar zijn of ouder, en voor studenten hoger onderwijs".4. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de bijscholing die voorzien is in het wetsontwerp over de verkeersveiligheid".5. Vraag van de heer Jos Ansoms aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "het probleem van de capaciteit van de perrons in Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid na inzet van de dubbeldektreinen".6. Vraag van de heer Jos Ansoms aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de mogelijke 'dode hoek'-situatie in enkelrichtingsstraten met fietserverkeer in twee richtingen".7. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 33 - Mobiliteit en Vervoer (partim - bevoegdheid van de Minister van Mobiliteit en Vervoer). (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer Jean Depreter.) (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) Toegevoegde interpellaties : - Interpellatie nr. 1467 van de heer Jean-Pierre Grafé tot de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "de reistijd op de N.M.B.S.-spoorverbindingen". - Interpellatie nr. 1473 van de heer Jos Ansoms tot de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over "het aandeel van deze regering in de toename van de schulden bij de N.M.B.S.". 8. Ontwerp van programmawet (I) (art.461 tot 463). 9. Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid. Toegevoegde wetsvoorstellen en wetsontwerp : - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van de wet betreffende de politie, over het wegverkeer met het oog op de beteugeling van asociaal en agressief verkeersgedrag. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van artikel 619 van het Wetboek van strafvordering. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) betreffende de versnelde beteugeling van de verkeersmisdrijven door de inning van forfaitaire verkeersboeten. - Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten2 houdende algemeen reglement op de politie over het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot oprichting van een nationaal centrum voor verkeersslachtoffers en hun familie. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot oprichting van een nationaal centrum voor verkeersslachtoffers en hun familie. - Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. - Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging, wat het rijden in tegengestelde richting op de autosnelweg betreft, van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten2 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie, over het wegverkeer wat de aanvullende verkeersreglementen en de raadgevende commissies betreft. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot hervorming van de rij-opleiding. - Wetsvoorstel (de heer Daan Schalck) tot bevordering van de handhaving van de wegverkeersregels. - Wetsvoorstel (de heren Jos Ansoms, Yves Leterme, Dirk Pieters en Herman Van Rompuy) houdende BTW-vrijstelling voor de inspanningen van de overheden inzake verkeersveiligheid en voor de niet-verplichte veiligheidsuitrustingen in het verkeer. - Wetsvoorstel (de heren Jos Ansoms, Marc Van Peel en Ludo Van Campenhout) betreffende de administratieve afhandeling van parkeerovertredingen door de gemeenten. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging, wat de verkeershandhaving betreft, van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructueerd op twee niveaus. - Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot aanvulling van artikel 12 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten2 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heren François Bellot en Daniel Bacquelaine) tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve maatregelen voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging. - Wetsvoorstel (de heer Daan Schalck) tot wijziging van de bij het koninklijk besluit van 16 maart gecoördineerde wetten betreffende de politie, over het wegverkeer inzake het verplaatsen van voertuigen. - Wetsvoorstel (de heer Ludo Van Campenhout) tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten2 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heren Ludo Van Campenhout, Bart Somers, Georges Lenssen, Jacques Germeaux, Daan Schalck) tot invoering van een opleiding defensief rijden in de rij-opleiding. (Voortzetting en eventueel sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer Daan Schalck.) Amendementen van de heer Ansoms, Mevr. Brepoels, Mevr. Coenen c.s., de heer Schalck c.s. en de heer Smets.

De vergadering zal worden verlengd.

