B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsam

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 oktober 1996 dat de afschaffing machtigt van de overwegen 12 en 13 op de spoorlijn 37 en waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, g type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 14/03/1998 numac 1996012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van het centraal akkoord van 7 december 19

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van twee regeringsafgevaardigden bij het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening aan de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » van de machtiging het geheel of een deel van haar programma's op te nemen in het geheel of in een deel van het televisiepro
^