B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997011138 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging bedoeld bij artikel 23, § 3 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type ministerieel besluit prom. 02/04/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997011143 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden type ministerieel besluit prom. 02/04/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997011142 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de bij het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, ingestelde Vaste Commissie

document

type document prom. 02/04/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997000259 bron ministerie van binnenlandse zaken Nieuwe bepalingen betreffende de inschrijving als referentieadres in de bevolkingsregisters. - Wijzigingen van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
^