Woensdag 27 november 2002 Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 1. Voortzetting van de agenda van de vergadering van dinsdagnamiddag.2. Vraag van de heer Olivier Chastel aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de toekomst van het Axytrans van De Post".3. Vraag van de heer Jozef Van Eetvelt aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de voorbereiding van het nieuw tariefsysteem in De Post".4. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de onlogische liquidatie van het kantoor Taxipost Kortrijk". - Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de gevolgen voor het postpersoneel van de reorganisatie van het 'Logistiek Platform Collect Kortrijk'". 5. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de herplaatsing van postpersoneel omwille van medische redenen".6. Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. (Stemming, over het geheel - Rgt, art. 18.4 a) bis .) (Rapporteur : Mevr. Marie-Thérèse Coenen.) Amendementen van de heer Leterme, de heer Depreter en consoorten, Mevr. Lalieux en consoorten, de heer Somers en consoorten. 7. Voortzetting van de agenda van de vergadering van maandagnamiddag. Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 1. Ontwerp van programmawet (I) (art.205 en 206, 245 tot 295, 415 en 416). 2. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota's) - Sectie 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - en Sectie 26 - Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Anne-Mie Descheemaeker.) (Antwoorden van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.) (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) 3. Ontwerp van programmawet (I) (art.360 tot 364). 4. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota's) - Sectie 26 - Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - en Sectie 44 - Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale Economie (partim : Maatschappelijke Integratie). (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Anne-Mie Descheemaeker.) (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) Vrijdag 29 november 2002 Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing Ontwerp van programmawet (I) (art. 205 en 206, 245 tot 295, 415 en 416).

Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 1. Vraag van de heer Jos Ansoms aan de Eerste Minister, over "de gevolgen voor de gemeenten van de liberalisering in de elektriciteits- en gassector". (Het antwoord zal worden verstrekt door de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling.) 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Muriel Gerkens.) 3. Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. (Goedkeuring van het verslag - Rgt, art. 18, 5°.) (Rapporteur : Mevr. Dalila Douifi.) 4. Ontwerp van programmawet (I) (art.407 tot 414). 5. Vraag van de heer Richard Fournaux aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over "de wijzen van betaling van de facturen van Belgacom".6. Vraag van de heer Richard Fournaux aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over "de commerciële praktijken van een "low cost"-luchtvaartmaatschappij".7. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 11 - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technologische en Culturele Aangelegenheden. (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) 8. Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heer Jozef Van Eetvelt) ter vereenvoudiging van de aan ondernemingen opgelegde administratieve formaliteiten. - Wetsvoorstel (Mevr. Trees Pieters en Mevr. Greta D'Hondt) tot invoering van een uniek identificatienummer voor niet-natuurlijke personen. (Voortzetting.) (Art. 1 tot 30.) (Rapporteur : Mevr. Leen Laenens.) Amendementen van de heer Giet c.s. en van de heer Van Aperen. 9. Wetsvoorstel (Mevr.Simonne Creyf) betreffende de Commissies voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Trees Pieters.) 10. Wetsvoorstel (Mevr.Magda De Meyer en de heer Henk Verlinde) tot aanvulling van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen met een artikel 2bis , houdende verbod een prijs aan te rekenen voor sommige betaalverrichtingen. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Muriel Gerkens.) 11. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heren Jan Peeters, Jean-Marc Delizée en Henk Verlinde) tot regeling van de franchiseovereenkomst. - Wetsvoorstel (Mevr. Trees Pieters) betreffende de franchiseover eenkomst. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Simonne Creyf.) Advies van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de K.M.O.'s. 12. Wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine en Olivier Chastel) betreffende de invoering van sociale bankrekeningen en de niet-vatbaarheid voor beslag van de sommen die op die rekeningen worden gestort.13. Wetsvoorstel (Mevr.Anne Barzin en de heren Serge Van Overtveldt en Philippe Collard) betreffende de informatiedoorstroming, in de precontractuele fase, over contracten waarbij een persoon aan een andere persoon het recht verleent om een handelsactiviteit uit te oefenen. 14. Wetsvoorstel (Mevr.Trees Pieters en Mevr. Simonne Creyf) tot wijziging van de gecoördineerde wet tot bescherming van de economische mededinging. 15. Wetsvoorstel (Mevr.Magda De Meyer en de heer Daan Schalck) betreffende de minimale diensten die door kredietinstellingen aan iedere inwoner van België dienen te worden geleverd. 16. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Mevr.Karine Lalieux, Mevr. Muriel Gerkens, Mevr. Leen Laenens en de heer Raymond Langendries) tot reglementering van de boekenprijs. - Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten en Mevr. Trees Pieters en Mevr. Simonne Creyf) tot reglementering van het boekenprijs. 17. Wetsvoorstel (de heer Georges Lenssen) tot wijziging van artikel 7 van de pachtwet.18. Wetsvoorstel (Mevr.Joëlle Milquet) tot invoeging van een artikel 23bis in de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren. 19. Voorstel van resolutie (Mevr.Leen Laenens, de heer Daniel Bacquelaine, Mevr. Marie-Thérèse en de heren Daan Schalck, Geert Versnick en Ferdy Willems) inzake de coördinatie en uitbreiding van de Afrika-studies. 20. Ontwerp van programmawet (I) (art.393 tot 406 en 474 tot 476).

