Programmawet
gepubliceerd op 31 januari 2019

Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie Aanvullende pensioenen omzettingscoëfficënt Bekendmaking in uitvoering van: - artikel 38,

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019200310
pub.
31/01/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200310

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie Aanvullende pensioenen omzettingscoëfficënt Bekendmaking in uitvoering van: - artikel 38, § 3terdecies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012, hersteld bij artikel 5 van de wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vervangen bij artikel 66 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken; - artikel 30 van de programmawet van 22 juni 2012, vervangen bij de programmawet van 27 december 2012, hersteld bij artikel 5 van de wet van 30 september 2017 en vervangen bij artikel 32 van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.

Volgens de formule van de artikelen 38, § 3terdecies, A., derde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en 30, § 1, derde lid, van de programmawet van 22 juni 2012, bedraagt, vanaf 1 januari 2019, de omzettingscoëfficiënt vastgesteld door de directiegeneraal Beleidsondersteuning en -coördinatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: o 26,94162 De actuarieel en technische elementen van de berekening van de omzettingscoëfficiënt zijn:

Table de mortalité :

Tables de mortalité prospectives du Bureau fédéral du plan 2018

Sterftetafel:

Prospectieve sterftetafels van het Federaal Planbureau 2018

L'âge constant à la conversion :

65 ans

Constante leeftijd bij de omzetting:

65 jaar

Neutralité vis-à-vis du genre :

La table de mortalité utilisée est unisexe

Genderneutraal:

De gebruikte sterftetafel is uniseks

Périodicité :

Mensuelle, à terme échu

Periodiciteit:

Maandelijks, postnumerando

Réversibilité :

80 % à reverser au (à la) conjoint(e) survivant(e)

Overdraagbaarheid:

80 % over te dragen aan de overlevende echtgeno(o)t(e)

Rendement moyen des OLO à 10 ans, fixé dans la période 2012-2017 par la BNB :

1,53 %

Gemiddeld rendement van de tienjarige OLO's vastgesteld in de periode 2012-2017 door de NBB:

1,53 %

Inflation :

2,00 %

Inflatie:

2,00 %


De Directeur-generaal, Peter Samyn


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^