B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997003350 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/05/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende machtiging tot overdracht van ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 1996 naar het begrotingsjaar 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997011216 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Economie bij de Instelling voor de Ontwikkeling van de Ondergrondse Vergassing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997035735 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997035731 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 provisionele kredieten , basisallocatie 00.08 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997035732 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 1990 tot vaststelling van een eerste lijst houdende toewijzing van de aan het Vlaamse Gewest overgedragen onroerende goederen van de Nationale Landmaatsc type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997035715 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de evaluatie van de voorzitter en de ondervoorzitter van de v.z.w. Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en het onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor bekwaamheidsbewijzen B
^