Woensdag 27 november 2002 Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 1. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de resultaten van de Ronde Tafelconferentie". 2. Vraag van de heer Jean-Pol Henry aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de gespreksronde over de Horeca".3. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "de oprichting van een expertisecentrum voor de Horeca".4. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over "het invoeren van een regeling voor occasionele tewerkstelling in de Horeca". 5. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 32 - Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie (partim : K.M.O. en Middenstand). (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) 6. Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heer Jozef Van Eetvelt) ter vereenvoudiging van de aan ondernemingen opgelegde administratieve formaliteiten. - Wetsvoorstel (Mevr. Trees Pieters en Mevr. Greta D'Hondt) tot invoering van een uniek identificatienummer voor niet-natuurlijke personen. (Voortzetting.) (Art. 31 tot 75.) (Rapporteur : Mevr. Leen Laenens.) Amendementen van de heer Giet c.s. en van de heer Van Aperen. 7. Ontwerp van programmawet (I) (art.1 tot 14, 35, 51 tot 84, 93 tot 95 en 392).

Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor de Financiën en de Begroting 1. Ontwerp van programmawet (I) (art.15 tot 34, 36, 85 tot 92, 366 tot 388, 431 tot 436, 458 tot 460). 2. - Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003. - Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003.

Amendementen van de heer Verherstraete. - Algemene Toelichting. - Verantwoording. - Beleidsnota van het Ministerie van Financiën voor het begrotingsjaar 2003. (Voortzetting.) (Rapporteur : de heer Alfons Borginon.) Toegevoegde vraag : - Vraag van de heer Yves Leterme aan de Minister van Financiën, over "de nieuwe ramingen van de begrotingsevolutie 2003-2007 opgemaakt door de diensten van het Planbureau en de gevolgen hiervan voor de begrotingsruimte". 3. Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Muntfonds" van het jaar 1999. Woensdag 27 november 2002 Commissie voor de Financiën en de Begroting 1. Vraag van de heer Jozef Van Eetvelt aan de Minister van Financiën, over "de informatisering van de douanekantoren - eventuele gevolgen voor het aantal kantoren".2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Yves Leterme aan de Minister van Financiën, over "de gemeentelijke opcentiemen en het nieuwe dubbel belastingverdrag met Nederland". - Vraag van Mevr. Greta D'hondt aan de Minister van Financiën, over "het dubbel belastingverdrag België-Nederland". 3. Vraag van de heer Karel Van Hoorebeke aan de Minister van Financiën, over "de ontvangkantoren te Brussel".4. Hervatting van de agenda van de vergadering van dinsdag.5. Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake ecotaksen en ecobonussen. Amendementen van de regering en de heren Bacquelaine en van Weddingen.

Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heren Stefaan De Clerck, Yves Leterme en Dirk Pieters) tot verlaging van het BTW- en accijnstarief op minerale waters en frisdranken.

Amendementen van de heer Leterme. - Wetsvoorstel (Mevr. Magda De Meyer en de heren Patrick Lansens en Daan Schalck) tot wijziging van de bijlage, tabel A, X, bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting, over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Amendementen van de heer Dirk Pieters. (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer Alfons Borginon.) 6. Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer Peter Vanvelthoven.) Amendementen van de regering. 7. Voortzetting van agendapunt 5 van de ochtendvergadering. Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor de Landsverdediging 1. Ontwerp van programmawet (I) (art.439 tot 441). 2. Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 44 van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Josée Lejeune.) Advies van de Commissie voor de Justitie. 3. Wetsvoorstel (Mevr.Minne c.s.) betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen. 4. Vraag van de heer Richard Fournaux aan de Minister van Landsverdediging, over "de oorlogsvrijwilligers".5. Vraag van Mevr.Els Van Weert aan de Minister van Landsverdediging, over "de nucleaire taken van de basis van Kleine Brogel".

