Programmawet
gepubliceerd op 05 februari 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeelsplan 2010 De raad van bestuur, Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid artikel 445; Gelet op de wet 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- e Gelet op het

bron
belgisch interventie- en restitutiebureau
numac
2009011573
pub.
05/02/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU


Personeelsplan 2010 De raad van bestuur, Gelet op de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, inzonderheid artikel 445;

Gelet op de wet 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, inzonderheid artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de bepalingen van omzendbrief nr. 544 van 5 maart 2004, omzendbrief nr. 550 van 10 november 2004 en omzendbrief nr. 574 van 9 juli 2007, gewijzigd bij omzendbrief nr. 593 van 28 januari 2009 betreffende het personeelsplan;

Gelet op het advies van de directieraad van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 14 oktober 2009;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 25 november 2009;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, gegeven op 26 november 2009;

Beraadslagend ter zitting van 9 december 2009, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.Het personeelsplan van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau wordt vastgelegd overeenkomstig de tabel als bijlage. HOOFDSTUK II. - Statutairen

Art. 2.De hierna vermelde betrekkingen in overtal worden afgeschaft bij vertrek van de titularis ervan : 1 betrekking van adjunct-directeur-generaal (A4) 9 betrekkingen van administratief medewerker (niv. D)

Art. 3.§ 1. In toepassing van artikel 223, §§ 6 en 6bis van het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen, worden 10 betrekkingen van niveau C bezoldigd in de weddenschaal 22B; § 2. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende statuut van het personeel, in overtal opgenomen zijn in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van een vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 2 vastgestelde betrekkingen. HOOFDSTUK III. - Contractuelen

Art. 4.Het maximum aantal personeelsleden dat kan aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst bij toepassing van artikel 1, 20°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Attaché . . . . . 2

Art. 5.Het maximum aantal personeelsleden dat kan aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Technisch medewerker . . . . . 1

Art. 6.Het maximum aantal personeelsleden dat in dienst kan gehouden worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut is als volgt vastgesteld : Administratief assistent . . . . . 1 Administratief medewerker . . . . . 5 Technisch medewerker . . . . . 1

Art. 7.Het maximum aantal personeelsleden dat kan aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, bij toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, is als volgt vastgesteld : Technisch medewerker . . . . . 5

Art. 8.Het maximum aantal personeelsleden dat kan aangeworven worden met een startbaanovereenkomst in uitvoering van artikel 39 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid wordt vastgesteld op 1,5 % van de personeelsbezetting op 1 juni van het voorafgaande jaar en is als volgt samengesteld : Administratief assistent . . . . . 3

Art. 9.Het maximum aantal personeelsleden dat kan aangeworven worden met een startbaanovereenkomst in uitvoering van artikel 43 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid wordt als volgt samengesteld : Administratief assistent . . . . . 7

Art. 10.Bij ofwel in tijd beperkte acties ofwel bij een buitengewone toename van het werk kunnen, mits voorafgaandelijk akkoord van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, personeel met een arbeidsovereenkomst "uitzonderlijke en tijdelijke behoeften" voor bepaalde duur in dienst genomen worden.

Art. 11.Binnen de personeelskredieten en mits voorafgaandelijk akkoord van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, mogen tijdelijke afwezige personeelsleden vervangen worden door contractuele personeelsleden.

Art. 12.Het besluit van de raad van bestuur van 3 oktober 2007 houdende de vaststelling van het personeelsplan 2008 van het BIRB wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 9 december 2009.

Voor de raad van bestuur : De voorzitter, A. Geerts BIRB Personeelsplan 2010

Evolutie van de human ressources in VTE

Bijlage 1

Jaar

Verwachte evolutie

Behoeften uitgedrukt in VTE's

Management & Sta

A

B

C

D

Totaal

N

N-1

N-2

N-3

S

A1-A2

A3

A4

A5


Verwachte evolutie

190

Statutairen

1

1

33

10

16

74

25

160

ICT-plan

3

2

5

Contractuelen

2

11

12

25

Deskundigen

0

BSO

2

1

3

UTB

0

Andere

11

11

22

Personeelplan 2008

214

Statutairen

1

1

33

10

11

87

41

184

ICT-plan

3

2

5

Contractuelen

2

10

13

25

Deskundigen

0

BSO

1

7

8

UTB

0

Andere

1

10

6

17

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^