B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, 8°, van de wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklarin type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997014115 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van boordwerktuigkundige dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van boordwerktuigkundige type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, p type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997035662 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 1994 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord en een erkenning van een voorziening vo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997035740 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan triatlon- en duatlonwedstrijden type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997035599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 1994 inzake het terbeschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op exportbevordering type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997035625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 1994 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997035646 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 april 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger onde

erratum

type erratum prom. 15/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997022434 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de beroepsziekten. Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de loopbaanonderbreking in de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling
^