Dinsdag 26 november 2002 Commissie voor Justitie Woensdag 27 november 2002 Commissie voor Justitie 1. Vraag van Mevr.Yolande Avontroodt aan de Minister van Justitie, over "de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie". 2. Vraag van de heer Jean-Jacques Viseur aan de Minister van Justitie, over "de situatie bij het parket-generaal in Bergen".3. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de Minister van Justitie, over "de vrijlating van een jonge autodief in Brussel".4. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Justitie, over "de communicatiemiddelen van de gerechtelijke diensten".5. Vraag van de heer Ferdy Willems aan de Minister van Justitie, over "de juridische interpretatie van het gebruik van camera's".6. Vraag van de heer Tony Van Parys aan de Minister van Justitie, over "de verklaringen van een gedetineerde aan de media, over een belangrijk dossier inzake terrorisme".7. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Justitie, over "het project werklastmeting".8. Hervatting van de agenda van de vergadering van dinsdag.9. Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. (Advies te verstrekken aan de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.) (Stemmingen.) (Rapporteurs : de heer Jo Vandeurzen en Mevr. Anne Barzin.) 10. Hervatting van de agenda van de vergadering van dinsdag. 11. Wetsvoorstel (de heer Hugo Coveliers c.s.) houdende verticale integratie van het openbaar ministerie. (Voortzetting.) (Rapporteurs : de heer Guy Hove en Mevr. Joke Schauvliege.) Amendementen van de heer Coveliers.

Advies van de Raad van State.

Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. 12. Wetsontwerp inzake de verscherping van de controle van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat en inzake de optimalisering van de penitentiaire capaciteit. Advies van de Hoge Raad voor de Justitie.

De namiddagvergaderingen zullen worden verlengd.

Dinsdag 26 november 2002 Subcommissie Rekenhof Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. - Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. (Rapporteur : de heer Alfons Borginon.) (Advies gevraagd door de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) - Hoorzitting met de heer P. Rion, raadsheer bij het Rekenhof.

Dinsdag 26 november 2002 Adviescomité voor maatschappelijke emancipatie - Wetsvoorstel (Mevr. Magda De Meyer en Mevr. Colette Burgeon) tot aanvulling van de reglementering inzake de sociale zekerheid der werknemers houdende invoering van een statuut voor onthaalouders. - Wetsvoorstel (Mevr. Marie-Thérèse Coenen c.s.) tot waarborging van de sociale bescherming voor de thuisopvangers en tot wijziging van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. (Advies uit te brengen - Rgt, art. 100bis , 3.) (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Marie-Thérèse Coenen.) Dinsdag 26 november 2002 Subcommissie belast met het onderzoek en de eventuele herziening van het sociaal statuut van de zelfstandigen Gedachtewisseling over de door de Subcommissie uit te brengen aanbevelingen.

Woensdag 27 november 2002 Gemeenschappelijke vergadering van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en van de werkgroep "Globalisering" 1. Hoorzitting over de globaliseringsproblematiek met de vertegenwoordigers van de N.G.O.'s. (Ontwikkelingsorganisaties en Milieubeweging.) 2. Hoorzitting over de globaliseringsproblematiek met vertegenwoordigers van internationale instellingen : - de heer W.Kiekens, Executive Director bij het Internationaal Monetair Fonds; - de heer P. Defraigne, Adjunct-Directeur-Generaal DG - Handel - Europese Commissie; - de heer M. Hansenne, lid van het Europees Parlement, voormalig directeur-generaal bij het Internationaal Arbeidsbureau.

