B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997000263 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 17/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012190 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de geïntegreerde ijzerindustrieën, gevestigd in het bestuurlijk arrondissement Soignies en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk weg type koninklijk besluit prom. 17/04/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997011203 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 17/04/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/04/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van het besluit van 24 december 1992 tot vordering, voor redenen van openbaar nut, van de onmiddellijke inbezitneming door de GOMB van de onroerende goederen gelegen te Schaarbeek, t

decreet

type decreet prom. 17/04/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997031182 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de uitbetaling van de organieke toelagen

erratum

type erratum prom. 17/04/1997 pub. 12/03/1998 numac 1998002017 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Viëtnam betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te type beschikking prom. 17/04/1997 pub. 10/07/1997 numac 1997031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en het Protocol, opgemaakt te Brussel op 24 januari 1996 type beschikking prom. 17/04/1997 pub. 04/06/1997 numac 1997031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de terbeschikkingstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de naar het Gewest overgehevelde personeelsleden van de ex-provincie Brabant

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/04/1997 pub. 04/06/1997 numac 1997031181 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aantal en het gebied van de subregionale diensten van het Instituut voor de Permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen
^