Woensdag 27 november 2002 Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 1. Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen. (Stemming, over het geheel - Rgt, art. 18.4, a) bis .) (Rapporteur : de heer Tony Smets.) Amendementen van de heren Frédéric, Janssens, Coveliers en de regering. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heer Olivier Chastel, Mevr.Joke Schauvliege, de heer Dirk Van der Maelen, Mevr. Muriel Gerkens, de heer Joos Wauters en de heer Raymond Langendries) tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. - Wetsvoorstel (de heer Gerolf Annemans) tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer André Frédéric.) Advies van de Commissie voor de Verzoekschriften. 3. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost) betreffende de politieke partijen en de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers en tot wijziging van het Kieswetboek en de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State. Advies van de Raad van State. 4. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost) tot wijziging van diverse wetten inzake verkiezingsuitgaven, wat de bijdragen van politieke mandatarissen aan componenten van politieke partijen betreft. Advies van de Raad van State. 5. Wetsvoorstel (de heer Ludwig Vandenhove) tot wijziging van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones.6. Wetsvoorstel (de heren Ludwig Vandenhove en Fred Erdman) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden. Advies van de Commissie voor de Justitie. 7. Wetsvoorstel (de heren Hugo Coveliers, Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Detremmerie, Guy Larcier, Mevr.Géraldine Pelzer-Salandra, de heren Ludwig Vandenhove, Karel Van Hoorebeke en Tony Van Parys) tot wijziging van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten1 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 8. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois en Mevr.Frieda Brepoels) betreffende de uitoefening van het parlementair mandaat en de mededelingsplicht van de regering.

Advies van de Raad van State. 9. Wetsvoorstel (Mevr.Magda De Meyer en Mevr. Frieda Brepoels) houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 10. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme en Mevr.Joke Schauvliege) tot wijziging van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. 11. Voorstel van resolutie (Mevr.Kristien Grauwels en Mevr. Géraldine Pelzer-Salandra en de heren Lode Vanoost, André Frédéric en Daan Schalck) ter bevordering van de verkeersveiligheid door middel van de herwaardering van de verkeerspolitie. 12. Wetsvoorstel (de heren Luc Sevenhans en Jan Mortelmans) tot wijziging van sommige kieswetten, met betrekking tot het presentiegeld van de leden van de kiesbureaus.13. Ontwerp van programmawet (I) (art.442 tot 446 en 449). 14. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 - Overgezonden door de Senaat.15. Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving en de wijziging van de wijze van verdeling van de verzoeken om advies aan de afdeling wetgeving. - Wetsvoorstel (de heren Bart Laeremans en Gerolf Annemans) tot aanpassing van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, aan het communautaire evenwicht. 16. Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek. Woensdag 27 november 2002 Commissie voor de herziening van de Grondwet en de hervorming der instellingen 1. Ontwerp van programmawet (II) (art.1 tot 3). 2. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Arbitragehof - Ontwerp over gezonden door de Senaat. Toegevoegd voorstel van bijzondere wet : - Voorstel van bijzondere wet (de heren Claude Desmedt en Olivier Maingain) tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Arbitragehof.

Donderdag 28 november 2002 Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht 1. Wetsvoorstel (de heer Pierre Lano) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de in tijd beperkte niet-omwisselbaarheid van certificaten. (Voortzetting, sluiting en stemming.) (Rapporteur : Mevr. Anne Barzin.) 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heren Jo Vandeurzen, Karel Van Hoorebeke en Stefaan De Clerck) tot wijziging van de wet van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 bron ministerie van justitie Wet betreffende het gerechtelijk akkoord sluiten betreffende het gerechtelijk akkoord. - Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Karel Van Hoorebeke en Alfons Borginon) tot wijziging van de wet van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 bron ministerie van justitie Wet betreffende het gerechtelijk akkoord sluiten op het gerechtelijk akkoord. 3. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 20 februari 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten0 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. Vrijdag 29 november 2002 Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot wijziging van artikel 14 van de wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen, Mevr. Martine Dardenne en de heren Robert Denis, Claude Eerdekens, Stef Goris en Peter Vanhoutte) houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Amendementen van de heer De Crem. - Wetsvoorstel (Mevr. Els Van Weert en Mevr. Annemie Van de Casteele) tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. (Voortzetting.) (Rapporteurs : de heer Daniel Bacquelaine en Mevr. Leen Laenens.) Hoorzittingen met : - vertegenwoordigers van N.G.O.'s. - vertegenwoordigers van AGORIA-BDIG. - vertegenwoordigers van vakbonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^